DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 31. 5. 2022

Nový zákon v oblasti daní v návaznosti na válku na Ukrajině.  

Přehled novinek v daních z příjmů v roce 2022.  

Zaplatili jste už zálohu na silniční daň? Můžete ji dostat zpět.  

 

Nový zákon v oblasti daní v návaznosti na válku na Ukrajině.

27.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů byl dnes zveřejněn nový zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Blíže ke změnám

Zákon přináší:

1) Změny v odpočtu bezúplatného plnění (darů) od základu daně:

  • u fyzických osob za zdaňovací období roku 2022, kdy lze podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (dále ZDP) od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně;
  • u právnických osob za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 do 28. února 2023, kdy lze podle § 20 odst. 8 ZDP od základu daně sníženého podle § 34 ZDP odečíst hodnotu bezúplatného plnění v také úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP.

Zákon přesněji definuje, jaké bezúplatné plnění (dar) lze poskytnout.

2) Změny v oblasti osvobození od daně z příjmů, kdy je osvobozen:

  1. a) příjem zaměstnance podle ZDP ve formě poskytnutého ubytování ve zdaňovacím období roku 2022, je-li poskytnuto zaměstnavatelem tomuto zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území Ukrajiny z důvodu, že tento rodinný příslušník opustil Ukrajinu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejím území vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a
  2. b) bezúplatný příjem poskytnutý v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.

 3) Změny v oblasti daňových výdajů

Výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle ZDP je dle zákona č. 128/2022 Sb. výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace na účely, pro které lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění (takový výdaj samozřejmě nelze souběžně uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně nebo položku snižující základ daně).

4) Změny v oblasti správních poplatků

Zákon zde upouští od vybrání některých – v zákoně definovaných – správních poplatků.

Účinnost zákona

Zákon č. 128/2022 Sb. je účinný od 28. 5. 2022.


Přehled novinek v daních z příjmů v roce 2022.

24.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro rok 2022 nastalo již několik dílčích změn v zákoně o daních z příjmů.

Přinášíme přehled novinek v daních z příjmů, které doposud vstoupily v roce 2022 v účinnost, byly schváleny nebo se o nich jedná:

  • Výnosy plynoucí daňovým rezidentům z dluhopisů emitovaných českými subjekty v zahraničí jsou osvobozeny od daně.
  • Restrikce na daňovou uznatelnost nadměrných výpůjčních nákladů se rozšířily i na společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti.
  • Sleva na poplatníka opět vzrostla, a to na 30 840 Kč.
  • Byla zavedena nová sleva na dani za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let, aniž byla pohledávka vymožena.
  • Od 1. 7. 2022 se má snížit dodanění bezúplatného použití služebního vozidla pro soukromé účely u nízkoemisních motorových vozidel z 1 % na 0,5 % vstupní ceny.
  • Již je schválena novelizace podporující dary na Ukrajinu.

Zaplatili jste už zálohu na silniční daň? Můžete ji dostat zpět.

Vláda ruší v Česku silniční daň pro vozidla do 12 tun. Podnikatelé tedy už letos nemusejí platit zálohy na daň, novelu zákona schválili v květnu poslanci i Senát. Ti, kdo již zálohu zaplatili, ji dostanou zpět.

19.05.2022 | BusinessInfo.cz

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. Pro rok 2022 byly určeny termíny 18. dubna, 15. července, 17. října a 15. prosince. Platby za první čtvrtletí stát vrátí, podnikatelé o to ale musejí finanční úřad sami požádat.

Vláda rozhodla o zrušení silniční daně pro vozidla do dvanácti tun vzhledem k rychle rostoucím nákladům pro firmy a podnikatele, zejména s výrazným nárůstem cen benzinu a nafty.

Podle údajů české účetní firmy UOL, která má zhruba tři tisíce klientů, už zálohy na silniční daň uhradila třetina firem. Ty budou mít na její vrácení ze zákona nárok.

Kdo platí silniční daň? Přiznejte ji vždy do ledna

„Při rostoucích cenách pohonných hmot podnikatelé zrušení silniční daně rozhodně vítají. Navíc jim tím do budoucna ubude administrativní úkon se samotným podáváním daně, pokud si dělají daňové přiznání sami. Co se vrácení záloh na daň týče, s našimi klienty to už řešíme, abychom je celým procesem provedli bez zbytečné zátěže,“ říká zakladatelka firmy UOL Účetnictví Jana Jáčová,

Auta nad 12 tun zatím osvobozena nejsou, ale dochází ke snížení odvodů a přechodu do režimu platby jedenkrát ročně. Ve hře nicméně nadále zůstává i úplné zrušení silniční daně.

Podnikatelé ušetří, stát se připraví o miliardy

Částečné zrušení silniční daně sníží výnos o zhruba 4,2 miliardy korun ročně. Loni stát získal na silniční dani 5,43 miliardy korun. Tyto peníze nyní – v době krize a rostoucích cen pohonných hmot – zůstanou na účtech českých podnikatelů, kteří používají firemní auta.

Automobil jako náklad a odpisy

„Jestliže se podnikatel rozhodne vložit automobil do podnikání, získá tím poměrně široký okruh možností daňově uznatelných nákladů,“ doplňuje Jáčová.

Auto lze zahrnout do majetku, pokud má hodnotu vyšší než 80 000 korun. Jeho hodnota se pak postupně uplatňuje do nákladů formou odpisů, přičemž doba odpisování pro daňové účely je 5 let a použít lze buď rovnoměrné nebo zrychlené odpisy.

U rovnoměrných odpisů činí sazba v prvním roce odpisování 11 procent a v dalších letech 22,25 procenta, připomíná účetní.

„Pokud byste si v tomto roce pořídili automobil v celkové hodnotě 750 000 korun, při rovnoměrném odpisování byste se dostali na nulu v roce 2026. Za první rok používání automobilu v podnikání byste pak odpisovali 82 500 a v následujících čtyřech letech téměř 167 000 korun,“ uvádí na příkladu Jana Jáčová.

U zrychlených odpisů se sazba v prvním roce vypočte jako pětina pořizovací ceny auta. V dalších letech pak jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a částky, která odpovídá rozdílu mezi koeficientem pro zrychlené odepisování (6) a počtem let, po které bylo vozidlo odepisováno.

„Na stejném příkladu automobilu v hodnotě 750 000 by to znamenalo, že si podnikatel v prvním roce odepíše 150 000 korun, ve druhém roce 240 000 korun a poté budou odpisy postupně rok od roku klesat (180 000, 120 000 a konečně 60 000 korun v roce 2026),“ doplňuje Jáčová.

Co lze ještě uplatnit?

Kromě odpisů lze u auta zahrnutého v obchodním majetku uplatnit další náklady, například výdaje na pohonné hmoty, opravy, pojištění, pneumatiky a různé doplňky. Při používání do podnikání jsou tyto náklady obecně daňově uznatelné.

Pro účetnictví Jáčová doporučuje jako horní hranici pro zařazení do majetku hodnotu 80 000 korun. Dobu odpisování je pak ideální stanovit podle skutečného používání auta: v případě autopůjčoven například dva roky, u podnikatelů, kteří jezdí málo, osm let.

„Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy zohledníte v daňovém přiznání a pokud vedete daňovou evidenci, nemusíte toto řešit a do výdajů si jen uplatníte daňové odpisy,“ doplňuje Jáčová a upřesňuje, že samotné odpisování je možné až po zaevidování auta v registru motorových vozidel a vydání technického průkazu.

S využitím tiskové zprávy UOL Účetnictví

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526