DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 13. 6. 2022

Přiznání ke všem typům daní: Kdy a kdo je musí podávat?  

Novelizace silniční daně se zpětnou účinností od ledna 2022.  

Prominutí DPH na plyn a elektřinu nekrátí práva odběratelů.  

Přiznání ke všem typům daní: Kdy a kdo je musí podávat?

Vyznat se v přiznáních a hlášeních k různým typům daní je pro daňové poplatníky složité.

27.05.2022 | BusinessInfo.cz

Portál BusinessInfo.cz proto pro podnikatele připravil přehled, jaké dokumenty, v jakých termínech a jakou formou musejí finančnímu úřadu odesílat.

Daně z příjmů

Podnikateli nejsledovanější povinností je každoročně vyplnění přiznání k daním z příjmů a jejich zaplacení.

Téměř všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DAP) do začátku dubna, respektive května.

Výjimku mají ti, kteří měli za předchozí rok nižší příjmy než 15 tisíc korun. Pokud měl podnikatel v daném roce příjmy i ze zaměstnání, příjmový limit se snižuje na šest tisíc korun. A nemusí jít pouze o výdělky z hlavní samostatně výdělečné činnosti. Patří sem i příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, příjmy z výher či prodeje nemovitosti či vedlejší závislé činnosti.

Zástupci firem nesmějí zapomenout na přiznání k dani z příjmu právnických osob, a to ve stejných termínech.

Růžový formulář jste letos na svůj místně příslušný finanční úřad museli doručit nejpozději do 1. dubna a zároveň zaplatit daň. Obvyklým datem, dokdy musí mít berňák peníze na účtu a podnikatel přiznanou daň je totiž první pracovní den čtvrtého měsíce v roce.

„V případě, že daň přiznáváte elektronickou formou, máte čas do počátku května. Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se mu lhůta do pátku 1. července 2022,“ popisuje daňová poradkyně Blanka Štarmanová.

Podrobnosti najdete v textu Jak na daňové přiznání řádek po řádku

Pro úplnost dodáváme, že od zdaňovacího období 2021 mnozí živnostníci využívají výhod takzvané paušální daně, která znamená, že jim odpadla povinnost podávat daňové přiznání i přehledy zdravotním pojišťovnám či sociálce.

Opozdíte-li se o pět pracovních dnů, žádné sankce vám nehrozí. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhnete.

Penále za neodevzdání daňového přiznání činí každý den 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty), přičemž maximální postih může být pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, pokuta se vyšplhá minimálně na 500 korun.

Podobný postih vás čeká, když nezaplatíte včas daň. Než napraví svou chybu, naskakuje opozdilcům úrok z prodlení, a to každých 24 hodin o několik desetin promile. Jeho aktuální výše je 19,75 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno platnou repo sazbou ČNB, která letos už několikrát narostla, tradičně navýšenou o 14 procentních bodů.

Pozor! Finanční úřad vám může vyměřit daň kdykoli, a to celé tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného DAP.

Neplatiče a opozdilce čekají přísné postihy. Jak si jim vyhnout?

OSVČ připomínáme, že už tři roky existuje možnost prominutí postihu. Berní úředníci vám ale rozhodně neodpustí sankci automaticky, musíte si na váš FÚ podat žádost, za níž ale zaplatíte správní poplatek ve výši 1000 korun.

Až do roku 2020 museli podnikatelé, kteří měli zpřístupněnou datovou schránku (DS), podávat daňové přiznání pouze elektronicky přes DS. Pokud tak neučinili, dostali pokutu ve výši 2000 korun. Nově musejí přes datovku vyřizovat přiznání jen subjekty, které ji mají zřízenou ze zákona. Typicky se jedná o firmy. Lidé s dobrovolně zřízenou datovou schránkou se nově sankce obávat nemusejí. Od roku 2023 budou mít datovku povinnou všichni podnikatelé.

Už pět let ovšem platí, že vám berňák neudělí pokutu automaticky, ale nejdříve vás vyzve k nápravě.

V případě, že se vám zdá elektronická komunikace s úřadem složitá a chcete se vrátit ke klasickým růžovým tiskopisům, datovou schránku si můžete deaktivovat. Deaktivaci vám zařídí na každém CzechPointu. Schránka je znepřístupněna nejpozději tři dny po podání žádosti.

O tom, jaká jsou další podání na finanční úřad k dani z příjmu, například elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021, si přečtěte v daňovém kalendáři.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

V poslední době je jedním nejdiskutovanějších odvodů do státní kasy – a to především kvůli zavedení kontrolního hlášení či rozšiřování systému reverse charge – daň z přidané hodnoty.

DPH zajímá samozřejmě jen omezený počet podnikajících subjektů. Aktuálně je jich v tuzemsku zhruba půl milionu. K dani se musíte povinně registrovat, pokud váš obrat překročí milion korun, a to kdykoli během dvanácti uplynulých měsíců.

Od ledna 2023 by mohlo dojít k navýšení příjmového limitu (kdy je přihlášení k DPH povinné) na dva miliony.

Kdo, kdy a proč platí DPH? Provedeme vás labyrintem daňové legislativy

K tomu, aby se stal podnikatel povinným plátcem DPH, mohou být i jiné důvody. Můžete se například stát členem sdružení, jehož některý z dalších členů je plátcem daně, nabýt majetek privatizací nebo prodejem podniku, pokračovat v podnikání po zemřelém, který DPH platil atd.

„Upozorňujeme, že zaregistrovat se musíte do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém překročíte zákonem stanovený obrat, případně, kdy se stanete povinným plátcem z jiného důvodu,“ popisuje poradce Michal Dvořáček. Kdo je takzvanou osobou povinnou k dani (DPH) si přečtěte v textu Daň z přidané hodnoty na BusinessInfo.cz.

A jak často musejí podávat podnikatelé daňové přiznání k DPH? Již více než deset let platí, že buď jednou měsíčně, nebo jednou za čtvrtletí, od roku 2016 navíc s vyplněným kontrolním hlášením.

Pokud je obrat za kalendářní rok vyšší než 10 milionů korun, má subjekt povinně měsíční zdaňovací období – a daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení musí odevzdat poprvé 25. února (a každý další měsíc ke stejnému datu).

Pokud je váš obrat do 10 milionů, můžete si dobrovolně zvolit, zda budete platit daň a posílat na úřad daňové přiznání jednou za měsíc nebo jednou za čtvrtletí. Jste-li plátcem kvartálním, odevzdáte letos daňové přiznání i kontrolní hlášení do 25. dubna, 25. července, 26. září a konečně za čtvrté čtvrtletí 2022 do 25. ledna 2023.

To, jak často podnikatelský subjekt DPH platí, ovlivnila i změna pravidel před několika lety. „Pokud se plátci DPH registrovali v roce 2011 nebo dříve, zůstalo jim automaticky čtvrtletní zdaňovací období. Pokud jsme se za plátce DPH zaregistrovali v roce 2012, museli jste zachování čtvrtletního zdaňovacího období oznámit správci daně,“ uvádí Generální finanční ředitelství. Od roku 2013 už jsou automaticky registrováni pouze měsíční plátci.

Měsíční nebo kvartální plátce? Změny

Chcete-li se stát měsíčním plátcem (a dosud jste odevzdával přiznání jednou za tři měsíce), oznámíte to bernímu úřadu vyplněním příslušného kódu v oddíle A daňového přiznání k DPH za poslední čtvrtletí předcházejícího roku. Pokud váš obrat nebyl vyšší než 10 milionů korun a nejste tzv. nespolehlivý plátce, můžete přejít i opačně na plátce čtvrtletního. V takovém případě oznámíte změnu zdaňovacího období vyplněním kódu Q na první straně daňového přiznání k DPH za prosinec, v kolonce „Kód zdaňovacího období následujícího roku“. Změny jsou možné každoročně jen k 1. lednu.

Silniční daň

Jednou z prvních povinností, kterou by neměli plátci opomenout hned po Novém roce, je podání přiznání k dani silniční a její zaplacení. Standardně tak musí učinit do konce ledna.

Ti, kteří využívají auto k podnikání, v roce 2022 přiznali a doplatili roční daň do 31. ledna. Příští rok si v kalendáři podtrhnou stejné datum. Přiznání se totiž podává pouze jednou ročně. V průběhu letošního roku ale nastala zásadní změna. Zrušena byla silniční daň pro majitele a provozovatele vozidel do 12 tun. A ve hře je i úplné zrušení dávky.

Kdo platí silniční daň? Od roku 2022 už se netýká majitelů aut do 12 tun

Na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob, u které je v případě, že máte ze zákona povinný audit nebo využíváte služeb daňového poradce možné odevzdat DAP s tříměsíčním zpožděním, plátci silniční daně musejí splnit svou povinnost ve zmíněném termínu všichni a bez výjimky. Pozor! Přiznání musíte na finanční úřad podat i v případě, že je vozidlo od daně osvobozeno. Pokud v daném období vaše auto stojí v garáži a k podnikání ho nevyužíváte, platit nemusíte.

Běžně se zálohy hradí čtyřikrát ročně. Pro rok 2022 si zapište do diáře data 16. dubna, 16. července, 16. října a 17. prosince. Běžně jde o první pracovní den po polovině měsíce, následujícího po zdaňovacím období (v tomto případě čtvrtletí). Vzhledem ke zrušení daně u velké části poplatníků, mají ti, kteří už zálohy zaplatili, nárok na jejich vrácení.

Spotřební daň a další odvody

Velmi specifickou daní je daň spotřební. Jedná se o odvody z minerálních olejů, z lihu a alkoholických nápojů včetně vína a meziproduktů, a daň z tabákových výrobků. Komu vzniká povinnost zaplatit tuto daň, se dočtete v textu Spotřební daň na Businessinfo.cz.

Obecně ovšem platí, že je plátcem ten, kdo zmíněné produkty vyrábí na území EU, a tím pádem je uvádí do oběhu, nebo je do Unie dováží.

„Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla,“ uvádí finanční správa.

Protože se zdaňovacím obdobím (až na výjimky) rozumí kalendářní měsíc, v praxi to znamená, že plátci spotřební daň přiznávají 25. dne každého měsíce, pokud toto datum nevychází na sobotu či neděli. Pak se příslušná lhůta posouvá na následující pondělí. V červnu je tedy datem splatnosti pondělí 27. 6., v červenci pondělí 25. 7. Při dovozu výrobků se za DAP považuje celní prohlášení.

Podrobnosti o takzvaném dodatečném daňovém přiznání ke spotřební dani a o termínech, do kdy je daň splatná najdete v oddíle Daňové přiznání a splatnost daně (§ 18). 

Daň z nemovitostí

Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají majitelé domů, bytů či pozemků přiznání do konce ledna, ovšem pouze v případě, že v předchozím kalendářním roce nemovitost koupili či dostali. Tato povinnost neplatí každoročně, ale daň samozřejmě každý rok zaplatit musíte, a to do konce května.

Kvůli koronaviru došlo ke zpětnému zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí se od roku 2021 neplatí a daňové přiznání se nepodává, pokud se nejedná o výjimečné případy. Daňové přiznání se podává pouze v případech, kdy byla obvyklá lhůta pro podání daňového přiznání z nabytí nemovitosti v termínu před 31. březnem 2020.

Pokud jde o ostatní v textu nezmiňované daně, prostudujte si podrobně Daňový kalendář za rok 2022 na BusinessInfo.cz.

Jakub Procházka


Novelizace silniční daně se zpětnou účinností od ledna 2022.

9.6.2022, Zdroj: Česká daňová správa

struktura dokumentu

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále v „novela“), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022

 1. ZÁSADNÍ ZMĚNY s účinností od 1. 1. 2022

Předmětem daně budou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s  největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Poplatníkem daně (u poplatníka daně nejsou v novele zásadní změny) silniční je zejména ten, kdo

 1. a) je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 2. b) užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Dochází ke zrušení záloh a ke značnému snížení daně. Lhůta pro placení daně a podání daňového přiznání zůstává zachována, tj. 31. 1. 

Dochází ke zrušení registrace k dani silniční ze zákona

V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo

 • za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
 • za které se uplatňuje sleva na dani nebo
 • které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč

Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu.

Kombinovaná doprava – poplatník uplatňující slevu má záznamní povinnost, tj. má povinnost uchovávat přepravní doklady s potvrzenými údaji z překladiště.

Počínaje 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.


 1. PODROBNÝ POPIS ZMĚN 

1) Novela zákona se použije zpětně od 1. 1. 2022

Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období roku 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti novely. Vymezení předmětu daně, výše daně i ostatní ustanovení novely se tedy použijí zpětně od 1. 1. 2022.

2) Změna předmětu daně (resp. výčtu vozidel podléhajících dani silniční)

Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.

Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:

 1. a) s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 2. b) kategorie N podkategorie
 3. vozidlo zvláštního určení nebo
 4. terénní vozidlo zvláštního určení nebo
 5. c) kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.

Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

 • Kategorii N1– motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii N2– motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
 • Kategorii N3– motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun

Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

 • Kategorii O1– přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny
 • Kategorii O2– přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii O3– přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • Kategorii O4– přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun

Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.

Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla, podkategorií zdanitelného vozidla nebo jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie, podkategorie nebo kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

3)    Výše daně pro zdanitelná vozidla

Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční,
a to v následujícím znění.

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
2 12 0
12 13 800
13 14 2 300
14 15 3 200
15 7 200
3 15 0
15 17 1 400
17 19 2 900
19 21 3 800
21 23 5 800
23 9 000
4 a více 23 0
23 25 3 800
25 27 6 000
27 29 9 400
29 14 000

 

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

Počet náprav Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
2 16 0
16 18 400
18 20 900
20 22 2 000
22 23 2 600
23 25 4 600
25 28 8 000
28 31 8 700
31 33 12 100
33 18 400
3 a více 36 0
36 38 11 800
38 40 16 300
40 24 200

 

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
12 0
12 3 600

Druh karoserie:
BA – nákladní automobil
BB – skříňový automobil
BC – tahač návěsu
BD – silniční tahač

V souladu s výše uvedenými tabulkami platí, že vybraná vozidla jsou sice předmětem daně, avšak není pro ně určena sazba daně. Z takových vozidel se daň neplatí a neuvádějí se do daňového přiznání.

4) Poplatník

Poplatníkem daně již není zaměstnavatel, neboť osobní automobily a přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně.

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo

 1. c) je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 2. d) užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Poplatníkem daně silniční je rovněž

 1. a) osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
 2. b) organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.


5) Vozidla, která se uvádí v daňovém přiznání

Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.
V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,

 1. a) za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
 2. b) za které se uplatňuje sleva na dani nebo
 3. c) které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

V daňovém přiznání se neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1., tj. pokud je poplatníkem diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost.

Pozn.: Činí – li daň silniční méně než 100 Kč, daň se nepředepíše ani neplatí.

Příklad č. 1: Pan Karel vlastní osobní automobil, který používá za účelem zajištění příjmů a dále je vlastníkem nákladního automobilu (vozidlo kategorie N2 s kódem druhu karoserie BA) o hmotnosti 10 tun.
Otázka: Má povinnost podat do 31. 1. 2023 daňové přiznání k dani silniční? Pokud ano, která vozidla v něm uvede?
Odpověď: Ve smyslu pravidel uvedených v bodě 5 této informace (§ 15 novely) nemá pan Karel povinnost podat daňové přiznání. Nákladní vozidlo je sice předmětem daně, ale pro vozidla v kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun, výše daně je 0 Kč, a proto je s ohledem na výše uvedené do daňového přiznání nebude uvádět, tedy pan Karel nemá povinnost přiznání podat.

Příklad č. 2: Právnická osoba vlastní 4 osobní automobily, které používá za účelem zajištění příjmů, dále je vlastníkem nákladního automobilu o hmotnosti 4 tuny a nákladního automobilu o hmotnosti 14 tun, který používá výlučně k zabezpečení sjízdnosti pozemní komunikace na základě pověření jejího vlastníka.
Otázka: Má povinnost podat do 31. 1. 2023 daňové přiznání k dani silniční? Pokud ano, která vozidla v něm uvede?
Odpověď: Ve smyslu pravidel uvedených v bodě 5 (§ 15 novely) má právnická osoba povinnost podat daňové přiznání a uvést v něm nákladní automobil o hmotnosti 14 tun, a to i přesto, že je od daně osvobozen podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 4 novely a daň bude nulová, neboť bez zohlednění osvobození by u něho byla dílčí daň vyšší než 0 Kč.

6) Technický průkaz a jiné technické doklady k vozidlu

Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu, a to

 1. a) k prvnímu dni zdaňovacího období nebo

ke dni první registrace tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud k první registraci došlo v průběhu b) zdaňovacího období.

7) Zrušení registrace

Novela zrušuje povinnost zaregistrování se k dani silniční. Registrační povinnost vzniklá před nabytím účinnosti novely zaniká dnem 1. ledna 2022 ze zákona. Proto poplatník nemusí za účelem zrušení registrace činit žádné úkony. Rozhodnutí o zrušení registrace se v takovém případě nevydává.


Prominutí DPH na plyn a elektřinu nekrátí práva odběratelů.

6.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost na plošné prominutí DPH u plynu a elektřiny v závěru roku 2021.

Stěžovatel nejprve napadl žalobou rozhodnutí ministryně financí, kterým v závěru roku 2021 prominula DPH na plyn a elektřinu. Rozhodnutí vyvolalo řadu praktických i výkladových potíží, aniž by ve vztahu mezi plátci DPH přinesl nějakou úlevu. Naopak znamenalo řadu administrativních potíží. Efekt však mělo na konečné spotřebitele.

Stěžovatel zejména namítal, že mu bylo tímto rozhodnutím odepřeno jeho zákonné právo uplatnit nárok na odpočet DPH ze zdanitelného plnění a že takové opatření je v rozporu s právem EU.

Soudy (Městský soud v Praze a poté Nejvyšší správní soud) však neshledali rozpor s právem natolik intenzivní, aby rozhodnutí zrušily.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526