DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 15. 5. 2023

Ministerstvo financí potvrzuje plán prodloužit pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině.  

Nová oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky od ledna 2023.  

Oznámení o osvobozených příjmech.  

Daňové zvýhodnění na dítě ve vazbě na formu studia.  

Ministerstvo financí potvrzuje plán prodloužit pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině.

1.3.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí v návaznosti na dotazy odborné i laické veřejnosti potvrzuje jednoznačný záměr prodloužit i pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině v rozsahu daném zákonem č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí plánuje, že legislativní úprava bude součástí letošního daňového balíčku, který je v současnosti ve fázi přípravy před meziresortním připomínkovým řízením.

Už nyní platí, že finanční dary např. českým pořadatelům sbírek na veřejně prospěšné účely jsou ze zákona odečitatelné od základu daně. V roce 2022 bylo nově možné odečíst z daní také bezúplatná plnění poskytnutá v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Současně bylo umožněno daňově uplatnit dary poskytnuté v roce 2022 přímo Ukrajině (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví) nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Možnost odečtu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 od základu daně směli využít i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří 90 % zdanitelných příjmů.

Z pohledu příjemce bezúplatného plnění platí, že příjmy na humanitární nebo charitativní účely nebo z veřejných sbírek pořádaných právnickými osobami byly již před rokem 2022 osvobozeny od daně z příjmů. Nově byl osvobozen i bezúplatný příjem poskytnutý za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, tj. neuplatňovala se případná srážková daň. Osvobozen od daně byl také příjem ukrajinských zaměstnanců, když firma jim a jejich rodinným příslušníkům poskytuje ubytování v ČR ve zdaňovacím období roku 2022 kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině.

Původní informace o zavedení možnosti daňově uplatnit pomoc Ukrajině v roce 2022 je k dispozici zde.


Nová oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky od ledna 2023.

13.10.2022, Zdroj: Česká daňová správa

V souvislosti s implementací evropské směrnice se od 1. 1. 2023 zavádí mj. nový druh oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 30. 9. 2022 schválila Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 203/0. Tento návrh zákona implementuje do českého právního řádu směrnici Rady 2021/514/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC7). Předmětem této směrnice je mj. zavedení oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky1) o oznamovaných činnostech2) vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem3).

Provozovatelé platforem budou mít povinnost oznamovat příjmy, které jejich prostřednictvím realizují prodejci. Členské státy mají povinnost si tyto informace automaticky vyměňovat. Nová pravidla se vztahují na provozovatele platforem nacházející se uvnitř EU i mimo ni.

Podle směrnice vzniká s účinností od 1. 1. 2023 neusazeným provozovatelům platforem povinnost registrace k oznamovací povinnosti v jednom z členských států Evropské unie4). Čeští provozovatelé platforem mají od 1. 1. 2023 povinnost ohlásit se k oznamovací povinnosti.

Samotné oznámení o oznamovaných prodejcích mají provozovatelé platforem povinnost podat do 31. ledna kalendářního roku následujícího po oznamovaném období5), za které je podáváno. Lhůta pro podání prvního oznámení bude do 31. 1. 2024 za oznamované období 2023.

Pro správnou identifikaci prodejce bude muset oznamující provozovatel platformy sdílené ekonomiky dodržovat a uplatňovat postupy náležité péče (tzv. due diligence procedures), které jsou uvedeny v příloze č. 4 Vládního návrhu zákona č. 164/2013 Sb. (příloha V směrnice Rady 2011/16/EU).

Veškerá podání (registrace, ohlášení a oznámení) bude možné provést elektronicky prostřednictvím Portálu moje daně, kde bude vyčleněna samostatná autentizovaná zóna pro splnění povinnosti dle DAC7. Místně příslušným správcem daně pro plnění povinností dle DAC7 je Specializovaný finanční úřad.

Pro lepší pochopení příslušných ustanovení a nově vzniklých povinností je možno zaslat dotazy na nově zřízenou e-mailovou adresu: DAC7@fs.mfcr.cz. V návaznosti na přijetí zákona bude připravena bližší informace pro provozovatele platforem.

————————————————————————

1) Provozovatelem platformy se rozumí právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, která uzavírá s osobami nebo jednotkami bez právní osobnosti smlouvy o zpřístupnění alespoň části platformy umožňující jejich spojení s uživateli, pro které jako prodejci provádějí oznamovanou činnost.

2) Oznamovanou činností se rozumí vybraná činnost prováděná za protiplnění, pokud nejde o činnost, jejíž provádění je umožněno prostřednictvím platformy, prováděnou zaměstnancem oznamujícího provozovatele platformy nebo právnické osoby propojené s oznamujícím provozovatelem této platformy. Vybranou činností se rozumí:

  • poskytnutí nemovité věci,
  • poskytnutí dopravního prostředku,
  • osobní služba, nebo
  • prodej zboží.

3) Platformou se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí software umožňující spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem provádění oznamované činnosti pro tohoto uživatele, bez ohledu na to, zda je prováděna na základě smlouvy uzavřené mezi prodejcem a uživatelem, včetně případného vybírání nebo placení protiplnění ve vztahu k této oznamované činnosti.

4) V rámci OECD se připravuje modelová dohoda, na jejímž základě by měla být umožněna výměna těchto informací i se třetími státy. Pokud je provozovatel platformy usazen ve státě, který přistoupí k této dohodě, bude plnit svou oznamovací povinnost v tomto státě.

5) Oznamovaným obdobím pro účely DAC7 se rozumí kalendářní rok.


Oznámení o osvobozených příjmech.

10.5.2023, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké osvobozené příjmy je/není nutné hlásit dle § 38v ZDP?

Dotaz:

Darovali jsme s manželem dvěma dcerám nemovitost – RD (každé 1/4). Nemovitost RD má hodnotu cca 6 mil. Kč. S manželem nám zůstala 1/2 RD. Po rozvodu jsem v rámci vypořádání SJM ponechala svoji část manželovi.

Musí dcery nebo můj bývalý manžel oznamovat osvobozené příjmy z podílů RD, který nedosáhl 5 mil. Kč? Nebo měl některý z nich podat oznámení za celou nemovitost?

Odpověď:

Povinnost oznámit osvobozený příjem se nevztahuje na příjem, o němž správce daně může údaje zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce. Správci daně přístupnou evidencí je katastr nemovitostí České republiky.

Oznamovací povinnost (ve smyslu ustanovení § 38v odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p.; dále ZDP) se tedy nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku (tzn. bytu) zapisované do katastru nemovitostí České republiky nebo na příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí České republiky [ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a), b) a u) ZDP].

Závěr:

Z uvedených informací tedy vyplývá, že dcery ani bývalý manžel nemusí správci daně oznamovat osvobozený příjem ve formě nabytí nemovitosti.


Daňové zvýhodnění na dítě ve vazbě na formu studia.

11.5.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak uplatnit daňové zvýhodnění na dítě při změně formy studia (ze studia na vysoké škole na denní pomaturitní studium)?

Dotaz:

Naše zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě. V roce 2022 dítě úspěšně složilo maturitní zkoušku a nastoupilo na vysokou školu.

Nyní (v březnu 2023) mi zaměstnankyně předložila nové potvrzení se sdělením, že dítě změnilo školu. Ukončení z VŠ mi doposud ještě nepředložila. Nové potvrzení je však vystaveno na denní pomaturitní studium. Dle sdělení dítě nastoupilo ke studiu od 1. 4. 2023, ale studium bylo zpětně uhrazeno od 1. 12. 2022. Jak mám postupovat? Bude mít matka nárok na daňové zvýhodnění?

Odpověď:

V souladu s právní úpravou  je dítě považováno za osobu připravující se na budoucí povolání  i v měsících po ukončení střední školy, pokud v tomto zdaňovacím období nastoupí ke studiu na vysoké škole.   Potvrzení o studiu na vysoké škole je  zpravidla  vystavováno na období  semestru –  zimní a letní.   Pokud dítě  zanechalo studia na vysoké škole,  pak naposledy v tomto měsíci vzniká nárok na daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě, pokud nejpozději do tří měsíců  nezačne studovat na  jiné vysoké škole nebo jiné fakultě téže školy. Uvádíte, že předložené potvrzení o studiu je „denní pomaturitní studium.“  Takovou formu studia  zákon č. 117/1995 Sb. nezná.  Legitimní formy studia jsou:  střední školy, vyšší  odborné školy, jazykové kurzy po první maturitě,  vysokoškolské studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.

Závěr:

Pokud nebude předloženo legitimní potvrzení o studiu, nelze uplatnit daňové zvýhodnění na  nezaopatřené  dítě.  Současně je nutné  doložit  potvrzení  o  zanechání vysokoškolského studia, aby  bylo možné prokázat oprávněnost již uplatněného daňového zvýhodnění v inkriminovaných měsících.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526