DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 16. 1. 2023

Nezapomeňte do konce ledna podat přiznání a zaplatit silniční daň za rok 2022.  

Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné „daňové složenky“.  

Přehled změn a novinek na rok 2023.  

Zdravotní pojištění v roce 2023.  

Změny v institutu paušální daně od 1. 1. 2023.  

Nezapomeňte do konce ledna podat přiznání a zaplatit silniční daň za rok 2022.

Na podání daňového přiznání k dani silniční je čas do úterý 31. 1. 2023. V této lhůtě je nutné daň také zaplatit.

02.01.2023 | Finanční správa ČR (FS ČR)

Pro rok 2022 byl počet vozidel, která jsou předmětem daně, značně snížen (dani již nepodléhají např. osobní automobily).

Podrobnější informace k podávání přiznání k dani silniční a přehled zásadních změn s účinností od 1. 1. 2022 najdete v článku Kdo platí silniční daň? Od roku 2022 už se netýká majitelů aut do 12 tun, nebo na webu Finanční správy.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023

Pro podání daňového přiznání Finanční správa doporučuje využít Online finanční úřad, pomocí kterého je možné podat daňové přiznání elektronicky z pohodlí domova.


Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné „daňové složenky“.

5.1.2023, Zdroj: Finanční správa

Využijte placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS (dále jen „daňová složenka“), kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty s. p. 

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu daňovou informační schránku plus, datovou schránku, nejsou přihlášeni k zaslání údajů pro placení daně na e-mail a nehradí daň prostřednictvím SIPO bude v roce 2023 zaslána složenka (Poštovní poukázka A), prostřednictvím které je úhrada daně zpoplatněna dle aktuálního ceníku České pošty s. p.

V případě, že platíte daň z nemovitých věcí prostřednictvím složenky a nechcete platit za úhradu daně poplatek České poště s. p., doporučujeme využít službu úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail nebo dohledat údaje o placení na portálu MOJE daně, do kterého se přihlásíte jednoduše například prostřednictvím elektronického bankovnictví.

SIPO

Placení daně prostřednictvím SIPO je určeno fyzickým osobám, které jsou poplatníky daně z nemovitých věcí a mají přidělené spojovací číslo SIPO. Tito poplatníci se mohou k této službě přihlásit pomocí formuláře Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, ke kterému musí přiložit doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Toto Oznámení je nutné doručit místně příslušnému finančnímu úřadu do 31. ledna daného zdaňovacího období. Více informací naleznete na odkazu: www.financnisprava.cz/sipo.

Portál MOJE daně

Poplatníci daně z nemovitých věcí naleznou informace k zaplacení daně také na portálu MOJE daně. Informace k dani z nemovitých věcí jsou dostupné v Online finančním úřadě (DIS+), konkrétně na stránce NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU > DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ, kde uživatel nalezne například informace, jakým způsobem mu jsou zasílány informace pro placení daně z nemovitých věcí na příslušná zdaňovací období, popř. z jakého spojovacího čísla je hrazena daň prostřednictvím SIPO.

Zasílání údajů pro placení na e-mail

Poplatníkům, kteří nechtějí hradit daň prostřednictvím SIPO, doporučujeme požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail. Stačí, když se do 15. března zdaňovacího období přihlásí pomocí formuláře Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem k zasílání údajů pro placení daně na e-mail. Tuto Žádost je nutné vyplnit a podat místně příslušnému správci daně. Více informací naleznete na odkazu: www.financnisprava.cz/email.


Přehled změn a novinek na rok 2023.

6.1.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled.

Silniční daň za rok 2022 – Daňové přiznání k dani silniční se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna 2023. Pro podání doporučujeme využít Online finanční úřad a poplatníci mohou využít i nové elektronické formuláře. Shrnující informace k silniční dani jsou k dispozici souhrnně v Informaci k přiznání za rok 2022.

Daň z nemovitých věcí na rok 2023 – Posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je úterý 31. ledna 2023. Poplatníkům, kteří podávají daňové přiznání poprvé, doporučujeme využití návodného průvodce daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. Další praktické informace jsou dostupné v Informaci k dani z nemovitých věcí na rok 2023.

Definitivní zrušení elektronické evidence tržeb – 28. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 458/2022, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a jenž mění a ruší další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční. Tato právní úprava již nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK). Aktuální informace naleznete na webu etrzby.cz.

Rozšiřuje se okruh vlastníků datových schránek – Novelou zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů dochází k rozšíření okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“. Finanční správa proto k datovým schránkám připravila Informační shrnutí a odpovědi na nejčastější dotazy.

Nová výše obratu pro zákonnou registraci k DPH – Hlavní změnou je od 1. ledna 2023 zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců. Další související informace k tomuto tématu vydala Finanční správa v Informaci k novele zákona o DPH.

Změny v oblasti kontrolního hlášení – Dochází k úpravě sankčního systému kontrolního hlášení DPH. Od roku 2023 dochází ke snížení sankcí za nepodání kontrolního hlášení DPH na polovinu pro vybranou skupinu plátců daně. Nové podmínky sankčního systému dopadají i na starší případy pochybení, pokud platební výměr na související pokuty nenabyl právní moci do účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty 2023. Dále je prodloužena lhůta pro odpověď na výzvu ke změně/doplnění nebo potvrzení původních údajů v případě doručení výzvy do datové schránky, a to na 17 kalendářních dnů. K oblasti změn v kontrolních hlášeních vydala Finanční správa samostatnou Informaci shrnující základní změny.

Změny v oblasti daní z příjmů fyzických osob – Více v Informaci pro poplatníky zveřejněné na webu Finanční správy a také ve shrnující Informaci o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022.

Nový Pokyn D-59 – Pro zdaňovací období, která započala v roce 2023, lze pro daně z příjmů využít nový Pokyn č. GFŘ – D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaný ve Finančním zpravodaji č. 19/2022, který nahrazuje stávající Pokyn č. GFŘ – D-22.

Změny v paušální dani – S účinností od 1. ledna 2023 dochází k zásadním změnám v institutu paušální daně. Nové úpravy týkající se paušální daně navazují na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč, tj. i v rámci paušálního režimu došlo pro jeho vstup ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Více informací a odpovědi na nejčastější dotazy ke změnám v paušální dani je k dispozici na webu Finanční správy.

Změna ve výši limitu zdanitelných příjmů pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2023 – Byla schválena změna výše limitu, který je rozhodný pro povinnost podat daňové přiznání, limit se zvýší z dosavadních 15 000 Kč na 50 000 Kč. Rovněž se změní výše limitu pro vznik povinnosti podání daňového přiznání poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, jehož příjmy podle § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů přesahují 6 000 Kč, nově je navrhována částka 20 000 Kč.

Změna související se závislou činností – Do zákona o daních z příjmů bylo doplněno ustanovení, podle kterého se osvobozuje zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise.

Osvobození bezúplatných příjmů v podobě nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem – Do zákona o daních z příjmů byl doplněn nový druh příjmů osvobozený od daně. Znamená to zpětné osvobození bytových družstev od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. Jde o bytové domy vystavené v letech 1995 až 2007 pomocí dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení. Anebo programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury. A u nichž se obec zavázala bezúplatně nebo za 1 Kč a po uplynutí 20 let převést svůj podíl na bytovém domě na bytové družstvo.

Zavádí se tzv. daň z neočekávaných zisků – Daň je začleněna do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné odpisy hmotného majetku – Zákonem byly opětovně zavedeny mimořádné odpisy, a to pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pokud byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Možnost využít mimořádné odpisy se novelou zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023 rozšiřuje na uvedený majetek pořízený až do 31. prosince 2023.

Jednorázový příspěvek na dítě – Na základě zákona o jednorázovém příspěvku na dítě, vyplácely Úřady práce České republiky žadatelům jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč. Z hlediska zákona o daních z příjmů se jedná o příjem od daně osvobozený. Tento příspěvek náleží dítěti a není tudíž započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky. Více podrobností je k dispozici ve vydané Informaci v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě.

Přehled o nejdůležitějších změnách v daních 2023 najdete zde.


Zdravotní pojištění v roce 2023.

29.12.2022, Zdroj: VZP

Změny ve zdravotním pojištění se od 1. 1. 2023 dotknout jak zaměstnanců, tak osob samostatně výdělečně činných i osob bez zdanitelných příjmů.

Od 1. 1. 2023 se mění výše plateb na zdravotní pojištění u OSVČ, OBZP, zaměstnanců a státních pojištěnců.

Zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ

Výše minimální zálohy OSVČ se každý rok mění, protože je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství. V roce 2023 bude průměrná měsíční mzda činit 40 324 Kč, tzn. že od 1. 1. 2023 se minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ zvýší na 2 722 Kč.

Navýšit odváděnou částku si musí všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí minimum 2 627 Kč (výše pro rok 2022), případně platí více než tuto částku, ale míň než 2 722 Kč.

Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. V praxi to znamená, že zálohu za leden je potřeba zaplatit od 1. 1. do 8. 2. 2023.

OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ

OSVČ, za něž zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.), nemají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Zálohy jako OSVČ však platit musí, a to ve výši vypočtené podle svých skutečných příjmů a výdajů.

OSVČ – vedlejší činnost

Měsíční zálohy neplatí OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Tzv. „OSVČ vedlejší“ odvádí až pojistné ve výši vypočtené v každoročním přehledu o výši daňového základu OSVČ.

Platby za státní pojištěnce

Pro rok 2023 platí stát za jednoho státního pojištěnce pojistné ve výši 1 900 Kč měsíčně. Tuto částku stanovuje novela zákona České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.) ze dne 31. 8. 2022.

Pojistné osob bez zdanitelných příjmů a zaměstnanců

V závislosti na zvyšování minimální mzdy se vždy zvyšuje také pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců.

Od 1. ledna 2023 se minimální mzda zvyšuje z 16 200 Kč na 17 300 Kč. Tím se mění výše měsíčního pojistného u OBZP a minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců, které pro rok 2023 činí 2 336 Kč.

Osoby bez zdanitelných příjmů

Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Tzn., že lednovou platbu musí OBZP ve výši 2 336 Kč uhradit od 1. 1. 2023 do 8. 2. 2023.

Zaměstnanci

Pojistné se odvádí od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Tzn. platba za měsíc leden je splatná od 1. 1. 2023 do 20. 2. 2023.


Změny v institutu paušální daně od 1. 1. 2023.

7.12.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Od ledna příštího roku se podstatně mění pravidla pro režim paušální daně.

Zákon č. 366/2022 Sb.

Zákonem č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů“), a některé další zákony, dochází s účinností od 1. ledna 2023 k některým zásadním změnám v institutu paušální daně, který byl zaveden s účinností od 1. 1. zdaňovacího období roku 2021.

Nové úpravy týkající se paušální daně navazují na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč, tj. i v rámci paušálního režimu došlo pro jeho vstup ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že zvýšením limitu příjmů pro možnost vstupu do paušálního režimu může být paušální daň stanovena poplatníkům daně z příjmů fyzických osob s velmi širokým rozpětím příjmů, není již všem stanovena paušální daň a veřejná pojistná ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V každém zvoleném pásmu budou poplatníci platit jinou výši paušálních záloh a v návaznosti na tuto skutečnost, bude rozdílně vysoká i paušální daň a paušální veřejná pojistná.

Další důležitá upozornění

  • na poplatníka, který byl poplatníkem v paušálním režimu k 31. prosinci 2022 a nepřestal jím být uplynutím 31. prosince 2022, se hledí jakoby k 1. lednu 2023 zvolil první pásmo paušálního režimu, pokud nepodá oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu pro zdaňovací období kalendářního roku 2023,
  • poplatník, který podal žádost o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty a kterému nebylo oznámeno rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, do 31. prosince 2022, se pro účely paušálního režimu od 1. ledna 2023 nepovažuje za plátce daně z přidané hodnoty, pokud je poplatníkovi oznámeno rozhodnutí, kterým mu je zrušena registrace, do 16. ledna 2023 (blíže viz informace ke zrušení registrace k DPH zveřejněná 1. 12. 2022),
  • poplatník, který měl v roce 2022 příjem z úplatného převodu nebo nájmu majetku, který byl v posledním předcházejícím zdaňovacím období, za které nebyla daň poplatníka rovna paušální dani a za které poplatník neuplatňoval výdaje procentem z příjmů, zařazen v obchodním majetku, zahrne již za toto období tento příjem do příjmů ze samostatné činnosti,
  • ustanovení § 7a odst. 2 zákona o daních z příjmů v novelizovaném znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely tohoto zákona, týkající se stanovení daně v paušální výši při ukončení nebo přerušení činnosti, lze použít již pro zdaňovací období roku 2022,
  • ustanovení týkající se úpravy základu daně dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů v novelizovaném znění se použije již pro zdaňovací období roku 2022.

Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že poplatníkům, kteří ve zdaňovacím období roku 2022 byli v paušálním režimu a samostatnou činnost v roce 2022 ukončili nebo přerušili a tuto znovu nezahájili do lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a splnili podmínku uvedenou v novelizovaném znění uvedeného ustanovení a i ostatní podmínky uvedené v § 7a zákona o daních z příjmů, může být vyměřena za zdaňovací období roku 2022 paušální daň a nevzniká jim povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období roku 2022.

Dále, že poplatníci, jejichž daň za zdaňovací období roku 2021 byla rovna paušální daní a za zdaňovací období roku 2022 budou uplatňovat výdaje procentem z příjmů nebo povedou účetnictví, nejsou povinni výše uvedené úpravy (úpravy základu daně dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů) v podaném daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2022 provádět.

Odpovědi na související otázky

Odpovědi na další související otázky naleznete ZDE.

Komplexní rozbor podmínek, za kterých může podnikající fyzická osoba využívat zdanění pomocí paušální daně v roce 2023, se můžete dozvědět také na semináři Paušální daň. Součástí výkladu budou modelové příklady, na kterých bude ukázáno, zda je pro danou situaci volba pro podnikatele výhodná či nikoliv.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526