DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 12. 7. 2022

Zpětný leasing pohledem DPH.  

DPH a propagační akce.  

DPH u darů na podporu Ukrajiny – názor GFŘ.  

Zpětný leasing pohledem DPH.

31.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství se vyjádřilo k příspěvkům na koordinační výbory ve věci zpětného leasingu.

V minulosti byl finanční leasing vnímán pro účely DPH jako dvě transakce: nabytí předmětu leasingu leasingovou společností od budoucího nájemce a finanční leasing tohoto předmětu stejné osobě.

Toto vnímání změnila judikatura Soudního dvora EU (C-201/18 Mydibel). Podle závěrů soudu leasingová společnost předmět leasingu fyzicky nepřejímá. Předmět leasingu je kontinuálně v držení leasingového nájemce a leasingová společnost nenese žádnou odpovědnost či rizika spojená s předmětem leasingu.

Podle závěru koordinačního výboru č. 592/23.03.22 Uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných transakcí finančního leasingu nedochází k dodání zboží pro účely DPH z (budoucího) leasingového nájemce na leasingovou společnost a zpět. Dochází pouze k jedné transakci, kdy leasingová společnost poskytuje leasingovému nájemci službu. Tato služba má charakter finanční operace, která svým charakterem splní podmínky § 54 odst. 1 písm. c) ZDPH, a tudíž se jedná o osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně.

Pokud leasingový nájemce neplní řádně a včas své závazky, může dojít k předčasnému ukončení smlouvy.  Leasingová společnost nájemci odebírá předmět leasingu a zpravidla následuje jeho zpeněžení (či daný předmět vstoupí do jiné leasingové transakce). Předmět leasingu představuje určitou formu „zajištění “, „záruky“ či jejich obdoby pro situace, kdy dlužník své závazky neplní. Dodání zboží od nájemce leasingové společnosti je dodání zboží, které je předmětem DPH. Použije se režim přenesené daňové povinnosti.


DPH a propagační akce.

21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správce daně zamítl vracení daně ze subdodávek pro organizaci akcí.

Nejvyšší správní soud (1 Afs 103/2010-274) řešil situaci, kdy osoba povinná k dani registrovaná k DPH v SRN provozovala pořadatelskou agenturu, která zajišťovala komplexní organizaci soukromých, obchodních či propagačních akcí podle požadavků a přání zákazníka. Pro německou společnost zorganizovala propagační akci v ČR, která spočívala v zajištění prostor a vybavení, kyvadlové dopravy z letiště do hotelu nebo k areálu akce, ubytování v hotelu, stravování po dobu akce, okružní jízdy po polích a zemědělském areálu, služby tlumočníka aj. Některé služby zajistil poskytovatel sám a zbylé pořídil od českých subdodavatelů (především dopravu, ubytování a stravování).

Poskytovatel poté požádal o vracení české DPH ze subdodávek. Žádost byla zamítnuta.

Správce daně vyjádřil názor, že zorganizoval-li poskytovatel propagační akci, při které poskytl fakticky stejné služby jako cestovní kancelář, je třeba propagační akci považovat za cestovní službu a poskytovatele za cestovní kancelář.

Nejvyšší správní soud tento názor podpořil. Poskytovatel při organizaci propagační akce jednoznačně poskytl cestovní služby, přičemž účel pobytu neměl vliv na použití zvláštního zdaňovacího režimu pro cestovní služby.

Organizátorovi nevznikne nárok na vrácení daně v jiném členském státě.


DPH u darů na podporu Ukrajiny – názor GFŘ.

23.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer.

Generální finanční ředitelství se vyjádřilo v příspěvku na koordinační výbor ve věci darů na Ukrajinu.

V praxi může nastat situace, kdy plátce daně zboží vyveze (přepraví) vlastními prostředky nebo prostřednictvím sjednaného přepravce na Ukrajinu a toto zboží až následně daruje na Ukrajině. Podle názoru GFŘ se aplikuje § 13 odst. 4 písm. a) ve vazbě na odst. 5 ZDPH, tj. je nutné odvést DPH u plnění, z nichž byl uplatněn nárok na odpočet a zboží bylo poskytnuto bezúplatně. Osvobození při vývozu nelze podle GFŘ použít.

V praxi se vyskytují situace, kdy humanitární či dobročinné organizace zajistí přepravu zboží prostřednictvím sjednaného přepravce nebo prostřednictví třetí osoby, popř. obdarovaným na Ukrajinu. I v tomto případě je dodání zboží této organizaci osvobozeno od daně.

GFŘ upozorňuje, že některé druhy zboží nesplní podmínky použití pro humanitární, dobročinnou nebo vzdělávací činnost humanitární a dobročinné organizace. Zejména se jedná o veškerý vojenský materiál, jako např. munice (např. náboje, granáty, miny atd.), vojenské drony, zbraně (např. pistole, samopaly, kulomety, brokovnice atd.), sečné zbraně (např. nože, meče, mačety atd.), tanky, vojenské drony atd.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526