DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 8. 5. 2023

Skutečné zahájení daňové kontroly.  

Slevy na dani pro rok 2023 v dotazech a odpovědích.  

Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu odevzdejte do 30 dnů po přiznání.  

Platba daně z nemovitých věcí na rok 2023.  

Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kterým byla v roce 2023 zřízena datová schránka ze zákona.  

Skutečné zahájení daňové kontroly.

23.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu může k zahájení daňové kontroly dojít i dříve než jejím formálním zahájením.

Nejvyšší správní soud (č. j. 3 Afs 8/2020 ze dne 28. 07. 2022) rozhodoval ve věci nároků na odpočet DPH spočívající v přijatých zdanitelných plněních za reklamy umístěné na závodních vozech třetích osob při závodech rallye.

Daňová kontrola byla formálně zahájena při ústním jednání, což bylo zaznamenáno v protokolu. Již předtím však správce daně prováděl v rámci vyhledávací činnosti místní šetření.

Z úředního záznamu o místním šetření přitom vyplývalo, že správce daně již před zahájením daňové kontroly dělal kroky, které mají být součástí daňové kontroly (ověřoval zaúčtování reklamy a uplatnění nároku na odpočet, ověřoval platby, zhlédl videozáznam z Mistrovství České republiky v rallye, prostudoval předloženou smlouvu o reklamě a propagaci, prověřoval dodavatele a prováděl další úkony). Bylo zřejmé, že správce daně získané podklady pouze neshromažďoval, ale že se s nimi seznamoval a následně je i hodnotil.

Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že cílem místního šetření prováděného je pouhé získání podkladových informací a tzv. mapování terénu. Protokol, který je o místním šetření sepsán (pokud není pořízen úřední záznam), je sice veřejnou listinou, ta však vždy pouze dokumentuje průběh jednání, popis děje či výpovědi jednotlivých osob. Naproti tomu cílem daňové kontroly, jež je kvalitativně intenzivnějším zásahem do práv daňového subjektu, je zjištění či prověření daňového základu nebo jiných okolností rozhodných pro správné stanovení daně. Daňový řád proto daňovému subjektu v rámci tohoto postupu garantuje určitá práva, která při vyhledávací činnosti daňový subjekt nemá. Správce daně tedy musí respektovat smysl a účel uvedených institutů a nesmí je zaměňovat.

Nejvyšší správní soud dovodil, že vyhledávací činnost správce daně byla nad rámec zákonných limitů a fakticky byla daňová kontrola zahájena dříve než ústním jednáním. To pak mělo vliv na běh prekluzivní lhůty pro stanovení daně. Nejvyšší správní soud konstatoval, že daň byla finančním úřadem doměřena po uplynutí prekluzivní lhůty.


Slevy na dani pro rok 2023 v dotazech a odpovědích.

1.5.2023, Zdroj: Finanční správa

Existuje několik možností, které zaměstnancům umožňují snížit daňovou povinnost a zároveň nepřestoupit povinnosti dané zákonem. Jednou z nich jsou slevy na dani, které může zaměstnanec uplatnit měsíčně, případně na konci roku prostřednictvím daňového přiznání nebo při ročním zúčtování.

Podívejme se na několik dotazů kladených v souvislosti s nimi.

Dotaz č. 1

Jak vysoké jsou slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů pro rok 2023?

 • 30 840 Kč základní sleva na poplatníka (možnost uplatnění i u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty ČR),
 • 24 840 Kč sleva na manžela/manželku, resp. partnera podle zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „manžel“) bez vlastních příjmů nebo s příjmy nepřesahujícími roční limit ve výši 68 000 Kč a jedná-li se o druhého z manželů, kterému byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P, ve dvojnásobné výši (definice manžela/manželky viz ustanovení § 21e zákona o daních z příjmů),
 • 2 520 Kč základní sleva na invaliditu (invalidní důchod I. a II. stupně),
 • 5 040 Kč rozšířená sleva na invaliditu (invalidní důchod III. stupně),
 • 16 140 Kč pro držitele průkazu ZTP/P, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P,
 • 4 020 Kč sleva na studenta,
 • 17 300 Kč sleva za umístění dítěte.

Dotaz č. 2

Mohu uplatnit slevu za umístění dítěte (školkovné) v případě, že toto školné bylo hrazeno benefitní společností z mého benefitního zaměstnaneckého systému?

Uplatnění slevy za umístění dítěte podle § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb odst. 1 zákona o daních z příjmů je vázáno mimo jiné na podmínku, že tato sleva odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů.

V případě, že výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení vynaložil zaměstnavatel za zaměstnance, pak zaměstnanec nesplňuje zákonné podmínky pro uplatnění předmětné slevy.

V § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů je definováno, že nárok na poskytnutí slevy na dani za umístění dítěte prokazuje poplatník potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních.

Předškolní zařízení vydává poplatníkovi potvrzení v souladu s § 38l zákona o daních z příjmů, ve kterém potvrzuje pouze částku skutečně poplatníkem vynaloženou a nemůže potvrzovat platby provedené zaměstnavatelem, a to ani v případě, že úhrada proběhla prostřednictvím „benefitní karty“ zaměstnance.

Dotaz č. 3

V čem spočívá nový druh slevy na dani za zastavenou exekuci?

Slevu na dani za zastavenou exekuci podle ustanovení § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů je možné uplatnit v rámci daňového přiznání, nebo na základě žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele, za zdaňovací období roku 2022.

Daň poplatníka (oprávněného) se snižuje o slevu za zastavenou exekuci ve výši náhrady přiznané exekutorem při zastavení exekuce. Sleva se týká pohledávek do maximální výše 1 500 Kč. Výše náhrady činí 30 % z vymáhané částky. Maximální výše slevy na dani za jednu exekuci činí 450 Kč.

Uvedenou slevu na dani si mohou, v souladu s § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů, uplatnit jak fyzické, tak právnické osoby (oprávnění). Zaměstnanci do žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění uvedou výši přiznané náhrady za zastavenou exekuci a doloží usnesení (příp. více usnesení) o zastavení exekuce.


Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu odevzdejte do 30 dnů po přiznání.

Podnikatelé, kteří odevzdávají daňové přiznání elektronicky do 2. května, mají na odevzdání přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny čas maximálně do 2. června. Někteří ale musejí splnit svou povinnost dříve.

21.04.2023 | BusinessInfo.cz

Rozhodující je totiž den, kdy daně přiznali. OSVČ musejí přehled o příjmech a výdajích odevzdat správě sociálního zabezpečení i své zdravotní pojišťovně do jednoho měsíce od podání daňového přiznání (DAP) respektive tři měsíce od ukončení zdaňovacího období.

Ti, kdo ručně vyplňovali klasický růžový tiskopis a podávali přiznání v termínu do 3. dubna, musejí přehledy doručit do 2. května 2023.

Při přiznání elektronickou cestou, které už se letos týká všech OSVČ s aktivními datovými schránkami, platí nejzazší termín 2. května 2023, přehled proto musíte odevzdat nejpozději do 2. června. Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nejpozdější lhůtou pro jeho odevzdání 3. červenec (první pracovní den po běžném termínu). Pak máte čas až do počátku srpna.

Upozorňujeme, že spolupráci s poradcem musíte oznámit do konce dubna jak na správu sociálního zabezpečení, tak i na svou zdravotní pojišťovnu.

„Přehledy pro ČSSZ odevzdáváte vždy. Povinnost je podat není podmíněna výší příjmů,“ připomíná ještě Gabriela Ivanco, daňová poradkyně Mazars. Výjimkou jsou plátci paušální daně, kteří už od loňského roku daňové přiznání ani zmíněné přehledy odevzdávat nemusejí.

„Výše zmíněný deadline ovšem neznamená, že mohou všichni odkládat svoji povinnost do 2. 6. Klíčové je doručit přehled do jednoho měsíce od daňového přiznání. Pokud přiznáte daně 21. 4., nečekáte do června. Platí pro vás termín 21.5.,“ upozorňuje poradce Michal Dvořáček.

Zatímco daňové přiznání podává pouze OSVČ, jež má roční příjmy převyšující 15 tisíc korun (případně šest tisíc u vedlejší činnosti), přehledy je nutné odevzdat vždy, a to i tehdy, pokud jste podnikali například jen měsíc nebo nevydělali ani korunu. Majitelé živnostenského listu s nižšími nebo nulovými příjmy ovšem měli čas jen do 11. dubna 2023.

Výjimkou jsou plátci paušální daně

Ušetřit na daních z příjmů i povinném pojistném a nemuset každoročně podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ. To jsou hlavní výhody paušální daně, která platí od loňského roku.

Měsíčně platíte jen minimální zálohy na zdravotní pojistné, nejnižší možné platby za sociální pojištění navýšené o 15 procent, a konečně daň z příjmu ve výši 100 korun. Celkově se k paušální dani přihlásilo zhruba sto tisíc živnostníků s ročními příjmy do jednoho milionu.

Kdy jsou podnikatelé osvobozeni od placení záloh pro ČSSZ?

 • za kalendářní měsíce, v nichž po celý měsíc měli nárok na výplatu nemocenského, PPM nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí.
 • od kalendářního měsíce, ve kterém doložil živnostník, který má podnikání jako vedlejší zdroj příjmů, příslušné OSSZ potvrzení od zaměstnavatele, případně od více zaměstnavatelů, že ze zaměstnání dosáhl maximálního vyměřovacího základu, a to až do kalendářního měsíce, který předchází měsíci, „ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, který následuje po roce, v němž OSVČ tohoto maximálního vyměřovacího základu dosáhla“.

Jak a komu přehledy podat?

´Přehledy odevzdáváte místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze rozděleno dle obvodů) a své zdravotní pojišťovně. Přestože by již v dubnu 2023 měly mít všechny OSVČ povinně zřízené datové schránky a měly by komunikovat s úřady elektronicky (podat daňové přiznání mají všichni majitelé datovek povinně elektronickou cestou), zdravotní pojišťovny ani ČSSZ na elektronickém podání netrvají.

Přehledy tedy, pokud je nepodáváte elektronicky, můžete poslat poštou nebo osobně odevzdat na pobočce.

„Podnikateli preferovanou a zároveň nejjednodušší formou je elektronické podání prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného na ePortálu ČSSZ. Interaktivní formulář lze použít a vytisknout i bez nutnosti následného zaslání prostřednictvím ePortálu ČSSZ,“ upozorňuje ČSSZ na svých webových stránkách.

Jak na podání přehledů (podrobné informace na ČSSZ)

K tomu, aby mohl vyplňovat formuláře na ePortálu ČSSZ, nemusí zde být podnikatel nutně přihlášen.

Pokud se nicméně k ePortálu ČSSZ – prostřednictvím své datové schránky nebo Národní identitní autority (identita občana) – přihlásí, jsou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ a také další potřebné údaje.

Přehled můžete poslat také poštou na adresu místně příslušné OSSZ, a teoreticky využít schránku pro příjem fyzických podání, kterou obvykle najdete u vstupu do budovy sociálky.

U zdravotních pojišťoven je postup obdobný.  Některé pojišťovny nabízejí také online samoobsluhu.

Například u VZP se můžete zaregistrovat na portále VZP Point, přehled vyplnit on-line a odeslat jeho prostřednictvím. V navigaci zde vyberete možnost Nové podání, kliknete na „Přehled o výši daňového základu OSVČ“ a následně na tlačítko „Vyplnit formulář“. Jakmile jsou informace zpracovány, v záložce „Odeslaná podání“ najdete výsledek a dozvíte se případně i to, jestli jsou v přehledu nějaké nesrovnalosti.

Jak vyplnit přehledy o příjmech a výdajích na sociální a zdravotní pojištění?

Nedoplatky na pojistném zaplaťte obratem

Případný nedoplatek pojistného za rok 2022 musíte zaplatit do osmi dnů od doručení přehledu. A platí to znovu v případě, že si OSVČ pospíší a splní svoji povinnost s předstihem.

Příklad: Ten, kdo přiznal daně finančnímu úřadu už 14. března a 13. dubna doručil příslušné dokumenty zdravotní pojišťovně i OSSZ, doplatí pojistné nejpozději do 21. dubna.

Pouze v případě, že přehled odevzdáte poslední den, nebo ho dokonce nedodáte včas, začíná se osmidenní lhůta pro zaplacení počítat od data, do kterého jste měli povinnost splnit. Opozdilci tedy nemohou počítat s osmidenním odkladem.

Pozor na pokuty

OSSZ hříšníky na nesplnění povinnosti nejprve upozorní. Když ale ani poté nereagují, mohou za neodevzdání nebo zpoždění dostat tučnou pokutu.

„Pokud neodevzdáte včas přehled, budete sociálkou vyzváni, abyste tuto povinnost splnili. Za pozdní dodání nebo nedodání přehledu pak hrozí pokuta až 50 000 korun,“ doplňuje Michal Dvořáček.

Pozor! Platí to nejen u sociálního pojištění, ale i u dokumentu pro vaši zdravotní pojišťovnu. Maximální sankce je přitom ve stejné výši.

„Za nesplnění povinnosti předložit přehled o příjmech a výdajích může zdravotní pojišťovna podle zákona č. 592/1992 Sb. podle § 26 odst. 1 uložit pokutu až do výše 50 000 korun,“ potvrzuje mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Schillerová.

Podle zákona může pojišťovna potrestat hříšníka pokutou do dvou let ode dne, kdy se o nesplnění nebo porušení povinnosti dozvěděla a nejpozději do pěti let od zmíněného data

Jak je to s novými zálohami?

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro rok 2023 zvýšila na 2944 korun měsíčně (u vedlejší činnosti na 1178 Kč), minimum u zdravotního pojištění pak narostlo na 2722 korun.

Živnostníci si připlatí i letos. Zálohy na zdravotní pojištění se opět zvyšují

Důvodem je rychlejší růst průměrné mzdy, která je pro výši záloh určující. Celkově si OSVČ (na nejnižších možných zálohách) letos oproti loňsku připlatí 198 korun měsíčně.

U zdravotního pojištění je nutné platit nový odvod už od ledna. Nová minimální záloha byla splatná nejpozději 8. února.

U sociálního pojištění se pak zálohy mění až od „měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být přehled podán“. Podáte-li přehled v květnu, zvyšují se vám platby počínaje červnovou zálohou. Výjimkou je případ, kdy vám z přehledu vycházejí nižší zálohy než v předchozím roce – ty pak můžete platit už od měsíce, v němž přehled odevzdáte.

Kdo platí minimální zálohy?

Nejnižší možnou zálohu platí OSVČ, které s podnikáním v daném roce začínají, případně ti, jejichž roční hrubý zisk nepřesáhl dvanáctinásobek průměrné měsíční mzdy. Pro rok 2022 byla průměrná mzda stanovena na 38 911 korun. Roční hrubý zisk plátců minimálních záloh tedy musel být nižší než 466 932 korun (12 x 38 911).

Jakub Procházka


Platba daně z nemovitých věcí na rok 2023.

25.4.2023, Zdroj: Finanční správa

Dnem 31. 5. 2023 končí lhůta pro zaplacení celé částky případně první splátky daně z nemovitých věcí pro tento rok.

Finanční správa začala rozesílat informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Finanční správa informuje poplatníky o výši daně z nemovitých věcí těmito způsoby:

 • SIPO – u poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO bude úhrada daně provedena standardně v souladu s podmínkami České pošty, s.p.
 • E-mailem – poplatníkům, kteří nevyužívají SIPO k placení daně, budou všechny informace potřebné k placení daně doručeny do jejich e-mailové schránky.
 • Datovou schránkou – všem držitelům datové schránky, kteří se nepřihlásili ke shora uvedeným službám, budou informace pro placení daně doručeny do jejich datové schránky.
 • Prostřednictvím DIS+ – poplatníkům, kteří mají zřízenu DIS+, se zobrazí údaje pro placení daně z nemovitých věcí v DIS+ na portálu MOJE daně (www.mojedane.cz) v sekci NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU à DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. O skutečnosti, že jsou údaje pro placení daně dostupné v DIS+, bude uživatel informován notifikací.
 • Složenkou – fyzické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku ani daňovou informační schránku plus (DIS+), nevyužívají služby zasílání údajů pro placení daně na e-mail nebo neplatí daň prostřednictvím SIPO, obdrží do poštovních schránek složenku (poštovní poukázku A). Úhrada daně prostřednictvím poštovní poukázky je zpoplatněna dle aktuálního ceníku služeb České pošty, s.p.

V zájmu zajištění plynulé distribuce jsou poštovní poukázky rozesílány poplatníkům postupně s tím, že poslední poplatníci poukázku obdrží nejpozději 25. května. Informace pro placení daně zasílané prostřednictvím e-mailu, datové schránky či DIS+ by měly být poplatníkům doručeny v průběhu prvního týdne měsíce května 2023.

Nepřesáhne-li výše daně 5 000 Kč, je celá částka daně splatná do 31. května. Je-li daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu příslušného roku). To samozřejmě nevylučuje, aby poplatník uhradil celou částku daně do 31. května.

Poplatníkům, kteří vlastní nemovité věci v územní působnosti více krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 Kč, bude doručen tomu odpovídající počet složenek.

Daň z nemovitých věcí je možné zaplatit bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím poštovní poukázky či prostřednictvím SIPO, což platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2023. Podrobnější informace k placení daně z nemovitých věcí naleznete na: Placení daní | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí jsou také zveřejněna na webu finanční správy: Bankovní účty finančních úřadů | Placení daní | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).

Variabilní symbol:
rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby

Konstantní symbol:
1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu
1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou


Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kterým byla v roce 2023 zřízena datová schránka ze zákona.

24.4.2023, Zdroj: Česká daňová správa

Poplatníkům, kterým byla ze zákona v roce 2023 zřízena datová schránka, zašle Finanční správa do této datové schránky informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Těmto poplatníkům proto již nebude Česká pošta doručovat složenku (poštovní poukázku A).

Finanční správa upozorňuje poplatníky, kterým byla ze zákona v roce 2023 zřízena datová schránka, že místo poštovních poukázek doručovaných Českou poštou jim bude informace pro placení daně na rok 2023 zaslána do datové schránky. Pro tento účel není rozlišován typ datové schránky, což je v souladu s dlouhodobou praxí. Informace bude obsahovat údaje shodné s těmi, které jsou standardně předtištěny na poštovních poukázkách, tedy výši stanovené daně, výši nedoplatku či přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu.

Poplatníci, kteří preferují jiný způsob komunikace, případně nedisponují přihlašovacími údaji do datové schránky, se ohledně informace o výši jejich daně mohou obrátit na místně příslušného správce daně.

Pro účely daně z nemovitých věcí na rok 2024 si poplatníci mohou u místně příslušného správce daně dohodnout jiný způsob zasílání údajů pro placení daně, například e-mailem, či mohou požádat o úhradu daně prostřednictvím SIPO.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526