DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 10. 5. 2022

Daň z nemovitých věcí zaplaťte do konce května. 

Paušální výdaj na dopravu a platba silniční daně. 

Směrnice DAC 7 umožní lepší daňovou kontrolu podnikání na digitálních platformách

Daň z nemovitých věcí zaplaťte do konce května.

Daň z nemovitých věcí musí drtivá většina majitelů bytů, domů či pozemků zaplatit do úterý 31. května. Složenky dostávají poplatníci do schránek od letošního 21. dubna.

04.05.2022 | BusinessInfo.cz

Loni byly lhůty prodloužené vzhledem k epidemické situaci kolem covid-19, letos už to neplatí.

Placení daně se ani v roce 2022 nevyhne žádný vlastník nemovitosti. Zatímco přiznání musejí podávat na finanční úřad jen ti, kteří si pořídili nemovitost v loňském roce, daň platí všichni majitelé bytů, domů či pozemků bez výjimky.

„Celkem 2,8 milionů obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2022 začala Finanční správa rozesílat mezi poplatníky ve čtvrtek 21. dubna. Složenky budou poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května 2022,” popisuje mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Lukáš Heřtus.

Někteří podnikatelé poukázky ve schránkách nenajdou – týká se to těch, kteří mají aktivní datové schránky. Složenku neobdrží ani ti, kteří si nechávají příslušné údaje posílat e-mailem.

Další informace Finanční správy ČR k tomu, jak zaplatit daň z nemovitých věcí

„Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky. Prostřednictvím datové schránky jsou tyto informace zasílány jejím držitelům,” doplňuje mluvčí.

Do pěti tisíc platíte najednou

Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, musí ji poplatník zaplatit najednou.

Pokud platí více než pět tisíc, mohou plátci částku uhradit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří mají druhý nejzazší termín posunutý na konec srpna.

Pokud je vaše celková daň z pozemků nebo ze staveb menší než 30 korun, což platí pouze ve výjimečných případech, platit nemusíte

Finanční správa ČR

Správce daně upozorňuje ty, kteří budou platit daň jinak než složenkou, aby si zkontrolovali částku, již na finanční úřad poslali, s vyměřenou daní (uvedenou na poukázce).

„Poplatník použije složenku minimálně pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu,“ informuje web finanční správy.

Jak na to? Informace najdete i v e-mailu

Majitelům, kteří měli každoročně z povinností spojených s daní z nemovitých věcí těžkou hlavu, chtěla finanční správa usnadnit život. Proto podnikatelé, kteří o to požádají, dostávají už pět let všechny potřebné údaje na svou e-mailovou adresu.

„Jestliže se poplatník přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane místo složenky zprávu na jím určenou adresu a v příloze obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace obsahuje stejné údaje, které jsou uvedeny na alonži složenky,“ doplňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Lukáš Heřtus.

Na alonži (horní oddělitelná část poukázky) jsou uvedeny celková výše daně z nemovitých věcí, termíny splatnosti splátek, přeplatek nebo nedoplatek a adresa finančního úřadu, kam odevzdáváte přiznání a kde daň platíte.

Novou výši daně oznamuje berňák nejčastěji na takzvaném hromadném předpisném seznamu. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu.

Nejčastější způsoby placení daně:

 • bezhotovostní převod – z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
 • na poště – složenka bez poplatku (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžná složenka,
 • prostřednictvím SIPO – platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2022.

„Nejpohodlnější způsob jak daň zaplatit je prostřednictvím internetového bankovnictví. Složenka obsahuje i QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje,“ dodává zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

Daň z nemovitých věcí je stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje. Kdo vlastní více nemovitých věcí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 korun, najde v obálce jen jednu složenku. Platby za všechny nemovité věci v kraji jsou mu sečteny dohromady.

Kdo platí více než 5 000 korun nebo vlastní nemovitosti na území různých krajů, najde v obálce více složenek. Platí to například pro majitele bytu v Praze, který zároveň vlastní chalupu na Šumavě (v Jihočeském kraji), a to bez ohledu na výši daně odváděné z obou nemovitostí.

Vlastníte-li byt v Praze, ale trvalé bydliště máte například v Prachaticích, přiznání podáte a zaplatíte daň tam (u toho místně příslušného finančního úřadu), kde se nachází daná nemovitost – tedy v hlavním městě.

Pozor na spoluvlastnický podíl

Pokud vlastní nemovitost víc majitelů, podává daňové přiznání obvykle jen jeden z nich (není ovšem podmínkou). Tohoto poplatníka pak berňák považuje za jejich společného zástupce a jedná jen s ním.

Je ale možné, aby jednotliví spoluvlastníci podali přiznání jen za svůj spoluvlastnický podíl, kdy je zákonem nastavená minimální daň 50 korun. V takovém případě podává každý ze spoluvlastníků do 1. února daňové přiznání a daň zaplatí pouze ze svého podílu. Později už to není možné, generální pardon ministryně financí se na spoluvlastnický podíl nevztahuje.

Nízký úrok vám odpustí

Sankcím se letos opozdilci vyhnou do 7. června, pak už je ale finanční úřad za nezaplacenou daň potrestá.

„Prvních pět pracovních dní po uplynutí lhůty správce daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale následuje trest v podobě úroků z prodlení,“ upozorňuje daňová poradkyně společnosti Tax Vision Blanka Štarmanová. Úroky z prodlení činí aktuálně (v závislosti na repo sazbě ČNB, která je nyní na 5 procentech) 19 procent z vyměřené daně za rok.

„Pokud nicméně úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej odpustí,“ doplňuje poradkyně Jana Melicharová ze společnosti Kodap.

Jak daň zaplatit?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti. Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště, nebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu.

Bankovní účty jednotlivých (místně příslušných) finančních úřadů

Jako variabilní symbol použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:

 • Při bezhotovostní platbě – 1148
 • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
 • Při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001

Jakub Procházka


Paušální výdaj na dopravu a platba silniční daně.

27.4.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké jsou hlavní zásady aplikace paušálního výdaje na dopravu? A jaký je vztah k platbě silniční daně?

Dotaz:

Jsme plátce DPH, právnická osoba s.r.o. a chtěli bychom aplikovat krácený výdaj na dopravu. Lze uplatňovat DPH z pohonných hmot a z výdajů na servis? Nebo již v paušálním výdaji jsou již zahrnuty veškeré náklady?

A dále mám dotaz k dani silniční ve vztahu k paušálnímu výdaji na dopravu, a to:

1) Zda musí s. r. o. platit daň silniční, když přejde na paušální výdaje na dopravu?

2) Zda má povinnost platit silniční daň i FO s příjmy z pronájmů, která má osobní vozidlo a rozhodla se u něj použít paušální výdaj na dopravu?

Odpověď:

Paušální výdaj na dopravu je v praxi často využíván pro optimalizaci daňového základu a je oblíben pro nižší náročnost na administrativu, jak u fyzických osob s příjmy z podnikání či nájmu, tak i u právnických osob (zejména těch menších), u plátců i neplátců daně z přidané hodnoty. Je upraven v ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Podle tohoto ustanovení platí, že paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem je daňově uznatelným nákladem, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Za přenechání vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.

Důležité je upozornit na některá nejdůležitější pravidla, která umožňují či vylučují využití paušálního výdaje na dopravu:

 • poplatník může uplatnit paušální výdaj maximálně u tří silničních vozidel (osobní automobil, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač atd.),
 • lze ho uplatnit u vozidla ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví, ať už zahrnutého či nezahrnutého do obchodního majetku fyzické osoby), popř. u vozidla v nájmu,
 • nelze uplatnit u vozidla používaného na základě smlouvy o výpůjčce.

Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. x) ZDP plyne, že při využití paušálního výdaje na dopravu nejsou při pracovní cestě vozidlem daňově uznatelným nákladem spotřebované pohonné hmoty a výdaje za parkovné. Ostatní náklady (odpisy, servis, nájemné, pojistné, poplatky ad.) jsou daňově účinné. V paušálním výdaji na dopravu nejsou tedy zahrnuty veškeré náklady. Jsou tam zahrnuty pouze spotřebované pohonné hmoty a výdaje za parkovné při pracovních cestách.

Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu ve výši 80 % uvedené částky (4 000 Kč) – tzv. „krácený paušální výdaj na dopravu“. U motorového vozidla, u kterého poplatník uplatňuje krácený paušální výdaj na dopravu, nelze jako daňový výdaj uplatnit 20 % ostatních výdajů (údržba, opravy, nájemné, pojistné, poplatky) s výjimkou silniční daně. Pro náklady spojené s úhradou předepsané silniční daně platí, že jsou vždy ze 100 % daňově uznatelné. Dále při používání silničního motorového vozidla i pro soukromé účely s využitím paušálního výdaje na dopravu platí, že se nekrátí odpisy v poměru využívání silničního motorového vozidla k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a k soukromým účelům podle § 28 ZDP. Poměrnou částí odpisů (daňově uznatelný náklad) se v tomto případě rozumí 80 % odpisů (§28 odst. 6 ZDP).

Nárok na odpočet DPH se vždy uplatňuje  na základě skutečných daňových dokladů vystavených za čerpání pohonných hmot, parkování, servisu a dalších ostatních nákladů. Nárok na odpočet DPH z pohonných hmot a z výdajů na servis je možné, ale nárok lze uplatnit jen ve výši odpovídající skutečnému poměru použití pro ekonomické činnosti plátce (v poměrné výši v souladu s § 75 odst. 4 zákona o DPH, nikoli v paušálním poměru 80:20, bez prokazování daňovými doklady).

A pokud jde o dotazy k silniční dani, lze odpovědět:

K bodu ad 1): ANO

K bodu ad 2): ANO

/platí ale prominutí záloh v r. 2022 (viz rozhodnutí ministra financí zveřejněné ve FZ 6/2022)/.


Směrnice DAC 7 umožní lepší daňovou kontrolu podnikání na digitálních platformách.

21.4.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Návrh implementuje směrnici Rady EU o správní spolupráci v oblasti daní, tzv. směrnici DAC 7, která reaguje na dynamicky se měnící podmínky v oblasti digitálních platforem.

Novela nastavuje užší mezinárodní spolupráci a možnost provádět společné daňové kontroly za účasti daňových orgánů více členských států EU. Za cíl má modernizovat a zefektivnit mezinárodní spolupráci při správě daní především v kontextu posilování role sdílených platforem a digitalizace ekonomiky. V současnosti totiž orgány daňové správy členských států EU nemají dostatek informací k tomu, aby mohly správně vyměřit daň z příjmů dosažených obchodní činností prováděné prostřednictvím digitálních platforem, jako jsou Liftago, Airbnb, Uber, Bolt aj.

Směrnice DAC 7 směřuje konkrétně na čtyři oblasti digitálního podnikání:

 • poskytnutí nemovité věci (obytné nemovité věci, nemovité věci určené k podnikání, parkovací místa, byty nebo jakékoliv jiné nemovité věci nebo jejich části),
 • poskytnutí dopravního prostředku (možnost využití dopravního prostředku bez řidiče, neboť poskytování dopravní služby řidičem je osobní službou),
 • osobní služba (práce fyzické osoby založené na čase nebo úkolu, přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v on-line nebo fyzickém prostředí),
 • prodej zboží (za zboží se považují hmotné věci a zvířata).

Firmám dále novela zavádí povinnost vždy do 31. ledna oznamovat vybrané informace za uplynulý kalendářní rok, například identifikaci prodejce (uživatele platforem) a jejich příjmy a výdaje, které mají v souvislosti s používáním dané platformy. Takto oznámené informace budou automaticky předány příslušným orgánům státu do dvou měsíců od konce oznamovaného období.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526