DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 9. 1. 2023

Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ od 1. 1. 2023.  

Od 1. ledna 2023 se mění výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění na 4 000 Kč.  

Informace ke změnám zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 – oblast kontrolního hlášení DPH.  

Novinky v daních od roku 2023 schváleny a zveřejněny ve Sbírce zákonů.  

MPSV přináší kompletní souhrn novinek od roku 2023.  

Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ od 1. 1. 2023.

30.11.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ bude od ledna činit 168 Kč.

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, že od ledna 2023 je stanovena nová minimální výše platby pojistného na nemocenské pojištění, a to ve výši 168 Kč.

Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního vyměřovacího základu procentní sazbou ve výši 2,1 %. Měsíční základ nemocenského pojištění si OSVČ určuje svou platbou v rozmezí minimálního a maximálního vyměřovacího základu. V roce 2023 dochází ke zvýšení tohoto minimální měsíčního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění na 8 000 Kč. Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění tak od ledna 2023 činí 168 Kč (8 000 x 2,1 %).

Doporučujeme proto, aby OSVČ, které doposud platí pojistné na nemocenské pojištění v nižší částce než 168 Kč, provedly včas veškeré úkony spojené s tímto navýšením minimálního pojistného na nemocenské pojištění na 168 Kč.

Placení pojistného od ledna 2023 v nižší výši, než je nově stanovené minimum, by znamenalo zánik účasti na nemocenském pojištění.

Nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení k nemocenskému pojištění je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.


Od 1. ledna 2023 se mění výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění na 4 000 Kč.

2.1.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Praha, 2. ledna

V souvislosti s každoročním vyhlášením průměrné mzdy, resp. jejím zvýšením (nařízení vlády č. 290/2022 Sb.), se s účinností od 1. ledna 2023 mění také výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění. Tzv. rozhodný příjem, tedy minimální výše sjednaného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, se od uvedeného data zvyšuje z původních 3 500 Kč na 4 000 Kč měsíčně.

Zvýšení rozhodného příjmu má význam pro účast na nemocenském pojištění, od kterého se následně odvíjí i účast na pojištění důchodovém. Sjednaná částka započitatelného příjmu ze zaměstnání za kalendářní měsíc musí činit alespoň částku rozhodnou pro účast na pojištění.

U takového zaměstnání, kde je sjednaná částka započitatelného příjmu nižší než nově stanovená částka 4 000 Kč anebo příjem nebyl sjednán vůbec, bude zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhne započitatelného příjmu alespoň 4 000 Kč (jde o tzv. zaměstnání malého rozsahu). Částka rozhodného příjmu 4 000 Kč se u více zaměstnání malého rozsahu, která zaměstnanec vykonává u jednoho a téhož zaměstnavatele, posuzuje v celkovém úhrnu. Zaměstnanci, který byl v roce 2022 účasten nemocenského pojištění, avšak jeho příjem není sjednán aspoň ve výši 4 000 Kč, zaniká účast na pojištění k 31. 12. 2022 a zaměstnavatel ho k tomuto datu musí z pojištění odhlásit.

Příklad:

Zaměstnanec má v roce 2022 sjednán rozhodný příjem 3 600 Kč. Od ledna 2023 tak nadále nesplňuje podmínku minimální výše sjednaného příjmu pro účast na nemocenském pojištění. Ze zákona proto ke dni 31. 12. 2022 zaměstnanci zaniká účast na pojištění, od 1. 1. 2023 je jeho zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu.

Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit z účasti na pojištění (formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení zaměstnání).

Zaměstnavatel znovu přihlásí zaměstnance k pojištění do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude zúčtován příjem aspoň 4 000 Kč (opět za pomoci formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení zaměstnání). Pokud byla dříve uplatněna žádost o některou z dávek nemocenského pojištění, podává se přihláška na příslušnou OSSZ současně s podklady pro výpočet dávky.


Informace ke změnám zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 – oblast kontrolního hlášení DPH.

29.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2023 (novelizováno zákonem č. 366/2022 Sb.; dále jen „ZDPH 2023“) týkající se oblasti kontrolního hlášení DPH, zahrnují oblast výzev k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení a oblast sankčního systému při nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení.

Samotný elektronický formulář kontrolního hlášení, struktura jeho dat, včetně způsobu vyplňování a jeho podávání zůstala novelou nedotčena.

 1. Oblast výzev k podání kontrolního hlášení (KH):
 • 101g odst. 1 ZDPH 2023:
  „Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy; i pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c nevznikla, sdělí tuto skutečnost v této lhůtě správci daně prostřednictvím kontrolního hlášení.

Novelou ustanovení § 101g odst. 1 ZDPH 2023 se do textu zákona výslovně potvrdila stávající praxe, kdy plátce reaguje na obdrženou výzvu k podání kontrolního hlášení/či následného kontrolního hlášení s tím, že povinnost podat kontrolní hlášení za dané období mu nevznikla (tj. u plátce skutečně není naplněna povinnost dle § 101c ZDPH). Pro tento případ mají plátci od počátku implementace kontrolního hlášení do praxe možnost využít tzv. “rychlou odpověď na obdrženou výzvu k podání“, kterou nabízí elektronický formulář kontrolního hlášení na Daňovém portále FS ČR (www.mojedane.cz), aplikace Elektronická podání pro finanční správu/e-formulář kontrolního hlášení DPH/záložka „Záhlaví“ – volba: „Nemám povinnost podat KH“. Na tuto volbu odkazují rovněž i pokyny k vyplnění kontrolního hlášení (kapitola č. 1.9.). Jedná se o snadnou a rychlou možnost pro plátce, jak sdělit správci daně v reakci na výzvu, že plátce nemá povinnost podat KH podle § 101c ZDPH za dané období.

Při této tzv. „rychlé reakci“ plátce na výzvu (podle § 101g odst. 1 ZDPH) prostřednictvím e-formuláře KH, tj. kde není povinnost podat KH, nevzniká samozřejmě ani pokuta za to, že plátce „podal kontrolní hlášení až na výzvu správce daně“ – viz § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH 2023.

Pozn.: Obdobnou volbu mají plátci explicitně v zákoně o DPH už v případě tzv. „rychlé odpovědi na výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení původně podaného kontrolního hlášení“ (výzva podle § 101g odst. 2 ZDPH), kdy plátce i v případě pouhého potvrzení původně tvrzených údajů v kontrolním hlášení sděluje tuto skutečnost správci daně právě prostřednictvím e-formuláře kontrolního hlášení a zvolením volby „rychlá odpověď na výzvu“: „Potvrzuji správnost naposledy podaného KH“ (ve lhůtě podle § 101g odst. 3 ZDPH).

 • 101g odst. 3 ZDPH 2023:
  Novela ustanovení § 101g odst. 3 ZDPH 2023 prodlužuje lhůtu pro odpověď plátce na výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení původně tvrzených údajů v KH v případě, že tato výzva (podle § 101g odst. 2 ZDPH) je doručována do datové schránky. Potom nová zákonná lhůta pro reakci plátce na tuto výzvu je do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky.
  V ostatních případech (způsobech) doručování výzvy podle § 101g odst. 2 ZDPH zůstává původní lhůta pro reakci plátce nezměněna (tj. 5 pracovních dní od oznámení/doručení výzvy).

Výhodu nové prodloužené lhůty pro reakci na výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení původně tvrzených údajů v KH získávají pouze ti plátci, kteří se s výzvou doručovanou do datové schránky seznámí dříve, než nastane fikce doručení 10 dní podle zákona o elektronických úkonech (č. 300/2008 Sb.).
Čím dříve se plátce seznámí s výzvou dodanou do datové schránky neboli čím dříve dojde k doručení, tím více časového prostoru bude mít plátce na podání následného kontrolního hlášení, tj. nově až 17 kalendářních dnů od dodání výzvy do datové schránky bez ohledu na okamžik doručení této výzvy v rámci datové schránky (tj. okamžik seznámení se s výzvou před uplynutím zákonné fikce doručení 10 dnů od dodání, nebo s doručením fikcí 10 dní + 7 kalendářních dní na reakci). Pozn.: Zde je změna oproti původnímu stavu při doručování výzvy do datové schránky, kdy lhůta pro reakci na výzvu byla počítána: den doručení/seznámení se s výzvou + 5 pracovních dní, nebo při fikci doručení 10 dní + 5 pracovních dní. Úprava z pracovních na kalendářní dny je dána snahou o soulad s ustanovením § 101g odst. 1 ZDPH.

V souvislosti s přechodnými ustanoveními novely zákona o DPH pro rok 2023 (Část první, článek II., bod č. 6 zákona č. 366/2022 Sb.) je nutné připomenout, že prodloužená lhůta pro odpověď na výzvu podle § 101g odst. 2 a 3 ZDPH se týká výzev vydaných až od 1. 1. 2023 a dále (tj. až za účinnosti novely ZDPH 2023).
Pro výzvy vydané podle § 101g odst. 2 ZDPH do 31. 12. 2022 platí původní lhůta na reakci (tj. 5 pracovních dní od doručení výzvy pro všechny způsoby doručování – tj. včetně datových schránek).

 1. Sankční systém kontrolního hlášení:
 • 101h odst. 2 ZDPH 2023:
 • Novela ZDPH 2023 nově zavádí poloviční výše deklaratorních pokut vydávaných podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH:
  Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:
 • 10.000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván; to neplatí, pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c nevznikla (§ 101h odst. 1 písm. b) ZDPH 2023),
 • 30.000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení (§ 101h odst. 1 písm. c) ZDPH), nebo
 • 50.000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě (§ 101h odst. 1 písm. d) ZDPH).

V souladu s novým ustanovením § 101h odst. 2 ZDPH 2023 je výše pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH poloviční (tj. 5.000 Kč, 15.000 Kč a 25.000 Kč), pokud je:

 • plátce fyzickou osobou,
 • ke dni, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu (tj. došlo k porušení povinnosti ve vztahu ke kontrolnímu hlášení), zdaňovacím obdobím plátce kalendářní čtvrtletí (tj. právnické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím), nebo
 • plátce je společností s ručením omezeným, která má jednoho společníka, přičemž tento společník je fyzickou osobou; pro účely posouzení splnění těchto podmínek je rozhodným dnem:
  1. první den kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu (tj. došlo k porušení povinnosti ve vztahu ke kontrolnímu hlášení), nebo
  2. den vzniku této společnosti, pokud tato skutečnost nastane po rozhodném dni podle bodu 1.

Podmínky dopadají i na neusazené registrované plátce DPH v ČR.

V případě nepodání kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě a současně naplnění podmínek podle nového ustanovení § 101h odst. 2 ZDPH pro dotčené plátce budou za jednotlivá definovaná porušení podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH vystavovány správcem daně pouze poloviční výše těchto pokut.

Pozn.: Skupina DPH (§ 5a a násl. ZDPH) nesplňuje výše zmíněné podmínky podle § 101h odst. 2 ZDPH a nemá tak nárok na poloviční výše pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH.

 • 101j ZDPH 2023:
  „Povinnost uhradit pokutu nevzniká, pokud v daném kalendářním roce došlo u plátce při podání kontrolního hlášení poprvé k prodlení podle § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH nebo poprvé k prodlení podle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH.“

Novelizované znění § 101j ZDPH 2023 rozšiřuje vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení (tzv. liberace platby pokuty) v kalendářním roce – následovně:

 • ke stávající liberaci první pokuty podle § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH v kalendářním roce(1.000 Kč; tj. podání KH po lhůtě bez výzvy správce daně),
 • je přidána i liberace první pokuty podle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH v kalendářním roce(10.000 Kč/případně její poloviční výše; tj. podání KH až v náhradní lhůtě na výzvu správce daně).
 • Liberace těchto prvních pokut (§ 101h odst. 1 písm. a) a b) ZDPH) v kalendářním roce není již zákonem nijak omezena (tj. není podmiňována neexistencí jiných prodlení při podání kontrolního hlášení).

Pokud tedy dojde v kalendářním roce (s účinností od 1. 1. 2023) k prvním prodlením, které zakládají vznik těchto typů pokut – § 101h odst. 1 písm. a) a b) ZDPH, budou automaticky (ze zákona) tato první pochybení u plátce liberována (tj. nedojde k vystavení příslušné pokuty).

Přechodná ustanovení k úpravám sankčního systému kontrolního hlášení pro rok 2023:
Podmínky pro poloviční výši pokut založené novelou ZDPH pro rok 2023 (§ 101h odst. 2 ZDPH 2023) a dále novelizované znění § 101j ZDPH 2023 (vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení, tzv. liberace vybraných typů deklaratorních pokut) dopadají podle souvisejících přechodných ustanovení (Část první, článek II. bod č. 7 zákona č. 366/2022 Sb.) i na případy pokut (porušení povinnosti: § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH) vzniklé před účinností novelizovaného znění ZDPH 2023, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto platebním výměrem do účinnosti novely ZDPH 2023 (tj. do 31. 12. 2022).
Případy, kdy je vydán platební výměr na pokutu KH – podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, a nedojde k nabytí právní moci tohoto platebního výměru do 31. 12. 2022, bude správce daně řešit individuálně.

 1. Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (§ 101k ZDPH):

Proces prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (§ 101k ZDPH) je pro jednotnou správní praxi správců daně upraven prostřednictvím Pokynu GFŘ D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (č. j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění pozdějších dodatků). Aktualizace tohoto pokynu pro rok 2023 je provedena dodatkem č. 9.

Aktualizované znění Pokynu GFŘ D-29.

Přehled o legislativních změnách v daních a účetnictví získáte zde.


Novinky v daních od roku 2023 schváleny a zveřejněny ve Sbírce zákonů.

6.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 366/2022 Sb. byla zveřejněna v pátek 2. 12. 2022 schválená novelizace zákona o DPH a zákona o daních z příjmů.

Vládní daňový balíček přináší novinky zejména v těchto oblastech:

DPH

 • Zvýšení limitu pro povinnou registraci na 2 mil. Kč s možností zrušení registrace u dosavadních plátců, kteří mají obrat do 2 mil. Kč, pokud do 5 dnů ode dne následujícího od vyhlášení ve Sbírce zákonů o to požádají správce daně (tj. do 8. 12. 2022). Přechodná ustanovení nepočítají se vznikem plátcovství u osob, které překročí 1 mil. Kč obratu těsně u účinnosti novely. I tato je však potřeba sdělit správci daně v řádu dnů po vyhlášení novelizace ve Sbírce zákonů.
 • Pokud správce daně vyzve k opravě, doplnění či potvrzení kontrolního hlášení, musí plátce reagovat během 5 pracovních dnů. Tato lhůta je novelou prodloužena na 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky.
 • Výše pokuty při nepodání kontrolního hlášení se má ve vybraných případech snížit na polovinu (pokud je plátce fyzickou osobou nebo s. r. o., která má jednoho společníka, přičemž tento společník je fyzickou osobou, popř. je čtvrtletním plátcem).
 • Drobná úprava se týká místa plnění u dodání zboží na dálku.

Daně z příjmů

 • V současné době mohou paušální daň využít pouze poplatníci s příjmy do 1 mil. Kč. Od roku 2023 je to umožněno pro osoby s příjmy až do 2 mil. Kč. Novela zavádí 3 pásma podle výše příjmů a výše výdajového paušálu. Pásma zohledňují i podíl příjmů podléhajících vyšším procentům výdajů.
 • Každému pásmu je přiřazena určitá výše paušální zálohy, ve které je zahrnuta daň i minimální zdravotní pojištění a minimální důchodové pojištění.
 • Odpisování majetku v 1. a 2. skupině během 1 roku (místo 3 let) nebo 2 let (místo 5 let) je možné i v letech 2022 a 2023.
 • Novela obsahuje možnost zpětně osvobodit zejména bytová družstva od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce.

Daň z neočekávaných zisků

 • Do zákona o daních z příjmů přibyla úprava daně z neočekávaných zisků, která se dotýká vybraných sektorů.

MPSV přináší kompletní souhrn novinek od roku 2023.

28.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Se začátkem roku 2023 vejde v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová bude zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy nebo zefektivnění lékařské posudkové služby.

Státní sociální podpora

Zvýšení přídavku na dítě

Přídavky na dítě se navyšují o 200 Kč ve všech věkových kategoriích a v obou výměrách. Cílem je posílení finanční podpory rodin s dětmi s příjmem do 3,4násobku životního minima. O přídavek na dítě lze od léta požádat také online prostřednictvím nového formuláře.

Účinnost: 1. ledna 2023 (schváleno Senátem 14. 12. 2022)

Sjednocení podmínek pro příspěvek na bydlení

Jednou z nejdůležitějších dávek, které rodinám i seniorům nyní pomáhají s rostoucími náklady, je příspěvek na bydlení. V minulých měsících se několikrát zvyšovaly normativy, naposledy mimořádně od října. Výrazně se zjednodušila administrativa. Od ledna tento příspěvek projde podle návrhu MPSV několika změnami. Úprava se týká především tzv. normativních nákladů na bydlení, z nichž se nárok na dávku i její výše odvozují. Z dostupných analýz totiž vyplývá, že některé domácnosti naráží na strop normativů častěji, než jiné (např. jedno a dvoučlenné domácnosti).

Účinnost: 1. ledna 2023 (schváleno Senátem 14. 12. 2022)

Zvýšení životního a existenčního minima

Částky životního a existenčního minima se navýší o 5,2 %. Cílem je rozšíření okruhu oprávněných osob pro dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi i navýšení těchto dávek. Existenční minimum osoby bude měsíčně 3 130 Kč, životní minimum jednotlivce bude měsíčně 4 860 Kč. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, se zvýší na 4 470 Kč měsíčně. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, bude činit měsíčně:

 • 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
 • 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
 • 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
 • 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Účinnost: 1. ledna 2023

Rozšíření nároku na pohřebné

Nárok na pohřebné nově vzniká i osobě, která vypravila pohřeb plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Účinnost: 1. prosince 2022

Dávky hmotné nouze

Úprava zápočtu příjmů studentů pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi

Navrhovaná úprava, obdobně jako u dávek státní sociální podpory, sjednotí přístup v zápočtu příjmů studentů také pro účely vyhodnocení nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi. Do započitatelných příjmů se nově nebudou zahrnovat příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, příjmy ze závislé činnosti, jedná-li se o příjmy nezaopatřeného dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední škole a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nezaopatřených dětí v průběhu prázdninových měsíců. Smyslem je předejít situacím, kdy zejména ve vyloučených lokalitách může docházet k tomu, že děti předčasně ukončují studium, aby jejich rodinám nebyly snižovány dávky pomoci v hmotné nouzi proto, že nezaopatřené dítě získá příjem z brigády nebo praktické výuky. Nová úprava by měla rovněž motivovat nezaopatřené děti k legálnímu přivýdělku v době, kdy nechodí do školy.

Účinnost: 1. ledna 2023 (schváleno Senátem 14. 12. 2022)

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Zvýšení příspěvku na mobilitu

Příspěvek na mobilitu se zvýší z nynějších 550 na 900 Kč měsíčně. Tato částka bude vyplacena automaticky, není tedy třeba o nic žádat. Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé dostali poprvé v prosinci 2022. Ti, kdo využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci, dostanou příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 Kč. Tato částka bude vyplácena za prosinec, tedy v lednu 2023.

Účinnost: 1. prosince 2022

Zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny

S ohledem na růst cen se zvyšuje i maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny ze 400 tisíc na 500 tisíc Kč. Tato pomůcka umožní lidem, kteří se bez ní neobejdou, co nejdéle zůstat v domácí péči. Hranice součtu vyplacených příspěvků za 60 kalendářních měsíců se nemění, i nadále činí 800 tisíc Kč.

Účinnost: 1. prosince 2022

Zefektivnění lékařské posudkové služby

Dojde k posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby díky zapojení vybraných profesí nelékařských zdravotnických pracovníků. Posuzování invalidity či příspěvku na péči tak bude rychlejší a efektivnější, správnost posudku však bude vždy stvrzena posudkovým lékařem. Cílově by mělo být vytvořeno až 160 systemizovaných míst pro tyto pracovníky. Další opatření se týkají zefektivnění činnosti, např. stanovení lhůty pro předložení podkladů k posouzení zdravotního stavu či nová forma kontroly dočasné pracovní neschopnosti na základě písemné informace.

Účinnost: 1. ledna 2023

Sociální služby a pěstounská péče

Úhrady poskytovatelům sociálních služeb

Maximální úhrady se podle novely vyhlášky zvyšují většinou o desetikoruny. V případě klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu více než 80 hodin měsíčně, zůstanou některé úhrady na stejné úrovni jako doposud. Nová vyhláška poskytovatelům kompenzuje rostoucí náklady, se kterými se v poslední době potýkají.

Účinnost: 1. ledna 2023

Zvýšení úhrady za dětskou skupinu

Dětské skupiny, jimž stát přispívá na obsazená místa, mohou navýšit částku, kterou platí za péči rodiče dětí. Maximální výše úhrady rodičem se zvyšuje ze 4 000 Kč na 4 720 Kč. Stát významně podporuje budování dětských skupin a zvýšení jejich kapacit prostřednictvím dotačních titulů. Účinnost: 1. ledna 2023

Zvýšení příspěvků pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče

Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče se zvýšily od října. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte vzrostl o 27 %. Jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, který nebyl navýšen od roku 2008, vzrostl o 35 %. Zaopatřovací příspěvek, který pomáhá mladým lidem při odchodu z ústavní, pěstounské nebo poručenské péče, se zvýšil o 15 %.

Účinnost: 1. října 2022

Příspěvek pro výkon pěstounské péče

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení, které slouží pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), vzroste od ledna z 36 000 Kč na 39 600 Kč měsíčně za každé dítě. V ČR je přitom aktuálně 51 ZDVOP s kapacitou 668 míst. Pobytu v nich bylo okolnostmi donuceno využít v roce 2021 celkem 1 643 dětí. Vzroste také státní příspěvku na výkon pěstounské péče, a to z nynějších 54 000 Kč na 59 400 Kč za kalendářní rok (4950 měsíčně).

Účinnost: 1. ledna 2023

Pojistné na sociální zabezpečení

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dojde k těmto změnám:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 40 324 Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 935 552 Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 96 777 Kč ročně,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 10 081 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 944 Kč,
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 4 033 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 178 Kč,
 • minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ od ledna 2023 činí 168 Kč.

Účinnost: 1. ledna 2023

 

Zvýšení sazby pojistného u záchranářů a podnikových hasičů

Opatření souvisí se snížením důchodového věku zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů. Dojde k účasti zaměstnavatelů na financování nákladů na dřívější odchod do důchodu tím, že bude zvýšena sazba pojistného placeného zaměstnavateli na důchodové pojištění. Náběh navýšení bude postupný, v prvním roce účinnosti se zvýší o 2 %, ve druhém o 3 %, ve třetím o 4 % a ve čtvrtém o cílových 5 %.

Účinnost: 1. ledna 2023

Nemocenské pojištění

Změna výpočtu nemocenské

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, se pro rok 2023 zvyšují takto:

 • první redukční hranice na 1 345 Kč,
 • druhá redukční hranice na 2 017 Kč,
 • třetí redukční hranice na 4 033 Kč.

Zvyšuje se rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění z 3 500 Kč na 4 000 Kč.

Účinnost: 1. ledna 2023

Nárok na otcovskou poporodní péči při úmrtí dítěte

Nárok na otcovskou poporodní péči se nově týká otců, jejichž dítě se narodí mrtvé nebo zemře v období 6 týdnů ode dne narození. Novinka má umožnit oběma rodičům, které postihla takto závažná událost, vyrovnávat se společně s touto ztrátou. Matka má v případě úmrtí dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Psychický stav zpravidla neumožňuje řádný výkon zaměstnání, a proto je důležité zajistit i otci možnost pracovního volna s náhradou ucházejícího příjmu ze zaměstnání.

Účinnost: 1. prosince 2022

Plná elektronizace karantény

Zaměstnavatelé již nebudou přijímat tiskopis „Potvrzení o nařízení karantény“ a předávat jej příslušné OSSZ. Postup při uplatňování nároku na nemocenskou z důvodu nařízené karantény bude shodný, jako je v současnosti při uplatňování nároku na nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti. V zásadě dochází k legalizaci již uplatňovaných postupů zavedených v době pandemie. Účinnost: 1. prosince 2022

Zavedení evidence dohod o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu u cizinců s dočasnou ochranou

Zavádí se nová povinnost pro zaměstnavatele hlásit den nástupu do zaměstnání u zaměstnanců požívajících dočasné ochrany, kterým pracovněprávní vztah nezaložil účast na nemocenském pojištění. Změny zákona o nemocenském pojištění jsou navrženy v souvislosti s novými povinnostmi pro zaměstnavatele, které stanoví zákon o zaměstnanosti.

Účinnost: zákon nabude účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení (legislativní proces zatím nebyl ukončen)

Důchodové pojištění

Pravidelná valorizace důchodů

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2023 se zvyšuje o 140 Kč na 4 040 Kč, procentní výměra se zvyšuje o 5,1 %.

Příplatky k důchodu přiznané před 1. lednem 2023 se zvyšují o 5,1 % příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Účinnost: 1. ledna 2023

Zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí (tzv. výchovné)

Výchovné se týká příjemců starobních důchodů, konkrétně toho z rodičů, kdo převážně pečoval o dítě. Za každé vychované dítě se zvýší důchod o 500 Kč měsíčně. Cílem je ocenit zásluhy pečujících osob a zároveň paušálně kompenzovat snížení důchodu, které nastalo v důsledku kariérních výkyvů souvisejících s výchovou. Docílí se také snížení statistického rozdílu mezi průměrným starobním důchodem žen a mužů.

Účinnost: 1. ledna 2023

Snížený důchodový věk u zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů

Členům výjezdové skupiny, operátorům zdravotnické záchranné služby, záchranářům horské služby a členům podnikových hasičských záchranných sborů bude důchodový věk snížen (podrobné informace najdete v tiskové zprávě) na základě principu:

 • za 4 400 odpracovaných směn se důchodový věk snižuje o 30 měsíců (tj. 2,5 roku) a za každých dalších 74 směn o 1 měsíc, celkem nejvýše o 5 let,
 • zápočet směn bude možné provést zpětně od 1. ledna 1993,
 • postupný náběh zvýšení pojistného – v prvním roce účinnosti se zvýší o 2 %, ve druhém o 3 %, ve třetím o 4 % a ve čtvrtém o cílových 5 %.

Účinnost: 1. ledna 2023

Snížení starobních důchodů prominentům komunistického režimu

Cílem je snížit úroveň hmotného zabezpečení ve stáří u osob, které mají vyšší důchody díky svým minulým vysokým stranickým funkcím. Snížení bude tím větší, čím déle byla daná činnost vykonávána. Výsledný stav by měl představovat především morální satisfakci pro velké množství osob, které byly komunistickým režimem perzekuovány. Dotčeným osobám se sníží procentních výměra starobního důchodu, a to o jednotnou pevnou částku, která činí 300 Kč za každý i započatý rok výkonu některé z funkcí vymezených v zákoně. Snížení se provede ve většině případů od března 2024.

Účinnost: 1. ledna 2023

Zaměstnanost

Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy

Navýšení minimální mzdy o 1 100 Kč na 17 300 Kč měsíčně (resp. o 7,40 Kč na 103,80 Kč na hodinu), a navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 1. a 8. skupinu prací. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 2. až 7. skupinu prací se pro rok 2023 ponechají ve stávající výši.

Účinnost: 1. ledna 2023

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Cílem návrhu je terminologická úprava a její navázání na současné národní i unijní instituty insolvenčního práva. Současně je cílem maximální snaha o zamezení zneužívání ochrany zaměstnanců u subjektů, na které byl insolvenční návrh podán zjevně bezdůvodně.

Účinnost: 1. července 2023

Zavedení slevy na pojistném pro zranitelné skupiny zaměstnanců

Záměrem je podpora zkrácených úvazků pro osoby nad 55 let, rodiče malých dětí a další. Výše slevy za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které může být sleva uplatňována.

Účinnost: 1. února 2023

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526