DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 2. 8. 2022

Snižte si náklady při cestách do ciziny. Do září požádejte o vrácení DPH.  

Opravy základu daně u finančního leasingu.  

Snižte si náklady při cestách do ciziny. Do září požádejte o vrácení DPH.

Daň z přidané hodnoty, kterou uhradí v jiném členském státě EU, nemohou zástupci tuzemských firem uplatnit v českém přiznání. O peníze přesto nepřijdou. Do konce září ovšem musejí přes Finanční správu ČR požádat o vrácení daně za rok 2021.

18.07.2022 | BusinessInfo.cz

Platí to v případě plátců daně z přidané hodnoty, kteří v zahraničí „použijí přijaté plnění pro účely svého podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“.

Čeští podnikatelé tak mohou získat zpět DPH, kterou zaplatili při cestách do zemí EU při ubytování, v restauracích či při nákupu benzinu a nafty.

Kdo může například žádat o vrácení DPH?

Nárok na vracení daně mají například plátci DPH, jejichž zaměstnancům vznikly v souvislosti se služebními cestami v zahraničí náklady spojené s dopravou (např. jízdné v taxíku, veřejné hromadné dopravě, náklady na pohonné hmoty či silniční poplatky), ubytováním nebo odbornými školeními. Každá země má ovšem vlastní pravidla. Nárok má například i firma, která pořídila zboží v jiném členském státě Evropské unie, jež zůstalo na území tohoto členského státu, nebo podnik, který se prezentuje na veletrzích v jiných členských státech EU.

Podnikatelé ovšem musejí o vrácení DPH zaplacené v ceně zboží a služeb v jiném členském státě EU zažádat, a to prostřednictvím elektronické žádosti (viz níže).

„Žádost je nutné podat do 30. září 2022 a tuto lhůtu není možné prodloužit. Po uplynutí lhůty nárok na vracení DPH zaniká. Pokud Vaše firma nakoupila plnění s místem plnění v jiných členských státech, na která byla uplatněna tamní DPH, je už v srpnu nejvyšší čas začít žádost připravovat,“ připomíná Jevgenija Bajzíková z Komory daňových poradců ČR.

„V případě, že žádáte o vrácení daně poprvé, je nutné si ponechat také časovou rezervu pro žádost o přístup k aplikaci pro vracení DPH, jejíž vyřízení může Finanční správě trvat až 15 dnů,“ doplňuje poradkyně.

Kromě členských států Unie vracejí českým firmám DPH u vybraných položek například i Kanada či Norsko. Do odchodu z EU se stejná pravidla uplatňovala i v případě Velké Británie. Brexit ovšem přinesl změnu

Bližší informace, jak podat žádost k Daňové a celní správě jejího Veličenstva

Co musíte splňovat?

Nárok na vrácení DPH má každá tuzemská firma, která není k dani z přidané hodnoty v příslušné zemi registrována, nemá zde sídlo, provozovnu a trvale zde nepodniká. Pravidla pro vrácení stanovuje vždy konkrétní stát. Tato možnost je výhodná například pro exportéry. Vývoz se totiž za podnikání na území země, jejíž trh zásobují, nepovažuje.

Podmínkou je to, aby měl žadatel v pořádku všechny doklady a účtenky, které dokazují, že DPH v cizině zaplatil (například při nákupu benzinu či za ubytování v hotelu) a přiložil je k příslušné žádosti, kterou posílá pouze přes Finanční správu.

Žadatel musí:

  • být registrovaný jako plátce DPH v ČR
  • mít sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku (a nemít jej v jiném členském státě EU (státě vracení)
  • mít zaručený elektronický podpis
  • v daném období pro vrácení DPH neuskutečňovat pouze plnění osvobozená od DPH

Poznámka: V období pro vrácení DPH nesmí plátce uskutečnit “dodání zboží ani poskytnutí služby ve státě vrácení daně, které se považuje za dodané nebo poskytnuté v členském státě vrácení daně”. Výjimkou jsou zdanitelná plnění podléhající reverse charge a přepravní služby nebo vedlejší služby osvobozené od DPH.

Částka musí být vyšší než 50 eur za rok. O vrácení DPH ze zaplacené částky přes 400 eur mohou podnikatelé žádat častěji než jednou ročně, ale maximálně čtyřikrát – tedy ne za období kratší než tři měsíce. Podrobnosti najdete v paragrafu 82 zákona o DPH.

Jednotlivé členské státy navíc mohou mít nastaveny vlastní limitní hodnoty částek DPH, od kterých lze žádat o vrácení DPH. Jde zejména o země, kde se neplatí v eurech (například v Dánsku je limit 400 respektive 3000 dánských korun)

Podrobnosti o vracení DPH na stránkách Finanční správy ČR 

V zákoně o DPH se mimo jiné dočtete, že veškeré náležitosti spojené s vracením daně z ciziny řeší Finanční úřad pro hlavní město Prahu, nikoli váš místně příslušný, se kterým běžně komunikujete.

Jak na to?

Pro vrácení DPH je třeba podat elektronickou žádost prostřednictvím portálu České daňové správy. K tomu je třeba mít:

Žádost odešlete elektronicky datovou zprávou do 30. září za předešlý rok, ta je pak předána konkrétnímu státu k vyřízení. Kvůli zmíněné patnáctidenní lhůtě není dobré otálet a je výhodnější řešit vrácení peněz s dostatečným nejméně měsíčním předstihem, tedy už v srpnu.

Vyrozumění v jazyce dané země

Žádost se podává výhradně elektronicky přes portál Finanční správy ČR (FS), kde najdete informace, jak postupovat, i příslušné formuláře. K žádosti patří i zaručený elektronický podpis.

Finanční správa upozorňuje, že žádosti podané jiným způsobem nemohou být předány členským státům k vyřízení. Pokud již odeslaný dokument obsahuje chyby, musíte podat takzvanou opravnou žádost. I ta je k dispozici na webu FS. Na počátku se musí podnikatel do elektronického systému vracení DPH registrovat.

Pokud platil v určeném období daň ve více zemích, bude mít s vracením více práce.

„Podnikatel nebo firma podává právě tolik žádostí s přiloženými doklady a vyčíslenou DPH, v kolika zemích má účty. Následně obdrží vyrozumění v jazyce té země, zda byly podmínky splněny. Obnos je případně vrácen v její měně,“ upozorňuje daňová poradkyně TaxVision Blanka Štarmanová. Pokud žádáte o vrácení DPH například v Maďarsku, nepřijde vám vyrozumění v angličtině, ale v maďarštině a dostanete forinty.

Pokud nechce podnikatel poněkud komplikovaný postup absolvovat sám, kompletní vyřízení žádosti si lze objednat za poplatek u odborníků.

Místně příslušný finanční úřad zpracuje žádost o přístup do aplikace nejpozději do dvou týdnů. „Žadatel bude vyrozuměn prostřednictvím SMS zaslané na mobilní telefon (čeští operátoři), který uvede v žádosti, v případě zamítnutí bude uvedeno i rozhodnutí správce daně,“ upřesňuje FS ČR. Případný přeplatek dostane podnikatel do 120 dnů od uplynutí lhůty, která je popsána v odstavci 5 paragrafu 82b.

„Lhůta pro rozhodnutí o celé žádosti o vrácení daně v případě vyžádání si doplňujících údajů však neuplyne dříve než za 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně správcem daně, maximálně však činí osm měsíců,“ píše se v zákoně.

Komu se žádost vyplatí?

„Vrácení daně ze zahraničí se vyplatí především podnikatelům a firmám se zaměstnanci, kteří často cestují do zemí EU, aktivně zde obchodují bez zázemí mateřské provozovny a využívají hotelových služeb. Nezanedbatelné částky tvoří DPH například při účasti firem na zahraničních veletrzích. Dopravcům zase DPH zvyšuje náklady při nákupu pohonných hmot,“ vyjmenovává poradkyně TaxVision.

Každá země má vlastní pravidla. Žádný stát nevrací daň z výdajů za zábavu, alkohol, dárky, starožitnosti či užité umění. Někteří členové osmadvacítky poskytují pouze část DPH ze služeb, které jsou využitelné i pro osobní spotřebu (např. taxislužby). V mnoha členských zemích není součástí zmíněného bonusu daň z jídla či nápojů. Jiné (Německo či Rakousko) požadují, aby byli na dokladu identifikováni příjemci občerstvení. Některé země dokonce nevracejí ani daň z pohonných hmot, jiné ji poskytnou jedině dopravcům.

Zejména menší firmy mohou díky vrácené DPH ušetřit nemalé peníze, ale ne vždy tuto možnost využívají. „Menší firmy a podnikatelé o možnosti vrácení všeobecně moc nevědí, a pokud platili výdaje v jiné zemi včetně DPH a nepožádají o vrácení, připravují se tím o značné peníze,“ varuje Blanka Štarmanová.

Podrobnější informace k podmínkám v jednotlivých zemích

K tématu DPH na BusinessInfo.cz

Problematika DPH je velmi široká. Dalším detailům včetně reverse charge (přenesení daňové povinnosti), rad, jak si nárokovat odpočet na daň, jak postupovat, pokud se zapomenete registrovat včas, jaké jsou postihy a sankce při neplacení daně a neplnění dalších povinností, jaká je administrativa spojená s hlášením daně, jaké výhody má evidování osob pro účely DPH (týká se zahraničního obchodu), se věnujeme v dalších textech, které najdete na stránkách BusinessInfo.cz.

Jakub Procházka


Opravy základu daně u finančního leasingu.

30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se něco změní v průběhu finančního leasingu, vyvolá to opravu základu daně a daně.

Pokud je uzavřena smlouva o finančním leasingu a nedojde k převodu vlastnického práva ke zboží na jeho uživatele, dochází k opravě základu daně a daně.

Provést opravu základu daně je možné po celou dobu tohoto přenechání zboží (§ 42 odst. 8 ZDPH), nejenom po dobu 3 let.

Lhůta pro opravu základu daně (§ 42 odst. 9 ZDPH) v případě přenechání zboží k užití na základě smlouvy podle § 13 odst. 3 písm. c) běží 3 roky od konce zdaňovacího období:

  • ve kterém došlo k převodu vlastnického práva,
  • nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k převedení vlastnického práva na uživatele.

Pokud nedojde k převedení vlastnického práva na uživatele, plátce sníží výši daně o částku daně vypočítanou

  • ze základu daně stanoveného jako rozdíl mezi úplatou bez daně, která plátci náleží za celé plnění, a
  • částkou bez daně, která plátci náleží do dne zániku závazku převést vlastnické právo k užívanému zboží jiným způsobem než splněním.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526