DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 29. 5. 2023

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2023.  

Nová účetní legislativa.  

Nové daňové tiskopisy.  

Nový tiskopis vztahující se k osvobození příjmů z prodeje domu či bytu.  

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2023.

5.5.2023, Zdroj: ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění – tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Sociální pojištění v roce 2023

Všeobecný vyměřovací základ 38 294 Kč
Přepočítávací koeficient 1,0530
Průměrná mzda (tj. 38 294 Kč × 1,0530) 40 324
Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení (tj. 48 × 40 324 Kč) 1 935 552 Kč

Účast na nemocenském a důchodovém pojištění

Rozhodný příjem podmiňující účast zaměstnanců na nemocenském, a tedy i důchodovém pojištění, v roce 2023 činí 4 000 Kč. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2023 činí 96 777 Kč.

Dávky nemocenského pojištění

I letos došlo v oblasti dávek nemocenského pojištění ke zvýšení redukčních hranic pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Ty jsou pro rok 2023 následující:

I. redukční hranice 1 345 Kč
II. redukční hranice 2 017 Kč
III. redukční hranice 4 033 Kč

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného zůstává beze změny:

Do I. redukční hranice 90 %
Nad I. do II. redukční hranice 60 %
Nad II. do III. redukční hranice 30 %
Nad III. redukční hranici nepřihlíží se

Stejně tak se nemění výše nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Od 15. do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 60 %
Od 31. do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 66 %
Od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 72 %

V roce 2023 již není stanoveno tzv. krizové ošetřovné, jako tomu bylo v předchozích letech. Výše ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného z redukovaného denního vyměřovacího základu pro rok 2023 činí:

Výše dlouhodobého ošetřovného 60 %
Výše ošetřovného 60 %

 

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství:

Do I. redukční hranice 100 %
Nad I. do II. redukční hranice 60 %
Nad II. do III. redukční hranice 30 %
Nad III. redukční hranici nepřihlíží se

Procentuální výše dávek z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) z redukovaného denního vyměřovacího základu 70 %
Výše otcovské z redukovaného denního vyměřovacího základu 60 %

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi redukovaným denním vyměřovacím základem pro účely zákona o nemocenském pojištění zjištěným ke dni převedení a průměrem započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den po převedení.

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro orientační výpočet dávek nemocenského pojištění.

Důchody

Každý důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. Její výše je určena zákonem na 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra důchodu je individuální, závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy dosažené v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 Kč měsíčně.

Při pravidelné valorizaci, která je každý rok v lednu, dochází k navýšení obou zmíněných výměr. V případě mimořádné valorizace se základní výměra nezvyšuje a je i nadále pro všechny důchody jednotná. Procentní výměra se v souvislosti s mimořádnou valorizací zvyšuje podle míry nárůstu cen (inflace), termín a přesnou hodnotu zvýšení stanovuje vláda svým nařízením.

Základní údaje:

Základní výměra důchodu přiznaného od 1. 1. 2023 4 040 Kč
Potřebná doba důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod (v roce 35 let
Nad 161 296 Kč nepřihlíží se

Nově bylo od ledna 2023 zavedeno tzv. výchovné. Jedná se o zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí. Konkrétně dochází ke zvýšení procentní výměry starobního důchodu za každé dítě, které poživatel tohoto důchodu vychoval. V roce 2023 se jedná o 500 Kč za každé vychované dítě. V případě výchovy více dětí se výchovné násobí počtem těchto dětí, není zde žádný limit.

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2022:

Do 17 743 Kč zápočet plně (100 %)
Nad 17 743 Kč do 161 296 Kč zápočet 26 %
Nad 161 296 Kč nepřihlíží se

Pokud vás zajímá, zda budu mít nárok na starobní důchod, odkdy a jak vysoký by mohl být a zároveň, co ještě musíte splnit pro nárok na starobní důchod, tj. zejména kolik let vám chybí k dosažení důchodového věku nebo pro získání potřebné doby pojištění, můžete využít Informativní důchodovou aplikaci (IDA). IDA funguje v prostředí ePortálu ČSSZ pro přihlášené uživatele a je zcela zdarma. Přihlášení je jednoduché, stačí datová schránka nebo Identita občana. Jednoduchým a oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita.

Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u OSSZ podle místa trvalého bydliště.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

V souvislosti s dřívějším odchodem do důchodu tzv. zdravotnických záchranářů a členů jednotek hasičského záchranného sboru podniku se od 1. 1. 2023 pro jejich zaměstnavatele zvýšila sazba pojistného. Sazby u ostatních poplatníků pojistného se pro rok 2023 nemění. Výše sazeb je přehledně uvedena na webových stránkách ČSSZ.

Každoročně dochází ke změně minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění, a to jak pro hlavní, tak vedlejší činnost.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022:

Při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy) 10 081 Kč
Při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy) 4 033 Kč

Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ v roce 2022:

Při hlavní činnosti (důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % -> 29,2 % z 10 081 Kč))  2 944 Kč
Při vedlejší činnosti (důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % -> 29,2 % z 4 033 Kč)  1 178 Kč

 

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro hlavní činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (10 081 Kč × 12) 120 972 Kč

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro vedlejší činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (4 033 Kč× 12) 48 396 Kč

Maximální vyměřovací základ činí u zaměstnanců i OSVČ 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 935 552 Kč.

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ se od ledna 2023 zvýšilo na 168 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2023 činí 10 081 Kč, minimální měsíční pojistné pak 2 823 Kč.

Slevy na pojistném

Od února roku 2023 může zaměstnavatel za stanovený okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném za kalendářní měsíc ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Podrobnosti o podmínkách nároku na slevu a způsobu uplatnění slevy naleznete na našich webových stránkách.

Sleva na pojistném pro stanovený okruh zaměstnanců 5 %

* z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.

Další důležité údaje

Následující údaje se týkají dlužníků v exekuci. Nezabavitelná částka pro dlužníka v případě exekuce na důchod nebo dávky nemocenského pojištění se zvýšila v roce 2023 na 13 638 Kč. Také nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýšila na 3 409,50 Kč.

Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) v případě exekuce na 13 638 Kč
Nezabavitelná částka na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat 3 409,50 Kč

Zde také naleznete přehled nejdůležitějších údajů pro rok 2023 (PDF 234,36 kB) ve formátu PDF pro snadnou orientaci.


Nová účetní legislativa.

12.5.2023, Mgr. Ing. Magdalena Králová, Zdroj: Svaz účetních ČR (https://www.svaz-ucetnich.cz/)

Informace pro odbornou účetní veřejnost.

Ministr financí ČR Ing. Zbyněk Stanjura se oficiálně vyjádřil k účinnosti nové účetní legislativy. V souladu s věcným záměrem nového zákona o účetnictví měl nový zákon nabýt účinnosti k 1. 1. 2024.  Ačkoli i pod tlakem pandemie běžely práce na novém zákoně v zásadě podle plánu, nabraly v uplynulých měsících přeci jen skluz. Věcný záměr však od počátku předpokládá roční legisvakanční lhůtu, což bude dodrženo. Ministr financí již oznámil, že nový zákon nenabude účinnosti před 1. 1. 2025. Uklidnil tím již netrpělivou účetní veřejnost, a to jak v rámci výkonu účetní profese, tak souvisejících činností, např. přípravy účetních software.

Nově navržený zákon o účetnictví zasáhl do cca 100 dalších předpisů. V tuto chvíli již finalizují práce na tzv. doprovodném zákoně, který má právě všechny tyto předpisy novelizovat a k připomínkám by jej měla odborná veřejnost dostat již v květnu. Bez těchto prací nebylo možné kvalifikovaně vypořádat připomínky z připomínkového řízení, které proběhlo na konci minulého roku. Nicméně záhy po zveřejnění doprovodného zákona lze vypořádání připomínek a další posun legislativních prací reálně očekávat.

Svaz účetních ČR od počátku na nové účetní legislativě aktivně participuje a jsme připraveni poskytnout maximální součinnost regulátorovi finalizaci samotného zákona, tak i navazujících norem a metodik, jakož následně i odborné veřejnosti při jejich zavádění do praxe.

Zaměřeno na správnou aplikaci účetních předpisů v praxi!


Nové daňové tiskopisy.

9.12.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila tiskopisy pro rok 2023

Mezi nově zveřejněnými tiskopisy je například i nové Oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Všechny daňové tiskopisy jsou dostupné na adrese: Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).

Tiskopisy pro rok 2023 jsou pak dostupné na: Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).


Nový tiskopis vztahující se k osvobození příjmů z prodeje domu či bytu.

12.10.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství zveřejnilo nový nepovinný tiskopis Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby – tiskopis 25 5259 – vzor č. 1

Dne 6. 12. 2021 byla Generálním finančním ředitelstvím vydána na webu Finanční správy tisková zpráva: Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a „bytu“, která informuje o novele zákona o daních z příjmů, kdy došlo od zdaňovacího období roku 2021 ke změně (zpřísnění) podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmu z prodeje rodinného domu nebo jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.

V návaznosti na tuto tiskovou zprávu vydalo Generální finanční ředitelství nový nepovinný tiskopis. Vzor tiskopisu včetně pokynů k vyplnění, dostupný v databázi daňových tiskopisů na webu Finanční správy Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz) ve formátu PDF, lze využít pro splnění jedné ze zákonných podmínek pro osvobození příjmu, tj. oznámení o získání osvobozených příjmů, které byly nebo budou v zákonem stanovených lhůtách vynaloženy na obstarání vlastní bytové potřeby.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526