DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 20. 3. 2023

Informace o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022.  

Máte aktivní datovou schránku? Jak podat daňové přiznání.  

Nejčastější chyby v daňových přiznáních.  

Oprava chybně provedeného ročního zúčtování daně.  

Roční zúčtování & daňové přiznání u ukrajinské zaměstnankyně.  

Slevy na pojistném od února a července 2023.  

Daně z příjmů a nemovitostí u poskytovatelů ubytovacích služeb.  

Změny v DPH od 1. 7. 2023.  

Informace o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022.

30.12.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa připomíná poplatníkům s blížícím se koncem roku změny v oblasti zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), které se týkají fyzických osob a vztahují se ke zdaňovacímu období roku 2022.

JEDNÁ SE O NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNY:

 • Zvýšení základní slevy na poplatníka

Na základě zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, se zvýšila sleva na poplatníka z částky 27 840 Kč (platné pro rok 2021) na částku 30 840 Kč (pro rok 2022), viz § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

Účinnost 1. 1. 2022.

 • Osvobození příjmů z jednorázového odškodnění v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice

Do zákona o daních z příjmů byl doplněn nový druh příjmů fyzických osob osvobozený od daně, uvedený v § 4 odst. 1 písm. g) bod 6. Jedná se o příjem, který byl vyplacen na základě zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice.

Účinnost 1. 1. 2022.

 • Osvobození příjmů z jednorázového odškodnění, které bylo vyplaceno státem osobě sterilizované v rozporu s právem

Do zákona o daních z příjmů byl doplněn nový druh příjmů fyzických osob osvobozený od daně, uvedený v § 4 odst. 1 písm. g) bod 5. Jedná se o příjem, který byl vyplacen na základě zákona č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. Oprávněná osoba má nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky 300 tis. Kč za nezákonnou sterilizaci provedenou od 1.7.1966 do 31.12.2012.

Účinnost 1. 1. 2022.

 • Nová sleva na dani za zastavenou exekuci

Na základě novely exekučního řádu č. 286/2021 Sb., byla do zákona o daních z příjmů zavedena nová sleva na zastavenou exekuci, viz § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení se daň poplatníka vypočtená za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani z části.

Účinnost 1. 1. 2022.

 • Úprava osvobození pro daňové nerezidenty výnosů z dluhopisů emitovaných v zahraničí českými subjekty

Nově se v § 4 odst. 1 písm. zl) zákona o daních z příjmů pro fyzické osoby upravuje osvobození příjmu od daně plynoucí z výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy a příjmu plynoucího z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice, pokud plynou daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu, ani s ním nevytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty. Tuto úpravu v zákoně o daních z příjmů ovlivnil zákon č. 353/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle přechodných ustanovení se toto nové osvobození použije na dluhopisy s datem emise ode dne 1. 10. 2021.

Účinnost 1. 1. 2022. 

 • Daňová podpora nízkoemisních vozidel

Novelou č. 142/2022 Sb., byl novelizován zákon o daních z příjmů. Tato novela, která se týká daňové podpory nízkoemisních vozidel přeřadila do 2. odpisové skupiny dobíjecí stanice elektromobilů a plug-in hybridních vozidel a snížila hodnotu nepeněžního příjmu zaměstnance, který může využívat nízkoemisní vozidlo i pro soukromé účely z 1 % vstupní ceny na 0,5 % vstupní ceny. Finanční správa dne 30.6.2022 vydala Informaci pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, kterou lze nalézt na adrese:
Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti | 2022 | Informace, stanoviska, sdělení | Zaměstnanci – zaměstnavatelé | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Účinnost 1.7.2022. Podle přechodných ustanovení lze užít již za celé zdaňovací období roku 2022.

 • Přijaté zákony v souvislosti s válkou na Ukrajině a dopady do zákona o daních z příjmů
  1. Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.
   • V § 6 zákona č. 66/2022 Sb. je stanovena humanitární dávka pro každého uprchlíka z Ukrajiny po dobu prvních pěti měsíců. Tento příjem je osvobozen od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.
   • Podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb. náleží příspěvek pro solidární domácnost fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování uprchlíkům z Ukrajiny. Z daňového pohledu je příspěvek osvobozeným příjmem příjemce podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů. Finanční správa vydala dne 22. 3.2022 k danému informaci, kterou je možné nalézt na adrese:
    Příspěvek pro solidární domácnost | Novinky 2022 | Novinky | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz)
  2. Samostatný daňový zákon na podporu Ukrajiny

Jedná se o zákon č. 128/2022 Sb., účinný od 28.5.2022, který umožní odečíst z daňového základu dary poskytnuté Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamních neziskových organizací. Fyzické osoby si mohou i v roce 2022 uplatnit dar jako nezdanitelnou část základu daně až do výše 30 % základu daně. Finanční správa vydala dne 13.5.2022 (aktualizováno dne 30.6.2022) informaci k prokazování darů v souvislosti s válkou na Ukrajině, zveřejněná na internetové adrese:
Informace k prokazování poskytnutí daru na účet Velvyslanectví Ukrajiny v České republice | 2022 | Informace, stanoviska, sdělení | Zaměstnanci – zaměstnavatelé | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

 • Mimořádné odpisy hmotného majetku

Zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byly opětovně zavedeny mimořádné odpisy, a to pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pokud byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Zákonem č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se rozšiřuje možnost využít mimořádné odpisy i na majetek pořízený až do 31. 12. 2023. Znamená to, že je možné za období roku 2022 uplatnit mimořádné odpisy i na majetku pořízeném v průběhu roku 2022.

 • Přijatý zákon o jednorázovém příspěvku na dítě s dopadem do zákona o daních z příjmů

Na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě vyplácely Úřady práce České republiky žadatelům za podmínek stanovených tímto zákonem jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč. Z hlediska zákona o daních z příjmů se jedná o příjem od daně osvobozený podle § 4 odst. 1 písm. i). Příspěvek náleží dítěti, tudíž podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů nebude tento jednorázový příspěvek na dítě započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky. Finanční správa informovala o této problematice dne 2. 9. 2022 na internetové adrese:
Informace pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě | 2022 | Informace, stanoviska, sdělení | Zaměstnanci – zaměstnavatelé | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

 • Nepřímá novela zákona o daních z příjmů ve věci příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Nepřímou novelou zákona o daních z příjmů je zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který opětovně zavedl (za období do 28. 2. 2022) poskytování mimořádného příspěvku (tzv. izolačka) s tím, že podle § 8 uvedeného zákona je tento příspěvek osvobozen od daně.


Máte aktivní datovou schránku? Jak podat daňové přiznání.

Má-li podnikatel aktivní datovou schránku, musí všechny potřebné dokumenty včetně přiznání k dani z příjmu vyřizovat se státem výhradně elektronicky. Poradíme vám jak na to.

27.02.2023 | BusinessInfo.cz

Datové schránky (DS) jsou od ledna 2023 pro OSVČ a všechny právnické osoby povinné. V přechodném tříměsíčním období do 31. března ale ještě mnozí podnikatelé datovku aktivní nemají (DS jsou jim zřizovány postupně).

„Důležité je zmínit, že se povinnost týká pouze těch, kteří mají IČO. Datové schránky se tak například nezřizují samostatně výdělečně činným osobám, které se živí autorskými honoráři,“ připomíná poradce Michal Dvořáček.

Povinnost elektronických podání se nicméně OSVČ týká až v okamžiku aktivace schránky (nejpozději patnáct dní po jejím zřízení). Finanční správa ovšem upozorňuje, že podnikatelé nemusejí nutně podávat přiznání výhradně prostřednictvím DS. Využít mohou jakoukoli jinou formu elektronického podání.

Jakou formu lze zvolit?

Jak využít aplikace EPO nebo Online finanční úřad?

Online finanční úřad (Daňová informační schránka, DIS+) poskytuje autentizovaným uživatelům „informace z osobních daňových účtů, veřejné části elektronických spisů vedených Finanční správou ČR a další informace pro plnění daňových povinností.“

„Na stránkách Online finančního úřadu najdete daňovou informační schránku (DIS), která přináší zjednodušení, zrychlení a vyšší komfort elektronické komunikace s Finanční správou. Daňový subjekt může prostřednictvím daňové informační schránky získávat informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu,“ připomíná správce daně.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2022

Pro přihlášení do DIS mohou všichni poplatníci využít služby Identita občana, eObčanky, NIA, I. CA, moje ID či bankovní identitu. Přihlásit se lze také pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky nebo přístupových údajů vydávaných finanční správou.

Na portálu mojedane.cz mohou podnikatelé využít „Elektronická podání pro státní správu“, kde mají možnost jednoduše vyplnit, uložit a odeslat interaktivní formuláře pomocí aplikací EPO nebo zmíněné Daňové informační schránky.

Začít vyplňovat formulář zde můžete po stisku tlačítka „Vstoupit do formuláře“. Ostatní tlačítka pro navigaci a další volby najdete na horní liště. Před volbou „Odeslat“ je vhodné využít „Protokol chyb“, která provede kontrolu celého dokumentu.

Máte už aktivovanou datovou schránku? Přiznání podejte elektronicky

Pokud zvolíte vyplnění dokumentu pomocí „Průvodce“, budete v postupných krocích vyzváni k zadání potřebných dat. Vyplnění a dopočet všech důležitých hodnot provede průvodce za vás.

Výše zmíněná aplikace EPO (Elektronická podání pro finanční správu), kterou můžete využít stejně efektivně jako DIS, je de facto elektronickou podatelnou FS.

Pomocí aplikace EPO můžete přiznání odeslat bez uznávaného elektronického podpisu (doručit na úřad e-tiskopis).

Samozřejmě tak můžete učinit i s elektronickým podpisem, a to pomocí aplikace ePodpisFS a možné je také uložit formulář k odeslání do datové schránky. Jak postupovat vám poradí přímo na stránkách FS ČR.

Přiznání přes datovku

Přiznání lze samozřejmě podat prostřednictvím datové schránky. Dokument pak musí být ve zveřejněném formátu a v XML souboru.

Pokud se přihlásíte prostřednictvím přihlašovacích údajů do své datové schránky na Daňový portál (https://www.daneelektronicky.cz), můžete zde podat přiznání k libovolné dani včetně daně z příjmu fyzických osob.

Podrobný návod k podání DP prostřednictvím datové schránky včetně videa

Na Daňovém portále poplatníci opět využijí „Elektronická podání pro finanční správu“ a zde kliknou na políčko „Elektronické formuláře“. Po zvolení a vyplnění aktuálního formuláře si už jen v pravém sloupci vyberete „Uložení k odeslání do datové schránky“ a odešlete.

Pokud chcete k přiznání přidat povinné přílohy (například potvrzení o umístění dítěte v MŠ kvůli školkovnému) najdete v pravém menu také položky „Jiné přílohy“ a „Přílohy DAP“.

Existují také programy (software) třetích stran, které OSVČ umožní vyplnění daňového podání a následné elektronické odeslání s použitím uznávaného elektronického podpisu nebo vytvoření XML souboru, který je možné načíst do aplikace EPO, zkontrolovat a odeslat (popřípadě znovu uložit k odeslání do datové schránky).

Jap 


Nejčastější chyby v daňových přiznáních.

13.3.2023, Zdroj: Česká daňová správa

struktura dokumentu

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podání daňového přiznání k dani z příjmů FO a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout?

Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý měsíc. Velká část veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu, a proto Finanční správa upozorňuje na změny a novinky platné pro přiznání za rok 2022 a na nejčastější chyby daňových poplatníků, aby měli dostatek času se jim vyvarovat.

Termín pro podání tzv. papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadá na pondělí 3. dubna 2023. Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je úterý 2. května 2023. Pokud daňové přiznání podává za daňový subjekt daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pondělí 3. července 2023. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Jakým chybám se mají poplatníci vyhnout?

Zřizování datových schránek a podání přiznání v nesprávném formátu PDF

Od nového roku jsou ze zákona zřizovány datové schránky pro OSVČ a právnické osoby, které datovou schránku dosud nemají. Se zpřístupněním datové schránky podnikající fyzické osoby zřizované ze zákona je spojena povinnost osoby, které byla tato datová schránka zpřístupněna, podat daňové přiznání elektronicky, a to ve vztahu k těm podáním, která se vztahují k činnosti, ve které alespoň částečně vystupuje jako podnikající fyzická osoba.

V takovém případě lze k podání daňového přiznání finančnímu úřadu v elektronické formě využít nejen datovou schránku, ale i některý z jiných možných způsobů autorizované elektronické komunikace na dálku. Doporučujeme elektronicky podat přiznání prostřednictvím portálu MOJE daně. Při zpracování elektronického přiznání pak daňové subjekty často chybují v tom, že přiznání sice pošlou na finanční úřad pomocí datové schránky, ale v nesprávném formátu. Elektronické přiznání musí být podáno v předepsaném formátu XML a nelze ho elektronicky podat ve formátu PDF.

Informační shrnutí a nejčastější dotazy a odpovědi k datovým schránkám jsou k dispozici na webu Finanční správy.

Vlastní otázky k problematice datových schránek můžete konzultovat také na dubnovém semináři Datové schránky nejen pro živnostníky.

Uplatňování slev na dani

Poplatníci by měli věnovat zvýšenou pozornost při uplatňování nároku na odčitatelné položky od základu daně a slev na dani, zda na ně mají ze zákona nárok a případně v jaké výši.

 • V nesprávné výši bývá uplatňováno například školkovné, poplatníci si tuto slevu uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili částku nižší.
 • U slevy na vyživované dítě dochází k uplatnění dítěte/dětí souběžně oběma rodiči.
 • Chybně se uplatňují i slevy na manželku nebo manžela, a to z důvodu nezahrnutí některých příjmů do vlastního příjmu manželky nebo manžela, např. nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské.
 • U nezdanitelných částí základu daně dochází k jejich nárokování, i když ze zákona nárok nevzniká, například úroky z hypotéky poskytnuté na bydlení si uplatňuje i ten, kdo není vlastníkem nemovitosti nebo nemovitost není používána k trvalému bydlení, ale např. k rekreaci nebo nájmu.

Vracení přeplatku na dani z příjmů

Součástí formuláře daňového přiznání je i žádost o vrácení přeplatku. Pokud je výsledkem daňového přiznání přeplatek, měl by se podávající ujistit, že přiznání bylo podepsáno a vyplněno nejenom v prohlášení o uvedených údajích, ale také v části žádosti o vrácení přeplatku na samotném konci formuláře přiznání.

 • Jedná se o dvě podání, tj. daňové přiznání a žádost o vrácení přeplatku a obě tato podání musí být podepsána.
 • Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání (do 30 dnů, tj. po 3. dubnu), a to platí i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu.
 • Toto se netýká případů, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup (typicky postup k odstranění pochybností), ani případů, kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně.

Jaké změny v zákoně o daních z příjmů od roku 2022 platí?

V zákoně o daních z příjmů nastaly významné změny, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022, a je třeba na ně při vyplňování přiznání pamatovat.

 • Zvýšení základní slevy na poplatníka na částku 30 840 Kč.
 • Nová sleva na dani za zastavenou exekuci.
 • Úprava osvobození pro daňové nerezidenty výnosů z dluhopisů emitovaných v zahraničí českými subjekty.
 • Fyzické osoby si mohou i v roce 2022 uplatnit dar jako nezdanitelnou část základu daně až do výše 30 % základu daně. Finanční správa k tomuto tématu vydala Informaci k prokazování darů v souvislosti s válkou na Ukrajině, která je zveřejněna na webu Finanční správy.

Veřejnost také zajímá, jak a jestli se daní jednorázový příspěvek na dítě vyplacený v roce 2022. Na základě zákona o jednorázovém příspěvku na dítě vyplácely Úřady práce v uplynulém roce jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč. Jedná se o příjem od daně osvobozený a příspěvek náleží dítěti, tudíž nebude v přiznání započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela či manželky.


Oprava chybně provedeného ročního zúčtování daně.

13.3.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak lze provést opravu chybně uplatněné slevy na dani za předloňský rok v ročním zúčtování daně u zaměstnance?

Dotaz:

Jak správně řešit a napravit, pokud jsem nyní zjistila, že za rok 2021 bylo zaměstnanci provedeno špatně roční zúčtování daní ve prospěch zaměstnance (byla mu uplatněna sleva na manžela za celý rok, ale svatbu měli v průběhu roku). Aktuálně jsem ještě neprovedla roční zúčtování daně za rok 2022. Jak lze tuto chybu napravit? Lze to i v návaznosti na vyúčtování zálohové daně a rok 2022?

Odpověď:

Jde o pochybení týkající se ročního zúčtování za rok 2021 prováděné v r. 2022, kdy vinou plátce vznikl nedoplatek na dani.  Zaměstnavatel je povinen, pokud zaměstnance nadále zaměstnává, bez souhlasu srazit nedoplatek daně nejpozději do 20. 3. 2024.  O  sražený nedoplatek daně  se zvýší odvod zálohové daně odvedené v roce 2023.

Roční zúčtování   za rok 2021 je předmětem Vyúčtování daně  z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022  – lhůta pro podání 20. 3. 2023.

V příloze č. 3 se uvede  oprava daně vzniklá z ročního zúčtování za rok 2021 a též datum odvedeného daňového nedoplatku.

V žádném případě nelze kompenzovat s ročním zúčtováním za rok 2022 prováděné do konce března 2023.


Roční zúčtování & daňové přiznání u ukrajinské zaměstnankyně.

14.3.2023, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdy lze provést roční zúčtování daně u ukrajinské zaměstnankyně? Může si podat tato zaměstnankyně příp. daňové přiznání k dani z příjmů a uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?

Dotaz:

Od 1. 4. 2022 zaměstnáváme zaměstnankyni, která má sice trvalé bydliště na Ukrajině, ale aktuálně má pronajatý byt v Praze, kde bydlí se svou dcerou a rodiči, manžela nemá. Má vízum o dočasné ochraně, které platí do 31. 2. 2024, chtěla by si vyřídit zelenou kartu a zůstat natrvalo v České republice.

Ve mzdě zaměstnankyně uplatňujeme měsíčně pouze slevu na poplatníka, v únoru 2023 požádala zaměstnavatele o roční zúčtování a chtěla by dodatečně uplatnit slevu na dítě, což jí zaměstnavatel odmítl v rámci ročního zúčtování zohlednit.

• Může si podat zaměstnankyně daňové přiznání a v rámci něj zohlednit daňové zvýhodnění na dítě? Nebo nemá nárok, když je z Ukrajiny?

• A kdyby si na finančním úřadě vyřídila daňový domicil a bylo jí potvrzeno rezidentství ČR, mohla by na základě tohoto rozhodnutí v ročním zúčtování za 2022 uplatnit slevu na dítě? Nebo jen v daňovém přiznání?

• A v roce 2023 by jí mohl zaměstnavatel uplatňovat daňové zvýhodnění měsíčně?

Odpověď:

Zaměstnankyně zřejmě splňuje podmínky pro daňové rezidenství v ČR, proto by měla navštívit místně příslušného správce daně a požádat o vydání potvrzení o daňovém domicilu pro fyzické osoby. Žádost je dobré připravit před jednáním (včetně požadovaných listin), lze ji dohledat v ukrajinském jazyce na webu Finanční správy ČR, viz odkaz: 6) Tiskopisy / форми | Daňová práva a povinnosti poplatníků z Ukrajiny | Informace související s válkou na Ukrajině | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz) Potvrzení o daňovém domicilu je ve většině podobných případů správcem daně vydáváno za dobu určitou, tedy např. od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022. V případě, že správce daně vydá potvrzení, je daňové postavení občanů z Ukrajiny stejné jako postavení občanů ČR.

Zaměstnankyně má možnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2022, ve kterém uvede všechny příjmy, které obdržela od zaměstnavatele a uplatní si daňové zvýhodnění na dítě.

V případě, že by zaměstnavatel měl k dispozici potvrzení o daňovém domicilu ke dni žádosti o roční zúčtování, mohl by již v ročním zúčtování zohlednit nárok na daňové zvýhodnění na dítě.

Pokud se jedná o zdanění v roce 2023, situace se opět odvíjí od potvrzení o daňovém rezidenství. Pokud zaměstnanec prokáže zaměstnavateli, že je daňovým rezidentem ČR, je možné nárokovat daňové zvýhodnění na dítě měsíčně. Vice informací zveřejnila Finanční správa ČR na webu zde: Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem | 2022 | Informace, stanoviska, sdělení | Zaměstnanci – zaměstnavatelé | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)


Slevy na pojistném od února a července 2023.

1.2.2023, Zdroj: ČTK, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od 1. 2. 2023 mohou zaměstnavatelé využít slevy na sociálním pojištění u zaměstnanců, kteří budou pracovat na zkrácený úvazek.

Konkrétně se odpočet vztahuje na studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené, na všechny, co pečují o dítě do 10 let nebo i osoby starší 55 let. U nich bude zaměstnavatel z toho, co sám hradí za pracovníky, odvádět na sociálním pojistném o 5 % méně. Další slevy na pojistném se pak chystají pro pracující důchodce na léto.

Odpočet se vztahuje na zaměstnance pracující týdně alespoň 8 a maximálně 30 hodin. Kromě samoživitelů by mohli dostat větší šanci i lidé, kteří jsou na trhu práce méně vyhledávaní. Do této skupiny patří kromě zdravotně znevýhodněných osob také mladí lidé, dlouhodobě nezaměstnaní, kteří se právě rekvalifikovali, a také lidé ve věkové skupině nad 55 let.

MPSV systematicky podporuje vytváření pracovních pozic využívajících zkrácené úvazky a flexibilní pracovní dobu. Cílem je usnadnit pozici na trhu všem, kteří obtížně hledají uplatnění nebo nemohou pracovat na plný úvazek. „Jde například o samoživitelky a samoživitele nebo o osoby se zdravotním postižením, kteří objektivně nemohou pracovat na klasický plný úvazek. Ale nejen o ně. Sleva na pojistném na sociální zabezpečení je jednou z cest, jak chceme motivovat firmy, aby tato místa vytvářely všude tam, kde to je jen trochu možné,“ zdůraznil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Další sleva na sociálním pojištění se chystá od letošního července. Bude se týkat pracujících nebo podnikajících seniorů, kteří zároveň již pobírají starobní důchod. „Snažíme se podporovat zaměstnávání seniorů, kteří ještě nechtějí odcházet do důchodu a mohou ještě být aktivní v rámci své profese,“ uvedl ministr. U pracujících důchodců se sníží sazba pojistného o 6,5 procenta, tedy o částku, kterou odvádí každý zaměstnanec. Tato úprava přinese pro důchodce z každých vydělaných 10 000 Kč zvýšení čisté mzdy o 650 korun a pro zaměstnavatele výrazné administrativní zjednodušení.


Daně z příjmů a nemovitostí u poskytovatelů ubytovacích služeb.

13.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

GFŘ vydalo aktualizovaný výklad k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb platný od roku 2023.

Poskytování ubytovacích služeb zařazených do kódu 55 klasifikace produkce CZ-CPA je u fyzických osob příjem podle § 7 zákona o daních z příjmů.

Příjmy poskytovatele ubytovacích služeb s živnostenským oprávněním jsou zdaňovány jako příjmy ze živnostenského podnikání, a pokud poskytovatel neuplatní výdaje ve skutečné výši, může uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů (max. 1,2 mil. Kč).

Pokud nemá živnostenské oprávnění, pak pokud poskytovatel neuplatní výdaje ve skutečné výši, může uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů (max. 800 000 Kč).

Při splnění podmínek může poskytovatel ubytovacích služeb vstoupit do paušálního režimu.

Pro účely daně z nemovitých věcí tato nemovitá věc slouží k podnikání a podléhá příslušné sazbě daně pro podnikání. Zdanitelná stavba/jednotka je považována za užívanou k podnikání, i když není k 1. lednu zdaňovacího období zrovna obsazena.  Aktuální sazba daně je 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy.


Změny v DPH od 1. 7. 2023.

14.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od července má dojít k úpravám v DPH v důsledku nového stavebního zákona.

Novelizací zákonem č. 284/2021 Sb., který mění zákon o DPH v souvislosti s novými stavebními předpisy, byla změna též ustanovení zákona o DPH, a to:

 •  § 48 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení
 •  § 56 Dodání nemovité věci
 •  § 56a Nájem nemovité věci

Úpravy v zákoně vyplývají zejména z nových definic klíčových pojmů, jako je obytný prostor, stavba bytového domu a stavba rodinného domu. V současné době vycházejí definice staveb pro bydlení zejména z vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Od 1. 7. 2023 jsou tyto pojmy obsaženy přímo v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Případné praktické dopady na aplikaci DPH budou předmětem výkladu, se kterým čtenáře včas seznámíme.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526