DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 6. 9. 2022

Zvýšení limitu u stravenkového paušálu.  

Automobil ve společnosti (dříve sdružení).  

Dodanění bezplatného používání nízkoemisních vozidel.  

Zvýšení limitu u stravenkového paušálu.

29.8.2022, Zdroj: Česká daňová správa

V souvislosti se zvýšením sazeb stravného platí s účinností od 20. 8. 2022 nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) za jednu směnu podle zákoníku práce, který je příjmem od daně osvobozeným, a to 99,40 Kč (doposud 82,60 Kč).

Dnem 20. 8. 2022 je účinná vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedené vyhlášky se mimo jiné mění stravné, které přísluší za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnanci podle § 176 odst. 1 zákoníku práce, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin na náhradu ve výši 120 Kč až 142 Kč.

Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, příjmem od daně osvobozeným do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

S účinností od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce, který je příjmem od daně osvobozeným – 99,40 Kč (doposud 82,60 Kč).

Další informace ke stravenkovému paušálu jsou dostupné v obecných informacích k dani z příjmů ze závislé činnosti zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/obecne-informace


Automobil ve společnosti (dříve sdružení).

31.8.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak daňově posuzovat vozidlo vložené do společnosti (dle dřívější terminologie sdružení bez právní subjektivity) pro účely společnosti jedním ze společníků?

Dotaz:

Podnikatel A koupí vozidlo z vlastních finančních prostředků a vloží do obchodního majetku, bude ho používat pro podnikání ve sdružení. Automobil zůstává ve vlastnictví A, odpočet DPH uplatní ve svém přiznání DPH a odpisy bude uplatňovat také A?

Pokud poskytl svůj automobil jako vklad pro účely společné činnosti, mohou ho užívat oba, ale B nabývá k automobilu pouze právo bezplatného užívání, tudíž může uplatnit pouze svůj podíl na výdajích za PHM a běžnou údržbu?

Odpověď:

V dotazu je uvedeno, že podnikající fyzická osoba (podnikatel A) je společníkem společnosti vymezené ustanoveními § 2716 až § 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ), dříve nazývané sdružení bez právní subjektivity. Podle ustanovení § 2719 odstavce 1 OZ platí, že peněžní prostředky a zuživatelné věci, jakož i věci určené podle druhu vložené do společnosti, se stávají spoluvlastnictvím společníků, kteří vklady přispěli. Jiné věci se stávají jejich spoluvlastnictvím jen tehdy, byly-li oceněny penězi. Spoluvlastnické podíly společníků se určí poměrem hodnot majetku, který každý společník do společnosti vložil. Dále podle odstavce 2 stejného ustanovení OZ platí, že k jinému předmětu vkladu nabývají společníci právo bezplatného požívání.

Podstatou dotazu je otázka, jakým způsobem uvedou dlouhodobý majetek (automobil) do svých přiznání k dani z příjmů oba sdružení společníci, když automobil poskytnul pro účely společnosti do společnosti jeden ze společníků, který jej měl vložený do svého obchodního majetku ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Z uvedeného plyne, že se bude jednat o majetek individuálně vložený a podnikatel A bude i po poskytnutí automobilu pro společnou činnost společnosti nadále vlastníkem poskytnutého auta. Podnikatel A je povinen poskytnout tento dlouhodobý majetek k bezplatnému užívání druhému společníku sdruženému ve společnosti. Podnikatel A jako společník nemůže fakturovat druhému společníkovi např. nájemné, protože by to bylo v rozporu s uvedeným ustanovením § 2719 odst. 2 OZ, podle kterého platí, že k jinému předmětu vkladu nabývají společníci právo bezplatného požívání. U předmětného automobilu, který je věcí individuálně určenou (nikoliv druhově určenou) a který byl poskytnut pro účely společnosti společníkem, zůstává vlastnictví tohoto majetku nezměněno a daňové odpisy v souladu se ZDP tak uplatní vlastník majetku (podnikatel A) ve své daňové evidenci, popř. ve svém účetnictví. Faktický vlastník automobilu tak uplatní i nárok na odpočet DPH při jeho pořízení.

Výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu spolupracujících osob (§ 13 ZDP) může v uvedeném případě uplatnit společník B ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty v souladu s § 24 odst. 2 písm. k) ZDP. To se také týká obvyklých přiměřených nákladů spojených s užíváním auta (běžná údržba).

Jiná situace by nastala v případě věci nabyté společnou činností (automobil pořízený ze společných prostředků společnosti). Ty jsou vždy v podílovém spoluvlastnictví všech společníků. Z OZ vyplývá, že pokud smlouva neurčí poměr, jakým se společníci podílejí na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti, jsou jejich podíly stejné.


Dodanění bezplatného používání nízkoemisních vozidel.

9.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 142/2022 Sb. vyšel ve Sbírce zákonů zákon, který novelizuje zákon o daních z příjmů a zákona o dani silniční. Umožňuje od července snížit nepeněžní příjem z bezúplatného použití nízkoemisního vozidla na polovinu. Praktické použití popisuje výklad GFŘ.

Novelizace snižuje pro nízkoemisní vozidla dodanění bezúplatného použití služebního vozidla pro soukromé účely z 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla na 0,5 % vstupní ceny nízkoemisního motorového vozidla.

Generální finanční ředitelství vydalo praktický postup k použití přechodných ustanovení novelizace. Zákon nabývá účinnosti 1. 7. 2022.

Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob za kalendářní měsíce, které skončily před 1. 7. 2022, se postupuje podle dosavadní právní úpravy (dodaňuje se 1 % vstupní ceny).  Od července se již při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy postupuje podle nové právní úpravy (dodaňuje se 0,5 % vstupní ceny).

Dodanění za prvního půl roku se neopravuje. Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022 vznikne z tohoto titulu přeplatek.

Pokud poplatník požádá o Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, uvede se úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti upravený již na dodanění podle novelizace.

Při použití vozidla v hodnotě 3 mil. Kč pro soukromé účely během roku 2022 budou dodaněny tyto hodnoty:

  • Mzda za 1-6 … dodanění 30 tis. Kč (celkem 180 tis. Kč)
  • Mzda za 7-12 … dodanění 15 tis. Kč (celkem 90 tis. Kč)
  • Do Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti se uvede za použití vozidla celkem příjem 180 tis. Kč (nikoliv 270 tis. Kč).

Novelizace se dotýká i dalších oblastí.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526