BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 6. 2022

Dopady dlouhodobého covidu na pracovníky a pracoviště.  

OSVČ a povinnosti k naplnění BOZP.  

Dopady dlouhodobého covidu na pracovníky a pracoviště.

23.5.2022, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

Dlouhodobý covid může mít na pracovníky a pracoviště značně negativní dopad. Potíže s dýcháním, únava, bolest hlavy a problémy s pamětí a koncentrací, to vše jsou příznaky, které mohou přetrvávat týdny, či dokonce měsíce. Když klíčoví pracovníci mají z důvodu dlouhodobého covidu problémy s plným návratem do práce, zaměstnavatelům to přináší problémy a je možné, že budou muset upravit pracovní podmínky.

Tento diskusní dokument popisuje problémy týkající se prevence a řízení rizik v oblasti BOZP způsobených dlouhodobým covidem. Zaměřuje se rovněž na opatření, která je možné přijmout na úrovni politik, výzkumu a provádění s cílem zmírnit dopady dlouhodobého covidu a chránit před budoucími pandemiemi.

Přečtěte si diskusní dokument Dopady dlouhodobého covidu na pracovníky a pracoviště a úloha BOZP

Podívejte se na další zdroje v našem tematickém oddíle Zdravá pracoviště zastaví pandemii


OSVČ a povinnosti k naplnění BOZP.

20.5.2022, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)

Má OSVČ nějaké povinnosti na úseku BOZP, i když nemá žádné zaměstnance?

Práva a povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) stanoví především část pátá zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“).

Na OSVČ bez zaměstnanců se vztahuje méně povinností v oblasti BOZP, než na zaměstnavatele či OSVČ se zaměstnanci (ti jsou z pohledu právní legislativy České republiky také v pozici zaměstnavatele). Ust. § 12 zákona č. 309/2006 Sb. stanovuje, že na OSVČ se v oblasti BOZP nevztahují všechna ust. § zákoníku práce, ale pouze § 101 odst. 1, 2 a 5, § 102, § 104 a § 105 zákoníku práce a ust. § 2 až § 11 zákona č. 309/2006 Sb. s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Tam, kde se v zákoníku práce, nebo v části první zákona o zajištění dalších podmínek BOZP uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím i osoba zmíněná v ust. § 12 zákona č. 309/2006 Sb. V případě OSVČ se tak jedná o ust. § 12 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.

Zároveň je nutno zdůraznit, že se na OSVČ s přihlédnutím k jejich vykonávané činnosti vztahují i povinnosti z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, a to např. v podobě nařízení vlády, která vyplývají z výše uvedeného výčtu ust. § ze zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. u OSVČ.

Úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života a zdraví (ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb.) může OSVČ vykonávat i sama, pokud k tomu má potřebné znalosti.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526