Monitoring dotačních příležitostí.

 24. 6. 2024

Dotace na infrastrukturu cestovního ruchu, marketingové aktivity a dostupnost komunitní psychiatrické péče.* 

Neziskové organizace obdrží 55 milionů korun.* 

Senioři a nízkopříjmoví mohou nově získat až 250 tisíc na zateplení domu.* 

Dotace na infrastrukturu cestovního ruchu, marketingové aktivity a dostupnost komunitní psychiatrické péče.

29.5.2024, Zdroj: MMR ČR

141 milionů korun na rozvoj a dostupnost komunitní psychiatrické péče, 156 milionů na infrastrukturu cestovního ruchu, více než 40 milionů korun na podporu marketingových aktivit v cestovním ruchu.

MMR poskytne více než 40 milionů korun na podporu marketingových aktivit v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří 41 projektů zaměřených na marketingové aktivity v cestovním ruchu. Na jejich realizaci letos schválilo dotaci přes 40 milionů korun z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (NPPCRR).

Podpora míří na projekty, které mají za cíl popularizaci nabídky cestovního ruchu v českých destinacích mezi domácími a zahraničními návštěvníky. Smyslem je také zefektivnit využití prostředků zaměřených na propagaci krajů i prosazování inovací v cestovním ruchu nebo zatraktivnit nabídku regionálního cestovního ruchu.

České regiony mají v oblasti cestovního ruchu určitě co nabídnout – chceme podpořit jejich destinační management, aby se o nich dozvědělo co nejvíce domácích i zahraničních návštěvníků. Naše podpora je pomůže nasměrovat z několika málo přetížených turistických center do míst, která také stojí za to,“ komentoval schválení finanční podpory marketingu v cestovním ruchu místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Do výzvy se mohly hlásit krajské nebo oblastní organizace destinačního managementu (DMO) nebo instituce s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu.

Ministerstvo pro místní rozvoj do budoucna nechce skončit pouze u podpory marketingových aktivit ‒ společně s DMO i dalšími partnery připravuje nový program, který pomůže DMO stabilizovat a rozšiřovat jejich aktivity.

Seznam vyhodnocených žádostí naleznete na webových stránkách MMR.

MMR poskytne na infrastrukturu cestovního ruchu dalších 156 milionů korun. Šanci realizovat svoje projektové záměry dostane téměř 70 žadatelů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo pro letošní rok na podporu cestovního ruchu nadstandardní zdroje z národních dotací. Po urychleném vyhodnocení žádostí MMR podpoří téměř sedm desítek projektů na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Celkem rozdělí přes 156 milionů korun.

MMR v průběhu tří měsíců kladně vyhodnotilo 69 projektů podaných do výzvy zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Celková částka dotace určená na podporu projektů představuje více než 156 milionů korun. Resort tím dodržel svůj závazek, že letos vyčlení na podporu cestovního ruchu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech větší objem prostředků a žádosti rychle vyhodnotí.

Cílem podpory je zvýšit potenciál a konkurenceschopnost regionů, usnadnit pohyb návštěvníků v destinacích a také rozšířit rozsah poskytovaných služeb a zvýšit jejich kvalitu.

Finanční prostředky budou využity například na vybudování atraktivních herních a naučných prvků a míst pro odpočinek, navigačních a informačních systémů, vybavenosti dálkových a regionálních tras, nebo pořízení techniky na úpravu běžeckých tratí. Pomoci mají také zkvalitnění služeb ekologicky šetrné dopravy včetně pořízení přívozů nebo turistických vláčků. Očekává se, že podpořené projekty přispějí i k udržení zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu.

Ve spolupráci s dalšími institucemi MMR zároveň připravuje nový program na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Do jeho realizace chce resort prostřednictvím krajů zapojit i územní partnery.

Seznam vyhodnocených žádostí naleznete na webových stránkách MMR.

Na rozvoj a dostupnost komunitní psychiatrické péče poskytneme přes 141 milionů korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, je tahounem v budování center duševního zdraví. Už druhé programové období aktivně podporuje jejich výstavbu a rekonstrukci. Na další podporu komunitní psychiatrické péče resort vyčlenil více než 141 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

„Centra duševního zdraví přinášejí zásadní změnu do péče o duševně nemocné u nás. Propojují zdravotní a sociální péči, která je poskytována v terénu. Cílem je zajistit komplexní, koordinovanou a včasnou péči pro lidi se závažným duševním onemocněním v jejich spádové oblasti. Jsou odrazem reformy psychiatrie v Česku,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Díky vyhlášeným výzvám IROP dojde k rozšíření služeb center duševního zdraví a stacionářů do nových regionů i cílových skupin např. o osoby s nařízeným ochranným léčením, adiktologickou poruchou nebo seniory. Tato zařízení jsou výrazně odlišné od prostředí psychiatrických léčeben. Mají klientům dodat odvahu začít mluvit o duševních obtížích a mapovat varovné příznaky, kdy nemoc začíná, a co následně udělat, aby se u jednice nerozvinula ataka a nemusel do nemocnice. Jsou mezičlánkem mezi ambulantní psychiatrickou péčí a lůžkovou akutní péčí.

Finanční prostředky podpoří výstavbu nových objektů a rekonstrukce nebo modernizace těch stávajících. Dále je možné za ně pořídit vybavení, automobily pro výkon péče ve vlastním sociálním prostředí pacientů nebo minibus pro svoz klientů do místa poskytování služby.

  1. výzvaIROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 94 290 959 Kč z EFRR. 98 výzvaIROP je poté pro projekty na území přechodových regionů a je v ní přiděleno 47 088 027 Kč z EFRR.

Detailní informace o výzvách, jednotlivých kategoriích regionů a semináři pro žadatele a příjemce je možné najít na webových stránkách IROP.

Seminář pro žadatele a příjemce se uskuteční 26. června 2024.

Program obnovy pro záchranu chátrajících objektů v Terezíně a Josefově je připravený. První dotační výzvu by MMR mohlo vyhlásit už v červnu

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš v Terezíně představil územním partnerům program na obnovu a rozvoj pevnostních měst Terezín a Josefov. Jednal se zástupci Ministerstva kultury, Ústeckého a Královéhradeckého kraje i samotných měst Terezín a Jaroměř. Systémový program na záchranu zchátralých objektů, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, včera schválila vláda.

„Ministerstvo pro místní rozvoj koordinovalo náročná jednání všech stran a připravilo dotační program, ze kterého stát poskytne až 1,2 miliardy korun. Dalších 30 % půjde z rozpočtů krajů a měst. Pomůže i program Ministerstva kultury – na bezprostřední záchranu nejvíce chátrajících objektů dá v příštích pěti letech až 1,4 miliardy korun. Nejde jen o to zastavit chátrání, chceme Terezínu a Josefovu vdechnout nový život. V revitalizovaných prostorách můžou do budoucna vzniknout třeba byty, školky, zdravotnická zařízení nebo obchody,” řekl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a dodal: „Po desetiletích zanedbávání minulými vládami jsme první, kdo se problémy obou historických komplexů zabývá a nabízí reálné řešení. Předpokládám, že bychom první dotační výzvu mohli vypsat už v červnu.“

Ze Systémového programu obnovy a rozvoje pevnostních měst půjde Terezínu a Josefovu ročně až 120 milionů korun. V období 2024–2034 to představuje až 1,2 miliardy korun a k tomu dalších 30 % z rozpočtů krajů a měst. Finanční prostředky se využijí nejen na opravu a údržbu historických objektů, ale budou směřovat i na vyhodnocení potenciálu obou měst a doporučení pro budoucí směr jejich rozvoje.

Zároveň bude v letech 2024–2028 fungovat Havarijní program Ministerstva kultury na záchranu šesti nejzchátralejších objektů. Jde o Žižkova kasárna, Zbrojnici, Proviantní sklad a Vojenskou nemocnici v Terezíně, Čtvercová kasárna a Vojenskou nemocnici v Josefově.


Neziskové organizace obdrží 55 milionů korun.

20.5.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Rovných 55 milionů korun schválilo letos Ministerstvo pro místní rozvoj na podporu 29 projektů nestátních neziskových organizací.

Projekty neziskovek cílí na rozvoj datové základny územní infrastruktury, metodickou podporu ohrožených skupin osob v oblasti bydlení, kontrolu a obnovu značení turistických tras nebo zlepšení předpokladů pro pohyb fyzicky znevýhodněných osob.

Organizace mohly žádat MMR o dotace ve čtyřech oblastech: podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení, udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí a udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni. Dotační prostředky mají mimo jiné pomoci při zavádění tzv. chytrých (smart) řešení, nebo při odstranění bariér přeshraniční spolupráce.

MMR podpoří také aktivity zaměřené na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení, iniciativy spojené s odstraňováním nebezpečných míst i architektonických bariér ve stávajících stavbách a zpracování informací a poskytování podpory pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Mezi příjemci dotací jsou nestátní neziskové organizace včetně spolku nebo zapsaného spolku, zapsaného ústavu, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadačního fondu či zájmového sdružení právnických osob.

Podporu pro téměř tři desítky nestátních neziskových organizací MMR letos nijak neomezilo i přesto, že jsou celkové dotační zdroje, které má úřad pro rok 2024 k dispozici, značně omezené. MMR však považuje za potřebné dlouhodobě podporovat aktivity nestátních neziskových organizací, které přispívají k prosazování prioritních politik bydlení, rozvoje regionů a cestovního ruchu a k prosazování bezbariérového přístupu.

Vyhodnocení žádostí je dostupné na webových stránkách MMR.


Senioři a nízkopříjmoví mohou nově získat až 250 tisíc na zateplení domu. MŽP upravuje podmínky u programů NZÚ Light a Oprav dům po babičce.

30.5.2024, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz)

Od června tohoto roku začnou platit upravené podmínky v programech Nová zelená úsporám Light a Oprav dům po babičce. V rámci podprogramu NZÚ Light dostanou nově žadatelé až čtvrt milionu korun na zateplení domu a podpora přesněji cílí na nejzranitelnější domácnosti. Program Oprav dům po babičce s více než 50% podporou na komplexní renovace domů zmírní požadavek na vlastnictví pouze jedné nemovitosti a bude tak nově dostupný pro více domácností.

NZÚ Light splnila svůj účel a v době energetické krize pomohla více než 75 tisícům nízkopříjmových domácností

Program NZÚ Light byl spuštěn 9. ledna 2023 v rámci spolupráce MŽP, MPSV a SFŽP ČR v reakci na energetickou krizi. Měl za cíl poskytnout rychlou pomoc domácnostem ohroženým energetickou chudobou, tedy seniorům a nízkopříjmovým domácnostem. Program podporuje snadná a rychle realizovatelná opatření, například dílčí zateplení fasády, střechy, podlahy či stropu, výměnu oken a vchodových dveří či solární ohřev vody, a poskytuje podporu ve výši až 100 %, která je vyplácena zálohově.

„Úspěšnost programu dokazují následující čísla. Od jeho spuštění si o příspěvek zažádalo téměř 80 tisíc domácností v celkové výši 9 miliard korun. Velkou výhodou programu je vyplacení zálohy předem a možnost využít plnou asistenci proškolených poradců zdarma, kteří žadatelům pomohou jak s podáním žádosti, tak s posouzením jejich situace a s výběrem dodavatele či s dohledem nad realizací,” uvedl uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Jelikož byla alokace v programu 22. května vyčerpána, museli jsme příjem žádostí pozastavit a opět jej otevřeme v aktualizované podobě 25. června. Nová alokace bude činit 3 miliardy korun,” vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Tři zásadní změny v NZÚ Light: Více peněz na zateplení, zefektivnění podpory a zacílení na ty nejzranitelnější

V rámci Nové zelené úsporám Light, v níž jsou nejčastějšími žadateli senioři, dojde od června tohoto roku ke třem zásadním změnám.

Senioři a nízkopříjmoví získají až 250 tisíc na zateplení – o 100 tisíc více než dosud

„Od června bude možné získat částku až 250 tisíc koruna na rozdíl od dosavadní etapy budou mít žadatelé možnost využít celou částku na zateplení. Ukazuje se, že opatření spojená se zateplením nemovitosti výrazným způsobem zvyšují energetickou úsporu nemovitosti. Zároveň je ale zateplení finančně náročnější, je tedy potřeba ho především u těchto žadatelů ještě více zvýhodnit. Nově se proto bude výše dotace vypočítávat ne podle běžného metru zateplené fasády nebo paušálních částek u zateplení dalších konstrukcí, ale podle metru čtverečních, a to včetně oken a dveří. To bude reflektovat skutečný stav míry zateplení,” uvedl ministr Hladík. Navíc se v pokračující etapě rozšíří škála zateplovaných konstrukcí, vedle dříve podporovaného zateplení fasády, střechy, podlahy a stropu bude podporováno i zateplení podlahy na zemině a zateplení konstrukcí v kontaktu se zeminou.

Zefektivnění solárních ohřevů

Vzhledem k navýšení částky na zateplení upravujeme podporu solárních ohřevů vody – tak, aby zároveň zohlednila aktuální situaci na trhu solárních technologií, kdy ceny klesají. „Dotace na solární systém se stávajícím bojlerem tak nově bude 50 000 korun (dosud 60 000 Kč) a s novým bojlerem 70 000 korun (dosud 90 tisíc Kč). Z podporovaných opatření cílíme více na obálku budovy a možnost komplexnějšího zateplení, které má pro domácnost nejvyšší přínos z hlediska úspor energií a peněz,”doplnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Zacílení na nejzranitelnější domácnosti seniorů

V nové etapě program více zacílí pouze na nejzranitelnější domácnosti. „Program NZÚ Light byl spuštěn v době energetické krize, kdy bylo potřeba co nejdříve pomoci zranitelným domácnostem s vysokými cenami energií. Nyní se již situace stabilizovala a chceme tak podporu opět nasměrovat k těm nejpotřebnějším. Proto zavádíme pro žadatele z řad seniorů se starobním důchodem kritérium jedné nemovitosti na bydlení. Podpoříme je v případě, že vlastní pouze jednu nemovitost k bydlení. Nebudou moci vlastnit žádnou jinou nemovitost ani podíl na žádné další nemovitosti k bydlení, a to včetně bytu v osobním vlastnictví nebo družstevního bytu. Mohou si ale zažádat v Nové zelené úsporám Standard,”uvedl ředitel SFŽP Valdman s tím, že podmínka se nevztahuje na příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na děti ani příjemce invalidního důchodu 3. stupně, ti nebudou muset nic dokládat.

Díky programu Oprav dům po babičce raketově roste zájem o komplexní renovace

Program Oprav dům po babičce funguje od 26. září 2023 a cílí hlavně na ekonomicky aktivní domácnosti s neúsporným rodinným domem. Velkou výhodou programu je vyplacení podpory přesahující 1 milion korun předem. O program Oprav dům po babičce požádalo už 2 521 domácností za 2,2 miliardy korun. „Právě díky Oprav dům po babičce se zvedla poptávka po celkových renovacích domů – ve srovnání s předchozí etapou programu Nová zelená úsporám vzrostl zájem o komplexní renovace 11x, za říjen 2021 až květen 2022 máme 419 žádostí a po spuštění programu Oprav dům po babičce od října 2023 do května 2024 vzrost počet na 4 509 žádostí,” vysvětlil ministr Hladík.

Letos v březnu pak Ministerstvo životního prostředí ještě dojednalo se stavebními spořitelnami a bankami nabídku zvýhodněného úvěru s polovičním úrokem a možností nízkých splátek na doplacení zbylé částky. „Jde o vůbec první finanční nástroj, který umožňuje spolupráci bankovního sektoru a státu. Výhodou je nejen menší administrativa, ale i fakt, že peníze se vrací zpět a mohou se používat pro další renovace. Od března už bylo vyplaceno celkem 108 milionů korun,” doplnil ministr životního prostředí Hladík.

Čerpání zálohové dotace je podmíněno realizací optimálního zateplení, které je možné doplnit dalšími energeticky úspornými opatřeními, například instalací fotovoltaiky, tepelného čerpadla nebo systému na zachytávání dešťové vody.

Nově na Oprav dům po babičce dosáhne více rodin

Od června 2024 dojde v programu Oprav dům po babičce ke zmírnění podmínky vlastnit pouze jednu nemovitost k bydlení. Nově může domácnost kromě nemovitosti, na kterou žádá o příspěvek, vlastnit také jednu další stavbu určenou k bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě či družstevního bytu.

„Od spuštění programu se ukázalo, že na podporu nedosáhnou lidé, kteří mají například částečný podíl nemovitosti v rámci pozůstalosti nebo vlastní podíl v jiné nemovitosti, ve které ale nemohou bydlet. Zároveň se často jednalo o domácnosti, které bydlí v malém nevyhovujícím bytě a plánují se přestěhovat do rodinného domu, ale po dobu rekonstrukce potřebují bydlet ve stávajícím bytě. Díky této změně tak bude možné podpořit širší okruh žadatelů a odstranit tyto překážky,” okomentoval ministr Hladík s tím, že podmínka trvalého bydliště po dobu 10 let v zrekonstruované nemovitost od doložení realizace zůstává.

Prezentace ke změnám v dotačních programech

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526