DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 27. 6. 2022

Máte správně přiznanou silniční daň?  

Nákup e-shopu. 

Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 142/2022 Sb.  

Máte správně přiznanou silniční daň?

17.6.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa doporučuje poplatníkům silniční daně, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání k nákladním a přípojným vozidlům s největší povolenou hmotností 12 tun a více, aby si raději ověřili, zda z jejich strany nedošlo za zdaňovací období v letech 2021, 2020 a 2019 k porušení povinnosti přiznat a zaplatit daň u nákladních a přípojných vozidel.

V současné době Finanční správa analyzuje správnost stanovené daňové povinnosti v daňových přiznáních k silniční dani za roky 2019 a 2020 a výsledky analýz nasvědčují tomu, že někteří poplatníci nepřiznali uvedená vozidla za daná zdaňovací období vůbec, popř. uvedli daň v nesprávné výši.

Finanční správa proto plánuje vydávat výzvy poplatníkům, u kterých byla zjištěna nepřiznaná výše na uvedená vozidla, a to od září 2022. V případě, že bude mít poplatník jakékoli pochybnosti o správnosti údajů, které uvedl v daňovém přiznání k silniční dani, měl by se obrátit na svého místně příslušného správce daně. „Ze strany Finanční správy se nebude jednat o plošnou kontrolu, ale o cílenou komunikaci s konkrétními poplatníky, u kterých jsme na základě analýzy daňových přiznání a údajů z registru silničních vozidel detekovali podezření z nesprávně přiznaných, popřípadě nepřiznaných níže specifikovaných vozidel za uvedená zdaňovací období,“ upřesňuje zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

Předmětem daně dle zákona o dani silniční (§ 2 odst. 3 zákona č. 16/1993 Sb.), ve znění do 31. 12. 2021, jsou vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice, bez ohledu na to, zda jsou používána.

Na webu Finanční správy naleznete bližší Informace k novele zákona o dani silniční.


Nákup e-shopu.

22.6.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat nákup e-shopu?

Dotaz:

Jak přesně zaúčtovat koupi již fungujícího e-shopu bez zásob? Koupě e-shopu je za 30 000 Kč a jedná se o kompletní postavený e-shop s doménou a grafikou. Je vhodné v takovou situaci použít účet 518 nebo nikoli?

Odpověď:

Dle novelizace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, bylo zrušené daňové odepisování nehmotného majetku. Před novelou, tj. před 1.1.2021 platil limit pro zařazení do nehmotného majetku 60 000 kč. V současné chvíli se tento limit řídí účetními předpisy. Pokud tedy účetní jednotka má stanovený limit vyšší, než je pořizovací cena e-shopu, lze celou částku zaúčtovat do daňově uznatelných nákladů, a to na účet 518 – Ostatní služby.


Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 142/2022 Sb.

23.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

struktura dokumentu

Zákonem č. 142/2022 Sb. se mění (vedle daně silniční) také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Přináší daňovou podporu nízkoemisních vozidel.

Co se mění v zákoně o daních z příjmů?

V zákoně o daních z příjmů (dále ZDP) se konkrétně novelizuje:

  1. Ustanovení § 6 odst. 6 ZDP, které upravuje hodnotu nepeněžního příjmu ve výši 1 % vstupní ceny vozidla, poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely. Nově je nastaveno toto procento ve výši 0,5 %, a to pro nízkoemisní motorová vozidla.
  1. V příloze č. 1 do druhé odpisové skupiny se za položku (2-28) vkládají nové položky (2-29) a (2-30), které znějí:
(2-29) 27.11.50 Jen: stroje nebo zařízení sloužící výlučně k dobíjení vozidla, které má elektrický pohon nebo pohon kombinující spalovací motor a elektromotor
(2-30) 27.12 Jen: elektrická rozvodná zařízení pro napětí 1000 V a nižší sloužící výlučně k dobíjení vozidla, které má elektrický pohon nebo pohon kombinující spalovací motor a elektromotor

Dosavadní položky (2-29) až (2-80) se označují jako položky (2-31) až (2-82).

 Přechodná ustanovení a účinnost změn

Zákon č. 142/2022 Sb. je účinný od 1. července 2022, ale přechodná ustanovení zákona uvádějí mj. následující:

  1. a) Ustanovení § 6 odst. 6 ZDP, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2022. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2022 skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 6 odst. 6 ve znění účinném do 30. 6. 2022.
  2. b) Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů – do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících – rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.
  3. c) Přechodná ustanovení upravují postup úpravy odpisování hmotného majetku pořízeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a technické zhodnocení tohoto hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání před tímto dnem.

Související informace k zákonu 142/2022 Sb.

Připomeňme, že zákon č. 142/2022 Sb. přinesl také významné změny v dani silniční – o tom více viz článek Novelizace silniční daně 2022.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526