Dne 13. 6. 2019 bylo zveřejněno nové nařízení vlády č. 143/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost tohoto nařízení je od 1. 7. 2019.

Co se v nařízení mění?

 1. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Pekařství, cukrářství“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slova „ , dále provádět úpravu cukrářských a pekařských výrobků, zmrzlin a zmražených krémů a specialit a prodej kávy, čaje a nealkoholických nápojů“ nahrazují slovy „a dopékat zmrazené polotovary pekařských výrobků. Rovněž lze upravovat cukrářské a pekařské výrobky, zmrzliny, zmražené krémy a speciality, prodávat kávu, čaje a nealkoholické nápoje“.
 2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Opravy silničních vozidel“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se za slovo „elektrických“ vkládají slova „a elektronických“ a slovo „(LPG)“ se zrušuje.
 3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nová živnost, která zní:

„Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“

Živnost - Pekař
a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:

„Činnosti spočívající v komunikaci s klientem a příslušnými institucemi, v ověřování informací podaných klientem tak, aby pojistná událost byla vyřízena v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy. Posuzování možnosti uplatnění nároku na pojistné plnění a provádění výpočtu jeho výše.“.

 1. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost „Zpracování návrhu katalogizačních datzrušuje.
 2. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nová živnost, která zní:

„Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

 1. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se živnost „Zpracování návrhu katalogizačních dat“ zrušuje.
 2. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Provozování cestovní kanceláře“ ve sloupci Živnost text zní:

„Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů – zprostředkování spojených cestovních služeb“ a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:

„Sestavování souborů alespoň dvou různých služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu tak, aby vytvořily zájezd, nabízení a prodej zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb podle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

V rámci živnosti lze rovněž organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři a zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář. Dále lze nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo kombinace jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje. Rovněž lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.“.

 1. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti koncesované“ se živnost „Provozování cestovní kanceláře“ nahrazuje živností „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů – zprostředkování spojených cestovních služeb“.
 2. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 7 „Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků“ text ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti zní:

„Výroba potravinářských výrobků zpracováním rostlinných a živočišných surovin a doplňků stravy, přídatných a pomocných látek na potraviny určené k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže, králíků, zvěřiny, ryb, vodních živočichů, vajec, medu, ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby ovocných a zeleninových šťáv a nápojových koncentrátů, zpracování brambor a hub, výroba jedlých tuků a olejů, cukru a přírodních sladidel, kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, cukrovinek, čokolády a čokoládových bonbónů, úprava rýže a luštěnin, kávy, čaje, koření, výroba doplňků stravy, přídatných a pomocných látek, barviv a aromat, potravin určených pro zvláštní výživu (dětská a kojenecká výživa, obilné příkrmy a potraviny pro malé děti, bezlepkové potraviny, náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové, redukční, nízkoproteinové diety, potraviny pro zvláštní lékařské účely a podobně), kvasného octa a droždí, těstovin, müsli a směsí obilovin, konzervovaných a dehydratovaných výrobků. Výroba nealkoholických nápojů, stáčení a úprava balených vod a výroba dalších nápojů. Výroba vína, ovocných a ostatních vín, cidru, perry, medoviny a dezertní medoviny. Výroba škrobu, potravin na bázi škrobu a dalších škrobárenských výrobků, zejména dextrinových a škrobových lepidel, hydrolyzovaných a modifikovaných škrobů pro impregnační, ztužovací a jiné nepotravinářské účely. Výroba pokrmů bez možnosti přímé konzumace v hostinské provozovně. Dopečení zmrazených pekařských polotovarů.

Obsahem činnosti není zpracování masa velkých a malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování masa na polotovary a masné výrobky, zpracování zrnin na mouku a další mlýnské výrobky, zpracování mléka a výroba mléčných výrobků, výroba pekařských a cukrářských výrobků, zmrzliny, piva, kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů.“.

 1. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností obor činnosti „17“ zní:

„17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků“.

 1. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 60 „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za větu první vkládá věta „Zpracování návrhu katalogizačních dat.“, za slova „společenského vystupování,“ se vkládají slova „komunikačních dovedností,“ a slova „ , logopedie s výjimkou klinické logopedie“ se zrušují.
 2. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 65 „Testování, měření, analýzy a kontroly“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se na konci prvního odstavce doplňuje věta „Měření emisí motorových vozidel.“ a v druhém odstavci se slova „měření emisí motorových vozidel,“ zrušují.
 3. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 71 „Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se věta první nahrazuje větami „Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje. Organizování kombinací služeb cestovního ruchu, jejich nabízení a prodej cestovní kanceláři; zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář.“, za slovo „ubytování,“ se vkládají slova „nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla,“, za slovo „stravování“ se vkládají slova „ , s výjimkou stravování, které je poskytováno jako součást ubytování“, slova „zprostředkování víz,“ se zrušují, slova „dalších sportovních potřeb“ se nahrazují slovy „dalšího sportovního vybavení“ a za slovo „jednáním“ se vkládají slova „ , pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů“.
 4. V příloze č. 4 v části „OBSAH Obory činnosti živnosti volné“ se obor činnosti „Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků“ nahrazuje oborem činnosti „Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků“.

 Plné znění novelizovaného nařízení vlády ke dni 1. 7. 2019

Zdroj citace: Verlag Dashöfer