DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 3. 7. 2023

Odpovědnost mzdové účetní.  

Jaké daně a kdy platí brigádníci?  

Příspěvek pro solidární domácnost.  

Poskytovatelé přepravních služeb z pohledu daně z příjmů fyzických osob.  

Odpovědnost mzdové účetní.

13.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dopustit se omylů při mzdových výpočtech není nijak složité. Z hlediska posouzení vzniklé chyby je vždy podstatné, zda mzdová účetní takový přeplatek zavinila z nedbalosti či úmyslně.

Jedná-li se o zavinění úmyslné, rozeznává zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ještě zavinění přímé a nepřímé (viz § 14 a § 15 zákona č. 40/2009 Sb.).

U nevědomého zavinění škody (nedbalost) přichází v úvahu vyvození odpovědnosti za vzniklou škodu podle § 250 ZP. Požadavek na náhradu škody bude posuzován podle pravidel o obecné hmotné odpovědnosti zaměstnance za škodu. Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí. Zaměstnavatel je však povinen zaměstnanci zavinění prokázat. Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže škodu neodčiní uvedením do původního stavu.

Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek. Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat i náhradu ušlého zisku.

V důsledku nevědomého zavinění však mohou vznikat přeplatky na mzdě, náhradě mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, nemocenských dávkách u okresní správy sociálního zabezpečení, nedoplatky záloh na dani nebo daně, nedoplatky pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, nedoplatky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání, přeplatky na podpoře v nezaměstnanosti, přeplatky na některých dávkách státní sociální podpory, které jsou odvozené od čistého příjmu zaměstnance.

I když se prokáže plné zavinění mzdovou účetní, k úhradě škody musí být vždy uzavřena dohoda o srážkách ze mzdy mezi zaměstnavatelem a mzdovou účetní podle ustanovení § 2045 NOZ. Pokud mzdová účetní nepřistoupí na dohodu o srážkách ze mzdy, může se zaměstnavatel domáhat náhrady škody soudní cestou. Zaměstnavatel může též od vymáhání škody upustit, má-li k tomu oprávněné důvody (např. pochybení mzdové účetní je výjimečné a z hlediska pracovních výsledků se jedná o zaměstnankyni s dobrými pracovními výsledky).

Pravděpodobnost vzniku chyb ve mzdové účtárně je poměrně vysoká. Vzhledem k této skutečnosti je rozumné, aby byly mzdové účetní komerčně pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.


Zájem o příležitostné práce opět roste: Jaké daně a kdy platí brigádníci?

Možnost přivýdělku ke studiu stále láká tisíce mladých lidí. O sezonní či příležitostné práce ale kvůli inflaci roste zájem i mezi stálými zaměstnanci a v létě je poptávka nejvyšší. Přečtěte si, jak a kdy musejí brigádníci přiznávat a platit daně a pojištění, případně jaké mohou využít daňové slevy.

19.06.2023 | BusinessInfo.cz

Zájem o brigády v Česku až do loňského roku dlouhodobě klesal. Změnil to až pokles reálných mezd (loni o více než 7 procent) a příliv ukrajinských uprchlíků.

Firmy jsou sice ochotné platit více než v předchozích letech, problém je ovšem v tom, že podniky mnohem častěji hledají pracovníky na celé směny, a ty se lidem špatně kombinují se stávajícím zaměstnáním. Přivýdělek formou letní brigády hledají letos zejména ukrajinské ženy a čeští studenti, které nejvíce lákají administrativní pozice.

Jaké daně z příjmu platí brigádníci? Záleží na smlouvě

A jaké daně z příjmu odvádějí brigádníci státu? Záleží na tom, na jakou smlouvu pracují a jak vysokou hrubou mzdu či odměnu mají. Studenti nejsou nijak limitováni, mohou mít libovolný příjem, ať už pracují na dohodu nebo standardní pracovní smlouvu.

Sezonní práce jsou sjednávány na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. V čem je tato forma spolupráce výhodná a na jaká úskalí si dát pozor?

Daňové přiznání s poradcem odevzdejte do 3. července. Škod se neobávejte, experti jsou pojištěni

Brigády fungují na bázi dohod mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohoda o provedení práce (DPP) jsou brigádníkům ušity na míru, protože respektují krátkodobý charakter zaměstnání.

„Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou koncipovány právě pro krátkodobá zaměstnání. Obě je nutné rozlišovat, protože pracují s odlišnými podmínkami. Po jejich správném splnění mohou pracovníci čerpat řadu výhod,“ potvrzuje ředitel projektu pracovních příležitostí Robeeto Stanislav Koukal.

Při krátkodobé brigádě s měsíční mzdou do 10 tisíc korun je ideální dohoda o provedení práce.

Tento režim je výhodný nejen z hlediska pojistných odvodů, ale za určitých podmínek i z pohledu zdanění. „Pokud jste ale podepsali již dříve s jiným zaměstnavatelem takzvané „růžové prohlášení“ (prohlášení k dani poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti) druhé už podepsat nelze a měsíční slevy na dani nebo daňová zvýhodnění vám uplatní pouze první zaměstnavatel,“ vysvětluje daňový poradce KODAP Jan Kašpar.

Čekají dohodáře změny?

Co se týče dohod o provedení práce, v roce 2023 zatím k žádným výraznějším změnám neodošlo. Počítat musejí jen s tím, že se i letos zvýšila minimální mzda, která vzrostla z loňských 96,40 na 103,80 korun na hodinu.

Novela zákoníku práce, která by měla začít platit od 1. ledna 2024, už mnohé změny přinese, zatím ale neprošla celým legislativním procesem.

Brigádníci a všichni dohodáři budou mít nárok na většinu pracovních podmínek, které mají zaměstnanci. „Pracím na dohodu zůstane určitá flexibilita a především výhody, které z tohoto vztahu pro obě strany plynou. Zaměstnavatelé ale musí počítat, že se zvýší administrativa a kvůli náhradám za dovolenou se tento druh práce i částečně prodraží,“ vysvětluje Dagmar Kužvartová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Více si přečtěte v článku Novela zákoníku práce přinese zaměstnavatelům nové povinnosti

Letní brigády: Hlídejte si pracovní podmínky

V situaci, kdy nebylo podepsáno prohlášení, a dosáhli jste na dohodu o provedení práce (DPP) příjmů v maximální výši 10 000 korun za měsíc, bude vám z příjmu odečtena srážková daň ve výši 15 procent. Pokud toto splněno nebude, uplatní se daň zálohová, a to rovněž ve výši 15 procent. Zálohová daň se snižuje o slevy a daňové zvýhodnění a v mnohých případech tedy bude nulová.

„Smlouva je omezena 300 hodinami za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Pokud je ale měsíční odměna do 10 tisíc korun, je tato dohoda výhodná pro obě strany,“ říká daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

Co je srážková daň?

Srážková daň je daň vybíraná srážkou přímo u zdroje příjmů. Vybírá ji plátce daně z příjmů (v tomto případě zaměstnavatel) od poplatníka. Finančnímu úřadu ji odvádí sám zaměstnavatel (plátce daně)

Uzavřou-li brigádníci se zaměstnavatelem DPP, nemusejí totiž platit státu z výdělku do 10 000 zdravotní ani sociální pojištění. Pokud je příjem vyšší než deset tisíc, odvádějí 6,5 procenta z něj na sociální a 4,5 procenta na zdravotní pojištění.

Pozor! Zdravotní pojištění je povinné a musí ho tedy platit každý (pokud ho za něj neodvádí zaměstnavatel) ve všech případech, tedy i pokud jde o „osobu bez zdanitelného příjmu“. Výše minimálního pojistného pro rok 2022 je 2 336 korun měsíčně.

DPČ stále výhodnější

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) není tak výrazně omezena počtem hodin jako v případě DPP. Přesto na jejím základě může zaměstnanec pro zaměstnavatele pracovat maximálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby (tedy nejvíce 20 hodin týdně). U těchto smluv navíc pojištění „dohodáři“ platit v drtivé většině musí.

„Brigádníci by si nicméně uvědomit, že podmínkou DPČ je práce na dobu nejdéle 52 týdnů s maximálním rozsahem poloviny plné pracovní doby,“ potvrzuje Blanka Štarmanová.

Pozitivní změna nastala už v roce 2019, kdy se zvýšila hranice výdělku, ze kterého brigádníci ještě zákonné pojištění neodvádějí. Výjimka nastala v případě, že byl jejich výdělek nižší než tři tisíce korun. Pak sociální a zdravotní pojištění neplatili, a osvobozen byl i zaměstnavatel.

Aktuálně je tato dohoda ještě výhodnější. Částka započitatelného příjmu se zvýšila až na 4000 korun. Z částky 3999 korun tedy již zaměstnavatel platí odvody, ale stále je účtována srážková daň. Zálohová daň (bez možnosti uplatnění slev na dani při neučiněném prohlášení k dani) bude zúčtována až z měsíční odměny 4001 Kč (viz tabulku).

Odměna na DPČ 3 999 Kč 4 000 Kč 4 001 Kč
Sociální pojištění Ne Ano Ano
Zdravotní pojištění Ne Ano Ano
Daň při neučiněném prohlášení Srážková Srážková Zálohová

V případě obou dohod lze uplatnit tradiční daňovou slevu na poplatníka. V případě studentů bylo až dosud možné uplatnit případnou slevu 4 020 korun za rok. Vláda se ovšem rozhodla v rámci konsolidačního balíčku tuto slevu od příštího roku zrušit.

V tomto případě je podle vládních legislativců důvodem nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým údajně postačuje standardní sleva na poplatníka. Ta při patnáctiprocentní dani z příjmu fyzických osob vylučuje zdanění u výdělku nad 205 600 korun ročně.

Zaměstnaní studenti měli dosud na slevu nárok, podepsali-li u zaměstnavatele zmíněné prohlášení k dani.

Brigádníci a daňové přiznání. Ano či ne?

Daňové přiznání mají povinnost odevzdat na finanční úřad jen ti, kteří pracují pro více zaměstnavatelů současně.

Před nástupem do práce mohou brigádníci podepsat Prohlášení k dani poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – tedy takzvaný růžový papír. V takovém případě daňové přiznání podávají a daň platí v každém případě. V daném měsíci ovšem nesmí růžový papír podepsat u jiného zaměstnavatele.

„Brigádníci pak dostanou od zaměstnavatele potvrzení o příjmech ze závislé činnosti, nebo si jej vyžádají,“ říká Blanka Štarmanová. To pak předloží finančnímu úřadu kvůli výpočtu daně.

Jestliže prohlášení nepodepíše, dostane poplatník na ruku méně peněz, protože za něj odvede daň z příjmu (15 %) zaměstnavatel. Po skončení kalendářního roku může také požádat firmu, pro níž pracoval, o roční zúčtování, ale opět jen v případě, že nepracuje pro více podniků najednou.

Roční zúčtování pro zaměstnance a dohodáře

Ekvivalentem daňového přiznání pro zaměstnance a také takzvané dohodáře je za běžných okolností roční zúčtování daně. Daňoví poplatníci ho musejí podepsat každoročně do poloviny února, a to v účtárně svého zaměstnavatele.

Část nebo celou zaplacenou zálohovou daň (podle slev, na které má nárok) mu poté firma vrátí. Nevrací jen takzvanou srážkovou daň, jež se uplatňuje na příjmy do 10 tisíc korun, případně (od ledna 2021) do 3500 korun, pokud má student ještě další příjmy.

Příklady

Podepsané prohlášení k dani a práce na DPP

Pan Dvořák pracuje pouze pro jednoho zaměstnavatele a má s ním podepsánu dohodu o provedení práce (DPP). Hrubá měsíční odměna je 10 tisíc a pracovník podepsal u zaměstnavatele růžový papír. Při výpočtu čisté odměny uplatní základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun a daň z příjmu fyzických osob je tedy rovna nule. V případě DPP s výdělkem do 10 tisíc neplatí brigádník z hrubé odměny sociální ani zdravotní pojištění. Pan Dvořák tedy dostane čistou odměnu 10 tisíc korun.

Nepodepsané prohlášení k dani (odměna do 10 tisíc)

Pan Novotný, který pracuje na HPP u zaměstnavatele A, si u firmy B sezónně přivydělává opět na dohodu o provedení práce (DPP). Jeho hrubý měsíční příjem z této brigády je 10 tisíc korun. Zdravotní a sociální pojištění tedy neplatí. Je mu ale sražena daň z příjmu fyzických osob – obvyklých patnáct procent. Čistá odměna tedy činí 8 500 korun. Zaměstnanec má prohlášení k dani (na které by mohl uplatnit slevu na dani) podepsáno u firmy A. U firmy B, kde je na brigádě, už tuto výhodu využít nemůže.

Podepsané prohlášení k dani (odměna nad 10 tisíc)

Studentka pracuje opět na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 30 000 korun. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun a slevu na studenta (do letošního roku) ve výši 335 Kč. Hrubá odměna je nad limit deset tisíc, tudíž se z hrubého příjmu odvádí sociální pojištění (6,5 % z výdělku – 1950 Kč) a zdravotní pojištění (4,5 % – 1350 korun). U DPP je možné platit takto vysoké odměny, je ovšem omezena počtem hodin za rok. Na dani z příjmu pak odvede státu 1595 korun (300 x 15 (patnáct procent z výdělku) minus 2570 minus 335). Po stržení daně z příjmu a sociálního a zdravotního pojištění bude její čistý příjem 24 855 korun.

Pokud je růžový papír podepsaný, mohou i brigádníci samozřejmě uplatnit i další slevy například na děti.

Nabízíme přehled slev na daních. Opět se zvýší základní sleva na poplatníka

Co se v posledních letech změnilo?

Částečnou změnu přinesla už novela zákona platná od ledna 2018. Srážková daň se předtím uplatňovala pouze u souhrnných příjmů do 10 tisíc korun. Nyní jsou limity dva: již zmíněná maximální měsíční odměna z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnance a jednoho zaměstnavatele 10 000 Kč a nižší částka pro ostatní příjmy v měsíčním úhrnu (opět u jednoho zaměstnance a jednoho zaměstnavatele). Jedná se o dva samostatné základy daně. Ten druhý byl letos posunut na 4000 korun.

I srážkovou daň ale může dostat brigádník zpět, i když ne od zaměstnavatele – a to právě v případě, že přiznání podá. Vyměřenou daň mu doplatí stát, a ještě pracovníkům ve většině případů vznikne přeplatek vzhledem k daňovým slevám, které mohou uplatnit.

Končící slevy pro studenty či další výhody

Každý plátce daně z příjmů může uplatnit základní daňovou slevu, která činí 30 840 korun za rok, za měsíc tedy 2 570 korun.

Specifickou skupinu tvoří právě studující, kteří kromě slevy na poplatníka měli dosud nárok na slevu na studenta. V praxi jim tak často vychází nulová daň a ve výsledku pak dostanou částku, kterou si skutečně vydělali.

Newsletter

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

Konec formuláře

Prohlédněte si ukázkový newsletter

Přihlášením potvrzuji souhlas, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů. Tento portál je chráněn technologií reCAPTCHA od společnosti Google a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Studenti si skutečně mohli odečíst z daně 4 020 korun za rok, to jest 335 korun měsíčně. Tento bonus zůstal i letos stejný jako v předchozích letech, příští rok už bude pravděpodobně zrušen (viz výše)

Slevu na poplatníka uplatní i senioři

O letní práce je zájem i mezi seniory. A kdy se jejich příjem daní?

„Důchodci nemají žádné zvláštní postavení, pokud se týká podávání daňových přiznání a zdanění jejich výdělků. Jejich činnost se z hlediska sociálního a zdravotního pojištění považuje za vedlejší činnost. Pokud bude práce vykonávána na základě živnostenského listu, podléhá tento příjem zdanění i odvodu sociálního a zdravotního pojištění,“ doplňuje Blanka Štarmanová.

V takovém případě mají také brigádníci – penzisté nárok na slevu na poplatníka ve výši 2 320 korun měsíčně.

Pokud důchodce vykoná takzvanou příležitostnou činnost, například jednorázovou výpomoc v sousedství, pak je příjem osvobozen od daně z příjmů, jestliže nepřesáhne hranici 30 tisíc korun za rok. Z takového příjmu se neodvádí ani sociální a zdravotní pojištění.

Úskalí dohod o provedení práce

U dohod o provedení práce mohou nastat tři varianty:

Výdělek je u dohody nižší než zákonný limit – Při výdělku do 4 respektive 10 tisíc nejsou placeny odvody na sociální ani zdravotní pojištění. V takovém případě jsou zaměstnanci na tyto dohody z pohledu placení zdravotního pojištění vnímány jako OBZP a musí si platit minimální výši pojistného, tedy výše zmíněných 2336 korun.

Pro účely placení zdravotního pojištění jsou OBZP samoplátci a každý měsíc musí platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy tedy v roce 2023 ze 17 300 Kč (2336 korun)

Výdělek za práci na dohodu je vyšší než limit, ale nižší než minimální mzda. Minimální mzda pro rok 2023 je stanovena 16 200 Kč. Pokud si při práci na dohodu vyděláte méně, je vaší povinností doplatit zdravotní pojištění do minimální výše. Pokud tedy pracujete na některou z dohod, výdělek máte nad limitem, ale také pod výší minimální mzdy, bude vám od nového roku zaměstnavatel strhávat více na zdravotním pojištění a vaše čistá mzda bude nižší.

Pokud si na některou z dohod vydělají brigádníci více než 16 200 korun, tak se na jejich daních, sociálních ani zdravotních odvodech nic nemění. Jejich čistá mzda bude stejná jako o rok dříve.

Jakub Procházka


Příspěvek pro solidární domácnost – aktuální odpovědi na dotazy pro zdaňovací období 2023.

19.6.2023, Zdroj: Finanční správa

Podívejme se na řešení situací, které mohou nastat u fyzických osob poskytujících ubytování cizincům s dočasnou ochranou.

Dotaz č. 1

Cizinci s dočasnou ochranou jsem poskytla bezplatně ubytování ve společné domácnosti a po 1. červenci 2023 mi bude vyplácen příspěvek pro solidární domácnost. Dochází k nějaké změně z pohledu zdanění tohoto příspěvku oproti předchozímu roku?

Od 1. července 2023 bude krajská pobočka Úřadu práce poskytovat příspěvek pro solidární domácnost pouze v případě, že fyzická osoba poskytuje cizinci s dočasnou ochranou ubytování, které s ubytovanou osobou (cizincem) sdílí, a požádala o příspěvek. Z pohledu zákona o daních z příjmů se na zavedené praxi nic nemění, příspěvek na solidární domácnost je příjem od daně osvobozeným podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.

Dotaz č. 2

S manželkou, která je na rodičovské dovolené, jsme cizinci s dočasnou ochranou poskytli bezplatně ubytování ve společné domácnosti. Mohu si za rok 2023 uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši 24 840,- Kč?

Slevu na manželku si můžete uplatnit, za předpokladu, že příjem manželky, která žije s Vámi ve společně hospodařící domácnosti, nepřesáhne za zdaňovací období částku 68 000,- Kč. Do vlastních příjmů manželky se příspěvek pro solidární domácnost nezahrnuje ve smyslu zákona upravujícího opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Dotaz č. 3

Ubytovávám ve svém bytě cizince s dočasnou ochranou (manželský pár s dětmi), já osobně v tomto bytě nebydlím. Vzniká pro mě od 1. července 2023 nějaká daňová povinnost?

Od 1. července 2023 bude humanitární dávka (ve formě započitatelných nákladů na bydlení) poskytnuta přímo cizincům s dočasnou ochranou s tím, že po uzavření nájemní smlouvy může tuto dávku použít na úhradu nájemného. Zaplacené nájemné je příjmem z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů a poplatník jej uvádí po skončení roku do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Dotaz č. 4

V roce 2023 jsem měl pouze příjmy ze zaměstnání postupně od více zaměstnavatelů a podepsal jsem „Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti“. Poskytl jsem ve svém bytě ubytování cizinci s dočasnou ochranou, byt s ním nesdílím. Uzavřeli jsme spolu nájemní smlouvu a za rok 2023 mi na nájemném uhradí 19 000,- Kč. Další příjmy jsem v tomto roce neměl, musím podat daňové přiznání?

V daném případě nemusíte podávat po skončení roku 2023 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) pouze od jedno anebo postupně od více zaměstnavatelů. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto zaměstnavatelů na příslušný kalendářní rok prohlášení k dani, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně, nemá jiné příjmy ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a ostatních příjmů v souhrnu vyšší než 20 000,- Kč.

Dotaz č. 5

S manželkou, která je na rodičovské dovolené, jsme poskytli byt, který je ve vlastnictví manželky, cizinci s dočasnou ochranou. Tento byt má cizinec s dočasnou ochranou pouze pro své užívání. Uzavřeli jsem s ním nájemní smlouvu a na nájemném za rok 2023 obdržíme částku 78 000,- Kč. Mohu si za rok 2023 uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši 24 840,- Kč?

Slevu na manželku si uplatnit nemůžete, neboť nebyly splněny zákonné podmínky nároku. Byt je ve vlastnictví manželky, která za rok 2023 dosáhla vlastních příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů ve výši 78 000,- Kč. Slevu na dani na vyživovanou manželku žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti můžete uplatnit pouze v případě, že manželka neměla vlastní příjmy vyšší než 68 000,- Kč za celý rok, a do těchto příjmů se zahrnuje i uhrazené nájemné.

Dotaz č. 6

S manželkou, která je na rodičovské dovolené, jsme poskytli byt, který je součástí společného jmění manželů, cizinci s dočasnou ochranou. Tento byt má cizinec s dočasnou ochranou pouze pro své užívání. Uzavřeli jsme s ním nájemní smlouvu a na nájemném za rok 2023 obdržíme částku 78 000,- Kč. Mohu si za rok 2023 uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši 24 840,- Kč?

Můžete, ovšem za předpokladu, že příjem z nájmu bytu, plynoucí ze společného jmění manželů, bude zdaněn pouze u vás v rámci daňového přiznání k dani z příjmů (§ 9 zákona o daních z příjmů) a příjem manželky, která žije s vámi ve společně hospodařící domácnosti, nepřesáhne za zdaňovací období částku 68 000,- Kč.

Dotaz č. 7

Manželka je na rodičovské dovolené a poskytla byt, který je v jejím vlastnictví, cizinci s dočasnou ochranou, s nímž uzavřela nájemní smlouvu. Za rok 2023 bude mít pouze příjmy z nájmu v částce 48 000,- Kč. Je povinna podat daňové přiznání? 

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů by manželce, za okolností, které popisujete ve vašem dotazu, nevznikla, neboť daňové přiznání je povinen podat za rok 2023 každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000,- Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.


Poskytovatelé přepravních služeb z pohledu daně z příjmů fyzických osob.

27.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023.

GFŘ se zabývá v nově vydaném výkladu „Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023“ rovněž problematikou daně z příjmů fyzických osob. Cílem je popsat daňové povinnosti subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti (např. UBER, BOLT, LIFTAGO a další).

Obdobná informace byla již jednou v roce 2017 vydána, tato nová ji nahrazuje.

Poskytování přepravy prostřednictvím mobilní aplikace fyzickou osobou vykazuje všechny znaky podnikání, proto příjmy poskytovatele přepravy podléhají § 7 zákona o daních z příjmů. Pokud má poskytovatel živnostenské oprávnění k poskytování této služby a neuplatní výdaje ve skutečné výši, může uplatnit výdaje procentem z příjmů, a to ve výši 60 % z příjmů (max. 1,2 mil. Kč). Pokud živnostenské oprávnění nevlastí, pak může uplatnit výdaj 40 % z příjmů (max. 800 000 Kč). Může se přihlásit i do režimu paušální daně, pokud splňuje podmínky.

Pokud poplatník započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo přijal příjem ze samostatné činnosti, vzniká povinnost registrace k dani z příjmů do 15 dnů.

Povinnost podat přiznání má každý, jehož příjmy za kalendářní rok překročí 50 000 Kč (tato povinnost může být modifikována v případě příjmů ze závislé činnosti).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526