DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 26. 4. 2022

Formulář pro prominutí úroků z prodlení a z posečkání na DPH

Řešené otázky k DPH při určování cen a hodnot

DPH u darů na podporu Ukrajiny – nevyjasněné otázky

Zpětný finanční leasing z pohledu DPH. 

 

Formulář pro prominutí úroků z prodlení a z posečkání na DPH.

7.4.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Na webu Finanční správy je k dispozici nový formulář zjednodušující oznamovací povinnost pro prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu.

V souvislosti se sekundárními dopady mimořádné události na Ukrajině vydal ministr financí „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události“ (dále jen „Rozhodnutí“), zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 (viz informace Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu).

Jednou z podmínek, jež je nezbytné splnit, aby plátcům daně z přidané hodnoty (případně identifikovaným osobám) byl prominut úrok z prodlení (§ 252 daňového řádu) a úrok z posečkané částky (§ 253 daňového řádu) vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období vymezená v Rozhodnutí, je i oznámení místně příslušnému finančnímu úřadu, že převažující část příjmu za předmětné zdaňovací období pochází z oblasti dopravy.

Pro zjednodušení a urychlení oznamovací povinnosti vyplývající z Rozhodnutí, zveřejnila Finanční správa na svých webových stránkách formulář, který mohou daňové subjekty využít: Oznámení o splnění podmínek (Ukrajina  – úrok na DPH)


Řešené otázky k DPH při určování cen a hodnot.

1.2.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Finanční správa zveřejnila soubor odpovědí na často kladené otázky týkající se DPH u cen a hodnot určených podle zákona o oceňování majetku.

K často kladeným otázkám patří např. tyto:

1) Je při oceňování majetku potřeba zohledňovat DPH?

Odpověď: Při oceňování je třeba na DPH brát ohled.

V kterých případech hodnoty (ceny) určené dle zákona o oceňování majetku DPH neobsahují, a v kterých případech je možné použít hodnoty (ceny) buď s DPH, nebo bez DPH, vyjadřují dále uvedená stanoviska odpovídající na otázky týkající se problematiky DPH pro jednotlivé druhy hodnot (cen).

2) Je při určování hodnoty (ceny) dle zákona o oceňování majetku zohledňována daň z přidané hodnoty?

Odpověď: Ano, daň z přidané hodnoty je zohledňována.

DPH je považována za jednu z možných součástí hodnoty (ceny), její aplikace a nakládání s ní je individuální pro každé určování hodnoty (ceny), kromě určování ceny zjištěné, která DPH nezahrnuje (odůvodnění viz uvedená stanoviska).

3) Je cena obvyklá s DPH nebo bez DPH?

Odpověď: Postup určení obvyklé ceny, vyplývá z ustanovení § 2 zákona o oceňování majetku. Pokud se jedná o určování ceny obvyklé, je při dodržení požadavku porovnatelnosti cen pouze na znalci (zpracovateli ocenění), jaké ceny do porovnávaných vzorků zahrne, zda výhradně s DPH, nebo bez DPH. Rozhodující je, aby částky bez daně nebyly porovnávány s částkami s daní, ani k nim přiřazovány. V případě ceny obvyklé, je však třeba vzít v úvahu i podmínku uvedenou v § 2 odstavce 2 zákona o oceňování majetku, požadující zjištění obvyklé ceny porovnáním výhradně ze sjednaných cen

Další odpovědi na dotazy k této problematice.


DPH u darů na podporu Ukrajiny – nevyjasněné otázky.

12.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad k dopadům DPH u pomoci Ukrajině. Některé další otázky mají být dále řešeny výkladem formou příspěvku na koordinační výbor.

Hmotné dary mohou být od DPH osvobozeny s nárokem na odpočet podle § 68 odst. 15 zákona o DPH, pokud byly v tuzemsku dodány humanitární nebo dobročinné organizaci, která ho v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území EU odešle nebo přepraví do třetí země, v tomto případě na Ukrajinu.

V praxi se vyskytují situace, kdy humanitární či dobročinné organizace zajistí přepravu zboží prostřednictvím sjednaného přepravce nebo prostřednictví třetí osoby, popř. obdarovaným na Ukrajinu. Otázkou k projednání je, zda i v tomto případě je dodání zboží této organizaci osvobozeno od daně.

Řada humanitárních a dobročinných organizací dosud nevyvíjelo svou činnost na Ukrajině a po vypuknutí války ji vyvíjí tak, že nakupuje anebo přijímá dary a zajišťuje jejich přepravu na Ukrajinu za účelem jejich dalšího darování ve prospěch Ukrajiny a jejích občanů. Otázkou opět je, zda splňují podmínky zákona pro osvobození od daně.

Ustanovení nijak neřeší druh zboží, které může být osvobozeno od daně podle uvedeného ustanovení. Má však jít o zboží poskytované v rámci činnosti humanitární či dobročinné organizace.


Zpětný finanční leasing z pohledu DPH.

28.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na judikaturu Soudního dvora EU byl projednán i s českou finanční správou výklad transakcí zpětného finančního leasingu z pohledu DPH.

Předmětem judikatury Soudního dvora EU (C-201/18 Mydibel) je situace tzv. zpětného finančního leasingu. Budoucí nájemce má ve svém vlastnictví a užívá aktivum, které se stane předmětem zpětného (finančního) leasingu. Motivací pro transakci je získání dodatečných „finančních prostředků“.

Budoucí nájemce prodává aktivum leasingové společnosti a ve stejném okamžiku si je pronajímá zpět formou finančního leasingu. Leasingová společnost předmět leasingu fyzicky nepřejímá. Předmět leasingu je kontinuálně v držení leasingového nájemce a leasingová společnost nenese žádnou odpovědnost či rizika spojená s předmětem leasingu. Tato zůstávají na straně leasingového nájemce (dodavatele). Dodavatel předmětu leasingu je tedy stejnou osobou jako leasingový nájemce.

Pro účely DPH nedochází k převodu práva nakládat jako vlastník z dodavatele (budoucího leasingového nájemce) na leasingovou společnost. Nedochází k dodání zboží pro účely DPH z (budoucího) leasingového nájemce na leasingovou společnost a zpět, ale pouze k jedné transakci, kdy leasingová společnost poskytuje leasingovému nájemci službu.

Tento závěr odsouhlasilo i Generální finanční ředitelství. Zároveň upozorňuje, že služba má charakter finanční operace, která svým charakterem splní podmínky § 54 odst. 1 písm. c) ZDPH, a tudíž se jedná o osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526