PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 6. 2. 2023

CZECHY. Czeskie firmy mogą publikować swoje komunikaty prasowe w Polsce.  

ČESKO. České firmy mohou publikovat své tiskové zprávy v Polsku.  

POLSKO. Centrální statistický úřad představil odhad hrubého domácího produktu pro rok 2022.  

POLSKA. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek produktu krajowego brutto za rok 2022.  

CZECHY. Czeskie firmy mogą publikować swoje komunikaty prasowe w Polsce.

02.02.2023 / 14:30 | Zaktualizowano: 02.02.2023 / 14:42

Od początku tego roku czeskie firmy, urzędy i firmy mogą publikować swoje komunikaty prasowe w Polsce. Krajowe agencje informacyjne ČTK i PAP, a konkretnie ich działy PR Protext i MediaRoom, uzgodniły, że komercyjne komunikaty prasowe czeskich spółek będą publikowane na korzystnych warunkach w kanale dystrybucji wiadomości agencyjnych w serwisie polskiej agencji PAP. Tym samym dotrą one do niemal wszystkich polskich mediów i dużej liczby klientów korporacyjnych.

„Wychodzę z założenia, że ​​firmy, które chcą wejść na polski rynek lub szukają partnerów i dostawców, docenią możliwość publikacji newsów w Polsce“ – skomentował umowę Jaroslav Kábele, dyrektor ds. strategii i rozwoju w ČTK.

Usługa PAP MediaRoom działa podobnie do usługi Protext, którą ČTK oferuje do wydawania wiadomości firmowych w kraju. Oprócz relacji agencyjnych raport dotrze zatem do prawie wszystkich mediów, ale także do dużej liczby klientów korporacyjnych i opinii publicznej.

„Oprócz polskiej PAP, mamy również partnerów wśród innych agencji, co pozwala nam pośredniczyć w publikacji komunikatów prasowych naszych klientów niemal w każdym miejscu na świecie” – dodaje Kábele.

Podobnie publikowanie komunikatów prasowych działa również w przeciwnym kierunku. Polskie firmy mogą wysyłać newsy do ČTK przez PAP, a on zajmie się ich dystrybucją w Czechach.

O polskiej agencji prasowej PAP.

PAP jest największą polską agencją prasową. Gromadzi, przetwarza i przekazuje obiektywne i kompleksowe informacje z kraju i zagranicy. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, władze, przedsiębiorcy i inwestorzy.

O czeskim biurze prasowym.

Czeskie Biuro Prasowe (ČTK) jest narodową agencją prasowo-informacyjną założoną w 1918 roku. ČTK jest instytucją publiczną, niezależną politycznie i ekonomicznie. W swojej pracy kieruje się mottem: solidność – szybkość – niezależność. Usługa komercyjna publikacji komunikatów prasowych Protext została wprowadzona przez agencję w 1999 roku.

Artykuł pochodzi ze strony internetowej: https://www.protext.cz


ČESKO. České firmy mohou publikovat své tiskové zprávy v Polsku.

02.02.2023 / 14:30 | Aktualizováno: 02.02.2023 / 14:42

České společnosti, úřady a firmy mohou od začátku letošního roku publikovat své tiskové zprávy v Polsku. Národní zpravodajské agentury ČTK a PAP, konkrétně jejich PR divize Protext a MediaRoom, se dohodly, že komerční tisková sdělení českých společností budou publikována za výhodných podmínek v distribučním kanále agenturního zpravodajství v servisu polské agentury PAP. Dostanou se tak do téměř všech polských médií i k velkému počtu firemních odběratelů.

„Předpokládám, že možnost publikace zpráv v Polsku ocení především ty firmy, které chtějí vstoupit na polský trh, anebo ty společnosti, které tam hledají partnery a dodavatele,“ komentoval dohodu ředitel pro strategii a rozvoj ČTK Jaroslav Kábele.

Servis PAP MediaRoom funguje podobně jako služba Protext, kterou ČTK nabízí pro vydávání firemních zpráv v tuzemsku. Zpráva se tak vedle agenturního zpravodajství dostane téměř ke všem médiím, ale také k velkému počtu firemních odběratelů i veřejnosti.

„Kromě polského PAPu máme partnery i mezi jinými agenturami, což nám umožňuje zprostředkovat publikaci tiskových zpráv našich klientů téměř kdekoli ve světě,“ dodává Kábele.

Podobně funguje publikování tiskových zpráv i opačným směrem. Polské firmy mohou prostřednictvím PAP poslat zprávy do ČTK a ta se postará o jejich distribuci v Česku.

O polské tiskové agentuře PAP.

PAP je největší polská tisková agentura. Shromažďuje, zpracovává a předává objektivní a komplexní informace z domova i ze zahraničí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu připravuje 250 novinářů a 40 fotoreportérů informační služby, které využívají média, instituce, úřady, podnikatelé a investoři.

O České tiskové kanceláři.

Česká tisková kancelář (ČTK) je národní tisková a informační agentura založená v roce 1918. ČTK je veřejnoprávní instituce, politicky i ekonomicky nezávislá. Ve své práci se řídí heslem: spolehlivost – rychlost – nezávislost. Komerční službu pro zveřejnění tiskových zpráv Protext agentura zavedla v roce 1999.

Článek je převzán z webu: https://www.protext.cz


POLSKO. Centrální statistický úřad představil odhad hrubého domácího produktu pro rok 2022.

Zdroj: https://kig.pl/szybki-szacunek-produktu-krajowego-brutto-za-2022-rok/

Předběžný odhad hrubého domácího produktu v roce 2022.

  • Hrubý domácí produkt se reálně zvýšil o 4,9 % (v roce 2021 byl zaznamenán nárůst o 6,8 %).
  • Domácí poptávka vzrostla o 5,5 % (po nárůstu o 8,4 % od roku 2021).
  • Celková spotřeba vzrostla o 2,1 % (v roce 2021 vzrostla o 5,9 %), včetně spotřeby v sektoru domácností vzrostla o 3,0 % (v roce 2021 vzrostla o 6,3 %).
  • Investice vzrostly o 4,6 % (v roce 2021 vzrostly o 2,1 %).

Komuniké rovněž obsahovalo vybrané informace na straně nabídky národních účtů. Přidaná hodnota se ukázala být o 4,6 % vyšší než v předchozím roce (v roce 2021 byl zaznamenán nárůst o 6,6 %). V případě průmyslu dosáhl nárůst 7,0 % (v roce 2021 byl zaznamenán nárůst o 2,8 %), ve stavebnictví o 4,5 % (po nárůstu o 5,3 % v roce 2021) a v obchodě a opravách přidaná hodnota vzrostla o 2,0 % (po nárůstu od roku 2021 o 9,0 %).

Růst HDP o 4,9 % zaznamenaný v roce 2022 byl výrazně ovlivněn spotřebou, která zvýšila HDP o 1,6 procentního bodu (včetně spotřeby v sektoru domácností o 1,7 procentního bodu). Významný byl i příspěvek investic zvyšujících dynamiku HDP – o 0,8 procentního bodu. Domácí poptávka byla pravděpodobně také silně stimulována nárůstem zásob. To by se přirozeně mohlo odrazit v silných dovozech způsobujících negativní příspěvek k HDP, tzv. „čistý export“.

Prezentovaná data se výrazně nelišila od očekávaných. I ty svědčí o stále slušném výsledku za čtvrté čtvrtletí. Předběžný odhad domácího produktu, prezentovaný již na konci ledna, nezahrnuje informace o výsledcích jednotlivých čtvrtletí roku, zejména pak výsledky čtvrtého čtvrtletí. Analytici však srozumitelným způsobem provádějí odhady na konec roku porovnáním dříve publikovaných dat po třech čtvrtletích s těmi, která jsou prezentována nyní. Na straně poptávky je pozoruhodný dobrý výsledek v oblasti investic ve čtvrtém čtvrtletí a na straně nabídky vyšší než očekávané údaje o stavebnictví.

Je však třeba mít na paměti, že s uvedením úplných dat – za jednotlivá čtvrtletí roku 2022 – se můžeme dozvědět nejen data za čtvrté čtvrtletí, ale i korekce dříve prezentovaných dat.


POLSKA. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek produktu krajowego brutto za rok 2022.

Żródło: https://kig.pl/szybki-szacunek-produktu-krajowego-brutto-za-2022-rok/

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2022.

  • Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zwiększył się o 4,9% (w roku 2021 notowano wzrost o 6,8%).
  • Popyt krajowy uległ zwiększeniu o 5,5% (po wzroście z roku 2021 o 8,4%).
  • Spożycie ogółem zwiększyło się o 2,1% (w roku 2021 wzrosło o 5,9%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,0% (w roku 2021 wzrosło o 6,3%).
  • Odnotowano wzrost inwestycji o 4,6% (w roku 2021 wzrosły one o 2,1%).

Komunikat zawierał też wybrane informacje o stronie podażowej rachunków narodowych. Wartość dodana okazała się o 4,6% wyższa niż w roku poprzednim (w roku 2021 obserwowano wzrost wynoszący 6,6%). W przypadku przemysłu wzrost sięgnął 7,0% (w roku 2021 notowano wzrost o 2,8%), w budownictwie wzrost wyniósł 4,5% (po wzroście z roku 2021 na poziomie 5,3%) a w handlu i naprawach wartość dodana zwiększyła się o 2,0% (po wzroście z roku 2021 wynoszącym 9,0%).

Na zanotowany w roku 2022 wzrost PKB na poziomie 4,9% istotnie oddziaływało spożycie, które zwiększyło PKB o 1,6 pkt proc. (w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 1,7 pkt proc.). Istotny był też wkład inwestycji podbijający dynamikę PKB –  o 0,8 pkt proc. Popyt krajowy zapewne silnie stymulowany był również wzrostem poziomu zapasów. W sposób naturalny mogło to odnaleźć odzwierciedlenie w silnym imporcie powodującym ujemny wkład do PKB tzw. „eksportu netto”.

Przedstawione dane nie odbiegały istotnie od oczekiwanych. Świadczą też o wciąż przyzwoitym wyniku czwartego kwartału. Wstępny szacunek produktu krajowego prezentowany już w końcu stycznia nie zawiera bowiem informacji o wynikach poszczególnych kwartałów roku, w szczególności o wynikach kwartału czwartego. Jednak w sposób zrozumiały analitycy dokonują szacunków końcówki roku zestawiając wcześniej publikowane dane po trzech kwartałach z prezentowanymi obecnie. Po stronie popytowej zwraca uwagę dobry w czwartym kwartale wynik w inwestycjach, po podażowej zaś wyższe niż zakładano dane dotyczące budownictwa.

Należy mieć jednak na uwadze, że wraz z prezentacją pełnych danych – za poszczególne kwartały roku 2022 – możemy poznać nie tylko dane kwartału czwartego, ale i korekty wcześniej prezentowanych danych.

 

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526