DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 25. 10. 2022

Fakturace blízké osobě.  

K prominutí pokuty za nepodání oznámení o osvobozených příjmech.  

„Identifikace“ nízkoemisního vozidla.  

Fakturace blízké osobě.

28.9.2022, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může OSVČ fakturovat synovi za pomocné práce? Na co si dát pozor?

Dotaz:

Mohu jako FO – OSVČ (podnikatel ve stavební firmě) vyfakturovat svému synovi (OSVČ – projektová a inženýrská činnost) jednorázově za pomocné administrativní práce (tisk projektů, skládání projektové dokumentace a práce v terénu – zaměření území laserem, měřící činnost na pozemku stavby aj.)?

Odpověď:

Ano, taková fakturace určitě možná je. Pouze je zapotřebí, jelikož jde o osoby blízké, hlídat cenotvorbu jak z hlediska daně z příjmů fyzických osob, tak z hlediska daň z přidané hodnoty. V daních z příjmů platí, že liší-li se sjednaná cena od ceny obvyklé, musí být tento rozdíl uspokojivě ekonomicky doložen, a pokud tomu tak není, upraví se základ daně směrem nahoru o příslušný rozdíl; blíže viz § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Obdobně na dani z přidané hodnoty jsou v § 36a zákona o dani z přidané hodnoty zavedena pravidla týkající se obchodů mezi spojenými osobami. Platí např. pravidlo, že bude-li sjednána nižší než obvyklá cena a příjemce nemá nárok na odpočet, pak je základem daně obvyklá tržní cena.


K prominutí pokuty za nepodání oznámení o osvobozených příjmech.

16.8.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydalo pokyn D-56, který řeší otázku možnosti prominutí pokuty v případě, pokud poplatník nepodal oznámení o svých osvobozených příjmech, resp. upravuje postup orgánů Finanční správy při rozhodování o prominutí této pokuty.

Připomeňme, že oznamovací povinnost je pro poplatníky fyzické osoby zakotvena v ustanovení § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato povinnost se vztahuje na příjem osvobozený od daně, pokud přesáhne částku 5 000 000 Kč za jednotlivý příjem. Poplatník daně z příjmů fyzických osob je povinen oznámit správci daně přijetí příjmu přesahujícího uvedenou hranici do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Daňové přiznání se podává podle § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tato lhůta pro podání daňového přiznání se dle § 136 odst. 2 daňového řádu prodlužuje. Pokud poplatník podává přiznání v prodloužené lhůtě, je oznámení povinen podat v této prodloužené lhůtě. Obdobně se postupuje i v případech, je-li lhůta správcem daně prodloužena na žádost daňového poplatníka. Jde-li o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznamuje správci daně tento příjem pouze jeden z manželů.

Pokyn byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji 11/2022.

Plné znění pokynu D-56 ke stažení


„Identifikace“ nízkoemisního vozidla

1.9.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila informace k „identifikaci“ nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Dne 30. 6. 2022 zveřejnila finanční správa Informaci pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele zákona o daních z příjmů, provedené zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 142/2022 Sb.) v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 142/2022 Sb., se nízkoemisním motorovým vozidlem pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

Definice nízkoemisního motorového vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů odkazuje na definici tohoto pojmu, která je uvedena v projednávaném zákoně o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (sněmovní tisk 160 – vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících), jehož účinnost je navrhována prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Cílem návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel je řádná transpozice novely směrnice o čistých vozidlech [Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel]. Tento zákon se bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávat ve 2. čtení.

S odkazem na důvodovou zprávu k návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících splňují do konce roku 2025 požadavek emisního limitu CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu bateriová elektrická vozidla (BEV), vozidla s palivovým článkem (tj. vodíková vozidla) a dále pak plug-in hybridy, případně elektrická vozidla s prodlouženým dojezdem (E-REV), a to za předpokladu, že splňují výše uvedené parametry. Pro období od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030 se za nízkoemisní vozidlo považuje vozidlo s nulovými emisemi CO2, což již splňují výhradně bateriová elektrická vozidla a vozidla s palivovým článkem.

Splnění emisních limitů by bylo možné posoudit zejména z dokumentu COC (Certifikace of Conformity), v překladu do češtiny „Prohlášení o shodě“, který by měl obsahovat potřebné informace, z nichž lze dovodit, že se jedná o nízkoemisní vozidlo v souladu s výše uvedeným. Z „velkého technického průkazu“ k vozidlu v části EMISE bod V.7 CO2 [g/km] lze posoudit údaj o hodnotě CO2.

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526