Archiv projektů

 

Volba povolání (2009 – 2012) Projekt zaměřený na zvyšování podílu technických profesí na trhu práce. Cílovou skupinou tohoto projektu byli žáci základních a studenti středních škol v Královéhradeckém kraji. Cílem bylo výrazné posílení zájmu a motivace žáků a studentů o technicky orientované obory a zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol v Královéhradeckém kraji na trhu práce.
KHK Doprava (2010 – 2013) Celý název projektu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů služeb v oblasti dopravy zaměřené na zvýšení jejich kvalifikace a adaptability. Cílem projektu bylo proškolení 3 324 osob v průběhu 3 let. Podpořeno bylo celkem 7 organizací: BusLine, ČSAD Svitavy, INEX Spedition, CK-KO Tour, PAP Trutnov, DÍTĚ SPEDITION, AUDIS BUS s.r.o.
CZEPLINN (2008 – 2012) Projekt Česko-polského inovačního portálu si kladl za cíl vytvořit komunikační platformu zaměřenou na zvýšení informovanosti o inovačním prostředí v příhraničních regionech, Královéhradeckém a Jeleniogórsko-wałbrzyském. Produktem projektu je interaktivní webový portál založený na bázi přeshraniční spolupráce v oblasti inovačních aktivit a transferu technologií.

Více o projektu: http://www.czeplinn.eu/

KIS KIS (2011 – 2014) Projekt Královéhradecké inovační sítě si kladl za cíl podpořit spolupráci mezi institucemi terciárního vzdělávání, pracovišť výzkumu a vývoje, podnikatelským a veřejným sektorem prostřednictvím stáží a odborných praxí. Propojení akademické a aplikační sféry doplnilo vytvoření komunikační platformy, realizace vzdělávacích aktivit a příprava technologicky orientovaných klastrů.
Podpora rozvoje regionálních firem na česko-polském příhraničí (2013 – 2015) Hlavním cílem projektu je součinnost partnerů a dalších organizací k podpoře podnikatelů a k zvýšení obchodní výměny mezi státy. Je to v souladu se státní hospodářskou politikou obou zemí. Zaměřili jsme se na prezentaci investičních příležitostí, prezentace legislativy, zákonů, aby podnikatelé měli dostatek informací při podnikání v partnerské zemi. Další oblastí podpory je pomoc regionálním podnikatelům, živnostníkům a jejich prezentace v zahraničí.

Více o projektu: www.podnikanivpolsku.cz

Vytvoření Kontaktních center Česko – Polské hospodářské spolupráce (2009 – 2012) Hlavním cílem projektu bylo vytvořit síť pracovišť systematicky se zabývajících hospodářskou spoluprací mezi českými a polskými podnikatelskými subjekty v příhraničních regionech. Zajistit standardizaci jejich činnosti. Vytvořit prostředí a nástroj pro zkvalitnění jejich práce. Integrovat je s cílem trvalé, pravidelné spolupráce a koordinace jejich činnosti.

Více o projektu: www.podnikanivpolsku.cz

10 lekcí techniky (2009 – 2012) Projekt zaměřený na výrazné posílení zájmů a motivace žáků a studentů o technicky orientované obory. Mezi projektové aktivity patřilo založení 150 kroužků mladých techniků pro ZŠ realizovaných v dílnách SŠ a SOU a celkové posílení spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem. Studenti se také účastnili mnoha exkurzí a absolvovali praxe u zaměstnavatelů. Byla vytvořena komplexní nabídka vzdělávání učitelů odborných předmětů, členěná podle odvětví a oborů. Realizováno bylo 320 stáží učitelů technicky zaměřených SŠ A SOU u zaměstnavatelů s finančním zajištěním. V neposlední řadě patřila mezi cíle projektu popularizace technických oborů pomocí médií, výstav, besed a dnů otevřených dveří, podpora soutěží, spolupráce s podnikateli a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje.

Více o projektu: www.10lekcitechniky.webnode.cz

Česko-polské Podnikatelské listy (2010 – 2013) Hlavním cílem projektu bylo především výrazné zlepšení informovanosti o podnikatelském prostředí v česko-polském pohraničí a vytvoření sítě médií a žurnalistů více a objektivně informovaných např. o rozvoji inovačního potenciálu, o spolupráci s vysokými školami, podpoře transferu technologií, zvýšení informovanosti o činnosti hospodářských komor, o projektech zaměřených na česko-polskou spolupráci apod. V rámci tohoto projektu vycházel během tří let čtvrtletník Česko-polské podnikatelské listy Polsko-czeski biuletyn przedsiebiorcy, ve kterém jsou dvojjazyčně informace z podnikatelského prostředí na obou stranách hranice.
Talenty pro firmy v česko – polském příhraničí (2016 – 2017) Cílem projektu na navázání a posílení spolupráce, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti zvyšování zájmu mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese. Vzájemné poznání zaměstnavatelů a škol na obou stranách hranice, zlepšení propagace a medializace oborů technického směru, zvýšení image těchto oborů a  přilákání nadaných žáků. Dalším z cílů je posílení dlouhodobé kampaně podpory technických oborů na krajské úrovni, vzájemné představení spolupráce základních škol se středními školami a zaměstnavatelskou sférou. Jedním z hlavních záměrů je ojedinělou formou zvýšit v dětech zájem o techniku. Nedílnou součástí je ukázka mezigenerační spolupráce při řešení zadaných úkolů, zapojí se žáci základních škol, středních škol i dospělá populace – zaměstnanci regionálních firem.
Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí (2017 – 2018) Projektové aktivity zintenzívnily spolupráci za účelem socio-ekonomického rozvoje česko-polského příhraničí. Byla vytvořena síť spolupráce hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí, a to na základě pěti tematických přeshraničních pracovních skupin pro hospodářský rozvoj a obnovitelné energie v cz-pl příhraničí, pro regionální produkty v cz-pl příhraničí, pro podnikání v cz-pl příhraničí, pro regionální rozvoj a cestovní ruch, pro mobilitu zaměstnanců v cz-pl příhraničí. Na činnosti pracovních skupin se podíleli všichni projektoví partneři a také veškeré subjekty na obou stranách hranice, které se přímo zajímají o danou problematiku, např. hospodářské komory, klastry, úřady práce, samosprávy, podniky, veškeré občanské iniciativy apod. Činnost pracovních skupin se týkala např. setkání v rámci pracovních skupin (včetně jednou za rok dvoudenní jednání dané pracovní skupiny, kdy jsou k účasti zváni zástupci polských a českých socio-hospodářských institucí), organizace socio-ekonomických akcí (kooperační burzy, výstavy, diskusní fóra, tematické workshopy, studijní cesty atd.). Účast na pracovních burzách a zpracování databáze podniků hledajících zaměstnance, osob hledajících zaměstnaní, informační služby v oblasti hospodářské kooperace a přeshraničního trhu práce a zpracování odborných informačních balíčků o podnikání, odvětvových katalogů, v ČR a Polsku. Partneři projektu se učili češtinu a polštinu. Partneři společné realizovali propagační a informační aktivity a zajišťují udržitelnost projektu, např. aktualizují webové stránky www.podnikanivpolsku.cz, účastní se akcí partnerů.
PŘESHRANIČNÍ MĚSTO DĚTÍ (2018 – 2020)  Projekt zaměřený na děti a jejich rodiče z obou stran hranice. Mladí účastníci projektu poznávali pracovní, společenský a občanský život dospělých. Podrobné informace na www.ceskemestodeti.cz.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526