DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 17. 7. 2023

Odložení účinnosti novely zákona o DPH.  

Omezení odpočtu DPH při pořízení automobilu.  

Vzdělávací kurzy a školení pro zaměstnance.  

Zdanění příjmů zemědělského podnikatele.  

Odložení účinnosti novely zákona o DPH.

4.7.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí na 1. 1. 2024.

V návaznosti na zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, mělo s účinností od 1. 7. 2023 dojít také ke změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v oblasti nemovitých věcí.

Dané změny se týkají úpravy vymezení staveb pro bydlení v § 48 odst. 2 zákona o DPH, tj. obytného prostoru, rodinného domu a bytového domu a staveb (rodinného domu a bytového domu) pro sociální bydlení v § 48 odst. 5 zákona o DPH pro účely DPH. Dále novelizované znění zákona o DPH obsahuje legislativně-technické úpravy § 56 odst. 2 a 3 a § 56a odst. 3 zákona o DPH vycházející z přijetí stavebního zákona.

GFŘ upozorňuje, že zákonem č. 152/2023 Sb., kterým se mění (nový) stavební zákon a některé další související zákony, byla ve vazbě na úpravu části padesáté deváté čl. XCV zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, posunuta účinnost novely zákona o DPH.

Novela zákona o DPH upravující § 48, § 56 a § 56a zákona o DPH v oblasti nemovitých věcí tak nebude účinná dnem 1. 7. 2023, ale její účinnost je odložena na 1. 1. 2024.

Finanční správa doplňuje, že v rámci jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců dne 21. 6. 2023 byly detailněji zpracovány některé oblasti související s danou úpravou problematiky nemovitých věcí. Zápis z jednání bude k dispozici v první polovině července 2023 na webových stránkách Finanční správy ČR 2023 | Zápisy z jednání | Příspěvky KV KDP | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz). Závěry jednání budou také promítnuty do připravované aktualizace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016“, která by měla být zveřejněna v průběhu IV. čtvrtletí 2023.


Omezení odpočtu DPH při pořízení automobilu.

27.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná novelizace zákona o DPH obsahuje hranici nároku na odpočet DPH u pořizovaného vozidla.

Při pořízení osobního automobilu kategorie M1, který je dlouhodobým majetkem plátce, má být od roku 2024 možné uplatnit nárok na odpočet daně ve výši maximálně 420 000 Kč, i kdyby základ daně přesahoval 2 mil. Kč. Pokud tedy plátce pořídí vozidlo za 3 mil. Kč + 630 tis. Kč DPH, může i při použití v rámci ekonomické činnosti s plným nárokem na odpočet DPH uplatnit max. 420 tis. Kč.

Návrh novelizace myslí rovněž na technické zhodnocení vozidla, kdy v součtu s dříve uplatněným nárokem na odpočet daně z vozidla před zhodnocením nemá související odpočet DPH přesáhnout částku 420 tis. Kč.

Pokud osobní automobil nebyl dlouhodobým majetkem a stane se jím, je plátce povinen snížit dříve uplatněný odpočet o částku přesahující 420 tis. Kč.


Vzdělávací kurzy a školení pro zaměstnance.

21.6.2023, Ing. Zuzana Rylová Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak posuzovat z hlediska daňového náklady na vzdělávací kurzy, školení apod. zvyšující kvalifikaci zaměstnanců, a to jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance?

Dotaz:

Prosím o odborný názor na daňovou uznatelnost nákladů na rozšiřování kvalifikace našich zaměstnanců.

Jakožto firma zabývající se opravami strojních zařízení, vodních elektráren apod. potřebujeme, aby někteří naši zaměstnanci měli příslušnou kvalifikaci. Proto byli někteří zaměstnanci vysláni do autoškoly na rozšíření jejich řidičských průkazů o skupinu BE (větší vozík). Nejedná se o řidiče z povolání, ale v rámci své náplně práce některé dny vyjíždí do lokalit, kde je velký vozík nezbytností (např. když vezou opravenou část stroje).

Dále také byl vyslán jeden zaměstnanec na svářečský kurz, který firma potřebovala, aby měl. Mohou být faktury za tyto dva kurzy (autoškola + svářečský) mezi daňově uznatelnými náklady? A nemusí být částka přidaňována zaměstnancům ve mzdě?

A jak by to bylo v případě, že tato firma zaměstnává účetní a firma vyšle na školení účetní? Účetnictví tedy není přímo předmětem podnikání firmy, ale bez toho také fungovat nemůže.

Odpověď:

Z hlediska zaměstnavatele

Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) se výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (výnosů) pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené ZDP a zvláštními předpisy. Prokázat je třeba jednak skutečnost, že náklad vznikl (školení proběhlo a zaměstnanci se jej zúčastnili), a jednak to, že náklad souvisí s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných výnosů (příjmů). Podle vámi poskytnutých informací rozšíření řidičského oprávnění u zaměstnanců, kteří jej budou využívat v rámci svého pracovního zařazení, nepochybně s dosažením příjmů souvisí.

Co se týká svářečského kurzu, je to obdobné za předpokladu, že zaměstnanec nově nabyté dovednosti bude využívat v rámci své pracovní náplně.

Pokud zaměstnavatel zaměstnává účetní v pracovním poměru, pak účetní školení je rovněž daňovým nákladem zaměstnavatele.

Na problematiku daňové uznatelnosti nákladů na vzdělávání se můžete zeptat také na semináři Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ.

Z hlediska zaměstnance

Co se týká samotných zaměstnanců, tak podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP jsou od daně osvobozena nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost; toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům.

Podle § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se rekvalifikací rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.

Z výše uvedeného je zřejmé, že rozsah forem vzdělávání zaměstnanců, kdy z nich získaný prospěch je u nich od daně z příjmů osvobozen, je poměrně široký. Podstatné jsou tři skutečnosti. Zaměstnanci musí být plnění poskytnuto v nepeněžité formě, musí souviset s předmětem činnosti zaměstnavatele a musí být v souladu s pracovním zařazením zaměstnance. S ohledem na to, jaké má zaměstnavatel administrativní povinnosti, i účetní školení, jehož se zúčastnil zaměstnanec pověřený účtováním, souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele.


Zdanění příjmů zemědělského podnikatele.

8.6.2023, Ing. Zuzana Rylová Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bude zdaňován příjem zemědělského podnikatele?

Dotaz:

Podle jakého paragrafu zákona o daních z příjmů se daní příjmy starobního důchodce, kterému živnostenský úřad vydal „Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydané fyzické osobě“? Tato fyzická osoba měla jen příjem z dotace na ošetřování pastvin a příjem z prodeje dvou ovcí.

Odpověď:

Podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, je zemědělským podnikatelem fyzická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.

Zemědělského podnikatele eviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, který také vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele a přidělil zemědělskému podnikateli identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.

Podle výše uvedeného zákona fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

Z výše uvedeného je zřejmé, že s ohledem na to, že se jde o osobu, která je evidována jako zemědělský podnikatel, jedná se o příjem ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů. V případě, že by fyzická osoba provozovala jen drobnou pěstitelskou a chovatelskou činnost, může požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností  o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele. Pak by tento příjem jako příležitostný mohl být zdaněn jako příjem podle § 10 ZDP, případně osvobozen, pokud nepřesáhne zákonem stanovenou výši (v současné době 30 000 Kč; je možné, že projde zvýšení této částky na 50 000 Kč).

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526