DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 27. 9. 2022

Finanční správa posílila nástroje pro odhalování krácení daní navazujících na propuštění zboží do celního režimu 42.  

Finanční správa zjednodušuje přihlášení pro zahraniční fyzické osoby do portálu MOJE daně.  

Dotace na nákup strojů.  

Sdělení Finanční správy ČR.  

Finanční správa posílila nástroje pro odhalování krácení daní navazujících na propuštění zboží do celního režimu 42.

17.8.2022, Zdroj: Finanční správa

Sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství provedla analýzu dat vztahujících se k propuštění zboží do celního režimu 42 na území jiných členských států EU, kdy deklarovaným místem spotřeby byla Česká republika.

Dle platné evropské a tuzemské legislativy je v důsledku tohoto celního režimu možné, aby daň z přidané hodnoty byla za dodržení taxativně vymezených podmínek přiznána nikoliv v členském státě dovozu, ale až v členském státě deklarované spotřeby. Cílem analýzy bylo ověření fiskálních rizik spojených s možným obcházením pravidel tohoto celního režimu.

Na základě uskutečněné analýzy a navazující kontrolní činnosti orgánů Finanční správy bylo zjištěno, že některé daňové subjekty postupovaly v rozporu s platnými právními předpisy, kdy zboží propuštěné do celního režimu 42 patřičně nevykázaly v daňovém přiznání. Finanční správa postupovala cestou minimálního zatížení daňových subjektů umožňující nápravu podáním dodatečných daňových přiznání. Většina plátců na základě výzev správce daně takto učinila a dodatečná daňová přiznání podala.

V důsledku potvrzení fiskálních rizik identifikovaných v rámci analytické a kontrolní činnosti byl Sekcí daňové a analytiky Generálního finančního ředitelství vytvořen nástroj pro automatizovanou detekci rizikových transakcí. Tento nástroj bude využíván za účelem pokročilé detekce zneužívání podmínek celního režimu 42.

Finanční správa doporučuje plátcům daně z přidané hodnoty, aby věnovali patřičnou pozornost správnému vykazování svých daňových povinností. V případě, že u zboží propuštěného do celního režimu 42 v jiném členském státě EU je deklarovaným státem spotřeby Česká republika, vzniká povinnost jej vykázat v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty jako pořízení zboží z jiného členského státu. Za stejných podmínek jako u intrakomunitárního pořízení zboží v rámci EU, vzniká i u tohoto celního režimu plátci nárok na uplatnění odpočtu daně.


Finanční správa zjednodušuje přihlášení pro zahraniční fyzické osoby do portálu MOJE daně.

27.6.2022, Zdroj: Finanční správa

Uživatelé, kteří jsou držiteli přístupových údajů do datové schránky nebo zaručené identity (NIA) a dosud nemohli využívat služby daňové informační schránky plus (DIS+), protože nejsou evidováni v Registru obyvatel, budou mít nově možnost získat přístup do DIS+ bez nutnosti osobní návštěvy finančního úřadu.

Finanční správa těmto uživatelům nově umožní prostřednictvím jednostránkového elektronického formuláře požádat o aktivaci uživatelského účtu. Tato nová funkce na portálu MOJE daně zvýší dosažitelnost DIS+ zejména pro zahraniční osoby.

Těmto uživatelům bude nově nabídnuta žádost o aktivaci uživatelského účtu. V žádosti (dostupné v kroku přihlášení do DIS+) uživatel zadá údaje obdobného rozsahu jako v žádosti o přidělení přístupových údajů Finanční správy a eventuálně doplňující údaje umožňující jeho dostatečnou identifikaci. Na základě této žádosti Finanční správa aktivuje buď přístupové údaje Finanční správy (pro držitele datových schránek), nebo uživatelský účet NIA (pro uživatele se zaručenou identitou). Žadatel bude o aktivaci informován e-mailem, nebo prostřednictvím SMS. Následně se budou i tito uživatelé moci přihlašovat prostřednictvím portálu MOJE daně do DIS+ a využívat všechny její služby standardním způsobem.

Nové řešení je rozšířenou službou stávajícího technického řešení identifikace uživatelů DIS+. Doplňková služba „Nahlížení“ zůstane na portálu MOJE daně pro její uživatele dostupná po avizovanou přechodnou dobu – nejdéle do konce listopadu 2022.


Dotace na nákup strojů.

14.9.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zachytit v daňové evidenci podnikatele přidělenou dotaci na nákup strojů?

Dotaz:

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci nakoupil balicí lis a rozmetadlo. Fakturu uhradil. Letos požádal o dotaci, která mu byla mu přidělena ve výši:

1. příspěvek společenství EU – investiční část 715 000 Kč,

2. příspěvek z národních zdrojů – investiční část 385 000 Kč.

Je správné toto v evidenci majetku zachytit jako snížení vstupní ceny a to tak, že podle nákupní ceny se procentuálně rozdělí přidělená dotace na jednotlivé stroje?

Odpověď:

Ano, uvedený postup je správný. Daňovou evidencí podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) se rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o:

  1. a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
  2. b) majetku a dluzích.

I když vede fyzická osoba – OSVČ daňovou evidenci, tak pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví (§ 6 až 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví). Pro ocenění majetku a dluhů v daňové evidenci se hmotný majetek oceňuje podle § 29 ZDP. Předpokládám, že fyzická osoba – OSVČ po uvedení balicího lisu a rozmetadla do stavu způsobilého obvyklému užívání a zatřídění do příslušné odpisové skupiny dle Přílohy č. 1 k ZDP zahájila odpisování. Uvedením věci do stavu způsobilého obvyklému užívání a splněním všech právních a technických podmínek je stanoven okamžik zahájení odpisování. Ustanovení § 29 odst. 1 ZDP stanoví, že se vstupní cena hmotného majetku snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, regionální rady regionu soudržnosti, o poskytnuté prostředky (granty) přidělené podle zvláštního právního předpisu, o poskytnuté granty Evropských společenství, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a s výjimkami i jiných peněžních fondů cizího státu. Zjednodušeně řečeno, z daňového hlediska je třeba vstupní cenu hmotného majetku snížit o dotaci na jeho pořízení. Takto jednoduché to ale v praxi není. Je pravda, že pro získání dotace je obvykle potřebné podat žádost a v některých případech je na základě této žádosti vydán příslib jejího poskytnutí. Příslib ale ještě nemusí znamenat definitivní schválení žádosti o dotaci a mezi výší přislíbené dotace a schválenou (finančně vypořádanou) dotací může být rozdíl. V našem případě je cena pořízeného majetku vyšší než přijatá dotace. Žádosti o přidělení dotací prochází schvalovacím řízením a po jeho skončení, pokud je poskytnutí dotace schváleno, uplyne nějaká doba, než je dotace skutečně finančně vypořádána. Což se stalo i v našem případě.

Jen pro zajímavost uvedu na závěr postup pro poplatníky vedoucí účetnictví. Jak účtovat v případech následného získání dotace na dlouhodobý majetek je řešeno v Interpretaci Národní účetní rady (NÚR) č. I-27: www.nur.cz/interpretace/schvalene-interpretace/i-27/ 


Sdělení Finanční správy ČR.

6.9.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa ČR zveřejnila informace pro plátce daně ze závislé činnosti a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě.

Na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě (dále jen zákon), započaly Úřady práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočka pro hlavní město Prahu vyplácet žadatelům za podmínek stanovených tímto zákonem jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč.

Jednorázový příspěvek na dítě poskytuje stát dítěti jako finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady a je hrazen ze státního rozpočtu. Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů) se jedná o příjem od daně osvobozený podle § 4 odst. 1 písm. i) – příspěvek z veřejného rozpočtu.

Dále Generální finanční ředitelství upozorňuje na skutečnost, že jednorázový příspěvek na dítě náleží dítěti, které je podle zákona účastníkem řízení, o jehož nároku na příspěvek se rozhoduje.

Z uvedeného je tak zřejmé, že pokud bude po skončení zdaňovacího období poplatník uplatňovat ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění slevu na manžela/manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů (až 24 840 Kč), nebude jednorázový příspěvek na dítě započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526