DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 26. 7. 2022

Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele ZDP od července 2022.

Informace k placení záloh na silniční daň.

Přihlášení zahraničních FO do portálu MOJE daně.

Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele ZDP od července 2022.

20.7.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa informuje plátce daně z příjmů ze závislé činnosti o praktickém postupu při aplikaci novely zákona o daních z příjmů č. 142/2022 Sb., která přinesla od 1. 7. 2022 změny v souvislosti s daňovou podporou nízkoemisních vozidel, konkrétně změny v § 6 odst. 6 ZDP. Ten upravuje nepeněžní příjem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely.

S účinností od 1. 7. 2022 bylo ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) novelizováno následujícím zněním (změny vyznačeny tučně):

„(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o vozidlo najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla; je-li motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním motorovým vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5 % ze vstupní ceny tohoto motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel s výjimkou nízkoemisních poskytnutých pro služební i soukromé účely a ve výši 0,5 % z úhrnu vstupních cen všech nízkoemisních motorových vozidel poskytnutých pro služební i soukromé účely. Vstupní cenou vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9.„

K uvedené změně zákona o daních z příjmů jsou definována následující přechodná ustanovení:

“1. Ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2022. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2022 skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“

“2. Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.“

V první větě k bodu 1 přechodného ustanovení je normováno použití ustanovení § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy snížení procentuální částky vstupní ceny z 1 % na 0,5 % u nízkoemisního motorového vozidla, která se považuje pro účely zákona o daních z příjmů za příjem zaměstnance v souvislosti s bezplatným poskytnutím nízkoemisního motorového vozidla zaměstnavatele ke služebním i soukromým účelům zaměstnance), již na celé zdaňovací období roku 2022, ačkoli tento zákon nabývá účinnosti až v průběhu roku 2022.

Druhá věta k bodu 1 přechodného ustanovení upravuje režim zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň, které se provádějí každý měsíc, a záloha se vypočte ze základu daně pro výpočet zálohy, kterým je v daném měsíci úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci za kalendářní měsíc, tedy včetně příjmu podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů plynoucího zaměstnanci v důsledku bezplatného poskytnutí služebního motorového vozidla ke služebním i soukromým účelům zaměstnance. Proto zákon stanoví, že při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob za kalendářní měsíce, které skončily před nabytím účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadní právní úpravy, avšak od kalendářního měsíce, ve kterém tento zákon nabývá účinnosti (1. 7. 2022), se již při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy postupuje podle nové právní úpravy. To znamená, že za tyto kalendářní měsíce (po nabytí účinnosti tohoto zákona) již bude při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob zohledněna nová právní úprava pro určení příjmu z důvodu bezplatného poskytnutí nízkoemisních motorových vozidel zaměstnavatele zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům zaměstnance (resp. příjem bude v těchto případech nižší, než by byl podle dosavadní právní úpravy).

V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění potom bude zohledněn nižší základ daně z příjmů ze závislé činnosti též ve vztahu ke kalendářním měsícům skončeným před nabytím účinnosti nové právní úpravy; zaměstnanci tak vznikne přeplatek na dani vzhledem k tomu, že při výpočtu zálohy za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byly zohledňovány dosavadní vyšší částky příjmů ze závislé činnosti v souvislosti s bezplatným poskytnutím nízkoemisního motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům zaměstnance. V případě zaměstnanců, kteří nemají možnost využít ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, se nižší částka příjmů ze závislé činnosti za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti projeví na základě podaného daňového přiznání za rok 2022.

Na základě uvedených skutečností budou plátci daně ze závislé činnosti po skončení zdaňovacího období roku 2022 řešit dva okruhy poplatníků (zaměstnanců), kterým bylo poskytnuto bezplatně nízkoemisní motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely před účinností zákona č. 142/2022 Sb.:

  1. Zaměstnance, kteří budou splňovat podmínky ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022 s příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho plátce daně.
  2. Zaměstnance, kteří budou od zaměstnavatele v souladu s § 38j odst. 3 zákona o daních z příjmů žádat doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani a daňového zvýhodnění – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (25 5460 MFin 5460 vzor č. 30), pro účely podání žádosti o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění v případě příjmů od více plátců postupně nebo pro účely podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

V případě poplatníků, kteří požádají o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění s příjmy pouze od jednoho plátce daně, zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění potom zohlední nižší základ daně z příjmů ze závislé činnosti ve vztahu ke kalendářním měsícům (1-6/2022) skončeným před nabytím účinnosti nové právní úpravy – plátce daně při výpočtu ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění upraví ve výpočtu – úhrn příjmů – dílčí základ daně.

V případě poplatníků, kteří budou žádat plátce daně o vydání Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, provede plátce daně úpravu v Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na řádcích:

  1. Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti zdanitelných v ČR 
  2. Z ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2023 (§ 5 odst. 4 zákona).

Tedy zohlední nižší úhrn příjmů ze závislé činnosti ve vztahu ke kalendářním měsícům (1-6/2022) skončeným před nabytím účinnosti nové právní úpravy.

V obou případech tedy nebude plátce daně provádět úpravy (opravy) zpětně v jednotlivých kalendářních měsících 1-6/2022, ale úpravy promítne až po skončení zdaňovacího období do výpočtu ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nebo provede úpravu na řádcích 1 a 2 v Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti při jeho vydání poplatníkovi.

Popsané úpravy se plátci daně žádným způsobem nepromítnou do daňového tvrzení za rok 2022 – Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Další informace, příklady, vzory


Informace k placení záloh na silniční daň.

4.7.2022, Zdroj: Finanční správa

Zálohy jsou od 1. ledna 2022 zrušeny, došlo také k zúžení předmětu daně a snížení výše daně.

Praha, 1. 7. 2022

Zálohy na daň silniční jsou od 1. 1. 2022 zrušeny. Daň je splatná jednou částkou ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 31. ledna 2023. Zároveň došlo ke značnému zúžení předmětu daně a ke snížení výše daně.

Novela zákona k dani silniční zrušila s účinností od 1. ledna 2022 zálohy na daň silniční. Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby si ověřili, zda jsou i nadále povinni platit daň silniční za rok 2022 a zkontrolovali si, zda nemají zadaný pokyn v bance k úhradě záloh. Novela ruší všechny zálohy u všech daňových subjektů, které budou podávat přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2022 nebo jeho část. Finanční správa proto daňovým poplatníkům doporučuje neplatit zálohu se splatností k 15. červenci, ani následující zálohy.

Novela přináší nejen zrušení záloh na daň silniční, přestože poplatník bude platit určitou výši daně, ale také velmi zásadně zužuje předmět daně. Předmětem daně jsou pouze vybraná nákladní vozidla a jejich přípojná vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 12 tun.

Předmětem daně už nejsou osobní vozidla a nákladní vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny. Vozidla s největší povolenou hmotností méně než 12 tun sice jsou předmětem daně, ale výše daně je nulová, a proto se do daňového přiznání neuvádějí.


Přihlášení zahraničních FO do portálu MOJE daně.

27.6.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa zjednodušuje přihlášení pro zahraničních fyzické osoby do portálu MOJE daně.

Uživatelé, kteří jsou držiteli přístupových údajů do datové schránky nebo zaručené identity (NIA) a dosud nemohli využívat služby daňové informační schránky plus (DIS+), protože nejsou evidováni v Registru obyvatel, budou mít nově možnost získat přístup do DIS+ bez nutnosti osobní návštěvy finančního úřadu. Finanční správa těmto uživatelům nově umožní prostřednictvím jednostránkového elektronického formuláře požádat o aktivaci uživatelského účtu. Tato nová funkce na portálu MOJE daně zvýší dosažitelnost DIS+ zejména pro zahraniční osoby.

Těmto uživatelům bude nově nabídnuta žádost o aktivaci uživatelského účtu. V žádosti (dostupné v kroku přihlášení do DIS+) uživatel zadá údaje obdobného rozsahu jako v žádosti o přidělení přístupových údajů Finanční správy a eventuálně doplňující údaje umožňující jeho dostatečnou identifikaci. Na základě této žádosti Finanční správa aktivuje buď přístupové údaje Finanční správy (pro držitele datových schránek), nebo uživatelský účet NIA (pro uživatele se zaručenou identitou). Žadatel bude o aktivaci informován e-mailem, nebo prostřednictvím SMS. Následně se budou i tito uživatelé moci přihlašovat prostřednictvím portálu MOJE daně do DIS+ a využívat všechny její služby standardním způsobem.

Nové řešení je rozšířenou službou stávajícího technického řešení identifikace uživatelů DIS+. Doplňková služba „Nahlížení“ zůstane na portálu MOJE daně pro její uživatele dostupná po avizovanou přechodnou dobu – nejdéle do konce listopadu 2022.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526