DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 8. 11. 2022

Daňové dopady náhrady energií při homeoffice.  

Podnikatelé ušetří tisíce na daních za děti v MŠ. Školkovné se opět zvýšilo.  

Redukční hranice od 1. 1. 2023.  

Kontroly zdaňování příjmů získaných přes internetové platformy.  

Analýza zábavních internetových platforem potvrdila nedostatky u zdaňování příjmů tuzemských daňových poplatníků.  

Daňové dopady náhrady energií při homeoffice.

31.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s připravovaným návrhem na novelizaci zákoníku práce, podle kterého má být zaměstnancům na home office hrazena náhrada za spotřebu energií, vznikají otázky ohledně jejího daňového dopadu.

Návrh má upravovat tzv. práci na dálku, při které má být zaměstnavatel povinen hradit zaměstnanci náklady spojené s výkonem práce na dálku. Přitom tyto náklady nesmějí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody.

Zaměstnavatel má poskytnout zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku paušální částku ve výši úhrnu průměrných nákladů na energie. Tato paušální částka činí podle návrhu 2,80 Kč za započatou hodinu práce.

Podle návrhu novelizace zákona o daních z příjmů se nemá tato částka považovat za příjem a není předmětem daně. Zároveň má být daňově uznatelným nákladem na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců.

Návrh daňových dopadů kopíruje dosavadní přístup k náhradám za výdaje, které jsou spotřebovány v rámci činnosti zaměstnavatele, ale hradí je zaměstnanci. Pak tyto náhrady nejsou předmětem daně ani zákonného pojistného na straně zaměstnanců a jsou daňovým nákladem zaměstnavatele.

Náhrady výdajů lze podrobit tomuto režimu, pokud lze prokázat jejich výši, a to i kdyby šlo o paušální částky (zde jde o odůvodnění výše paušální částky). Pokud zákon o daních z příjmů stanoví náhradu za práci na dálku konkrétní částkou, je otázkou, zda i nadále bude možné poskytnout náhrady ve vyšší výši, popř. jaké to bude mít daňové dopady. Jedním z možných negativních dopadů je, že částky nad uvedený limit budou považovány za součást příjmů ze zaměstnání a podléhat zdanění i zákonnému pojistnému.


Podnikatelé ušetří tisíce na daních za děti v MŠ. Školkovné se opět zvýšilo.

Živnostníci a podnikatelé s dětmi v předškolním věku mají možnost zaplatit nižší daň z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2022 si odečtou z daně takzvané školkovné, tedy náklady na umístění dítěte do mateřské školy.

24.10.2022 | BusinessInfo.cz

Maximální sleva na jedno dítě se pro rok 2022 zvyšuje na 16 200 korun, loni si rodiče při vyplňování daňového přiznání polepšili maximálně o 15 200 korun. Školkovné se vypočítává výhradně ze školného, nikoli z dalších nákladů na pobyt dítěte v MŠ.

„Tato příjemná sleva se týká dětí, které chodí do státní, soukromé nebo firemní školky, do dětské skupiny a podobných registrovaných zařízení. Pokud však dítě navštěvuje neregistrovanou organizaci, jako je například lesní školka, nebo má soukromé hlídání, pak se na vás zvýhodnění bohužel nevztahuje,“ popisuje zakladatelka účetní firmy UOL Účetnictví Jana Jáčová.

Na slevu za umístění dítěte do školky můžete myslet jen jednou ročně, uplatňuje se totiž za celý kalendářní rok. Zaměstnanci si ji zahrnou do ročního zúčtování daně a OSVČ v daňovém přiznání.

Školkovné odpovídá minimální mzdě

Předloni stát podnikatele potěšil, sleva se zvedla o rekordních 1250 korun. Pro rok 2021 pak nebylo kvůli menšímu růstu minimální mzdy navýšení tak výrazné (jen o 600 korun).

Školkovné totiž odpovídá minimální mzdě v ČR k prvnímu dni takzvaného zdaňovacího období, což je obvykle kalendářní rok.

Minimální mzda se zvýší o 1000 korun. Projeví se i na pojistném či daních

Loni v listopadu rozhodla vláda o navýšení minimální mzdy o tisíc korun na 16 200 Kč. Tomu tedy odpovídá i maximální školkovné za letošní rok (zdaňovací období 2022).

Školkovné sníží váš pravidelný odvod státu maximálně na nulu, nezakládá totiž nárok na daňový bonus (tedy přeplatek od státu), jako je tomu v případě daňového zvýhodnění na děti.

Zmíněné zvýhodnění mohou už několik let využít i ti, kteří uplatňují výdajové paušály. „Důležité je zmínit, že takzvané školkovné je slevou na dani. Částky jsou tedy odečítané přímo z vypočtené daně, nikoliv z jejího základu,“ doplňuje poradce Michal Dvořáček.

Příklad:

OSVČ pan Dvořák si v roce 2022 vydělá 500 000 korun. Protože při výpočtu daně uplatňuje výdajový paušál ve výši 60 procent, sníží se mu základ daně na 200 tisíc. Zároveň platí za svého syna v mateřské škole roční školné ve výši 17 000 korun, bude tedy moci využít maximální slevu (16 200 Kč). Odečte ji ale nikoli z daňového základu, který odpovídá čistému příjmu (rozdílu mezi příjmy a výdaji) a činí zmíněných 200 tisíc korun, ale od vypočtené daně. Ta představuje patnáct procent ze základu – tedy 30 tisíc korun. Může samozřejmě využít i základní slevu na poplatníka, která opět narostla o tři tisíce na 30 840 korun ročně. Jeho daň tedy bude ve výsledku nulová.

S paušální daní nárok nemáte

Pozor! Od loňského roku se sleva netýká těch, kteří se přihlásí k paušální dani. Podnikatelům s ročními příjmy do jednoho milionu korun odpadla povinnost podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob, roční přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny a zaplatí (kromě odvodů na zdravotní a sociální pojištění) už jen sto korun měsíčně. Tím ovšem přijdou o možnost využívat slevy na děti, partnera i další daňová zvýhodnění. V roce 2022 je celková výše paušální daně 5994 korun měsíčně (3267 Kč sociální, 2627 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů).

Jak je to u zaměstnanců a OSVČ platících zálohy?

Během roku odvádějí zaměstnanci a také některé OSVČ zálohu na daň z příjmu. Pokud uplatní v ročním zúčtování zmíněné školkovné, budou mít následně vyšší čistou mzdu/příjem. Obdrží totiž daňovou vratku (podnikatelé po odevzdání přiznání, zaměstnanci v rámci březnové výplaty). Roční daň z příjmu fyzických osob totiž bude díky slevě nižší než zaplacené zálohy během roku.

Potvrzení jako příloha přiznání

„Nárok na slevu ve výši zaplacených (a prokázaných) příspěvků školce má pouze jeden z rodičů žijících s potomkem ve společné domácnosti. V daňovém přiznání musí nárok na slevu prokázat potvrzením mateřské školy o výši výdajů za umístění dítěte,“ prozrazuje Blanka Štarmanová. Potvrzení se týká celoročních výdajů za rok 2022.

V daňovém přiznání je na školkovné řádek 69a s označením „sleva za umístění dítěte“. V písemném potvrzení uvedete adresu školky, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, dále je zde vyčíslená částka školkovného, datum a podpis zástupce mateřské školy. Potvrzení od mateřské školy musíte přidat k růžovému tiskopisu jako povinnou přílohu. Pokud podáváte přiznání elektronicky, najdete formulář na stránkách FS ČR.

Jaké lze každoročně využít slevy na dani?

Kdy a jak školkovné uplatnit?

Výdaje prokazatelně dokázat je nutností – jejich výši vám potvrdí pouze provozovatel školky. Pozor však na to, co chcete do slevy zahrnout.

„Prakticky vzato se školkovné rovná výdaji vynaloženému za umístění dítěte, tedy pomyslnému školnému. Není proto možné do něj započítávat například výdaje na stravné, dopravu, kroužky nebo náklady na výlety,“ dodává Jana Jáčová z firmy UOL Účetnictví.

Právo není omezeno věkem dítěte. Zvýhodnění můžete uplatnit i v případě odkladu školní docházky, pokud platíte školné. Navíc se musí jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti. Definice společně hospodařící domácnosti je v § 21e odstavci 4. zákona o daních z příjmů.

Společná, nebo střídavá péče

Jak bylo zmíněno výše, ve společné domácnosti může školkovné uplatnit jen jeden z rodičů. Výjimkou je společná, nebo střídavá péče, v těchto případech jde totiž o dvě samostatně hospodařící domácnosti.

Pokud je školné skutečně zaplaceno oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo v jejich domácnosti, může si slevu za umístění potomka uplatnit každý z nich, a to opět až do výše 16 200 korun.

Daňovou slevu na vyživované dítě školkovné nijak neruší ani neomezuje.

Jste doma s nemocným dítětem? Pomůže vám ošetřovné

Pokud váš potomek chodí do školky, zamyslete se i nad situací, kdy onemocní a jeden z rodičů s ním musí zůstat doma. Jste-li zaměstnanec, pak můžete o dítě mladší 10 let pečovat doma a čerpat maximálně devět dní tzv. ošetřovné.

To se vyplácí v návaznosti na nemocenské pojištění, které za vás zaměstnavatel povinně odvádí, případně si jej platí dobrovolně OSVČ.

„Pozor však, pokud jste domácký zaměstnanec – jestliže podle dohodnutých podmínek nepracujete přímo na pracovišti, ale doma, na ošetřovné nárok bohužel nemáte. Stejně tak nelze doma zůstat, pokud se o dítě stará rodič na mateřské,“ uzavírá Jana Jáčová.

Jakub Procházka


Redukční hranice od 1. 1. 2023.

24.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako každoročně dojde od 1. ledna ke zvýšení redukčních hranic v nemocenském pojištění.

Od 1. ledna 2023 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti.

  Rok 2022 Rok 2023
1. redukční hranice v nemocenském pojištění 1 298 Kč

 

1 345 Kč

 

2. redukční hranice v nemocenském pojištění 1 946 Kč

 

2 017 Kč

 

3. redukční hranice v nemocenském pojištění 3 892 Kč 4 033 Kč
1. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN 227,15 Kč

 

235,375 Kč

 

2. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN 340,55 Kč

 

352,975 Kč

 

3. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN 681,10 Kč 705,775 Kč

Kontroly zdaňování příjmů získaných přes internetové platformy.

26.10.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství realizovala analýzu vybraných daňových subjektů využívajících ke své činnosti internetové platformy, které umožňují dosahovat zdanitelný příjem na základě jimi publikovaného obsahu (např. YouTube a Twitch).

Při zpracování dat a informací získaných v souladu s platnou legislativou byly detekovány daňové subjekty, které řádně nepřiznaly, a tedy ani neodvedly daň z příjmů plynoucích z provozování živého vysílání (streamování) či zveřejňování videí prostřednictvím platforem Twitch nebo YouTube, případně z dalších příjmů (např. z prodeje produktů s logem, smluvních produktů, darů od sponzorů apod.). V některých případech tyto subjekty neodvedly ani daň z přidané hodnoty.

„Rozdíl mezi zjištěnými příjmy a údaji tvrzenými daňovými subjekty v přiznáních k dani z příjmů fyzických či právnických osob, případně k dani z přidané hodnoty těchto subjektů (vč. případů, v nichž daňová přiznání nebyla vůbec podána) činil např. jen v dosud ukončených případech řešených Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj v souhrnu desítky milionů korun, které nebyly odvedeny do veřejných rozpočtů,“ uvádí zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský. Finanční správa také v těchto případech postupovala cestou minimálního zatížení daňových subjektů umožňující jim vykázat zjištěnou daňovou povinnost dodatečně a následně využít v případě splnění podmínek možnost splátkového kalendáře.

Finanční správa proto doporučuje daňovým subjektům zabývajícím se výše zmíněnými činnostmi, aby věnovaly patřičnou pozornost správnému vykazování svých daňových povinností a případně aby podaly dodatečná daňová přiznání.

Vzhledem k získaným poznatkům o míře pochybení zjištěných v konkrétních případech bude oblast příjmů z obdobných aktivit realizovaných pomocí internetu a sociálních sítí předmětem vyhledávací a kontrolní činnosti správce daně i nadále. Další akce v tomto segmentu je plánována na 1. pololetí roku 2023 a bude zahrnovat širší spektrum platforem.


Analýza zábavních internetových platforem potvrdila nedostatky u zdaňování příjmů tuzemských daňových poplatníků.

26.10.2022, Zdroj: Finanční správa

Sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství realizovala analýzu vybraných daňových subjektů využívajících ke své činnosti internetové platformy, které umožňují dosahovat zdanitelný příjem na základě jimi publikovaného obsahu (např. YouTube a Twitch).

Při zpracování dat a informací získaných v souladu s platnou legislativou byly detekovány daňové subjekty, které řádně nepřiznaly, a tedy ani neodvedly daň z příjmů plynoucích z provozování živého vysílání (streamování) či zveřejňování videí prostřednictvím platforem Twitch nebo YouTube, případně z dalších příjmů (např. z prodeje produktů s logem, smluvních produktů, darů od sponzorů apod.). V některých případech tyto subjekty neodvedly ani daň z přidané hodnoty.

„Rozdíl mezi zjištěnými příjmy a údaji tvrzenými daňovými subjekty v přiznáních k dani z příjmů fyzických či právnických osob, případně k dani z přidané hodnoty těchto subjektů (vč. případů, v nichž daňová přiznání nebyla vůbec podána) činil např. jen v dosud ukončených případech řešených Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj v souhrnu desítky milionů korun, které nebyly odvedeny do veřejných rozpočtů,“ uvádí zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský. Finanční správa také v těchto případech postupovala cestou minimálního zatížení daňových subjektů umožňující jim vykázat zjištěnou daňovou povinnost dodatečně a následně využít v případě splnění podmínek možnost splátkového kalendáře.

Finanční správa proto doporučuje daňovým subjektům zabývajícím se výše zmíněnými činnostmi, aby věnovaly patřičnou pozornost správnému vykazování svých daňových povinností a případně aby podaly dodatečná daňová přiznání.

Vzhledem k získaným poznatkům o míře pochybení zjištěných v konkrétních případech bude oblast příjmů z obdobných aktivit realizovaných pomocí internetu a sociálních sítí předmětem vyhledávací a kontrolní činnosti správce daně i nadále. Další akce v tomto segmentu je plánována na 1. pololetí roku 2023 a bude zahrnovat širší spektrum platforem.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526