EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 26. 4. 2022

Nařízení Komise (EU) 2022/586 – aktualizace přílohy XIV nařízení REACH.

Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí – duben 2022.

Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Nařízení Komise (EU) 2022/586 – aktualizace přílohy XIV nařízení REACH.

21.4.2022, Zdroj: MPO ČR

Začátkem května 2022 vstoupí vplatnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 5 látek podléhajících povolení pro určitá použití.

Nové nařízení Komise (EU) 2022/586 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, stanoví dalších 5 látek, které budou podléhat povolení pro určitá použití.

Jedná se o následující látky s uvedením kritérií pro zahrnutí do přílohy XIV a příklady použití:

  1. Tetraethyllead (TEL) (EC 201-075-4, CAS 78-00-2); toxický pro reprodukci; aditivum do leteckého paliva;
  2. 4,4′-bis(dimethylamino)-4“-(methylamino)trityl alcohol [with ≥ 0.1% w/w of Michler’s ketone (EC 202-027-5) or Michler’s base (EC 202-959-2)] (EC 209-218-2, CAS 561-41-1); karcinogenní; tiskové barvy;
  3. Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥ 0,1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)] (EC -, CAS -); endokrinní disruptor pro životní prostředí; maziva a tuky;
  4. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (EC 239-622-4, CAS 15571-58-1): toxický pro reprodukci; stabilizátor do polymerů;
  5. Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) (EC -, CAS -). toxický pro reprodukci; stabilizátor do polymerů.

Příloha XIV nařízení REACH obsahuje v současné době již 59 látek.

U každé látky je uvedeno nejzazší datum podání žádosti o povolení (1. 11. 2023) a dále datum, od kterého je její používání a uvádění na trh zakázáno (datum zániku). Po stanoveném datu můžou být látky uvedeny na trh nebo používány pouze je-li pro konkrétní použití uděleno povolení.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete v odkazech níže.

Další informace:


Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí – duben 2022.

13.4.2022, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v dubnu 2022.

NOVÉ NORMY ČSN

ČSN 07 8304
Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla; Vydání: Duben 2022
kat.č. 514526

ČSN EN 14134 (12 7011)
Větrání budov – Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov; Vydání: Duben 2022
kat.č. 514566

ČSN EN IEC 63218 (36 4360)
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Akumulátorové lithiové, nikl-kadmiové a nikl-metal hydridové články a baterie pro přenosné aplikace – Návod týkající se aspektů životního prostředí*);
kat.č. 513997

ČSN EN IEC 61724-1 ed. 2 (36 4620)
Výkonnost fotovoltaického systému – Část 1: Sledování*); (idt IEC 61724-1:2021);
kat.č. 514691

ČSN EN IEC 63112 (36 4630)
Fotovoltaická (PV) pole – Zařízení na ochranu před zemním spojením – Bezpečnost a funkce související s bezpečností; (idt IEC 63112:2021);
kat.č. 514652

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 13688 (83 2701)
Ochranné oděvy – Obecné požadavky;
kat.č. 514667

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 11855-1 (06 0407)
Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody;
kat.č. 513914

ČSN EN ISO 11855-2 (06 0407)
Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu;
kat.č. 513915

ČSN EN 16480 (11 3004)
Čerpadla – Hydrodynamická čerpadla – Minimální požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel a stanovení indexu minimální účinnosti (MEI);
kat.č. 513916

ČSN EN IEC 62321-2 ed. 2 (36 9080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích – Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku;
kat.č. 513944

ČSN EN IEC 62321-3-3 (36 9080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích – Část 3-3: Předběžné testování – polybromovaných bifenilů, polybromovaných difenyletherů a ftalátů v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií a použitím pyrolýzy/termální desorpce (Py/TD-GC-MS);
kat.č. 513942

ČSN EN IEC 62321-9 (36 9080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích – Část 9: Hexabromocyklododekan v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS);
kat.č. 513943

ČSN EN 12012-4+A1 (69 1602)
Stroje na zpracování plastů a pryže – Rozmělňovací stroje – Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory;
kat.č. 513951

ČSN P CEN/TS 17693-1 (72 1020)
Zemní práce – Zkoušky upravených zemin – Část 1: Zkouška pH pro stanovení obsahu vápna pro stabilizaci zemin (Bod stmelení vápnem LFP, Optimální obsah vápna pro úpravu LMO);
kat.č. 514176

ČSN P CEN/TS 17693-2 (72 1020)
Zemní práce – Zkoušky upravených zemin – Část 2: Zkouška náchylnosti suchého materiálu k prašnosti;
kat.č. 514175

ČSN EN 1463-1 (73 7018)
Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky;
kat.č. 514472

ČSN EN 15421 (77 1005)
Obaly – Flexibilní hliníkové tuby – Určení přilnavosti vnitřního a vnějšího ochranného nátěru;
kat.č. 513955

ČSN EN ISO 16321-2 (83 2416)
Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití – Část 2: Dodatečné požadavky na ochranné prostředky používané při svařování a podobných technologiích;
kat.č. 513958

ČSN ETSI EN 300 019-2-5 V3.1.1 (87 2001)
Environmentální inženýrství (EE) – Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení – Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek – Podčást 5: Instalace na pozemních vozidlech;
kat.č. 513967

Opravy ČSN

ČSN EN 16002 (72 7658)
Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech;
kat.č. 513899


Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

11.4.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 78/2022 Sb., která mění vyhlášku č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vyhláška č. 78/2022 Sb., na 5 let zrušuje bod č. 11 v příloze č. 4 části A vyhlášky č. 273/2021 Sb., který zní: „Odpady skupiny 18 a odpady vzniklé jejich úpravou.“ V praxi to znamená, že odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi souvisejícího se od 9.4.2022 až do 1.1.2027 smějí ukládat na skládky.

Účinnost vyhlášky: 9.4.2022

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526