DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 23. 8. 2022

DPH u ochranných nápojů pro zaměstnance.  

Informace k podávání daňových přiznání k dani silniční za část zdaňovacího období 2022.  

K tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně.  

DPH u ochranných nápojů pro zaměstnance.

16.8.2022, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze uplatnit nárok na odpočet DPH u všech poskytovaných nápojů pro zaměstnance?

Dotaz:

V naší firmě jsme dostali ochranné nápoje (rozpustný nápoj obsahující vitamíny a minerály). Každý zaměstnanec (dělníci i administrativní pracovníci) dostal 30 těchto sáčků s ochranným nápojem. Je možné si uplatnit nárok na odpočet DPH?

Odpověď:

Odpočet lze uplatnit jen tehdy, pokud spotřeba a typ nápoje odpovídá nároku zaměstnance podle zákoníku práce.

Pracoviště musí být zásobováno vodou, na což odkazuje § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K pitnému režimu na pracovišti se vážou ještě další předpisy, a to např. § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který hovoří o tom, že zaměstnavatel musí vytvořit zaměstnancům takové pracovní podmínky, které umožní bezpečný pracovní výkon.

Voda by navíc měla být přítomna na pracovišti nejen kvůli pitnému režimu, ale i případnému poskytnutí první pomoci nejen při pracovním úrazu. Dalším důvodem je pak samozřejmě hygiena. Zaměstnavatel je totiž povinen poskytnout zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky.

Pokud by mělo dojít k situaci, kdy nebudou mít zaměstnanci možnost využít vodu z kohoutku, může být nahrazena balenou vodou. Musí však jít o balenou vodu dle vyhlášky č. 275/2004 Sb., která definuje požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost.

Množství poskytnuté vody, které bude úměrné k délce pracovní směny, lze předem konzultovat s lékařem. V některých případech však nestačí k ochraně zdraví zaměstnanců jen kohoutková nebo balená voda, ale bude třeba zařídit i ochranné nápoje. Ochranné nápoje by měli dostat ti zaměstnanci, kteří jsou vystaveni práci v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách. Takovým nápojem je myšlena zdravotně nezávadná přírodní slabě nebo středně mineralizovaná, pramenitá nebo kojenecká voda. Tekutina na svou hmotnost nesmí obsahovat více než 6,5 % cukru a více jak 1 % alkoholu. Pokud by měla být jako ochranný nápoj poskytována zaměstnancům mladším 18 let, nesmí obsahovat žádný alkohol.

Nárok na ochranný nápoj by měli mít všichni zaměstnanci, u nichž je měřením doloženo, že u nich během pracovního výkonu dochází ke ztrátě tekutin, která je větší než 1,25 litru. Dále by tyto nápoje měly být obstarány všem zaměstnancům, u kterých je energetický výdej vyšší než 106 W.m2, přičemž teplota na pracovišti přesahuje 26 °C. Sem můžeme zařadit např. svářeče, soustružníky a ostatní pracovníky v horkých provozech. Oproti tomu – pracovníkům v administrativě jsou ochranné nápoje poskytovány až ve chvíli, kdy teplota dosáhne 34 °C.

Dále jsou nápoje poskytovány osobám, které pracují v trvalé zátěži teplem podle zákona č. 258/2000 Sb. a spadají do čtvrté pracovní kategorie.


Informace k podávání daňových přiznání k dani silniční za část zdaňovacího období 2022.

5.8.2022, Zdroj: Moje daně (https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home)

Z důvodu novely zákona o dani silniční jsou pro zdaňovací období 2022 vydány nové tiskopisy k dani silniční, které jsou zveřejněny pouze ve tvaru PDF v databázi daňových tiskopisů na webu Finanční správy.

Pro tiskopis daňového přiznání k dani silniční pro zdaňovací období roku 2022 není správcem daně stanoven formát a struktura, a proto jej není možné podat elektronicky dle § 72 odst. 2 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V elektronickém formuláři přiznání k dani silniční v Elektronickém podání pro Finanční správu (EPO) je zapracována kritická chyba, která v průběhu roku 2022 uživatele upozorní, že přiznání k dani silniční za rok 2022 nelze prostřednictvím EPO podat (jedná se o část zdaňovacího období). Pro zdaňovací období roku 2022 nelze využít ani návodného průvodce. Elektronický formulář přiznání k dani silniční za zdaňovací období bude k dispozici v EPO až koncem roku 2022.

Do té doby mohou poplatníci podat přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2022 buď v listinné podobě, nebo jej mohou poslat vyplněné či naskenované prostřednictvím datové schránky nebo jako přílohu Obecné písemnosti v EPO. Uvedené se týká výjimečných případů (likvidace, insolvence, úmrtí poplatníka), ve kterých je zákonem stanovená povinnost podat daňové přiznání již v průběhu zdaňovacího období, a to za část tohoto období. Pro všechny ostatní případy je standardní lhůta pro podání daňového přiznání do 31. 1. 2023. V této zákonné lhůtě by mělo být vše k dispozici.


K tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně.

22.7.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa sděluje následující informaci k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (účinný od 1. 7. 2022).

Směrnicí Rady (EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie, byla zavedena nová osvobození od DPH a spotřebních daní pro obranné úsilí vyvíjené v rámci Evropské unie.

Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) a bb) směrnice Rady 2006/112/ES a čl. 12 odst. 1 písm. ba) směrnice 2008/118/ES. Tato osvobození mají členské státy začít uplatňovat ode dne 1. 7. 2022.

Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/432 ze dne 15. 3. 2022 byla proto s účinností od 1. 7. 2022 nahrazena příloha II nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. 3. 2012, kterým se stanoví prováděcí opatření ke Směrnici o DPH, osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně („Osvědčení“), které slouží jako potvrzení, že poskytované plnění splňuje podmínky pro osvobození podle čl. 151 Směrnice o DPH, resp. čl. 13 směrnice 2008/118/ES.

Do Osvědčení byly doplněny jako způsobilé (žádající) subjekty ozbrojené síly členského státu, které se účastní činnosti Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP).

V tomto ohledu byl proto aktualizován tiskopis 25 5242 Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (vzor č. 5), který lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).

Transpozice Směrnice Rady (EU) 2019/2235 byla provedena zákonem č. 93/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který byl dne 26. 4. 2022 vyhlášen v částce 47/2022 Sbírky zákonů Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526