Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 8. 7. 2024

Bezpečnost silničního provozu: Rada schválila závěry s cílem posílit úsilí EU.* 

Inspekce bude hlídat dodržování pravidel v silniční dopravě.* 

Bezpečnost silničního provozu: Rada schválila závěry s cílem posílit úsilí EU o dosažení jejích cílů v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

18.6.2024, Zdroj: Rada Evropské unie (www.consilium.europa.eu)

Rada schválila závěry ke zprávě Evropského účetního dvora, které mají za cíl posílit úsilí EU o dosažení jejích cílů v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Dne 12. března 2024 zveřejnil Evropský účetní dvůr zvláštní zprávu s názvem „Dosažení cílů EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu – čas přeřadit na vyšší rychlost“, v níž se podrobně zkoumá aktuální stav a trendy v oblasti bezpečnosti silničního provozu v EU. Evropský účetní dvůr zdůrazňuje, že je vhodný čas na hodnocení politiky, tak aby bylo možné neustále zvyšovat bezpečnost silničního provozu a dosáhnout ambiciózních cílů, jimiž je snížit do roku 2030 počet úmrtí a vážných zranění na silnicích o polovinu (ve srovnání s rokem 2019) a do roku 2050 se co nejvíce přiblížit nulovému počtu obětí na silnicích, a to prostřednictvím iniciativy „vize nulových obětí na cestách“ nebo podobných účinných strategií.

Všichni se shodneme na tom, že celkový pokrok při plnění našich cílů v oblasti bezpečnosti silničního provozu je dosud nedostatečný. V zájmu toho, abychom dosáhli lepších výsledků, bychom proto měli přijmout okamžitá opatření na více frontách, která budou zaměřena na aktivní a zranitelnější účastníky silničního provozu a do nichž budou zapojeny veřejné orgány na všech úrovních, všichni účastníci silničního provozu, průmysl a subjekty občanské společnosti. Jsem velmi rád, že znění závěrů Rady, které jsme dnes přijali, poskytuje v tomto ohledu jasné pokyny

Georges Gilkinet, belgický místopředseda vlády a ministr mobility

Závěry Rady se z velké části shodují se zjištěními Evropského účetního dvora. Pokud však jde o aspekt harmonizace formulace a monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti týkajících se bezpečnosti silničního provozu, zdůrazňují se v nich rozdíly v metodách, postupech a vnitrostátních charakteristikách mezi členskými státy, jež tyto iniciativy přirozeně limitují. Rada považuje tyto rozdíly za cenný zdroj vzájemného učení a výměny osvědčených postupů a domnívá se, že realizace iniciativ, a to i na evropské úrovni, nezávisí na tom, zda budou příslušné metody nejprve v plném rozsahu harmonizovány.

Ve znění závěrů se vzhledem k rostoucímu významu aktivních druhů dopravy využívajících mikromobilitu, které z hlediska bezpečnosti silničního provozu představují další výzvy, rovněž odkazuje na závazky k zajištění bezpečné koexistence různých dopravních prostředků, které byly vyjádřeny v nedávno podepsaném interinstitucionálním evropském prohlášení o cyklistice nebo ve Stockholmském prohlášení o bezpečnosti silničního provozu. Závěry se zabývají rovněž probíhajícími projekty (Trendline, Care, nástroj pro monitorování bezpečnosti silničního provozu) a legislativními iniciativami na evropské úrovni (balíček týkající se bezpečnosti silničního provozu, nařízení o vozidlech).

Zdůrazňuje se v nich, že jsou důležité investice do vysoce kvalitní, odolné a udržitelné silniční infrastruktury a související povinnosti v oblasti plánování bezpečnosti silničního provozu, jakož i vzájemné propojení a interoperabilita údajů týkajících se silničního provozu v zájmu zlepšení řízení bezpečnosti silničního provozu. V závěrech se rovněž uznává potenciál, který pro bezpečnost silničního provozu mají inovativní technologie, přičemž jsou tyto technologie zasazeny do souvislosti se znalostmi a chováním řidičů a s koexistencí se zranitelnými účastníky silničního provozu a uživateli vozidel řízených člověkem.


Inspekce bude hlídat dodržování pravidel bezpečného a férového podnikání v silniční dopravě.

29.5.2024, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Centrum služeb pro silniční dopravu se od 1. července 2025 změní na Inspekci silniční dopravy (INSID). Silniční inspekce bude kontrolovat např. technickou způsobilost vozidel, povinné přestávky a odpočinky, provádět kontrolní vážení, zaměřovat se na podvody s tachografy a používání zařízení, která zabraňují přimíchávání AdBlue.

Kontroloři INSID budou moci za účelem kontroly zastavovat vozidla, ukládat pokuty příkazem na místě a vybírat kauce, zabránit v další jízdě či odebrat doklady nebo SPZ. Při kontrolách zejména nákladních vozidel na našich silnicích nebude INSID závislá na Policii ČR nebo Celní správě ČR.

„Kontrolní činnost Centra služeb pro silniční dopravu je v současné situaci plně závislá na asistenci příslušníků policie nebo celní správy, kteří jako jediní mohou zastavovat vozidla a vést kontroly. Silniční inspekce bude mít všechny pravomoci k provedení kontroly, takže bude moci provádět kontroly samostatně. Systém kontroly dodržování pravidel v silniční dopravě díky tomu bude mnohem efektivnější,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Pro zahraniční dopravce jsme stále zemí, kde jim hrozí malé riziko v případě porušování předpisů. Důvodem je zejména omezená vynutitelnost právních norem upravujících podmínky provozování silniční dopravy. Vznik silniční inspekce bude významným reformním krokem z hlediska vymahatelnosti předpisů a tím také zvýšení bezpečnosti na českých silnicích a dálnicích.

„Pozitivní je, že vznikem inspekce nevznikne žádný nový úřad, nedojde k navyšování počtu zaměstnanců a také provozní náklady budou na obdobné úrovni jako dosavadní provoz Centra služeb,“ upozorňuje ministr a uzavírá: „Kontroloři budou při své práci využívat stejnokroj, jejich vozidla budou jasně označená a vzhledem k možnosti odklánění vozidel v provozu za účelem kontroly, budou součástí jejich výbavy modré majáky.“

Pro samostatný výkon kontroly prostřednictvím INSID je nutné novelizovat zejména zákon o silniční dopravě, zákon o pozemních komunikacích (ve vztahu k nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení) a zákon o silničním provozu (ve vztahu k technickým silničním kontrolám a kontrole víkendových zákazů jízd). Do meziresortního připomínkového řízení Ministerstvo dopravy návrhy novel předložilo v květnu 2024, s platností a částečnou účinností norem počítá v dubnu 2025 a s plnou účinností od 1. července 2025.

STÁHNĚTE SI:

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526