DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 13. 12. 2022

Daňový balíček 2023 definitivně prošel.  

Informace k novele zákona o DPH – zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022).  

Jak požádat o přeplatek na silniční dani.  

Solidární daň byla zrušena: Kdo a z jaké části příjmů ale zaplatí 23procentní daň z příjmu?  

Novinky v oblasti zaměstnávání v roce 2023.  

Daňový balíček 2023 definitivně prošel.

7.12.2022, Zdroj: MF, Verlag Dashöfer

Klíčové daňové změny pro příští rok byly definitivně přijaty a zveřejněny ve Sbírce zákonů jako zákon č. 366/2022 Sb. Ten je účinný od 1. ledna 2023 a upravuje především oblast daně z příjmů a DPH.

Změny v zákoně o DPH

Klíčovou změnou v zákoně o DPH je zvýšení limitu pro plátcovství DPH. Novela zvyšuje limit ročního obratu pro povinnou registraci k DPH z dosavadní částky 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Dosavadní plátci, kteří mají roční obrat do 2 mil. Kč, se mohou z plátcovství DPH odhlásit. Pokud však chtějí v roce 2023 vstoupit zároveň do paušálního režimu daně, moc času ke zrušení registrace k DPH nemají, neboť lhůta k tomu je pouze do 8. prosince 2022. Novela totiž byla zveřejněna až 2. prosince a přechodná ustanovení uvádí lhůtu do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti přechodných ustanovení. Bližší podrobnosti o novele naleznete v článku Novela zákona o DPH 2023 a její přechodná ustanovení

Novela také přináší parametrické úpravy kontrolního hlášení v oblasti pokut a výzev k podání. Jedná se zejména o snížení pokut za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení pro fyzické osoby, s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou a osoby, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, a dále prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dnů od vyzvání finančního úřadu do datové schránky plátce.

Změny v zákoně o daních z příjmů

Paušální režim daně

V důsledku zvýšení limitu pro plátcovství DPH se na 2 mil. Kč zvyšuje novelou zákona o daních z příjmů i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma paušální daně odvozená primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu.

V nové rozšířené paušální dani pracuje Ministerstvo financí s několika skupinami OSVČ podle výše ročních příjmů a uplatnitelného výdajového paušálu. Pro většinu OSVČ se nic nemění a příští rok budou platit paušální zálohy podle aktuálních odhadů ve výši 6 208 Kč v závislosti na výši zdravotního a důchodového pojištění dle vývoje průměrné hrubé mzdy v roce 2022 (výše paušální zálohy pro rok 2022 činí 5 994 Kč měsíčně).

První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem.

Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem.

Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se nevešly do nižšího pásma. Ve druhém pásmu budou OSVČ příští rok hradit fixní paušální zálohy ve výši 16 000 Kč měsíčně, ve třetím pásmu pak 26 000 Kč měsíčně.

V oblasti paušální daně novela upravuje také situaci, kdy poplatník v paušálním režimu ukončil na konci zdaňovacího období nebo v jeho průběhu svou činnost, a musel podat standardní daňové přiznání a přehledy povinného pojistného, přestože by jinak splnil ostatní podmínky pro paušální daň. Nově tak poplatník činit nemusí, pokud jeho nevypořádané pohledávky a zásoby spolu s příjmy ze samostatné činnosti nepřekročí hranici rozhodných příjmů (dle pásma 1, 1,5 nebo 2 mil. Kč ročně).

Mimořádné odpisy pro roky 2022 a 2023

Novela prodlužuje mimořádné odpisy na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022-2023, čímž navazuje na mimořádné odpisy majetku pořízeného v letech 2020-2021 zavedené v důsledku dopadů covidové pandemie na podnikatele. Nadále tedy bude možné majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let, a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Osvobození bezúplatných převodů podílů na bytových domech od daně

Novela zpětně osvobozuje zejména bytová družstva od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. Jedná se o bytové domy, které byly postaveny v letech 1995-2007 za pomoci dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení nebo z programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury, a u nichž se obec zavázala bezúplatně nebo za 1 Kč a zpravidla po uplynutí 20 let převést svůj podíl na bytovém domě většinou na bytové družstvo. S ohledem na aktuální tržní ceny nemovitostí by dnes daňová povinnost z toho převodu mohla přesáhnout i hodnotu v minulosti poskytnuté dotace, což by bylo proti smyslu tehdejší podpory dostupného bydlení.

Další změny zákonem č. 366/2022 Sb.

Zákon č. 366/2022 Sb. novelizuje také další zákony, a to především daňový řád, zákon o pojistném na sociální zabezpečení, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění aj. Novely jednotlivých zákonů se týkají daní a jejich správy a věcně spolu souvisí.

Novela daňového řádu např. reaguje na novelu zákona upravujícího datové schránky, jež s účinností od 1. ledna 2023 rozšíří okruh osob, kterým je datová schránka automaticky zřízena ze zákona. Od příštího roku by tak byly nuceny podávat daňové přiznání elektronicky i nepodnikající fyzické osoby, pro které novela daňového řádu tuto povinnost ruší.


Informace k novele zákona o DPH – zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022).

2.12.2022, Zdroj: Finanční správa

Dnem 1. 1. 2023 nabyde účinnosti novela zákona o DPH, která mimo jiné zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

Tato novela je obsažena v balíčku novel daňových zákonů (sněmovní tisk 254), který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 2. prosince 2022 jako zákon č. 366/2022 Sb.1 V souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství obsahuje novela zákona o DPH i speciální právní úpravu (dále jen „přechodná ustanovení“ nebo „speciální úprava“) týkající se zákonné registrace a zrušení registrace na žádost plátce. Tato přechodná ustanovení nabydou účinnosti dnem 3. 12. 2022, tj. dnem následujícím po dni vyhlášení novely zákona ve Sbírce zákonů.
Účelem této informace je poskytnout základní přehled o problematice této speciální úpravy.

Registrace podle speciální úpravy

Přechodná ustanovení stanoví, že plátcem DPH se nestanou osoby povinné k dani, které za období, které končí v měsíci listopad 2022 nebo prosinec 2022, přesáhnou obrat2 1 000 000 Kč, ale nepřesáhnou obrat 2 000 000 Kč. Pokud tyto osoby nepodají přihlášku k registraci k DPH do zákonné lhůty3 pro podání této přihlášky, plátcem se nestanou.
Pokud podají tyto osoby přihlášku k registraci k DPH podle stávající právní úpravy, a to do dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení, stanou se plátci, pouze pokud svůj záměr stát se plátcem potvrdí správci daně ve stanovené lhůtě, a to do 15. 12. 2022 (pokud období pro výpočet obratu končí v listopadu 2022), nebo do 16. 1. 2023 (pokud období pro výpočet obratu končí v prosinci 2022). Pro toto potvrzení záměru není zvláštní formulář, dané osoby mohou využít jakoukoliv formu podání stanovenou daňovým řádem.
Pokud záměr stát se plátcem tyto osoby do stanovené doby nepotvrdí, plátcem se nestanou; správce daně v dané věci rozhodne o zastavení řízení.
Ode dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení (od 3. 12. 2022) již nevzniká osobám s obratem přesahujícím 1 000 000 Kč, ale nepřesahujícím 2 000 000 Kč, a to za výše vymezené období, povinnost podat přihlášku k registraci z titulu překročení obratu. Pokud podají tyto osoby přihlášku k registraci k DPH po nabytí účinnosti přechodných ustanovení, plátcem se z důvodu překročení obratu nestanou.

Zrušení registrace na žádost plátce podle speciální úpravy

Podle speciální úpravy mohou o zrušení registrace k DPH požádat plátci, jejichž obrat za období prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč.
Požádat o zrušení registrace mohou také plátci podle § 6b4 zákona o DPH nebo plátci podle § 6e5 zákona o DPH, jejichž obrat za období září 2022 až listopad 2022 přesáhl 250 000 Kč, ale nepřesáhl 500 000 Kč.

Požádat o zrušení registrace mohou také plátci, kteří naplní výše uvedené kritérium obratu, ale nebyli osobami povinnými k dani (nevykonávali ekonomickou činnost) po celé výše uvedené období.
Ve výše uvedených případech neplatí podmínka, že žadatel o zrušení registrace musí být plátcem daně alespoň 1 rok (nebo 3 měsíce – plátci podle § 6b nebo § 6e zákona o DPH).

Žádost o zrušení registrace podle speciální úpravy musí být podána do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti přechodných ustanovení, tj. do 8. 12. 2022.
Žádostem plátců s výše vymezeným obratem, které budou podány za dané období po 5denní lhůtě, nebude možné vyhovět.6 Tím by nebyla splněna ani podmínka pro vstup do paušálního režimu pro rok 2023 pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, podle které nesmí být dané osoby plátcem DPH.
Plátci s výše vymezenou hodnotou obratu za příslušné období, kteří nevyužijí speciální úpravu (nebo nesplní lhůtu stanovenou speciální úpravou), budou moci požádat o zrušení registrace k DPH později (až od února 2023) podle standardních ustanovení zákona o DPH a při splnění všech zákonných podmínek bude žádostem vyhověno.
Upozorňujeme proto plátce s uvedenými hodnotami obratu, že jediná možnost zrušení registrace v přechodném období za účelem vstupu do paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob pro rok 2023 je postup podle přechodných ustanovení, tj. podání žádosti o zrušení registrace do 8.12.2022.

Plátce, který včas požádá o zrušení registrace podle speciální úpravy, přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí o zrušení registrace, nejdříve však od 1. 1. 2023. (Pokud správce daně oznámí rozhodnutí o zrušení registrace do 31. 12. 2022, např. 21. 12. 2022, přestane být daná osoba plátcem až od 1. 1. 2023.)
Pokud správce daně oznámí plátci rozhodnutí o zrušení registrace po 31. 12. 2022, ale rozhodnutí bude oznámeno do 16. 1. 2023, nebude tato osoba považována za plátce DPH pro účely využití paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob již od 1. 1. 2023. Plátcem pro účely DPH přestane být po dni oznámení rozhodnutí (např. bude-li rozhodnutí o zrušení registrace doručeno 3. 1. 2023, přestane být daná osoba fakticky plátcem od 4. 1. 2023. Pro účely paušálního režimu ale za plátce nebude považována a může tak vstoupit do paušálního režimu).

Připomínáme, že žádost o zrušení registrace podle speciální úpravy musí být podána pouze elektronicky za využití formuláře „Žádost o zrušení registrace“, který je k dispozici v elektronické podobě na daňovém portále (www.mojedane.cz).

Detailnější informace jsou k dispozici v „Informaci k novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 – pravidla pro přechodné období v souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství“.
Zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

§ 4a zákona o DPH

Podle § 94 odst. 1 zákona o DPH je osoba povinná k dani povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila obrat (tj. za období končící listopadem 2022 je to do 15. 12. 2022).

zjednodušeně plátci z titulu nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci, nabytí obchodního závodu, nabytí majetku na základě přeměny obchodní korporace

pokračování v ekonomické činnosti po zemřelém plátci

Za vymezené období tyto žádosti nesplní ani podmínky standardní úpravy zákona o DPH, podle které obrat za dané období nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč, u plátců podle § 6b nebo § 6e zákona o DPH 250 000 Kč.


Jak požádat o přeplatek na silniční dani.

11.11.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa již upozorňovala poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny.

U současných i bývalých poplatníků této daně eviduje Finanční správa na osobních daňových účtech stále velké množství přeplatků cca ve výši 1 463 000 000 Kč nejen z letošního roku, ale i z minulosti. Ověřili jste si zůstatek stavu vašeho osobního daňového účtu? 

Informaci o existenci přeplatku je možné zjistit přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky, popřípadě u svého místně příslušného správce daně. Pokud vám takový přeplatek vznikl, doporučujeme požádat o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení. Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy.

Podání je možné učinit také písemně, a to v listinné podobě, elektronicky, anebo ústně do protokolu. Elektronicky lze podání odeslat pouze datovou zprávou:

  1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  3. s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
  4. prostřednictvím daňové informační schránky plus.

Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek, nebude-li použit na úhradu nedoplatku na jiné dani či u jiného správce daně, po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.


Solidární daň byla zrušena: Kdo a z jaké části příjmů ale zaplatí 23procentní daň z příjmu?

Vzhledem k nedávno zavedeným legislativním změnám zaplatí za rok 2022 většina lidí méně na dani z příjmů. Mnohé OSVČ s vysokými příjmy si ale pohorší. Už loni byla sice zrušena solidární daň z příjmů pro bohaté, zavedena ale byla jiná forma progrese.

27.10.2022 | BusinessInfo.cz

„Takzvaná solidární daň byla mnoho let jedinou stopou daňové progrese v Česku. Znamená to, že bohatší odváděli státu vyšší procento z výdělku než průměrná populace. V roce 2021 se ale stejně jako superhrubá mzda solidární daň zrušila a nahradila ji jiná forma progrese,“ připomíná poradce Michal Dvořáček.

Podnikatelé, kteří v roce 2021 vydělali přes 1 701 168 korun, zaplatili loni na jaře vyšší daň z příjmů než ostatní.

Příjmový limit (pro OSVČ), od kterého bývala povinnost platit solidární daň, se letos posouvá dokonce na 1 867 728 korun ročně. Zisky nad tuto hranici podléhají ještě vyššímu zdanění než v případě solidární daně.

Z příjmů nad limit vyšší daň

Zatímco drobní živnostníci platí a nadále budou platit patnáctiprocentní daň, vysokopříjmovým se daňový základ zvedá na 23 procent. Dobrou zprávou pro ně je, že je to jen u příjmů nad limit.

Limit zůstává stejný, jako tomu bylo u daně solidární. Vyšším odvodům podléhá daňový základ přesahující 48násobek průměrné mzdy. Ta byla nařízením vlády stanovena pro rok 2022 na 38 911 Kč.

„V praxi to znamená, že podnikatel, který bude mít za rok 2022 hrubý příjem například 2 000 000 korun, odvede z 1 867 728 korun patnáctiprocentní daň a ze zbylých 132 272 korun 23 procent,“ vypočítává poradce.

Plátcům daně z příjmů částečně pomůže vyšší základní sleva na poplatníka, která byla několik let ve výši 24 840, loni se zvýšila na 27 840 korun a letos stoupne na 30 840 Kč. Tuto slevu mohou uplatnit všichni bez výjimky a bez ohledu na výši výdělků.

Příklad

Živnostník Pavel Novotný měl v roce 2020, kdy ještě platila solidární daň, hrubý zisk (příjmy minus výdaje) ve výši 2 500 000 milionu korun. To byl jeho daňový základ. Klasická daň z příjmu by u něj představovala 375 000 korun (15 procent z 2 500 000). Jenže platil ještě solidární přirážku ve výši 57 953 Kč (tj. sedm procent z 2 500 000 minus 1 672 080), celkem tedy odvedl státu 432 953 korun

Za rok 2022 je jeho daňový základ 2 497 000 korun. Připlatí si o něco méně, když odvede státu 280 159 plus 144 739 korun (23 procent z rozdílu mezi celkovým příjmem a limitem 1 867 726). V součtu tedy odvede na dani 424 898 korun. S příjmy nad než 2 600 000 by už ale zaplatil víc než v době, kdy existovala solidární daň.

Přes zrušení zmíněné dávky pro bohaté, bude zvyšování příjmového limitu pro placení progresivní daně pokračovat i nadále, pokud systém nezruší současná vláda Petra Fialy. Upozorňujeme, že přirážku musíte přiznat každý rok v daňovém přiznání.

Co se změnilo?

Základ daně nad 48tinásobkem průměrné mzdy (letos zmíněných 1 867 726 korun) se od roku 2021 nově daní 23 procenty. OSVČ s vysokými příjmy si tedy na rozdíl od zaměstnanců pohorší. Zaměstnanců se změna zákona dotkla od ledna letošního roku, OSVČ se s ní musely vyrovnat letos na jaře při vyplňování přiznání (DAP) za rok 2021.

Zaměstnancům se daň počítá pouze z hrubé mzdy ve výši 15 procent, při příjmu nad 155 644 korun měsíčně platí 23 % z částky nad tuto hranicí.

Dávku tedy zaplatí zaměstnanci, kteří měli vyšší hrubou mzdu než zmíněný roční limit, případně OSVČ, jež mají vyšší základ daně z podnikání (příjmy minus výdaje). Z dalších vedlejších příjmů, tedy z kapitálu, pronájmu, výher apod. se progresivní daň do státní pokladny neodvádí.

„Lidé, kteří prodali nemovitost, případně měli příjmy z kapitálového majetku, progresivní daň neplatí. Pokud ale nesplnili podmínky pro osvobození tohoto příjmu od daně z příjmu fyzických osob, budou z něj muset odvést běžnou daň,“ upozorňuje daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak je to s pojištěním?

Odvodům na sociální a zdravotní pojištění podléhají pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti.

Sociální pojištění se platí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. jinými slovy: Lidé s velmi vysokými příjmy na progresi výrazně neprodělají, a protože s rostoucím výdělkem nad zmíněných 1,867 726 milionu jim neroste sociální pojištění. V praxi to znamená, že ať vyděláte dva nebo tři miliony ročně, zaplatíte stejně vysoké pojistné.

Nabízíme přehled slev na daních, opět se zvýšila základní sleva na poplatníka

Nejvyšší částka, již mohou OSVČ zaplatit sociálce, činí pro rok 2022 přesně 545 377 korun (tedy 29,2 procenta z 48násobku průměrné mzdy stanovené na 38 911 korun). Každý majitel živnostenského listu totiž platí na důchodové pojištění 29,2 procenta z takzvaného vyměřovacího základu.

Zdravotní pojištění se naopak vždy odvádí z celého příjmu a není pro něj stanoven žádný strop.

Zaměstnanci bez pardonu

Zatímco živnostníci jsou zvyklí podávat daňové přiznání každoročně, zaměstnanci tuto povinnost nemají, pokud si nepřivydělávají samostatně výdělečnou činností.

Výjimku ale tvoří právě plátci progresivní daně s nadstandardními příjmy. Jste-li tedy zaměstnancem, který si letos vydělá více než výše zmíněnou částku 1 701 168 korun, daňové přiznání podat budete muset, a to stejně jako OSVČ do dubna, respektive května 2023, případně do začátku července, svěříte-li ho daňovému poradci.

Jakub Procházka


Novinky v oblasti zaměstnávání v roce 2023.

30.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Slevy na pojistném jsou jisté. Ale jaké další změny čekají na zaměstnance a zaměstnavatele v příštím roce?

Cestou k vyšší produktivitě a efektivnějšímu využití pracovních sil je podpora flexibilnějších úvazků a forem práce, digitalizace i nepřetržité zvyšování kvalifikace pracovníků. Právě tímto směrem namířilo Ministerstvo práce a sociálních věcí svou podporu.

Sleva na pojistném pří zkrácených úvazcích

Od 1. února 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění, pokud zaměstnají pracovníky, kteří jsou mladší 21 let, studují, jsou starší 55 let, pečují o dítě do 10 let, jsou zdravotně postižení, případně čerstvě absolvovali rekvalifikaci. Sleva se bude vztahovat na zaměstnance, kteří pracují 8 až 30 hodin týdně. Odečítá se od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance. V současnosti mají podle zákoníku práce nárok na zkrácený úvazek rodiče dětí do 15 let, těhotné ženy nebo pečující osoby.

Podpora zaměstnanců 55 +

Kromě zkrácených úvazků je žádoucí, aby lidé měli motivující podmínky pro práci v předdůchodovém, případně i v důchodovém věku, pokud je na obou stranách zájem ve spolupráci pokračovat. Podle návrhu MPSV by od července roku 2023 měli pracující senioři platit nižší sociální pojištění, což jim zvýší čistý výdělek. Návrh pomůže seniorům, kteří pobírají starobní důchod a zároveň k tomu pracují nebo podnikají. Pokud naopak někdo uvažuje o předčasném důchodu, je žádoucí ho motivovat, aby v ekonomické aktivitě ještě pokračoval (i v případě, že už žádost o předčasný důchod podal, může výplatu odložit), například právě formou zkráceného úvazku.

Podpora home-office

Práce z domova je nyní využívána stále častěji, proto bylo nutné stanovit jasné mantinely. Novela zákoníku práce, o které bude v nejbližších týdnech jednat vláda, usnadní přístup některých zaměstnanců k výkonu práce z domova. Týká se to těhotných zaměstnankyň, dále lidí, kteří pečují o dítě do 9 let, případně o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV. Pokud taková zaměstnankyně nebo zaměstnanec požádá o home-office a zaměstnavatel žádosti nevyhoví, bude muset své rozhodnutí písemně odůvodnit. I samotnou dohodu o home-office bude nutné sjednat písemně. Dále se usnadní povinnost zaměstnavatelů nést náklady za práci doma. Zaměstnanci budou mít za každou hodinu odpracovanou na home-office nárok na paušál, který pokryje jejich náklady, především za energie. Zaměstnavatelé si budou moci paušál odečíst z nákladů a zaměstnanci z něj nebudou platit daň z příjmu. Výchozí výše tohoto paušálu bude 2,80 Kč na hodinu. Současně bude mít zaměstnavatel možnost ve výjimečných situacích home-office nařídit, pokud zohlední zájmy zaměstnanců. Takovou situací může být například virová pandemie, jakou byl covid.

Projekt iRekvalifikace – nové kurzy pro lepší digitální kompetence

Mezi lety 2023 a 2025 se rozšíří projekt iRekvalifikace. Nabídne široké spektrum kurzů v oblasti digitálních kompetencí, přičemž kompletní nabídka kurzů bude k dispozici přes nový e-shop. Vedle akreditovaných vzdělavatelů budou mít možnost tyto kurzy nově nabízet také vzdělavatelé, kteří nemají akreditované kurzy, ale splní dané podmínky. Vzdělávat své zaměstnance budou moct také firmy v rámci projektu DigiPOVEZ. V průběhu následujících 3 let tak mají být dohromady prostřednictvím Národního plánu obnovy financovány kurzy pro 130 tisíc lidí.

Elektronické doručování

Připravovaná novela zákoníku práce zjednoduší doručování pracovněprávních dokumentů. V režimu doručování by zůstal jen mzdový a platový výměr a dokumenty, kterými dochází k jednostrannému skončení pracovněprávního vztahu. Režim doručování podle zákoníku práce se ale také usnadní: nově nebude muset zaměstnavatel zmíněné dokumenty předávat zaměstnancům fyzicky, ale bude možné využít i e-mailu nebo datové schránky

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526