DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 19. 12. 2022

Zaměstnání malého rozsahu v roce 2023.  

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ bude od ledna činit 168 Kč.  

O 5 % nižší pojistné.  

Zrušení EET od roku 2023.  

Zaměstnání malého rozsahu v roce 2023.

12.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za zaměstnání malého rozsahu se považuje takové zaměstnání, jehož sjednaná částka příjmu je v roce 2023 nižší než 4 000 Kč, nebo není sjednána vůbec.

U zaměstnání malého rozsahu  buď je sjednán měsíční příjem, který nedosahuje od roku 2023 výše 4 000 Kč (v letech 2021 a 2022 šlo o výši 3 500 Kč), nebo není sjednán měsíční příjem. Ze zaměstnání malého rozsahu vzniká zaměstnanci účast na nemocenském pojištění nejdříve dnem vstupu do zaměstnání; splnění podmínek účasti se posuzuje v každém kalendářním měsíci zvlášť.

Takový zaměstnanec je pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu aspoň  4 000 Kč. Tato částka se nesnižuje, i když zaměstnání netrvalo celý měsíc nebo v měsíci trvaly důvody, pro které zaměstnanec nemohl pracovat, například pracovní neschopnost. I když zaměstnanec nastoupí do zaměstnání malého rozsahu 20. dubna, je od 20. do 30. dubna účasten nemocenského pojištění pouze v případě, že do dubna bude zúčtován započitatelný příjem ve výši aspoň 4 000 Kč.

Příklad č. 1

Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr na dobu neurčitou a na plný úvazek od 30. 1., začal pracovat 30. 1. Sjednána měsíční mzda činila 22 000 Kč, v lednu je 22 pracovních dnů. Do ledna byla zúčtována mzda 2 000 Kč.

Toto zaměstnání je zaměstnáním ostatním, poněvadž sjednaný měsíční příjem z tohoto zaměstnání činí alespoň 4 000 Kč. V lednu neměl sjednaný započitatelný příjem činit aspoň 4 000 Kč jen proto, že zaměstnání mělo trvat jen 2 pracovní dny. Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění od 30. 1. až do skončení pracovního poměru. 


Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ bude od ledna činit 168 Kč.

30.11.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, že od ledna 2023 je stanovena nová minimální výše platby pojistného na nemocenské pojištění, a to ve výši 168 Kč.

Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního vyměřovacího základu procentní sazbou ve výši 2,1 %. Měsíční základ nemocenského pojištění si OSVČ určuje svou platbou v rozmezí minimálního a maximálního vyměřovacího základu. V roce 2023 dochází ke zvýšení tohoto minimální měsíčního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění na 8 000 Kč. Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění tak od ledna 2023 činí 168 Kč (8 000 x 2,1 %).

Doporučujeme proto, aby OSVČ, které doposud platí pojistné na nemocenské pojištění v nižší částce než 168 Kč, provedly včas veškeré úkony spojené s tímto navýšením minimálního pojistného na nemocenské pojištění na 168 Kč.

Placení pojistného od ledna 2023 v nižší výši, než je nově stanovené minimum, by znamenalo zánik účasti na nemocenském pojištění.

Nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení k nemocenskému pojištění je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.


O 5 % nižší pojistné.

7.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 216/2022 vyšla ve Sbírce novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Od 1. 2. 2023 mohou zaměstnavatelé ušetřit na sociální zabezpečení hrazené za vybrané skupiny zaměstnanců. Sleva na pojistném činí 5 procentních bodů, tedy bude po slevě činit 19,8 %.

Vztahuje se na zaměstnance, který:

  • je starší 55 let,
  • pečuje o dítě mladší 10 let,
  • pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I až IV,
  • se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem,
  • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci,
  • je osobou se zdravotním postižením, nebo
  • je mladší 21 let.

Podmínkou je, že až na výjimky (zaměstnance mladší než 21 let) budou mít tyto osoby zkrácený úvazek.

Využití slevy se správě sociálního zabezpečení oznamuje.


Zrušení EET od roku 2023.

5.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna podpořila návrh na zrušení elektronické evidence tržeb.

Parlament projednává návrh na úplné zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Provádění zákona je do konce roku 2022 pozastaveno, nicméně v případě nečinnosti Parlamentu by veškeré povinnosti byly k 1. 1. 2023 obnoveny.

Na základě sněmovního tisku 177 je však zřejmé, že má dojít k úplnému zrušení celého zákona. Předlohu prozatím odsouhlasila Poslanecká sněmovna, ještě se čeká na souhlas Senátu.

Pracovně byly na stole i návrhy, že případné dobrovolné vykazování tržeb v EET bude výhodou pro daňové subjekty, neboť by existovala domněnka správnosti vykazovaných údajů. V současné době se však jedná o zrušení bez výjimek.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526