DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 1. 7. 2024

DPH u prodeje jídla v krabičkách.* 

DPH u truhlářských prací.* 

Obchodní majetek pro účely DPH.* 

Plánované změny v zákoně o DPH.* 

Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty.* 

DPH u prodeje jídla v krabičkách.

5.6.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakou uplatnit sazbu DPH u jednorázových krabiček na jídlo, které jsou součástí prodeje (dodávky) tohoto jídla?

Dotaz:

Jako účetní řeším situaci u jedné restaurace – plátce DPH. Nejsem si jistá, jaká je správná sazba u tržby z prodeje krabiček jídla (klasických jednorázových) v rámci prodeje jídla s sebou (take-away).

Je možné prodávat krabičky a obalový materiál s 12% sazbou DPH, když jsou součástí dodávaného jídla, které je v sazbě 12 %?

Odpověď:

Podle § 36 odst. 1 zákona o DPH je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, a to bez daně za toto zdanitelné plnění.

Podle § 36 odst. 3 písm. b) zákona o DPH zahrnuje základ daně také vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění.

Podle § 36 odst. 4 zákona o DPH se za vedlejší výdaje pro účely základu daně považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize.

Povinnou náležitostí daňového dokladu je uvedení základu daně. Pokud je na daňovém dokladu uveden jeden základ daně, jehož součástí je zboží, doprava, balné atd., uplatní se jedna sazba daně.

Pokud jsou na daňovém dokladu uvedeny například dva základy daně – jeden za zboží ve snížené sazbě daně a druhý za obal (jedna samostatná položka „krabička“), tak se u tohoto obalu uplatní vždy základní sazba daně.

Z uvedeného vyplývá, že pokud se do hodnoty dodávaného zboží zahrnou tyto uvedené vedlejší výdaje, tak se u celé hodnoty zboží uplatní příslušná sazba daně. Pokud jsou tedy krabičky zahrnuty do hodnoty potravin, uplatní se u dodání těchto potravin snížená sazba daně 12 %.

Pokud jsou krabičky dodávány jako samostatné zdanitelné plnění, tak se u nich uplatní základní sazba daně.


DPH u truhlářských prací.

4.6.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdy aplikovat režim přenesení daňové povinnosti u truhlářských prací?

Dotaz:

OSVČ má živnost na truhlářské práce. Je nově plátcem DPH. Vystavuje faktury pro plátce DPH. Pro tohoto plátce opracovává dřevěné desky, vyrábí dveře, židle, volně stojící skříně apod. Má i tyto práce fakturovat v přenesené daňové povinnosti?

Odpověď:

Režim přenesení daňové povinnosti se podle § 92e zákona o DPH použije při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA.

V případě truhlářských prací se tento režim použije, pokud se jedná o truhlářské práce, zahrnuté pod kódem 43.32.10 truhlářské práce. Tento kód zahrnuje různé instalace například oken, dveří, vestavěných skříní, kuchyňských linek, obkladových desek apod. Jedná se o takové truhlářské práce, které jsou prováděny na stavbách a kterými dochází k zabudování do staveb.

Na truhlářské práce, prováděné v dílně (dílenské práce), pokud nedochází k zabudování materiálů, zboží apod. do stavby, se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje. V takovém případě použije plátce pro uplatnění daně z přidané hodnoty běžný režim.


Obchodní majetek pro účely DPH.

29.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsah údajů, které mají být vedeny v evidenci pro účely DPH o obchodním majetku, se má od roku 2025 rozšířit.

Obchodním majetkem pro účely DPH je majetek, u něhož jsou splněny dvě základní podmínky:

  • Tento majetek slouží nebo je určený k uskutečňování ekonomických činností.

A zároveň

  • U tohoto majetku se plátce rozhodne, že jej do množiny svého obchodního majetku na základě své vůle zařadí.

Z judikatury Soudního dvora EU (C-291/92 Armbrecht) vyplývá, že majetková položka může být zařazena do obchodního majetku pouze částečně. Způsob určení těchto majetkových hodnot však není v zákoně o DPH nijak specifikován.

Od roku 2025 má být do zákona o DPH přidáno ustanovení, podle něhož přímo v evidenci pro účely DPH plátce daně uvede údaje o obchodním majetku, a to alespoň označení obchodního majetku, den, kdy se majetková hodnota stala obchodním majetkem, a v jakém rozsahu.


Plánované změny v zákoně o DPH.

18.6.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty připravenou Ministerstvem financí. Zákon přinese změny v režimu pro malé podniky, například možnost využít výjimku z plátcovství DPH i v dalších členských státech EU.

Novela zákona obsahuje kromě implementace unijního práva řadu podstatných drobných technických změn, které reagují na vývoj judikatury a poznatky z praxe. Jedním z hlavních témat novely je transpozice evropské směrnice týkající se režimu pro malé podniky. Malé podniky se sídlem v jiném členském státu EU, které za kalendářní rok nepřekročí tuzemský obrat 2 mil. Kč, nebudou v ČR spadat do režimu plátců DPH. Totéž bude platit i pro české malé podniky, které budou chtít využít tohoto osvobození v jiných členských státech EU.

Novela přináší i změnu v počítání obratu firem. V současnosti se obrat počítá za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Nově se bude počítat za kalendářní rok, s čímž souvisí i nové nastavení vzniku plátcovství. Malé podniky, které v průběhu roku překročí obrat 2 mil. Kč, se stanou plátcem DPH až od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Avšak v případě, že obrat překročí částku 2 536 500 Kč (společná unijní částka 100 tis. EUR), stanou se plátci DPH hned následující den.

Návrh také:

  • příkladně zpřesňuje podmínky v oblasti sazeb daně ve stavebnictví, osvobození od daně v případě dodání staveb a pozemků,
  • rozšiřuje možnosti v oblasti nedobytných pohledávek nebo
  • nově zavádí institut vrácení DPH v případě bezdůvodného obohacení.

Novela obsahuje i zrušení vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu, které bude v průběhu dalšího legislativního procesu kompenzováno změnou zákona v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí tak, aby nedošlo k výpadku podpory pro osoby se zdravotním postižením.

Současně tato novela také promítá ukončení tříleté výjimky na omezení odpočtu DPH u automobilů nad 2 mil. Kč, pro které Česká republika získala unijní souhlas na výboru pro DPH (podle čl. 177 směrnice 2006/112/ES) na tři kalendářní roky, tedy na období 2024 až 2026. Česká republika bude moci v roce 2026 podat novou žádost o omezení odpočtu daně u luxusních automobilů na další období.

Přehledná schémata týkající se problematiky DPH vyřeší rychle a snadno každý problém v DPH.


Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty.

24.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon přinese změny v režimu pro malé podniky, například možnost využít výjimku z plátcovství DPH i v dalších členských státech EU.

Novela zákona obsahuje kromě implementace unijního práva řadu podstatných drobných technických změn, které reagují na vývoj judikatury a poznatky z praxe. Jedním z hlavních témat novely je transpozice evropské směrnice týkající se režimu pro malé podniky. Malé podniky se sídlem v jiném členském státu EU, které za kalendářní rok nepřekročí tuzemský obrat 2 mil. Kč, nebudou v ČR spadat do režimu plátců DPH. Totéž bude platit i pro české malé podniky, které budou chtít využít tohoto osvobození v jiných členských státech EU.

Novela přináší i změnu v počítání obratu firem. V současnosti se obrat počítá za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Nově se bude počítat za kalendářní rok, s čímž souvisí i nové nastavení vzniku plátcovství. Malé podniky, které v průběhu roku překročí obrat 2 mil. Kč, se stanou plátcem DPH až od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Avšak v případě, že obrat překročí částku 2 536 500 Kč (společná unijní částka 100 tis. EUR), stanou se plátci DPH hned následující den.

Návrh také příkladně zpřesňuje podmínky v oblasti sazeb daně ve stavebnictví, osvobození od daně v případě dodání staveb a pozemků, rozšiřuje možnosti v oblasti nedobytných pohledávek nebo nově zavádí institut vrácení DPH v případě bezdůvodného obohacení.

Novela obsahuje i zrušení vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu, které bude v průběhu dalšího legislativního procesu kompenzováno změnou zákona v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí tak, aby nedošlo k výpadku podpory pro osoby se zdravotním postižením.

Současně tato novela také promítá ukončení tříleté výjimky na omezení odpočtu DPH u automobilů nad 2 mil. Kč, pro které Česká republika získala unijní souhlas na výboru pro DPH (podle čl. 177 směrnice 2006/112/ES) na tři kalendářní roky, tedy na období 2024 až 2026. Česká republika bude moci v roce 2026 podat novou žádost o omezení odpočtu daně u luxusních automobilů na další období.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526