RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 9. 8. 2022

10 tisíc právních předpisů na jednom místě. Vyhlášky obcí a krajů jsou už půl roku online.  

Cookies lišty vykazují řadu nedostatků.  

Velikost písma na nízké plechovce.  

Devizový trh 30. – 31. týden.  

10 tisíc právních předpisů na jednom místě. Vyhlášky obcí a krajů jsou už půl roku online.

19.7.2022, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Všechny nově přijaté obecně závazné vyhlášky a nařízení mají obce a kraje povinnost už půl roku zveřejňovat v elektronické sbírce právních předpisů. Nejpilnějšími vkladateli jsou zatím Brno, Praha a Kraj Vysočina.

Od ledna letošního roku, kdy Ministerstvo vnitra spustilo eSbírku právních předpisů územních samospráv, do ní obce a kraje vložily 9 409 právních předpisů. Z toho 7 856 tvoří obecně závazné vyhlášky, zbytek pak různá nařízení. Lidé tak na adrese https://sbirkapp.gov.cz/ mají možnost na jednom místě ihned po zveřejnění zjistit, jaká pravidla v obci platí např. v oblastech nočního klidu nebo třeba u místních poplatků. „Chtěli jsme, aby lidé včas a naprosto přesně věděli, jaké vyhlášky a nařízení v jejich obci platí. To se povedlo. Navíc si myslím, že mít vše přehledně na jednom místě, je plus nejen pro veřejnost, ale i pro obce samotné,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan, který vznik sbírky považuje za jasné posílení právní jistoty občanů. Předpisy lze ve sbírce hledat dle obcí i témat. Lze také nastavit upozornění, aby do e-mailu přišla notifikace vždy, když vybraná obec vyhlásí nový předpis.

Povinnost zveřejnění online platí pro obce, kraje a některé správní úřady u nově přijatých obecně závazných vyhlášek a nařízení v jejich působnosti, ale také pro právní akty relevantní pro výkon veřejné správy, což se týká např. i Ústavního soudu. Lidé však v eSbírce právních předpisů najdou i další předpisy, které nejsou vyhlašovány ve sbírce zákonů. Jde např. o předpisy vydávané v oblasti hygieny, veterinární péče nebo ochrany některých chráněných území.

Do tří let navíc musí územní samosprávy do sbírky vložit i všechny své právní předpisy přijaté v přechozích letech. V opačném případě by předpisy přestaly platit. Z necelých 10 tisíc vložených právních předpisů jde ve 21 % o nově vydané a v 79 % o právní předpisy vydané před 1. lednem 2022.
Vybrané statistiky:

 • Obcí s největším počtem vkladů je Statutární město Brno (147 vkladů).
 • Mezi kraji vedou Kraj Vysočina se 102 vklady a Hlavní město Praha (141 vkladů).
 • Nejvíc vyhlášek a nařízení do sbírky obce a kraje vložily v lednu (2 232 vkladů).
 • Rekord během jednoho dne padl ve středu 12. ledna 2022 (197 vkladů).
 • První vyhlášku dala do sbírky obec Polště z okresu Jindřichův Hradec 1. ledna 2022 v 17.07 hod.
 • Nejstarší vloženou obecně závaznou vyhláškou je vyhláška města Pecky o určení lokalit pro sjednání cen nájemného za nebytové prostory z 5. září 1990.
 • Nejstarším vloženým právním aktem je Vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“ Radou Národního výboru Hlavního města Prahy z 10. listopadu 1964.

Aktuální předpisy obcí v přehledné mapě najdete na odkazu https://www.obecniportal.cz/47/


Cookies lišty vykazují řadu nedostatků.

2.8.2022, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)

Nedojde-li k nápravě, bude ÚOOÚ rozdávat pokuty.

Praha, 30. červen 2022

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) za 1. pololetí roku 2022 v souvislosti s legislativní změnou v oblasti cookies (zavedení principu opt-in) v rámci své úřední činnosti monitoroval dodržování obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) v souvislosti s nastavením zpracování cookies souborů u různých provozovatelů webových portálů a stránek. Činnost ÚOOÚ probíhá nejen na základě podnětů a stížností, ale také podle plánu kontrol pro letošní rok.

„Úřad zjistil řadu nedostatků, které ve svém důsledku porušují ochranu osobních údajů, a to i u velkých internetových společností, které oslovují statisíce lidí denně. V prvním pololetí jsme dali provozovatelům prostor, aby se nové legislativě přizpůsobili. Nyní ovšem na základě vlastní iniciativy monitorujeme dodržování a oslovujeme správce, kteří porušují právní předpisy v této oblasti, aby zjednali nápravu. Pokud k ní nedojde, přistoupíme k sankcím, a to především finančního charakteru.“ Uvedl v této souvislosti předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký.

Mezi hlavní nedostatky, které byly zjištěny kontrolami Úřadu pro ochranu osobních údajů, patří

 1. Používání netechnických cookies bez souhlasu
 2. Neúměrně dlouhá doba platnosti cookies vzhledem k jejich účelu
 3. Nepřítomnost volby určené pro vyjádření nesouhlasu s využitím netechnických cookies v první vrstvě cookies lišty
 4. Špatná kategorizace cookies
 5. Absence informací o konkrétních použitých cookies
 6. Rozdíl ve viditelnosti tlačítek pro souhlas a nesouhlas s využitím netechnických cookies
 7. Nesprávná klasifikace cookies souborů
 8. Informace o cookies v cizím jazyce
 9. Cookies lišta znesnadňuje či znemožňuje čtení webové stránky

Právní regulace cookies souborů je řešena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, konkrétně § 89 odst. 1 a 3 zákona č. 127/2005 Sb., a v ustanovení § 87 takto: „Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, získá od těchto účastníků nebo uživatelů předem prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem jejich zpracování. Na základě čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 musí být souhlas se zpracováním osobních údajů odlišitelný od jiných skutečností, musí být také srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.“ Podle čl. 4 odst. 11 nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) se musí jednat o „svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů.“


Velikost písma na nízké plechovce.

30.6.2022, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o informaci ohledně minimální velikosti písma na obale doplňku stravy. Výrobek je zabalený do nízké kulaté plechovky, na níž lze texty umístit pouze ve formě etikety na horní a spodní stranu. Etiketa je kruhová o průměru 8 cm tzn., že její obsah je 50,24 cm2. Tyto etikety jsou na plechovce dvě tj. 2 x 50,24 cm2. Je třeba v tomto případě dodržet velikost 1,2 mm nebo stačí 0,9 mm?

Odpověď:

Je-li největší plocha, tj. největší zorné pole, pouze 50,24 cm2, pak platí podle čl. 13, odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011, že u obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2, činí výška malého písmene „x“ nejméně 0,9 mm. Zorná pole se posuzují samostatně, jejich plochy se nesčítají. Takže v uvedeném případě stačí velikost písma 0,9 mm.


Devizový trh 30. – 31. týden.

22-08-09 IN Devizový trh 30 - 31 týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526