DANĚ – informace nejen pro podnikatele

 21. 3. 2022

Dary pro Ukrajinu si lze odečíst z daní. Platí to i pro Ukrajince v ČR.  

Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině – podrobně.  

DPH u darů na podporu Ukrajiny.  

Uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ze zelené nafty již jen elektronicky.  

Dary pro Ukrajinu si lze odečíst z daní. Platí to i pro Ukrajince v ČR.

Dary pro Ukrajinu, které dnes poskytuje válkou těžce zkoušené zemi mnoho Čechů, ale i Ukrajinců žijících v ČR, si mohou podnikatelé odečíst z daní. Podrobnosti najdete v následujícím textu na BusinessInfo.cz. Novela zákona přinese i některé novinky.

10.03.2022 / BusinessInfo.cz

Pokud dar putuje české neziskové organizaci, je možné jej odečíst od základu daně, a to i v případě, že nejde o peníze.

Také dary na vojenskou pomoc Ukrajině bude zřejmě možné odečíst z daní. Daňový základ sníží i dary ukrajinským uprchlíkům, ne však všem. Musí jít například o děti.

Novelu zákona o dani z příjmu schválila vláda 9. března. Musí ještě projít legislativním procesem, tedy schválením poslanci a senátory.

Vláda navrhla, aby bylo o rok prodlouženo zvýšení maximální hranice pro výši odečtených bezúplatných plnění na 30 % základu daně (platilo loni kvůli dopadům pandemie). Podrobnosti najdete v článku Chcete letos ušetřit na daních? Darujte krev, využijte hypotéku, zařiďte si připojištění

Odpočty bude nově možné uplatnit i na dary, které budou určeny přímo Ukrajině (darované například prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví). Pokud bude novela schválena, bude se to týkat i pomoci pro právnické nebo fyzické osoby, které na Ukrajině žijí nebo mají své sídlo a byly například postiženy válkou.

Ministerstvo financí v novele dokonce navrhuje, aby bylo možné odečíst od základu daně i hodnotu daru, který má podpořit obranu Ukrajiny včetně vojenského materiálu a zbraní. To zatím možné nebylo.

Daňově uznatelné mají být i výdaje, které „poplatník vynaložil na poskytnutí nepeněžitých darů na pomoc Ukrajině v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejím území.“

Příklad: Firma, která provozuje autobusovou dopravu, využije své autobusy a zaměstnance na dobrovolnou přepravu ukrajinských uprchlíků z ukrajinsko-slovenských hranic do ČR. Náklady na pohonné hmoty, mzdy zaměstnanců a podobně pak budou daňově uznatelné, protože byly vynaloženy na humanitární účely, navrhuje vláda.

Daňový odpočet mohou využít i Ukrajinci

Další novinkou je, že možnost odpočtu bezúplatného plnění od základu daně mohou využít i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří alespoň 90 % zdanitelných příjmů. „Poskytnuté bezúplatné plnění prokazuje poskytovatel v souladu s Pokynem GFŘ D-22 dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí,“ upřesňuje se v důvodové zprávě k zákonu.

Jak je to s daněmi a dary v zákoně (aktuální stav)?

Abyste dary mohli zahrnout do svého ročního zúčtování, musejí mít podle stávajícího zákona hodnotu alespoň 1 000 korun nebo přesáhnout dvě procenta vašeho základu daně z příjmu. Postačí přitom splnit pouze jednu z obou uvedených podmínek. Týká se fyzických osob.

Horní hranice je běžně 15 % základu daně (nad tuto hranici už odpočet není možný, loni byl ovšem limit zvýšen na 30 procent a nyní je možné, že to bude platit i pro rok 2022), u právnických osob potom maximálně 10 % základu daně při minimální hodnotě 2 000 korun.

Uplatnění odčitatelné položky definuje Zákon o daních z příjmů v § 15 ods. 1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 pro právnické osoby, kde je podstatný:

 • Subjekt obdarovaného
 • Účel daru
 • Spodní a horní limit výše daru

Lidé nejčastěji věnují Ukrajině peníze, darovat lze ale i jakékoliv nefinanční předměty či služby. Výše uvedené odpočty od základu daně platí pro peněžní i nepeněžní dary.

Aktuální informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu

Pokud nevěnujete přímo finanční částku, je podstatná hodnota daru. Fyzická osoba darující část svého „soukromého majetku“ si může z daní odečíst jeho tržní cenu. U podnikajících fyzických osob a u právnických osob je to daňová zůstatková cena majetku.

V případě, že nepeněžité dary poskytne plátce DPH, nesmí zapomenout na odvod DPH.

V každém případě musí dárce k daňovému přiznání vždy přiložit potvrzení o poskytnutém daru. To by měly zmíněné neziskové organizace automaticky dodat.

Co může daňový odpočet znemožnit?

 • Jsou-li dary poskytnuty ukrajinské dobročinné organizaci. Dle Zákona musí organizace sídlit v ČR nebo v EHP/EU.
 • Je-li dar poskytnut na účet Ukrajinského velvyslanectví – bankovní účet je tedy vlastněn organizací či státem mimo Evropský hospodářský prostor
 • Rozhodne-li se zaměstnavatel poskytnout dar svému ukrajinskému zaměstnanci, je třeba brát v potaz, že je jeho hodnota považována za příjem v souvislosti se zaměstnáním, dani tedy vždy podléhá.

Odvody na sociální a zdravotní pojištění by se k jednorázovému příspěvku souvisejícímu s mimořádnou závažnou událostí vztahovat neměly.

jap, s využitím tiskové zprávy BDO


Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině – podrobně.

11.3.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa informuje o následujících daňových dopadech poskytnutí darů souvisejících se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, a častými dotazy na daňové dopady v oblasti daně z přidané hodnoty.

Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) může u plátce docházet k následujícím situacím:

 1. prodej zboží plátcem v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která jej v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací pomoci odešle do třetí země (na Ukrajinu),
 2. poskytnutí finančních darů,
 3. poskytnutí hmotných darů.

Ad 1) Dodání zboží za úplatu plátcem DPH na území České republiky (resp. s místem plnění v České republice) humanitární nebo dobročinné organizaci, které je v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešlou nebo přepraví do třetí země.

Takovéto dodání zboží za úplatu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. Toto dodání zboží humanitární nebo dobročinné organizaci vykazuje plátce na řádku 26 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

 • Vymezení humanitárních nebo dobročinných organizací zákon o DPH neobsahuje, nicméně lze vycházet z informací Ministerstva spravedlnosti a údajů v příslušném veřejném rejstříku nebo jemu odpovídající evidenci vedené podle práva příslušného státu. Plátce by měl mít k dispozici důkazní prostředky o splnění podmínek pro osvobození dle § 68 odst. 15 zákona o DPH, v tomto případě postačí například prohlášení humanitární nebo dobročinné organizace o tom, že dotčené zboží bude nebo bylo vyvezeno s tím, že tato organizace pak musí být schopna doložit, že předmětné zboží bylo pro vymezené účely vyvezeno do třetí země, resp. na Ukrajinu.

Ad 2) Poskytnutí finančních darů, a to jak v hotovosti tak bezhotovostně, není předmětem daně z přidané hodnoty. V daňovém přiznání k DPH se neuvádí.

Ad 3) Poskytnutí hmotných darů:

 1. Pokud plátce nenakoupil zboží pro svou ekonomickou činnost, ale za účelem jeho darování, nemá nárok na odpočet daně. Následné bezúplatné přenechání hmotného daru není v tomto případě předmětem daně z přidané hodnoty, v daňovém přiznání k DPH se tedy neuvádí.
 2. Pokud plátce nakoupil zboží pro svou ekonomickou činnost, uplatnil nárok na odpočet daně, pak při poskytnutí tohoto zboží jako hmotného daru plátcem DPH je nutné rozlišovat několik situací.
  • V případě, že takový dar byl dodán v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizacikterá ho v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešle nebo přepraví do třetí země, je jeho poskytnutí osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. I v tomto případě je nezbytné, aby plátce měl k dispozici důkazní prostředky o naplnění podmínky pro možnost osvobodit toto dodání od daně – viz bod 1. Poskytnutí hmotných darů humanitární nebo dobročinné organizaci se vykazuje na řádku 26 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.
   • Pokud nebudou splněny podmínky uvedené v § 68 odst. 15 zákona o DPH, tedy zejména nedojde k odeslání nebo přepravě darů do třetí země, resp. na Ukrajinu, pak bude postupováno jako v případě darování jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci.
  • Pokud byl dar poskytnut v tuzemsku jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci je plátce povinen uplatnit u tohoto dodání zboží za úplatu dle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH daň na výstupu. Toto dodání zboží se vykazuje na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.
  • V případě poskytnutí hmotných darů plátcem osobám ve třetí zemi (resp. na Ukrajině) nejsou splněny podmínky pro osvobození od daně při vývozu zboží podle § 66 zákona o DPH, resp. jsou splněny podmínky pro vývoz, ale není naplněna podmínka osvobozeného vývozu od daně, neboť nejde o dodání zboží prodejcem. V tomto případě plátce uplatní daň na výstupu u dodání zboží dle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH. Toto dodání se vykazuje na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

DPH u darů na podporu Ukrajiny.

14.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad k dopadům DPH u pomoci Ukrajině.

Finanční dary nejsou předmětem DPH.

Hmotné dary mohou být od DPH osvobozeny s nárokem na odpočet podle § 68 odst. 15 zákona o DPH, pokud byly v tuzemsku dodány humanitární nebo dobročinné organizaci, která ho v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území EU odešle nebo přepraví do třetí země, v tomto případě na Ukrajinu. Toto je potřeba prokázat celními doklady o vývozu. GFŘ uvádí, že podmínkou nároku na odpočet DPH je nákup zboží za účelem ekonomické činnosti.

Jiné dary podléhají odvodu DPH na výstupu podle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s § 13 odst. 5 zákona o DPH.


Uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ze zelené nafty již jen elektronicky

3.3.2022, Zdroj: Celní správa ČR

Při podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání fyzickou osobou, která si uplatňuje nárok navrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese (tzv. zelená nafta) podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), dochází ke změně.

Osoba, uplatňující si nárok na vrácení spotřební daně ze „zelené nafty“, podává daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (§ 57 odst. 22 zákona o spotřebních daních). Fyzické osoby mají za zdaňovací období před 1. lednem 2022 z této povinnosti výjimku, kdy tato přiznání mohou podat i jiným způsobem. Posledními zdaňovacími obdobími, pro které tato výjimka platí, je 4. kalendářní čtvrtletí roku 2021 nebo kalendářní rok 2021 (dle volby zdaňovacího období), bez ohledu na to, kdy bude daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání podáno.

Počínaje nárokem za zdaňovací období 1. kalendářního čtvrtletí roku 2022, případně kalendářní rok 2022, mají tedy i fyzické osoby uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Pro vytvoření daňového přiznání/dodatečného daňového přiznání v elektronické podobě ve formátu XML a struktuře zveřejněné správcem daně doporučujeme využít ZFO formulářů vytvořených Celní správou České republiky, které zaručují bezproblémové podání ve správném formátu a struktuře. Formuláře jsou dostupné na stránkách Celní správy ČR https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/danove-tiskopisy.aspx.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526