DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 24. 4. 2023

Odvod DPH uvedené na faktuře.  

Registrace k DPH zpětně.  

Dovoz zboží nevlastníkem z pohledu DPH.  

DPH u nájmu hrobových míst a spojených služeb.  

Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů.  

Odvod DPH uvedené na faktuře.

4.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU rozhodoval ve věci povinnost dodavatele vždy odvést DPH ve výši uvedené na daňovém dokladu.

V rakouském případu C-378/21 P GmbH  provozovala společnost kryté hřiště a cena za jeho použití obsahovala 20% DPH. Následně se však zjistilo, že tato služba má podléhat 13% DPH. Podala tudíž dodatečné přiznání na daň nižší. To však finanční správa neakceptovala s tím, že poskytovatel musí odvést DPH v částce, kterou vybrala v ceně od zákazníků.

Soudní dvůr EU však dal za pravdu společnosti, neboť osoba povinná k dani, která poskytla službu a na faktuře uvedla částku DPH vypočtenou na základě nesprávné sazby, není povinna podle tohoto ustanovení odvést chybně fakturovanou část DPH, pokud neexistuje nebezpečí ztráty daňových příjmů z důvodu, že příjemci této služby jsou výlučně konečnými spotřebiteli, kteří nemají nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu.


Registrace k DPH zpětně.

18.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci, kdy správce daně zjistil po 8 letech, že subjekt je plátcem daně.

Správce daně posuzoval organizační složku zahraničního subjektu, která byla ode dne 31. 3. 2010 ve sdružení se společností Česká síť, s. r. o., která je plátcem DPH. Subjekt však nepodal přihlášku k registraci, přestože podle tehdy platného zákona o DPH se automaticky stala plátcem daně.

V září 2018 proto správce daně rozhodl, že z úřední povinnosti registruje organizační složku jako plátce daně z přidané hodnoty se zpětnou účinností od 31. 10. 2010.

Podle názoru NSS (č. j. 6 Afs 331/2021 – 61) však je zpětná registrace možná pouze v 3leté prekluzivní lhůtě. V daném případě však nebylo možné zjistit, kdy skončila činnost v rámci sdružení, tudíž zda ještě v době daňové kontroly neuběhla prekluzivní lhůta pro registraci za pozdější období než k 31. 3. 2010.


Dovoz zboží nevlastníkem z pohledu DPH.

17.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě dovozu může vzniknout povinnost odvodu DPH dovozci, který není vlastníkem zboží. Problematičtější však je uplatnění odpočtu daně na vstupu.

Pokud zboží dováží osoba, která není jeho vlastníkem, vzniká jí povinnost odvést DPH na výstupu.

Výbor pro DPH se zamýšlel nad dopady judikatury ohledně souvisejícího nároku na odpočet DPH. Téměř jednomyslně potvrzuje, že dovozce nemá nárok na odpočet DPH, pokud jsou splněny obě následující podmínky:

 • nemá právo nakládat se zbožím jako vlastník;
 • náklady na zboží nemají přímou a bezprostřední souvislost s jeho ekonomickou činností.

To platí i v případě, že osoba povinná k dani je držitelem dokladu splňujícího podmínky pro uplatnění nároku na odpočet podle směrnice.

Z toho lze naopak dovozovat, za jakých podmínek lze o uplatnění nároku na odpočet uvažovat. Je nutné, aby náklady na zboží měly přímou a bezprostřední souvislost s ekonomickou činností dovozce, který není jeho vlastníkem.

Viz WP 1061 – COMMISSION QUESTION ON LEASED GOODS IMPORT AND RIGHT TO DEDUCT VAT OF THE LESSEE

Je pravdou, že koordinační výbor č. 189/11.10.07 a jeho závěry nebyly oficiálně zneplatněny.


DPH u nájmu hrobových míst a spojených služeb.

27.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

GFŘ vydalo informaci k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených.

Generálním finančním ředitelstvím byla vydána Informace, kterou od 1. 4. 2023 mění přístup k uplatňování DPH při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených. Nově již není provozování veřejného pohřebiště obcí považováno za výkon veřejné správy.

Pronájem hrobových míst je považován za nájem pozemku osvobozený od DPH. Služby spojené s nájmem hrobového místa jsou v případě poskytování posuzovaných služeb jediným poskytovatelem vedlejším plněním, tedy by měly mít i stejné posouzení z hlediska DPH.

Zároveň s tím GFŘ ruší starší výklady:

 • Informace o uplatňování DPH u neziskových subjektů ze dne 28. 1. 2005
 • Informace MF č.j. 18/106 802/2008-181 ze dne 22. 12. 2008 týkající se některých ustanovení novely zákona o DPH č. 302/2008 Sb., s účinností od 1. 1. 2009 ve vztahu k veřejnoprávním subjektům.

  Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů.

  13.4.2023, Zdroj: Finanční správa

  Občanům nabídne rozšířené služby včetně výjezdů do obcí v období tzv. daňových kampaní.

  Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě důkladné analýzy využívání územních pracovišť finančních úřadů a rozsahu jimi zajišťovaných činností zruší k 1. 7. tohoto roku 77 územních pracovišť. Tímto krokem vláda plní jeden z bodů svého programového prohlášení – postupně zefektivnit státní správu. Konzultační služby pro občany dotčených obcí budou v úředních dnech zajištěny prostřednictvím telefonických kontaktních linek provozovaných příslušnými finančními úřady. Osobní kontakt a pomoc daňovým subjektům v souvislosti s podáváním daňových přiznání především k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob zajistí pracovníci finančních úřadů během svých častějších výjezdů do dotčených obcí.

  Zrušena budou zejména pracoviště, jejichž služby jsou ze strany veřejnosti podle provedené analýzy nejméně využívány nebo v praxi zajišťují především služby podatelny. V současné době již 56 těchto pracovišť funguje v omezeném režimu dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci, kteří na dané místo dojíždějí ze svých stálých pracovišť (tzv. „2+2“). Analýza ukázala, že daňoví poplatníci už nyní služby těchto pracovišť příliš nevyužívají a prakticky je nenavštěvují. O vyhledávané klíčové služby finančních úřadů občané po zrušení vybraných územních pracovišť ale nepřijdou. Zejména při podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí nebo k dani z příjmů fyzických osob veřejnost velmi oceňuje aktivní komunikaci a pomoc pracovníků finančních úřadů. Na základě této zkušenosti a pozitivní zpětné vazby zajistí Finanční správa rozšířený rozsah výjezdů do příslušných obcí.

  Výjezdy pracovníků finančních úřadů do obcí budou probíhat v obdobích, kdy daňové subjekty podávají největší počet daňových přiznání:

  • v lednu, tedy v době podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí,
  • v březnu s ohledem na základní lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

  Ve výše zmíněných měsících rozšíří finanční úřady místně příslušné jednotlivým obcím také možnost konzultací s jejich pracovníky prostřednictvím kontaktních telefonních linek. Informace o číslech těchto telefonních linek by měla být občanům k dispozici také na pracovištích obecních úřadů příslušných obcí. V případě zájmu poskytne Finanční správa obecním úřadům tištěné formuláře daňových přiznání, pokud budou někteří občané stále využívat možnost podání daňového přiznání v listinné (papírové) podobě.

  V současnosti mají finanční úřady celkem 201 územních pracovišť, z nichž je 98 tzv. řídicích. Ta řídí ostatních 103 územních pracovišť. V letech 2016 a 2020 bylo ze 103 řízených územních pracovišť celkem 56 převedeno do tzv. optimalizovaného režimu (označovaného jako „režim 2+2“), který zajišťuje přítomnost dvou pracovníků finančních úřadů ve dvou úředních dnech. Díky výše popsanému zeštíhlení se počet územních pracovišť sníží na 124, počet řídicích pracovišť zůstane zachován a tzv. optimalizovaný režim bude zrušen. Odborné schopnosti zaměstnanců rušených pracovišť budou efektivněji využity v jiných lokalitách finančních úřadů.

  Příloha:

  Seznam územních pracovišť finančních úřadů plánovaných ke zrušení

  Stáhnout Office Seznam_uzp_fu_planovanych_ke_zruseni.xlsx

  Seznam zachovaných územních pracovišť finančních úřadů

  Stáhnout Office Seznam_zachovanych_uzp_fu.xlsx

   

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526