RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 8. 7. 2024

Listinná podoba žádosti na stavební úřady je možná pouze na formuláři.* 

MMR reaguje na prohlášení Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.* 

Nová vyhláška o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy.* 

Nový stavební zákon – shrnutí nejdůležitější novinky pro malé stavebníky.* 

Nový stavební zákon platí i pro běžné stavby, přihlaste se na portál stavebníka.* 

Nový stavební zákon zkracuje povolovací procesy a zlevňuje výstavbu.* 

Povolování OZE od 1.7.2024 podle § 187 zákona č. 283/2021 Sb.* 

Listinná podoba žádosti na stavební úřady je možná pouze na formuláři.

3.7.2024, Zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupnilo veřejnosti portál stavebníka. Jde o webovou aplikaci, přes kterou budou stavebníci podávat žádosti, nahrávat dokumentaci nebo vést komunikaci s úřady. Díky napojení na databáze státu systém část formulářů vyplní za uživatele.

Na portál stavebníka se můžete přihlásit na tomto odkazu z běžného internetového prohlížeče na osobním počítači, tabletu nebo mobilu. Na odkazu vpravo najdete detailní manuál a seznámit se s aplikací můžete také prostřednictvím instruktážních videí k přihlašovánízákladní orientaci nebo vyplnění žádosti o stavební povolení.

Podání žádosti lze učinit i v listinné podobě, ale pouze na formuláři

Formuláře žádostí o úkony stavebních úřadů a formulář návrhu na stanovení ochranného pásma podle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.

Vzory formulářů MMR


MMR reaguje na prohlášení Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů k digitalizaci stavebního řízení.

3.7.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Resort nesouhlasí s tvrzením, že informační systémy neumožňují efektivní správu a řízení stavebních projektů. Od prvního července obsahují funkce, které vyžaduje nový stavební zákon. V následujících dnech a týdnech dojde k opravě chyb a postupně se systémy budou rozšiřovat a vylepšovat směrem k větší automatizaci práce.

„Nedostupnost nezbytných funkcionalit: Digitální stavební řízení trpí absencí klíčových funkcí, které jsou nezbytné pro efektivní správu a řízení stavebních projektů. Například není funkční propojení s ekonomickými systémy či lokálními spisovými službami.“

Nové informační systémy stavební správy splňují základní funkce, které vyžaduje stavební zákon. Napojení na ekonomický systém stavebního úřadu mezi ně nepatří. Je to funkce, která přináší uživatelský komfort. Vzhledem k velkému počtu různých ekonomických systémů, které úřady používají, je nebylo možné v krátkém čase napojit. Počítá se s tím v dalším vývoji Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ).

V tuto chvíli si úředníci vygenerují ve svém ekonomickém systém variabilní symbol a částku, kterou následně vloží do platebního příkazu v ISSŘ. U většiny úřadů se doteď párování došlých plateb řešilo zvlášť v jejich ekonomickém systému. V budoucnu ISSŘ došlé platby spáruje s platebními příkazy.

Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s integrací na lokální spisové služby úřadů. Opakovaně tuto informaci úřadům sdělilo. Informační systém stavebního řízení eviduje dokumenty samostatně, což odpovídá i novému stavebnímu zákonu. Povinnost spisové služby se splní uchováváním dokumentu v informačním systému.

„Právní problematičnost: Mnohé části digitálního stavebního řízení vykazují právní nedostatky, které mohou vést k právním sporům a komplikacím v soudních řízeních. Například je možné přepisovat záměry jiného stavebního úřadu.“

MMR neví o žádném právním nedostatku, kromě problému se záměry. Systém počítá s tím, že v některých případech můžete vidět záměry a řízení, které patří jiným stavebním úřadům a dotčeným orgánům z důvodů koordinace činnosti v území. Mimo úředníky nikdo jiný data nevidí. Dokumenty a obsah spisu řízení nejsou v současnosti vidět z jiného úřadu, a tak to i zůstane. Samozřejmě v systému nemá být možnost záměry jiných úřadů upravovat. Je to technická chyba a dodavatel pracuje na její rychlé opravě. Samozřejmě už teď platí jako ve fyzickém světě, že úředník nesmí měnit, co mu nepřísluší. Pokud někdo neoprávněně upravuje záměr, zůstává o tom v systému přesný záznam.

Praktické nedostatky: Například nelze vyhledávat podle katastrů, ulic, č.p., č.or. apod. Nutné vyplňovat osobní údaje i po přihlášení pomocí identity občana. Stále chybí úplný výčet dotčených orgánů státní správy – dle informace z MMR se základní automatizace očekává v říjnu(!).

Postupně doplňujeme funkcionality zobrazování a vyhledávání. V současnosti je možné vyhledat záměr mimo jiné podle obce, části obce, ulice, PSČ. U záměrů, kde je dotčeno více parcel nebo katastrálních území je zobrazování v přehledech složité, protože záměry mohou obsahovat např. tisíce pozemků. Dotčené orgány byly doplněny dle stavebního zákona a dalších zákonů ve shodě s věcnými ministerstvy. Pokud některý dotčený orgán chybí, budeme rádi za předání informace.

Úřady nebyly v systému řádně proškoleny, některá školení se na poslední chvíli rušila, testovací verze se neočekávaně měnila, příručku jsme obdrželi 28.6.

MMR zrušilo jediné školení v termínu 13. 6., které nahradilo 24. 6. před účinností nového zákona. Velká část úřadů a úředníků se červnových školení nezúčastnila navzdory dostatečnému počtu volných míst. Přímo v této věci resort komunikoval také se Sdružením tajemníků. Další webináře plánujeme v letních měsících. Přihlásit se na ně je možné na stránkách ministerstva. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Webináře k informačním systémům stavební správy (gov.cz)


Nová vyhláška o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy.

3.7.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Nový předpis upravuje v mezích nového stavebního zákona pravidla pro fungování informačních systémů veřejné správy.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 190/2024 Sb., o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy.

Vydáno: 26. 6. 2024
Účinnost: 1. 7. 2024

Více o předpisu zde.


Nový stavební zákon – shrnutí nejdůležitější novinky pro malé stavebníky.

1.7.2024, Zdroj: Kancelář ombudsmana

Žádosti o stavební povolení podané od 1. července už budou stavební úřady vyřizovat podle nových pravidel. Zásadní proměna stavebního práva se nevyhne ani malým stavebníkům. Veřejný ochránce práv proto shrnul, na co by si lidé například při stavbě rodinného domu měli dát pozor, a jaké nové možnosti jim zákon dává.

Od nového stavebního zákona si jeho autoři i stavebníci slibují především rychlejší a jednodušší povolování staveb. Dosud stavební úřady zpravidla rozhodovaly nejprve o umístění stavby a až následně o jejím povolení. Podle nového stavebního zákona stavebníky čeká pouze jedno povolování. Novinkou je i takzvané zrychlené řízení. Pokud stavebník požádá o povolení stavby tímto způsobem a doloží všechny potřebné podklady, například úplnou projektovou dokumentaci, všechna vyjádření dotčených úřadů i souhlasy sousedů, stavební úřad mu vydá povolení jako první úkon v řízení. Stavebník může mít povolení v ruce ani ne za měsíc od podání žádosti.

I povolování staveb v běžném řízení by mohlo být rychlejší. Například díky tomu, že si stavební úřady budou moci u hasičů, památkářů, vodoprávních úřadů a dalších dotčených orgánů samy vyžádat chybějící vyjádření či stanoviska. Podle starého stavebního zákona musely k doplnění žádosti vyzvat stavebníka a čekat, až potřebné dokumenty dodá.

Lidé se také budou moci úřadů už předem nezávazně dotázat, jak budou jejich žádost posuzovat. Díky této předběžné informaci si mohou zjistit, za jakých podmínek mohou předpokládat, že úřad jejich žádosti vyhoví.

Urychlení by mohla přinést i speciální pravidla pro odvolací řízení. Dosud někteří stavebníci zažívali při odvolání takzvaný úřední ping-pong. Odvolací stavební úřady musely leckdy opakovaně rušit původní rozhodnutí a vracely je k novému projednání. Podle nového stavebního zákona budou moci rozhodnutí přímo změnit.

„Zákon také nově počítá s tím, že by lidé mohli žádost o stavební povolení celou vyřídit elektronicky. Tady ale stát zaspal. Dosud nejsou dostatečně připravené informační systémy tak, aby skrze ně mohly komunikovat úřady mezi sebou i s účastníky řízení,“ poukázal ombudsman Stanislav Křeček na skutečnost, že nezbytná vyhláška k informačním systémům se přijímá na poslední chvíli.

Žádosti o povolení například rodinných domů či rekreačních objektů podané do konce června budou úřady vyřizovat podle starého stavebního zákona. Praktické rady pro tyto případy lidé najdou na speciálním webu ombudsmana Domek polopatě. Tým právníků veřejného ochránce práv připravuje aktualizaci tohoto praktického průvodce stavbou rodinného domu.

„U většiny novinek uvidíme teprve časem, zda to, co je napsané v paragrafech, se opravdu promítne i do rychlejších a jednodušších řízení. A pokud některá ustanovení přinesou v praxi problémy, poznáme to na počtu i obsahu příchozích podnětů,“ zhodnotil ombudsman Stanislav Křeček.

„Předpokládám, že lidé, kteří budou řešit komplikace nebo průtahy v souvislosti s novým stavebním zákonem, by se mohli začít ozývat někdy koncem roku,“ doplnil ombudsman s tím, že stížnostmi na postup stavebních úřadů se může zabývat až ve chvíli, kdy lidé podají proti rozhodnutí odvolání a s rozhodnutím o něm nebudou spokojeni. Upozornil také, že pokud se proti rozhodnutí stavebních úřadů budou lidé chtít bránit u soudu, mají podle nového stavebního zákona na podání správní žaloby místo původních dvou měsíců pouze jeden.

ČKAIT: Jak má vypadat projektová dokumentace pro povolení stavby? Ukáže zřejmě až praxe

Tisíce záměrů k povolení stavby zřejmě dorazí do posledního června na stavební úřady po celé České republice. Stavebníci a projektanti tímto krokem budou chtít zvýšit pravděpodobnost, že povolovací řízení nebude vedeno v rámci přechodných ustanovení nového stavebního zákona (NSZ), ale poběží ještě podle dosavadního správního postupu a vyhlášek tzv. starého stavebního zákona. Podle zjištění České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) je vysoce pravděpodobné, že řada podání nebude kompletní. Projektanti i sami stavebníci jen chtěli formálně využít poslední možnost před aplikací nového stavebního zákona a příslušných vyhlášek.

Klíčovou je přitom nová vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (z konce května 2024) a nová vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (z poloviny června). ČKAIT oceňuje poměrně velkorysé tříleté přechodné období. Až do 30. června 2027 lze namísto projektové dokumentace zpracované podle NSZ jako součást žádosti o povolení stavby nebo o rámcové povolení podané předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů. To je zásadní, zároveň však nejvíce matoucí. Od 1. července 2024 totiž již neplatí zažitá posloupnost dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) – dokumentace pro stavební povolení (DSP) – dokumentace pro provádění stavby (DPS, tzv. prováděčka). Stavebníci, kteří ještě nemají rozhodnutí o umístění stavby, pak mohou předložit tzv. DÚR+, doplněnou o architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení, které je definováno v 13. příloze nové vyhlášky o projektové dokumentaci.

Na první pohled to vypadá jako zjednodušení. Komora však zde nachází hned dvě úskalí. Stavba sice bude povolena jen v jednom povolovacím řízení, avšak s výjimkou hasičů, kteří si vyhradili právo vyjadřovat se až k prováděcí dokumentaci. Zatímco povolovací dokumentace je jednodušší, prováděcí dokumentace má být mnohem podrobnější, než je tomu nyní. Právě v tom tkví druhý háček. Smluvní strany si musejí nově dojednat povinnosti a plnění. Dosud přitom nejsou jasně definovány standardy výkonů při zpracování dokumentace podle nových vyhlášek a nového stavebního zákona.

Pokud bych to měl shrnout, procesně od 1. července postupujeme podle nového stavebního zákona, ale obsahově můžeme přechodně využívat dosavadních předpisů. To může znamenat velký chaos, zvlášť u veřejných zakázek. A to jak u těch, kde již byla uzavřena smlouva a probíhá plnění, tak i u těch, kde dosud probíhá výběrové řízení, jež však bylo zahájeno podle dosavadních předpisů. Jak tedy postupovat dále? Znamená to, že ke všem existujícím smluvním vztahům je třeba uzavřít dodatek? Je možné i nyní uzavírat smlouvy rozjednané podle dosavadního zákona a vyhlášek, když procesně musíme postupovat jinak? Obávám se, že směr ukáže až praxe stavebních úřadů po 1. červenci,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. Více v tiskové zprávě ČKAIT.


Nový stavební zákon platí i pro běžné stavby, přihlaste se na portál stavebníka.

1.7.2024, Zdroj: MMR ČR

MMR odeslalo do datových schránek stavebních úřadů a dotčených orgánů odkazy na Informační systém stavebního řízení. Národní geoportál územního plánování najdete na uzemniplanovani.gov.cz. Portál stavebníka najdete na portal.stavebnisprava.gov.cz.

Portál stavebníka najdete na portal.stavebnisprava.gov.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupnilo veřejnosti portál stavebníka. Jde o webovou aplikaci, přes kterou budou stavebníci podávat žádosti, nahrávat dokumentaci nebo vést komunikaci s úřady. Díky napojení na databáze státu systém část formulářů vyplní za uživatele. Stavebník také bude mít prostřednictvím portálu vždy aktuální přehled o tom, v jaké fázi se jeho řízení nacházejí.

Na portál stavebníka se můžete přihlásit na tomto odkazu z běžného internetového prohlížeče na osobním počítači, tabletu nebo mobilu. Na odkazu vpravo najdete detailní manuál a seznámit se s aplikací můžete také prostřednictvím instruktážních videí k přihlašovánízákladní orientaci nebo vyplnění žádosti o stavební povolení.

Národní geoportál územního plánování najdete na uzemniplanovani.gov.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupnilo národní geoportál územního plánování (NGÚP). Jde o webovou aplikaci, která je centrálním nástrojem digitalizace územního plánování a územního rozvoje. Sloužit bude veřejnosti i úřadům, které se podílejí na územním plánování. Národní geoportál územního plánování je centrálním místem, kde zveřejňují územně plánovací dokumentace a jejich změny.

Do národního geoportálu se můžete přihlásit pomocí tohoto odkazu z běžného internetového prohlížeče na osobním počítači, tabletu nebo mobilu. K základní práci v NGÚP jsou k dispozici uživatelské příručky k jednotlivým částem, konkrétně k Mapové prohlížečce, agendovému informačnímu systému, podatelně a k přihlašování. Všechny je naleznete zde.

MMR odeslalo do datových schránek stavebních úřadů a dotčených orgánů odkazy na Informační systém stavebního řízení

MMR odeslalo do datových schránek stavebních úřadů a dotčených orgánů odkazy na Informační systém stavebního řízení

Webové rozhraní Informačního systému stavebního řízení se úředníkům otevřelo 1. 7. 2024 v souvislosti s účinností nového stavebního zákona. Odkaz na takzvanou „ostrou“ verzi resort zaslal úřadům do datových schránek i na kontaktní e-mailové adresy.

MMR 12. 6. 2024 odeslalo na stavební úřady telefonní čísla, na která se mohou úředníci obracet s otázkami, které se týkají informačních systémů stavební správy. Tato linka byla následně rozšířena i o kontakty k metodickému výkladu stavebního zákona a jeho vyhláškám. Od července MMR spouští call centrum, které bude dostupné každý pracovní den od 7:00 do 20:00.

Stavební úřady a dotčené orgány najdou v datových schránkách také další informace o přihlášení do Informačního systému stavebního řízení a detailní manuály pro uživatele i administrátory.

Nový stavební zákon začal platit i pro běžné stavby. Zkracuje povolovací procesy a zlevňuje výstavbu

Od prvního července 2024 začal platit nový stavební zákon také pro běžné stavby. Dlouhodobě zrychlí a zjednoduší stavební řízení. Upouští od zbytečných technických požadavků, což zlevní především bytovou výstavbu. Stavební povolení získá stavebník na jednom místě online v portálu stavebníka. Společně s novým stavebním zákonem nabyly účinnosti také související prováděcí předpisy včetně moderní vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Zákon počítá také s přechodným obdobím do konce června 2027. Do této doby bude možné použít dokumentaci, kterou stavebník rozpracoval před účinností nového stavebního zákona.

Namísto dvou přináší nový stavební zákon jediné řízení, ve kterém se stavba umístí i povolí. Z pohledu stavebníka jde také o jedno razítko. Stanovuje pevné lhůty pro vydání rozhodnutí – 30 dnů ode dne zahájení řízení v případě jednoduché stavby, 60 dnů ode dne zahájení řízení v ostatních případech. Pokud stavebník nedodá k žádosti závazná stanoviska, vyžádá si je stavební úřad u dotčených orgánů sám. Zákon také zabraňuje takzvanému ping-pongu, pokud se některý účastník odvolá, rozhoduje nadřízený stavební úřad, spis se už nikam nevrací.

Jednotné environmentální stanovisko nově nahrazuje stanoviska podle devíti různých zákonů. V novém stavebním zákoně také došlo k rozšíření okruhu staveb, které nepotřebují posouzení stavebního úřadu. Jedná se o některé stavby obnovitelných zdrojů energie, výměnu vedení a sítí nebo přípojky do 25 m a další. Díky digitalizaci stavebního řízení, zjednodušení dokumentace nebo přechodu komplexních staveb na Dopravní a energetický stavební úřad se na malých stavebních úřadech sníží objem úředních úkonů o 30 až 40 %.

Společně s novým stavebním zákonem jsou od prvního července účinné také související prováděcí předpisy. Kromě Sbírky jsou také dostupné na internetových stránkách MMR zde.

  • Vyhláška o požadavcích na výstavbu – Vyhláška požadavky výrazně zjednodušuje, od některých přežitých dokonce úplně upouští, například na oslunění nebo výšku rodinných rekreačních staveb. Snižuje nároky na parkovací místa nebo ruší nutnost oddělovat toalety předsíní. V závislosti na lokalitě mohou tyto změny snížit investiční náklady na byt. Vyhláška navíc přebírá a nahrazuje technické požadavky několika dosavadních předpisů, a tedy výrazně sjednocuje právní úpravu. Díky řadě výjimek si obce nově mohou ve svých regulačních plánech a územních plánech s prvky regulačního plánu upravit požadavky na vymezování pozemků nebo umisťování staveb podle svých potřeb.
  • Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů – Stanovuje obce, ve kterých nacházejí stavební úřady a vymezuje jejich správní obvody. Platí, že rozhodování zůstává přímo v území, v rukách úředníků, kteří místní situaci znají nejlépe.  Vyjma šesti obcí, které požádaly samy o zrušení stavebního úřadu.
  • Vyhláška o dokumentaci staveb – Dokumentace pro povolení záměru je nově pouze jednostupňová – nevypracovává se zvlášť pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Výrazně se omezuje její rozsah a podrobnost. Nově dokumentace pro povolení záměru odpovídá dnešní dokumentaci pro územní rozhodnutí rozšířené o posouzení statiky a požární bezpečnosti. Vyhláška také omezuje případy, kdy se některé údaje uváděly opakovaně v různých částech dokumentace. Aby se u komplexnějších staveb zabránilo nutnosti vypracovat více dokumentací podle různých právních předpisů, připravilo MMR takzvanou „přílohu pro dokumentaci povolení souboru staveb“. Celý proces je díky ní především pro projektanty jednodušší.
  • Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona – Obsahuje formuláře žádostí, které se odesílají stavebním úřadům, nebo formulář návrhu na stanovení ochranného pásma. Podrobně také upravuje systém stavebně technické prevence a problematiku autorizovaných inspektorů. Vyhláška je úzce provázaná s digitalizací stavebního řízení a stanovuje také podobu souvisejících formulářů. Nový stavební zákon umožňuje podat žádost v listinné i elektronické podobě. Vyhláška zajišťuje strojovou čitelnost údajů. Portál stavebníka žadatele provede tak, aby vyplňoval jen ty části interaktivního formuláře, které se týkají jeho záměru.

Nový stavební zákon začal platit i pro běžné stavby. Zkracuje povolovací procesy a zlevňuje výstavbu.

1.7.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Od prvního července 2024 začal platit nový stavební zákon také pro běžné stavby. Dlouhodobě zrychlí a zjednoduší stavební řízení. Upouští od zbytečných technických požadavků, což zlevní především bytovou výstavbu. Stavební povolení získá stavebník na jednom místě online v portálu stavebníka. Společně s novým stavebním zákonem nabyly účinnosti také související prováděcí předpisy včetně moderní vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Zákon počítá také s přechodným obdobím do konce června 2027. Do této doby bude možné použít dokumentaci, kterou stavebník rozpracoval před účinností nového stavebního zákona.

Namísto dvou přináší nový stavební zákon jediné řízení, ve kterém se stavba umístí i povolí. Z pohledu stavebníka jde také o jedno razítko. Stanovuje pevné lhůty pro vydání rozhodnutí – 30 dnů ode dne zahájení řízení v případě jednoduché stavby, 60 dnů ode dne zahájení řízení v ostatních případech. Pokud stavebník nedodá k žádosti závazná stanoviska, vyžádá si je stavební úřad u dotčených orgánů sám. Zákon také zabraňuje takzvanému ping-pongu, pokud se některý účastník odvolá, rozhoduje nadřízený stavební úřad, spis se už nikam nevrací. „Nový stavební zákon jako celek povede ke zrychlení povolovacích procesů a spolu s vyhláškou o požadavcích na výstavbu zlevní hlavně bytové projekty. Pro mě je také zásadní, že se pro něj podařilo získat samosprávy, profesní komory a hlavně hlasy zákonodárců všech politických stran ve Sněmovně. Stavebníci potřebují jistotu, že se zákon nebude s každou novou vládou zásadně měnit,“ prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Jednotné environmentální stanovisko nově nahrazuje stanoviska podle devíti různých zákonů. V novém stavebním zákoně také došlo k rozšíření okruhu staveb, které nepotřebují posouzení stavebního úřadu. Jedná se o některé stavby obnovitelných zdrojů energie, výměnu vedení a sítí nebo přípojky do 25 m a další. Díky digitalizaci stavebního řízení, zjednodušení dokumentace nebo přechodu komplexních staveb na Dopravní a energetický stavební úřad se na malých stavebních úřadech sníží objem úředních úkonů o 30 až 40 %. „V novém stavebním zákoně jsme zachovali rozhodování co nejblíže lidem, v samotných obcích. Na druhou stranu pro nás bylo důležité odlehčit menším stavebním úřadům, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Usilujeme také o změny v tabulkových platech a digitalizace stavebního řízení nám konečně poskytne data, které potřebujeme pro nastavení výkonnostního financování úřadů,“ shrnul Bartoš.

Společně s novým stavebním zákonem jsou od prvního července účinné také související prováděcí předpisy. Kromě Sbírky jsou také dostupné na internetových stránkách MMR zde.

Vyhláška o požadavcích na výstavbu 

Vyhláška požadavky výrazně zjednodušuje, od některých přežitých dokonce úplně upouští, například na oslunění nebo výšku rodinných rekreačních staveb. Snižuje nároky na parkovací místa nebo ruší nutnost oddělovat toalety předsíní. V závislosti na lokalitě mohou tyto změny snížit investiční náklady na byt. Vyhláška navíc přebírá a nahrazuje technické požadavky několika dosavadních předpisů, a tedy výrazně sjednocuje právní úpravu. Díky řadě výjimek si obce nově mohou ve svých regulačních plánech a územních plánech s prvky regulačního plánu upravit požadavky na vymezování pozemků nebo umisťování staveb podle svých potřeb.

Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů

Stanovuje obce, ve kterých nacházejí stavební úřady a vymezuje jejich správní obvody. Platí, že rozhodování zůstává přímo v území, v rukách úředníků, kteří místní situaci znají nejlépe.  Vyjma šesti obcí, které požádaly samy o zrušení stavebního úřadu.

Vyhláška o dokumentaci staveb

Dokumentace pro povolení záměru je nově pouze jednostupňová – nevypracovává se zvlášť pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Výrazně se omezuje její rozsah a podrobnost. Nově dokumentace pro povolení záměru odpovídá dnešní dokumentaci pro územní rozhodnutí rozšířené o posouzení statiky a požární bezpečnosti. Vyhláška také omezuje případy, kdy se některé údaje uváděly opakovaně v různých částech dokumentace. Aby se u komplexnějších staveb zabránilo nutnosti vypracovat více dokumentací podle různých právních předpisů, připravilo MMR takzvanou „přílohu pro dokumentaci povolení souboru staveb“. Celý proces je díky ní především pro projektanty jednodušší.

Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona

Obsahuje formuláře žádostí, které se odesílají stavebním úřadům, nebo formulář návrhu na stanovení ochranného pásma. Podrobně také upravuje systém stavebně technické prevence a problematiku autorizovaných inspektorů. Vyhláška je úzce provázaná s digitalizací stavebního řízení a stanovuje také podobu souvisejících formulářů. Nový stavební zákon umožňuje podat žádost v listinné i elektronické podobě. Vyhláška zajišťuje strojovou čitelnost údajů. Portál stavebníka žadatele provede tak, aby vyplňoval jen ty části interaktivního formuláře, které se týkají jeho záměru.


Povolování OZE od 1.7.2024 podle § 187 zákona č. 283/2021 Sb.

1.7.2024, Zdroj: MMR ČR

Stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů nebo instalace využívající obnovitelný zdroj energie (např. fotovoltaika na střeše či na obvodovém plášti stavby) se povolují v závislosti na kategorii stavby, ve které jsou zařazeny.

Podle druhu kategorie stavby je vyžadováno povolení příslušným stavebním úřadem či nikoliv a současně se na kategorii stavby váží i další povinnosti podle stavebního zákona, tedy zda může býtstavba prováděna svépomocí či ji musí provádět stavební podnikatel, zda musí být zajištěno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím nebo postačí stavební dozor a zda musí být dokumentace pro povolení stavby zpracována projektantem nebo postačí kvalifikovaná osoba.

U všech staveb, včetně staveb nevyžadujících povolení příslušného stavebního úřadu, je nutné dodržet všechny požadavky na výstavbu podle stavebního zákona a vyhlášky o požadavcích na výstavbu a dále povinností stanovené jinými právními předpisy, např. vyhláškou č. 114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW.

Následující tabulka (v pdf ke stažení celá metodika zde) uvádí přehled způsobu povolování a povinností při provádění stavby v závislosti na kategorii stavby, ve které je stavba pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů nebo instalace využívající obnovitelný zdroj energie zařazena.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526