DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 27. 3. 2023

Informace k novele zákona o DPH pro rok 2023.  

DPH u poskytovatelů ubytovacích služeb.  

Poskytovatelé přepravních služeb z pohledu DPH.  

Pravidla DPH pro subjekty s menším obratem.  

Poukázky zaměstnancům za výkony a DPH.  

DPH a ztráta obalů.  

Informace k novele zákona o DPH pro rok 2023.

6.2.2023, Zdroj: Finanční správa

Zrušení registrace plátce na žádost.

V návaznosti na Informaci k novele zákona o DPH – zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022), zveřejněnou dne 1. 12. 2022, a s ohledem na smysl a cíl předmětné novely zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon o DPH“) komunikované s Ministerstvem financí, Finanční správa sděluje, že plátci, kteří za období leden 2022 až prosinec 2022 nedosáhli obratu většího než 2 mil. Kč a zároveň uplynul 1 rok ode dne, kdy se daná osoba stala plátcem, mohou v souladu s § 106b odst. 1 písm. a) bod 1 zákona o DPH, ve znění účinném od 1. 1. 2023, požádat o zrušení registrace k DPH.

Požádat o zrušení registrace mohou také plátci podle § 6b nebo § 6e zákona o DPH (např. dědic), pokud uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se stali plátcem, a jejich obrat nepřesáhl za období říjen 2022 až prosinec 2022 hodnotu 500 000 Kč. Pokud plátci naplní všechny podmínky pro zrušení registrace, bude žádostem vyhověno.


DPH u poskytovatelů ubytovacích služeb.

21.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

GFŘ vydalo aktualizovaný výklad k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb platný od roku 2023.

Informace je zaměřena na účastníky transakcí, kdy jsou poskytovány ubytovací služby přes internetové platformy typu Airbnb, Booking apod.

Jde o služby odlišné od nájmu nemovité věci. Ubytovací služby jsou služby zařazené do kódu 55 klasifikace produkce CZ-CPA, jde o ubytování v různých typech zařízení mimo obvyklé bydliště návštěvníků, poskytování místa pro rekreační vozidlo nebo stan apod.

Ubytovací služby nelze považovat za služby osvobozené bez nároku na odpočet DPH, jde o zdanitelné plnění. Při překročení obratu 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců vzniká poskytovateli ubytovacích služeb plátcovství ze zákona a povinnost registrace.

Poskytnutí služby online platformy je zprostředkováním ubytovací služby, jde o elektronicky poskytovanou službu. Místo plnění záleží na statusu příjemce, může jít přitom o:

  • Plátce usazeného v ČR, pak je místo plnění v ČR.
  • Osobu povinnou k dani usazenou v ČR, pak přijetí služby z ní činí identifikovanou osobu, která se musí registrovat k DPH.
  • Osobu nepovinou k dani, kdy má povinnost přiznat daň poskytovatel.

Další detaily lze najít v informaci zveřejněné na stránkách Finanční správy.


Poskytovatelé přepravních služeb z pohledu DPH.

21.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023.

GFŘ se zabývá v nově vydaném výkladu „Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023“ rovněž problematikou DPH. Cílem je popsat daňové povinnosti subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti (např. UBER, BOLT, LIFTAGO a další).

Obdobná informace byla již jednou v roce 2017 vydána, tato nová ji nahrazuje.

Osoba poskytující přepravu osob prostřednictvím dané mobilní aplikace je pro účely DPH osobou povinnou k dani stejně jako společnost, která poskytuje službu spočívající v přístupu k softwaru (mobilní aplikaci), její možnosti použití a služby včetně práva přijímat požadavky na přepravu (dále jen „služba přístupu k mobilní aplikaci“).

Služby spočívající v přepravě osob mají místo plnění tam, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Pokud přepravce se sídlem v ČR dosáhne obratu za služby v ČR (popř. v součtu s jinými plněními) nad 2 mil. Kč, stane se plátcem DPH ze zákona.

Služba přístupu k mobilní aplikaci realizovaná osobou neusazenou v ČR poskytovateli přepravy, který je považován za osobu povinnou k dani mající sídlo v ČR nebo za plátce DPH, má místo plnění v ČR. Pokud je služba přístupu k mobilní aplikaci poskytována úplatně, pak u příjemce (přepravce) – plátce DPH – vznikne povinnost přiznat daň z přijetí služby. Z příjemce, který není plátcem DPH, přijetí služby učiní identifikovanou osobu. Vedle povinnosti registrace jí vznikne povinnost přiznat DH, aniž by měla nárok na odpočet DPH.


Pravidla DPH pro subjekty s menším obratem.

7.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2025 mají být v členských státech EU změněna pravidla DPH pro malé podniky.

Od roku 2025 má dojít ke změnám z limitech pro povinnou registraci k DPH na základě Směrnice Rady (EU) 2020/285 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem sledování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky.

Již při zvýšení limitu pro zákonnou registraci k DPH z 1 na 2 mil. Kč požádala ČR o výjimku do konce roku 2024, neboť od 1. ledna 2025 má být všem členským státům umožněno navýšit prahovou hodnotu až do částky 85 000 EUR.

V současné době je umožněno osvobodit jen malé podniky usazené v členském státě, v němž je daň splatná. Tato výjimka neplatí pro podniky, které v daném členském státě usazeny nejsou. Cílem změn je, aby malé podniky bez ohledu na stát usazení měly mít možnost využívat osvobození, i když jsou usazené v jiném členském státě, než je stát, v němž je daň splatná.


Poukázky zaměstnancům za výkony a DPH.

20.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU řešil případ, kdy společnost odměňovala mimořádně výkonné zaměstnance nákupními poukázkami.

V řešené situaci (C‑607/20) britská společnost (v té době byla UK členský stát EU) zavedla program, jehož cílem bylo odměnit nejzasloužilejší a nejvýkonnější zaměstnance. Odměny byly několikastupňové, nicméně trnem v oku správce daně se staly nákupní poukázky.

Maloobchodníci prodávali poukázky společnosti v USA, která patřila do skupiny britské společnosti. Ta je následně zakoupila a předala bezúplatně zaměstnanci.

Správce daně doměřil DPH z těchto poukázek, neboť bezplatné poskytování nákupních poukázek společností jejím zaměstnancům představuje plnění, které je třeba považovat za poskytnutí služby za úplatu.

Případ doputoval až k Soudnímu dvoru EU, kterému byly předloženy tyto otázky:

  1. Je vydávání poukázek zaměstnancům osobou povinnou k dani na nákup u nespřízněných maloobchodníků v rámci programu oceňování nejvýkonnějších zaměstnanců poskytnutím služby „pro její soukromou potřebu nebo pro potřebu jejích zaměstnanců, popřípadě obecněji řečeno k jiným účelům než pro účely jejího podnikání“?
  2. Je pro zodpovězení první otázky relevantní skutečnost, že osoba povinná k dani sleduje při vydávání nákupních poukázek zaměstnancům obchodní účel?
  3. Je pro zodpovězení první otázky relevantní skutečnost, že nákupní poukázky vydávané zaměstnancům jsou určeny pro jejich vlastní potřebu a mohou být použity pro soukromé účely zaměstnanců?

Pole SDEU zavedení tohoto programu vycházelo z úvah o řádném fungování obchodní činnosti podniku a ve snaze o dodatečný zisk, přičemž výhoda, která z něj pro zaměstnance vyplývá, je pouze vedlejší ve vztahu k potřebám podniku.

Pokud by bylo třeba zohlednit pouze jejich použití, dotčené nákupní poukázky by musely být považovány za plnění k uspokojení soukromých potřeb zaměstnanců.

Nicméně v celkovém kontextu poskytování služeb spočívající v tom, že podnik nabízí svým zaměstnancům nákupní poukázky v rámci jím zavedeného programu, jehož cílem je oceňování a odměňování nejzasloužilejších a nejvýkonnějších zaměstnanců, není předmětem DPH.

Uvedený závěr je výjimkou k běžnému pojetí soukromé spotřeby, proto bude potřeba s ním zacházet obezřetně.


DPH a ztráta obalů.

18.1.2023, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak řešit ztrátu obalů z hlediska DPH?

Dotaz:

Obdrželi jsme fakturu z Německa za ztrátu obalů. Tato faktura byla vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge). My jsme tuto fakturu uvedli na řádek 5 v přiznání za 11/2022. Máme nárok na DPH nebo máme udělat dodatečné daňové přiznání a DPH vrátit?

Odpověď:

Bohužel neuvádíte, jaká je smluvní podstata této částky.

Pokud by to byla náhrada škody, pak vůbec nepodléhá zdanění.

Pokud je to ale fakturace předmětných obalů, které tím pádem již nejsou „vratné“, a došlo k jejich dodání a převodu vlastnictví na vás, pak je to spíš ř. 12. Nárok na odpočet bych raději neuplatnila, neboť neprokážete, že jste dané zboží použili pro svou ekonomickou činnost.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526