DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 15. 6. 2023

Aktualizace formulářové vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023.  

Aktualizace formulářové vyhlášky pro oblast kontrolního hlášení DPH.  

Přehledy pro ČSSZ či VZP nemusejí podávat elektronicky ani majitelé datovek.  

Aktualizace formulářové vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023.

10.5.2023, Zdroj: Finanční správa

Oblast kontrolního hlášení DPH.

Informujeme plátce daně z přidané hodnoty ohledně vydané vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulářová vyhláška MF č. 457/2020 Sb. je tímto rozšířena i o stávající e-formulář kontrolního hlášení DPH a pokyny k jeho vyplnění.

Vyhláška reflektuje na formální požadavek vzešlý z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 2 Afs 395/2020-55 ze dne 31. 1. 2023, ve kterém NSS konstatoval, že zmocnění pro stanovení a vydání formátu a struktury formulářových podání přísluší Ministerstvu financí (v rámci vyhlášky).
Současně vydaná vyhláška MF a v ní uvedený opis e-formuláře kontrolního hlášení DPH a pokyny k jeho vyplnění (tj. popis vyplnění položek XML struktury e-formuláře kontrolního hlášení) nemění stávající původní nastavený obsah, formát a strukturu kontrolního hlášení. 

Současný formát a struktura (.xml) kontrolního hlášení zůstává tak nadále v platnosti.

V souvislosti s vyhláškou MF dochází k drobné úpravě textu a změně názvu původního dokumentu GFŘ k vyplnění kontrolního hlášení DPH –  podrobnosti v metodické informaci.
Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 112/2023 Sb.

Stáhnout Vyhlaska_MF_c_112_2023.pdf

Pokyny k vyplnění elektronického formuláře kontrolního hlášení DPH

Stáhnout Pokyny_k_vyplneni_elektronickeho_formulare_kontrolniho_hlaseni.pdf

Informativní opis elektronického formuláře kontrolního hlášení DPH

Stáhnout Informativni_opis_kontrolniho_hlaseni_DPH.pdf


Aktualizace formulářové vyhlášky pro oblast kontrolního hlášení DPH.

4.5.2023, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa informuje plátce DPH ohledně vydané vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulářová vyhláška MF č. 457/2020 Sb. je tímto rozšířena i o stávající e-formulář kontrolního hlášení DPH a pokyny k jeho vyplnění.

Vyhláška reflektuje na formální požadavek vzešlý z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 2 Afs 395/2020-55 ze dne 31. 1. 2023, ve kterém NSS konstatoval, že zmocnění pro stanovení a vydání formátu a struktury formulářových podání přísluší Ministerstvu financí (v rámci vyhlášky).
Současně vydaná vyhláška MF a v ní uvedený opis e-formuláře kontrolního hlášení DPH a pokyny k jeho vyplnění (tj. popis vyplnění položek XML struktury e-formuláře kontrolního hlášení) nemění stávající původní nastavený obsah, formát a strukturu kontrolního hlášení. 

Současný formát a struktura (.xml) kontrolního hlášení zůstává tak nadále v platnosti.

V souvislosti s vyhláškou MF dochází k drobné úpravě textu a změně názvu původního dokumentu GFŘ k vyplnění kontrolního hlášení DPH – podrobnosti v metodické informaci.

Další přílohy ke stažení


Přehledy pro ČSSZ či VZP nemusejí podávat elektronicky ani majitelé datovek.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musejí kvůli povinným datovým schránkám od letošního roku komunikovat s úřady elektronicky. Neplatí to ale bezvýhradně.

01.06.2023 | BusinessInfo.cz

Přehledy o příjmech a výdajích za loňský rok pro Českou správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny mohou podnikatelé na rozdíl od daňového přiznání nadále paradoxně podávat na papíře. Umožňují jim to české zákony.

„Zákon povinnost elektronického podání skutečně neukládá. Přehled o příjmech a výdajích je předepsaným tiskopisem, který vydává ČSSZ, a na jeho podání se vztahují ustanovení § 123e odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,“ popisuje tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmolová.

Přehledy můžete podat jak v elektronické podobě – datovou zprávou ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ – tak písemně na určeném tiskopisu. I letos musejí podnikatelé odevzdat zmíněné přehledy nejpozději měsíc po přiznání daně z příjmu.

Dokdy máte čas?

Při přiznání elektronickou cestou, které už se letos týká všech OSVČ s aktivními datovými schránkami, platí nejzazší termín 2. května 2023, přehled proto musíte odevzdat nejpozději do 2. června. Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nejpozdější lhůtou pro jeho odevzdání 3. červenec (první pracovní den po běžném termínu). Pak máte čas až do počátku srpna. Bližší informace najdete v článku Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu odevzdejte do 30 dnů po přiznání na BusinessInfo.cz.

„Zaměstnavatelé ovšem mají na rozdíl od OSVČ povinnost předkládat přehled o výši pojistného v elektronické podobě způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 písm. a) výše uvedeného zákona vždy,“ dodává mluvčí ČSSZ.

Podobná pravidla jako u sociálky platí i u přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovny. Nicméně i ty preferují podání online prostřednictvím aplikací (viz níže).

Mnoho podnikatelů má kvůli nejednotnému přístupu institucí – ČSSZ je státním správním úřadem podřízeným Ministerstvu práce a sociálních věcí – ve svých povinnostech zmatek.

Zákonodárci ale zatím o změně zákona neuvažují, možnost donést ročně vyplněný tiskopis na podatelnu OSSZ či jej poslat poštou tak bude zřejmě platit i v dalších letech. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna by změnu ocenila. „Ano, pojišťovna by zákonnou úpravu pro elektronické podání Přehledu OSVČ uvítala. Elektronickou formu podání preferujeme,“ uvádí mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Mluvčí ČSSZ: Na každý má schopnost podávat přehledy elektronicky

„Povinnost předkládat přehled o příjmech a výdajích povinně elektronicky nebyla dosud zavedena zejména z důvodu, že ne každá OSVČ má možnost a schopnost uvedené podání realizovat elektronicky, to jest ve formě datové věty v předepsaném formátu, struktuře a tvaru,“ tvrdí Jitka Drmolová.

Tento argument ale neplatí u jiných státních institucí. Například všechna daňová přiznání či kontrolní hlášení u DPH musejí podnikatelé s aktivní datovou schránkou (povinná od ledna 2023) podávat na finanční úřad výhradně elektronicky a stát jejich schopnosti a možnosti nezkoumá. V případě, že OSVČ svou povinnost nesplní, dostávají pokuty.

ČSSZ věří, že podnikatelé přejdou na elektronická podání dobrovolně. „Podíl přehledů podaných v elektronické podobě se meziročně významně zvýšil, což znamená, že OSVČ samy dobrovolně tento způsob podání přijímají, neboť jim poskytuje řadu výhod,“ domnívá se mluvčí.

Elektronicky lépe a snadněji

Například služba ePortálu ČSSZ „Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ“ zobrazí podnikatelům měsíční předpisy záloh na pojistné na důchodové pojištění, stav jejich úhrad a přehled o platbách.

Pokud se klient k ePortálu ČSSZ prostřednictvím své datové schránky nebo Národní identitní autority přihlásí, jsou při práci s formulářem automaticky předvyplněny nejen identifikační údaje z databází ČSSZ, ale i další údaje potřebné pro správné vyplnění přehledu. Oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita.

Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ

„Přímo odsud můžete jedním proklikem přejít do interaktivního formuláře přehledu, převzít údaje, které o ní ČSSZ již eviduje a vyplněný přehled přímo z ePortálu ČSSZ odeslat příslušné OSSZ, doplňuje Drmolová.

Vyplnění interaktivního formuláře přehledu na ePortálu ČSSZ navíc není podmíněno přihlášením ke službám ePortálu ČSSZ. Nepřihlášený klient může formulář vyplnit, využít v něm nastavené logické kontroly a tiskopis následně převést do PDF a uložit si do vlastního počítače nebo jej vytisknout.

Jak nejlépe podat přehled

  • prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odeslat ve formátu xml přímo příslušné OSSZ/ČSSZ takzvaným přímým kanálem (tlačítko „Odeslat přes ePortál“), a to buď přes veřejné rozhraní pro e – Podání (VREP/APEP) nebo prostřednictvím datové schránky
  • přehled v čitelném formátu (například PDF) doručit na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ, jestliže vlastníte elektronický podpis anebo jste držitelem datové schránky
  • interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ vytisknout a doručit příslušné OSSZ (donést na podatelnu, poslat poštou)
  • přehled vyplnit také na klasickém papírovém tiskopisu a doručit příslušné OSSZ

Pokud jde o přehledy pro zdravotní pojišťovny, každá volí poněkud jiný přístup. Všechny ale stejně jako ČSSZ doporučují podnikatelům elektronická podání, byť umožňují i papírová.

„Všeobecná zdravotní pojišťovna doporučuje OSVČ využívat elektronické podání přehledu přímo z aplikace MojeVZP. Interaktivní formulář všechny dostupné informace sám doplní, takže lze předejít případným chybám,“ říká mluvčí VZP. Bohužel, do aplikace se nepřihlásíte přes bankovní identitu (Bank ID).

Podobně ve Vojenské zdravotní pojišťovně ČR je nejjednodušším způsobem podání přehledu prostřednictvím Klientského portálu VoZP, kam se lze přihlásit například pomocí bankovní identity.

Jak vyplnit přehledy o příjmech a výdajích na sociální a zdravotní pojištění? Termíny se blíží

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí klientům následující možnosti: přehled podat prostřednictvím aplikace na jejich webových stránkách, přes takzvanou elektronickou překážku či přes datovou schránku.

U Oborové zdravotní pojišťovny můžete kromě klasického doručení přes datovou schránku zvolit vstup do aplikace Vitakarta, případně doručit vyplněný tiskopis osobně nebo poslat poštou.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR umožňuje kromě datovky vyplnit formulář v portálu E-komunikace či využít e-podatelnu. A konečně Revírní bratrská pokladna nabízí klientům z řad OSVČ kromě elektronických aplikací možnost donést papírový přehled na pobočku, poslat jej poštou, případně e-mailem s uznávaným el. podpisem.

Jakub Procházka

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526