EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 18. 10. 2022

Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí – říjen 2022.  

Informace k nakládání s odpady ze zdravotnictví.  

Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí – říjen 2022.

13.10.2022, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

struktura dokumentu

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ v říjnu 2022.

NOVÉ NORMY

ČSN EN 1501-3 ed. 2 (30 0350)
Vozidla pro odvoz odpadu – Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost – Část 3: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu;
kat.č. 515705

ČSN EN 1501-5 ed. 2 (30 0350)
Vozidla pro odvoz odpadu – Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost – Část 5: Vyklápěcí zařízení pro vozidla pro odvoz odpadu;
kat.č. 514858

ČSN 68 1502
Kosmetické přípravky – Rtěnky – Fyzikální a senzorické zkoušení; Vydání: Říjen 2022 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 68 1502 Rtěnky. Metody zkoušení a společná ustanovení; z 1984-05-21
kat.č. 515720

ČSN EN 13433 (75 5427)
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přímočinný přerušovač průtoku – Skupina G, Druh A;
kat.č. 515882

ČSN EN 13434 (75 5428)
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky – Skupina G, Druh B;
kat.č. 515881

ČSN EN 12485 (75 5889)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno – Metody zkoušení;
kat.č. 515722

ČSN EN ISO 10304-4 (75 7391)
Kvalita vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěných vodách; (idt ISO 10304-4:2022); kat.č. 515927

ČSN P CEN/TS 17733 (83 6213)
Pomocné půdní látky a pěstební substráty – Vzorkování a příprava vzorku;
kat.č. 515929

ČSN EN ISO 10390 (83 6221)
Půdy, upravený bioodpad a kaly – Stanovení pH; (idt ISO 10390:2021);
kat.č. 515895

ČSN EN 14735 (83 8004)
Charakterizace odpadů – Příprava vzorků odpadu pro zkoušky ekotoxicity;
kat.č. 515721

ČSN EN 15936 (83 8151)
Půdy, odpady, upravený bioodpad a kaly – Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním;
kat.č. 515896

ČSN EN ISO 21645 (83 8320)
Tuhá alternativní paliva – Metody vzorkování; (idt ISO 21645:2021)
kat.č. 515723

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 62093 (36 4622)
Součástky BOS pro fotovoltaické systémy – Přírodní prostředí pro posuzování způsobilosti návrhu; Vydání: Listopad 2005 Změna Z1; Vydání: Říjen 2022
kat.č. 514775

ČSN EN ISO 17892-1 (72 1007)
Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti; Vydání: Duben 2015 Změna A1; (idt ISO 17892-1:2014/Amd.1:2022);
kat.č. 515417

ČSN 75 6780
Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích; Vydání: Září 2021 Změna Z1; Vydání: Říjen 2022
kat.č. 515724

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN P CEN/TS 17700-1 (65 5001)
Rostlinné biostimulanty – Tvrzení – Část 1: Obecné zásady; CEN/TS 17700-1:2022;
kat.č. 515196

ČSN P CEN/TS 17700-2 (65 5001)
Rostlinné biostimulanty – Tvrzení – Část 2: Účinnost využití živin vyplývající z použití rostlinného biostimulantu; CEN/TS 17700-2:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515197

ČSN P CEN/TS 17700-3 (65 5001)
Rostlinné biostimulanty – Tvrzení – Část 3: Tolerance k abiotickému stresu vyplývajícímu z použití rostlinného biostimulantu; CEN/TS 17700-3:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515198

ČSN P CEN/TS 17700-4 (65 5001)
Rostlinné biostimulanty – Tvrzení – Část 4: Stanovení kvalitativních znaků vyplývajících z použití rostlinného biostimulantu; CEN/TS 17700-4:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515199

ČSN P CEN/TS 17700-5 (65 5001)
Rostlinné biostimulanty – Tvrzení – Část 5: Stanovení dostupnosti živin vázaných v půdě a rhizosféře; CEN/TS 17700-5:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515200

ČSN P CEN/TS 17701-1 (65 5002)
Rostlinné biostimulanty – Stanovení specifických prvků – Část 1: Rozklad lučavkou královskou pro následné stanovení prvků; CEN/TS 17701-1:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515190

ČSN P CEN/TS 17701-2 (65 5002)
Rostlinné biostimulanty – Stanovení specifických prvků – Část 2: Stanovení celkového obsahu Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu a Zn; CEN/TS 17701-2:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515191

ČSN P CEN/TS 17701-3 (65 5002)
Rostlinné biostimulanty – Stanovení specifických prvků – Část 3: Stanovení rtuti; CEN/TS 17701-3:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515192

ČSN P CEN/TS 17702-1 (65 5003)
Rostlinné biostimulanty – Vzorkování a příprava vzorku – Část 1: Vzorkování; CEN/TS 17702-1:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515193

ČSN P CEN/TS 17702-2 (65 5003)
Rostlinné biostimulanty – Vzorkování a příprava vzorku – Část 2: Příprava vzorku; CEN/TS 17702-2:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515194

ČSN P CEN/TS 17703 (65 5004)
Rostlinné biostimulanty – Stanovení chromu (VI); CEN/TS 17703:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515195

ČSN P CEN/TS 17704 (65 5005)
Rostlinné biostimulanty – Stanovení sušiny; CEN/TS 17704:2022; Platí od 2022-11-0
kat.č. 515189

ČSN P CEN/TS 17705 (65 5006)
Rostlinné biostimulanty – Stanovení fosfonátů; CEN/TS 17705:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515188

ČSN P CEN/TS 17706 (65 5007)
Rostlinné biostimulanty – Stanovení anorganického arsenu; CEN/TS 17706:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515182

ČSN P CEN/TS 17707 (65 5008)
Rostlinné biostimulanty – Stanovení obsahu kvasinek a plísní; CEN/TS 17707:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515187

ČSN P CEN/TS 17708 (65 5009)
Rostlinné biostimulanty – Příprava vzorku pro mikrobiální analýzu; CEN/TS 17708:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515186

ČSN P CEN/TS 17709 (65 5010)
Rostlinné biostimulanty – Stanovení bakterií rodu Azotobacter; CEN/TS 17709:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515185

ČSN P CEN/TS 17710 (65 5011)
Rostlinné biostimulanty – Průkaz bakterií rodu Listeria monocytogenes; CEN/TS 17710:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515184

ČSN P CEN/TS 17711 (65 5012)
Rostlinné biostimulanty – Průkaz bakterií rodu Vibrio; CEN/TS 17711:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515183

ČSN EN 17628 (83 4789)
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů – Standardní metoda pro stanovení emisí těkavých organických látek rozptýlených do ovzduší; EN 17628:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515167


Informace k nakládání s odpady ze zdravotnictví.

17.8.2022, Zdroj: KHS Plzeň (www.khsplzen.cz)

Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče

V souladu s ust. § 89 odst. 1 a § 155 odst. 8 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., jsou poskytovatelé zdravotních služeb, coby původci odpadů ze zdravotní péče, s účinností od 1.1.2023 povinni zpracovat Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví dle Přílohy č. 48 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a začlenit je do provozního řádu.

Pokyny pro nakládání s odpady jsou nedílnou součástí provozního řádu. V případě již schváleného provozního řádu je možno tyto pokyny předložit KHS ke schválení formou žádosti o změnu provozního řádu.

Dokumenty ke stažení:

vzor – Pokyny pro nakládání s odpady

vzor – Identifikační list nebezpečného odpadu

Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro přepravu nebezpečných odpadů ze zdravotní a veterinární péče z hlediska požadavků evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR

Podrobný komentář:

Odpady ze zdravotní péče podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526