DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 14. 11. 2022

Služba Nahlížení na vybrané údaje končí.  

Dotace v lesním hospodářství.  

Změny v placení paušální daně v roce 2023.  

Služba Nahlížení na vybrané údaje končí.

21.10.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Provoz služby Nahlížení na vybrané údaje, který dosud umožňuje přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem, bude k 30. 11. 2022 ukončen. Tímto dnem uplyne přechodné období 9 měsíců, po které byla služba Nahlížení na vybrané údaje dostupná. Po tomto termínu se již nebude možné k této službě přihlásit.

Do konce přechodné doby, která uplyne 30. 11. 2022, umožňuje služba Nahlížení na vybrané údaje uživatelům například zobrazení osobních daňových účtů, přehled písemností nebo přístup k osobnímu daňovému kalendáři. Původní funkce Daňové informační schránky (DIS), jejíž provoz byl ukončen 28. 2. 2022, byly modernizovány a veřejnost je nalezne v modernizované Daňové informační schránce Plus (DIS+).

Daňovým subjektům, které chtějí mít přístup k vybraným informacím ze spisů vedených správcem daně a osobním daňovým účtům, přehledu písemností či přístup k osobnímu daňovému kalendáři, doporučujeme aktivovat si DIS+, která původní DIS plně nahrazuje. DIS+ navíc nabízí další rozšířené služby např. využití funkcí pro výchozí vyplnění vybraných položek formulářů, ověření stavu podání nebo zobrazení platebních údajů včetně QR kódu.

Návod, jak se jednoduše přihlásit do DIS+, naleznete na stránce ePodpory: Jak se přihlásím do Daňové informační schránky plus (DIS+)? | Daňová informační schránka plus | Seznam okruhů častých dotazů | ePodpora aplikací portálu MOJE daně (epodpora.mfcr.cz).

Více informací k přihlášení pro zahraniční fyzické osoby do portálu MOJE daně naleznete v Příručce uživatele Online finančního úřadu nebo na stránce Finanční správa zjednodušuje přihlášení pro zahraniční osoby.


Dotace v lesním hospodářství.

15.9.2022, Ing. Stanislav Suchan, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak posuzovat dotaci – finanční příspěvek poskytnutý v rámci programu Lesní hospodář z daňového hlediska?

Dotaz:

Je poskytnutí dotace části úroků z úvěru v oblasti lesního hospodářství na nákup lesního traktoru pro OSVČ vedoucí daňovou evidenci daňovým příjmem nebo se jedná o příjem osvobozený?

Odpověď:

Dotace mohou být osvobozeným příjmem dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pokud se jedná o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti apod., na pořízení hmotného majetku, jeho technického zhodnocení nebo odstranění následků živelní pohromy.

Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že od daňové povinnosti na straně poplatníků daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny dotace z veřejných zdrojů, a to pouze na pořízení hmotného majetku vymezeného v § 26 odst. 2 ZDP, nebo na jeho technické zhodnocení, tedy dotace investiční.

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo stanovisko Ministerstva financí k otázce zdanění příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Podle tohoto stanoviska jsou finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v případě fyzických osob (podnikajících i nepodnikajících) osvobozeny od daně z příjmů. Související náklady je třeba ovšem vyloučit dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP. Pokud tedy evidujeme nějaké výdaje spojené s příspěvkem, bude se jednat o výdaje neovlivňující základ daně.

K odpovědi ještě doplňme informaci k zahrnutí úroků z úvěru do pořizovací ceny majetku a do výdajů uplatňovaných ve formě odpisů.

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci podle § 7b ZDP oceňuje hmotný majetek podle § 29 ZDP v návaznosti na zákon o účetnictví a související právní předpisy.  V případě zahrnutí úroků z úvěrů do pořizovací ceny připouští prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví pro podnikatele [§ 47 odst. 1 písm. b)], možnost účtování úroků podle rozhodnutí účetní jednotky (OSVČ) do výdajů, nebo jako součást ocenění financovaného dlouhodobého hmotného majetku.

Podle § 29 odst. 1 ZDP se vstupní cena hmotného majetku snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, regionální rady regionu soudržnosti, o poskytnuté prostředky (granty) přidělené podle zvláštního právního předpisu, o poskytnuté granty Evropských společenství, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (dále jen „veřejné zdroje“), poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické zhodnocení, pokud se tyto prostředky neúčtují podle zvláštního právního předpisu ve prospěch výnosů (příjmů).


Změny v placení paušální daně v roce 2023.

27.10.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Jaké budou parametry pro paušální daň v roce 2023?

Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2023 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 6 208 Kč. V jedné měsíční platbě paušální daně je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 722 Kč, minimální sociální pojistné ve výši 3 386 Kč, a daň z příjmů ve výši 100 Kč. Poplatníci, kteří již vstoupili do paušálního režimu, by si tak měli změnit zálohy na trvalém příkazu k úhradě na novou výši od ledna 2023. Záloha je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí, případně ji lze předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu.

Podrobnější informace k paušální dani ZDE.

Upozorňujeme, že aktuálně je také projednávána novela institutu paušální daně (poznámka redakce: viz sněmovní tisk 254, aktuálně ve 2. čtení), přičemž podrobnější informace zveřejní Finanční správa po vydání novely zákona ve Sbírce zákonů.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526