MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 3. 5. 2022

Podpora malých a středních podniků v oblasti práv duševního vlastnictví v roce 2022.

Evropská unie již v roce 2021 realizovala grantový program pro podporu malých a středních podniků (MSP) usazených v Evropské unii, v rámci kterého bylo možné čerpat dotace k částečnému proplacení nákladů na vybrané činnosti z oblasti práv duševního vlastnictví. Podobná iniciativa Evropské komise, kterou provádí Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, bude pokračovat i v roce 2022, přičemž žádosti o dotace můžou malé a střední podniky podávat již od 10.01.2022.

První program podpory, který byl zpuštěn počátkem roku 2021, byl vytvořen zejména za účelem poskytnutí pomoci malým a středním podnikům s ochranou duševního vlastnictví, ale také za účelem jejich podpory při zotavování z negativních dopadů pandemie onemocnění covid-19 a podpory tzv. zelené a digitální transformace. O podporu bylo možné požádat v rámci pěti etap a k přerozdělení byly určeny finanční prostředky v celkové výši 20 milionů EUR.

Jednotliví žadatelé tak mohli čerpat dotace až do výše 1 500,- EUR, konkrétně pak proplacení 75 % nákladů služeb „IP scan“ nebo proplacení 50 % nákladů na poplatky spojené s podáním přihlášky ochranné známky nebo průmyslového vzoru na vnitrostátní, regionální či unijní úrovni.[1]

Malé a střední podniky – kdo může o dotaci požádat?

Jak již bylo zmíněno, předmětná podpora je určena pro malé a střední podniky usazené v Evropské unii. Malé a střední podniky jsou blíže definovány v doporučení Evropské komise 2003/361/EC ze dne 06.05.2003 týkající se definice mikro podniků, malých podniků a středních podniků. Obecně lze malé a střední podniky, tj. podniky, které mohou mít nárok na podporu z fondu MSP, definovat následovně:[2]

  • malý podnik je podnik s méně než 50 zaměstnanci, který má zároveň roční obrat a/nebo celkovou roční bilanci nižší než 10 milionů EUR; a
  • střední podnik je podnik s méně než 250 zaměstnanci, který má zároveň roční obrat nižší než 50 milionů eur a/nebo celkovou roční bilanci nižší než 43 milionů EUR.

Fond MSP pro rok 2022

Fond MSP pro rok 2022 má plnit stejný účel jako v roce 2021, avšak zároveň došlo k úpravě některých podmínek čerpání a k rozšíření činností, na které je možné udělenou dotaci využít. K přerozdělení je přitom tentokrát určeno celkově až 47 milionů EUR. Nově lze dotaci čerpat prostřednictvím 2 druhů poukázek, z nichž každá je určená k částečnému proplacení nákladů vybraných činností.[3]

Prostřednictvím poukázky č. 1 lze čerpat dotaci až do výše 1 500,- EUR a lze jí využít k proplacení:

  • 90 % nákladů služeb „IP scan“ – jedná se o poradenské služby poskytované ze strany některých vnitrostátních úřadů duševního vlastnictví, mimo jiné také ze strany českého Úřadu průmyslového vlastnictví. Podstata těchto služeb spočívá v tzv. předběžné diagnóze v oblasti duševního vlastnictví, tj. úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím specialisty na duševní vlastnictví poskytne komplexní analýzu duševního vlastnictví daného malého či středního podniku a následně vypracuje závěrečnou zprávu, ve které doporučí další postup k zajištění ochrany duševního vlastnictví;[4]
  • 75 % nákladů na poplatky spojené s podáním přihlášky ochranné známky nebo průmyslového vzoru na vnitrostátní, regionální nebo unijní úrovni – lze využít k částečnému proplacení nákladů na poplatky za podání přihlášky, poplatky za další třídy výrobků a služeb či poplatky za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění;
  • 50 % nákladů na poplatky spojené s podáním přihlášky ochranné známky nebo průmyslového vzoru mimo území EU – lze využít k částečnému proplacení nákladů na základní poplatky za mezinárodní přihlášku podávanou u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a na určovací poplatky či následné určovací poplatky mimo území EU. Vyloučeny však jsou určovací poplatky ze zemí EU a také poplatky, které účtuje úřad původu.[5]

Prostřednictvím poukázky č. 2 pak lze nově čerpat dotaci až do výše 750,- EUR, kterou lze využít k proplacení 50 % nákladů na poplatky spojené s podáním přihlášky patentu na vnitrostátní úrovni. Udělenou podporu lze využít k částečnému proplacení nákladů na poplatky ve fázi před udělením patentu, poplatky za udělení patentu a poplatky za zveřejnění.

Postup při podání žádosti

Žádost o dotaci z fondu MSP pro rok 2022 lze podávat od 10.01.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, na kterých je však předně nutné se zaregistrovat (viz https://euipo.europa.eu/sme-fund/cs/user/login). K žádosti je zároveň nutné doložit následující dokumenty:[6]

  • osvědčení žadatele o registraci k platbě DPH nebo osvědčení o vnitrostátním registračním čísle (výpis z obchodního rejstříku);
  • bankovní údaje žadatele spolu s výpisem z bankovního účtu žadatele obsahujícím alespoň: název společnosti jako majitele účtu, číslo IBAN s kódem země a kód BIC/SWIFT;
  • čestné prohlášení podepsané osobou jednající za žadatele (v případě, že žádost podává zástupce žadatele).

O žádosti bude rozhodnuto do 10 pracovních dnů ode dne uzávěrky (žádosti podané za předchozí týden jsou vyhodnocovány vždy po týdenní uzávěrce, která je každý pátek), přičemž žadatel obdrží rozhodnutí o schválení žádosti společně s poukázkami nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti, případně výzvu k doplnění informací.

Je však nutné upozornit, že poukázky nemají zpětný účinek a náklady na činnosti provedené před obdržením rozhodnutí o schválení žádosti nebudou proplaceny. Příslušný úkon v oblasti duševního vlastnictví (např. podání přihlášky ochranné známky), za který by danému subjektu mohla příslušet předmětná podpora, by proto měl být vykonán až po schválení dotace a obdržení poukázky. Platnost poukázek přitom činí 4 měsíce od rozhodnutí o schválení žádosti. V této lhůtě je nutné nejen vykonat příslušný úkon v oblasti duševního vlastnictví, ale také aktivovat poukázku, tj. požádat o náhradu vynaložených nákladů prostřednictvím formuláře dostupného v učtu, který si žadatel zřídil svou registrací na webových stránkách Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Poté, co je poukázka aktivována, začíná běžet tzv. „prováděcí období“, v průběhu kterého může žadatel vykonat další úkony v oblasti duševního vlastnictví (např. podat přihlášku průmyslového vzoru nebo přihlášku další ochranné známky), a to až do vyčerpání celkové hodnoty poukázky. U poukázky č. 1 je prováděcí období stanoveno v délce 6 měsíců od aktivace poukázky a u poukázky č. 2 pak v délce 12 měsíců od aktivace poukázky. V obou případech má pak žadatel k dispozici ještě dalších 30 dnů po skončení prováděcího období, kdy může požádat o náhradu vynaložených nákladů.

Závěr

V rámci předmětné podpory je v roce 2022 pro žadatele dostupná částka až do celkové výše 2 250,- EUR, přičemž v letošním roce lze nově čerpat také dotace k částečnému proplacení nákladů na poplatky za podání vnitrostátní přihlášky patentu, což nepochybně povede k nárůstu počtu žadatelů.

Žádost o podporu navíc není omezena etapami, když malé a střední podniky mohou podávat žádosti o dotaci kdykoliv v období od 10.01.2022 do 16.12.2022.

V této souvislosti je však nutné upozornit, že fond obsahuje pouze omezené množství finanční prostředků, přičemž dotace jsou udělovány dle pořadí podaných žádostí a finanční prostředky fondu dle dostupných informací již nebudou navyšovány. Mají-li tak malé a střední podniky zájem využít uvedený grantový program, lze pouze doporučit, aby k podání žádosti přistoupily co nejdříve. Pro ty podniky, které to letos nestihnou, je však pozitivní zprávou, že dle dostupných informací je podobný grantový program zřejmě plánován také pro rok 2023. Jeho konkrétní podmínky však prozatím nebyly zveřejněny.

Mgr. Michal Hašan,
a
dvokátní koncipient

Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Koliště 1912/13
602 00 Brno

Růžová 1416/17
110 00 Praha

tel.: +420 543 217 520
e-mail: office@dolezalpartners.com

Zdroje:

[1] Evropská komise: Daily News 11/01/2021. www.ec.europa.eu [online]. Dostupné >>> zde.

[2] Doporučení Evropské komise 2003/361/EC ze dne 06.05.2003 týkající se definice mikro podniků, malých podniků a středních podniků.

[3] Evropská komise: €47 million fund to protect intellectual property of EU SMEs in their COVID-19 recovery and green and digital transitions. www.ec.europa.eu [online]. ostupné >>> zde.

[4] Průmyslové vlastnictví: Odborný čtvrtletník z oblasti průmyslového vlastnictví. 31. Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. ISSN 2336-7199.

[5] Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: Fond pro MSP. www.euipo.europa.eu [online]. ostupné >>> zde.

[6] Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: Výzva k podávání návrhů – GR/001/22 (Ideas Powered for Business SME Fund). www.euipo.europa.eu [online]. ostupné >>> zde.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Mgr. Michal Hašan (Doležal & Partners)

08.02.2022

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526