DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 11. 10. 2022

Neevidujete přeplatek na silniční dani?  

Přenos povinnosti přiznat DPH u elektroniky a kovů.  

Sazba DPH u rozvozu jídla.  

Neevidujete přeplatek na silniční dani?

26.9.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa upozorňuje poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny. U současných i bývalých poplatníků této daně eviduje Finanční správa na osobních daňových účtech velké množství přeplatků nejen z letošního roku, ale i z minulosti, a proto poplatníkům doporučuje, aby si ověřili zůstatek stavu jejich osobního daňového účtu a v případě existence přeplatku si požádali o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení.

Novela zákona zrušila zálohy u všech poplatníků daně silniční, kteří budou podávat přiznání k této dani za zdaňovací období roku 2022 nebo jeho část. „Zároveň novelou došlo k významné redukci předmětu daně, tedy i osob, které jsou povinny tuto daň hradit. Přeplatky na dani silniční mohou být vráceny na základě podané žádosti o vrácení přeplatku u svého místně příslušného správce daně. Nelze ale zažádat prostřednictvím obyčejného e-mailu,“ upřesňuje zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

Informaci o existenci přeplatku je možné zjistit přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky, popřípadě u svého místně příslušného správce daně. Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy.

Podání je možné učinit také písemně, a to v listinné podobě, elektronicky, anebo ústně do protokolu. Elektronicky lze podání odeslat pouze datovou zprávou:

  1. a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  2. b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  3. c) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
  4. d) prostřednictvím daňové informační schránky.

Na vyřízení žádosti má správce daně 30 dní. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.


Přenos povinnosti přiznat DPH u elektroniky a kovů.

6.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 10. 8. 2022 došlo ke změnám nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

Změny ve velké míře se zpožděním reagují na změny kódu nomenklatury celního sazebníku podle celního sazebníku ve znění platném k 1. 1. 2022.

Zúžení rozsahu zboží, které podléhá přenosu daňové povinnosti, nastává s účinností od 10. 8. 2022 u vymezení zboží s názvem „videoherní  konzole“, jež odpovídá nově kódu nomenklatury celního sazebníku 9504 50 00  – § 2 odst. 3 písm. f) nařízení vlády ve znění platném od 10. 8. 2022 –  namísto kódu 9504, který byl platný do 9. 8. 2022.

 

Do 9. 8. 2022 Videoherní konzole a automaty, výrobky pro lunaparkové, stolní nebo společenské hry, včetně motorových nebo mechanických her, kulečníků, speciálních stolů pro herny a zařízení pro automatický kuželník
Od 10. 8. 2022 Videoherní konzole a automaty, jiné než hry v položce 9504 30 (tj. jiné než – Ostatní hry fungující po vhození mince, vložení bankovky, bankovní karty, žetonů nebo podobného platebního prostředku, jiné než zařízení pro automatický kuželník)

 

Mezi 1. 1. 2022 do 9. 8. 2022 je zavedeno pravidlo, podle kterého nebude v tomto přechodném období dodání dotčených položek, jejichž kódy byly k 1. 1. 2022 upraveny, resp. zrušeny a jež by jinak do 31. 12. 2021 bylo předmětem režimu podle § 92f zákona o DPH, považováno za plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

Nicméně v některých případech lze využít fikci, že v případě pochybností lze připustit využití právní fikce, podle které toto zdanitelné plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, pokud to strany důvodně předpokládají a tento režim k tomuto plnění použijí.


Sazba DPH u rozvozu jídla.

27.9.2022, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně posoudit stravovací službu ve vztahu k použité sazbě DPH?

Dotaz:

Jaká má být správně použita sazba DPH, pokud restaurace vyrobí jídlo a rozváží ho svými vozidly konečným zákazníkům v jídlonosiči nebo v obalu? Chápu to správně jako služba restaurace?

Odpověď:

Bohužel toto není stravovací (restaurační) služba, ale dodání potravin s přepravou a zabalením a musí být uplatněna sazba 15 %.

Restaurační služby jsou poskytnutím takových služeb v prostorách poskytovatele a cateringové služby jsou poskytnutím takových služeb mimo prostory poskytovatele. Za restaurační ani cateringovou službu se nepovažuje dodání připravených nebo nepřipravených jídel nebo nápojů či obojího, bez ohledu na to, zda s přepravou, či bez ní, které však nezahrnuje žádné další podpůrné služby.

Stravovací službou a podáváním nápojů se pro účely DPH rozumí služba, kterou detailněji vymezuje také konstantní judikatura Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) a to např. v judikátech C-231/94 Faaborg-Gelting-Linien, a C-497/09, C-499/09, C-501/09 a C-502/09 Manfred Bog.

O stravovací službu a podávání nápojů se bude jednat za situace, kdy poskytnuté služby doplňují samotnou konzumaci potravin nebo nápojů a zvyšují užitek z jejich konzumace. Za doplňkové služby lze považovat např. služby obsluhy, poskytnutí prostor zvláště určených ke konzumaci včetně nábytku (stoly, židle), poskytnutí umyvatelného nádobí a příborů, poskytnutí toalet případně šaten nebo věšáků, úklid nádobí a prostor využitých zákazníkem (nutno posuzovat rozsah a kombinaci uvedených služeb, tj. není nutné, aby byly naplněny všechny současně).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526