DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 14. 8. 2023

Změny pro podnikatele od 1. 7. 2023.  

Zrušení osvobození kurzového zisku.  

Snižte si náklady při cestách do zahraničí. Do září žádejte o vrácení DPH.  

Odpisy při vyřazení majetku.  

Daňové zvýhodnění na dítě po maturitě.  

Změny pro podnikatele od 1. 7. 2023.

26.7.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Od 1. července 2023 se podnikatelů dotklo několik změn v souvislosti s nabytím účinnosti právních předpisů.

Změny nastávají v oblasti rostlinolékařské péče, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, oblasti zbraní, střeliva a výbušnin. Zákon o ochraně veřejného zdraví zajišťuje nejenom zvýšenou bezpečnost dodávané vody, ale ruší zároveň zdravotní průkazy ve zdravotnictví, o jejichž zrušení se diskutovalo na podnikatelských fórech řadu let.

Zákon č. 273/2022 Sb.
Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 200 ha podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství jsou povinni vést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků, pokud nejsou vedeny v elektronické podobě.

Záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků se provádějí bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po aplikaci přípravku nebo pomocného prostředku, s výjimkou záznamu o ověření účinnosti opatření, který se provede podle účinku použitého přípravku nebo pomocného prostředku. Pokud je aplikace přípravku nebo pomocného prostředku prováděna profesionálním uživatelem na pozemcích, které nevlastní ani jiným způsobem neužívá, povinnost vést záznamy má také uživatel tohoto pozemku.

Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 dnů následujících ode dne, kdy bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo oznámeno zahájení insolvenčního řízení, nebo u nadnárodního zaměstnavatele ode dne zveřejnění rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení u příslušného orgánu v jiném členském státě Evropské unie.

Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, lhůta končí dnem zániku moratoria nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. Není-li nárok na uspokojení mzdových požadavků uplatněn v této lhůtě, zaniká. Právo zaměstnance na uplatnění těchto mzdových nároků u soudu tím však není dotčeno.

Zákon č. 182/2023 Sb.

Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů.

Tento zákon upravuje mimořádný zánik určeného příslušenství daně odpuštěním a mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně.

Zákon č. 181/2023 Sb.

Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů.

Tento zákon upravuje mimořádný zánik odpuštěním penále z pojistného a exekučních nákladů podle daňového řádu spojených s výkonem exekuce pojistného spravovaných okresními správami sociálního zabezpečení (dále jen „exekuční náklady“).

Pojistným se pro účely tohoto zákona rozumí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Tento zákon se nepoužije na pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané prostřednictvím soudního exekutora.

Zákon č. 180/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů.

Stávající změnou zákona č. 156/2000 Sb. dochází ke konkretizaci definic a upřesnění pojmů obsažených v zákoně, přičemž novela reaguje i na potřebu zohlednit pojmy užívané v oblasti zbraní a střeliva. Novela nadto zahrnuje do předmětu úpravy činnost spočívající v kontrole identifikačních značek.

Zákon č. 179/2023 Sb.

Český báňský úřad v povolení tranzitu stanoví trasu tranzitu výbušnin přes území České republiky nebo tranzit výbušnin přes území České republiky zakáže, je-li to odůvodněno bezpečnostními nebo zahraničně politickými zájmy České republiky podle vyjádření Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby nebo Ministerstva vnitra. Neobdrží-li Český báňský úřad vyjádření do 20 dnů ode dne doručení žádosti o vyjádření Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační službě nebo Ministerstvu vnitra, má se za to, že s vydáním povolení souhlasí.

Organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání nebo tranzitu výbušnin a na základě takového povolení došlo k jeho uskutečnění, je povinna po skončení každého kalendářního roku do 30 dnů písemně oznámit Českému báňskému úřadu množství a obchodní název výbušniny, kterou v průběhu uplynulého kalendářního roku nabyla, byla jí předána nebo která byla předmětem tranzitu.

Zákon č. 167/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Bude zajištěno zvýšení bezpečnosti dodávané pitné vody, jelikož posouzení a následné řízení rizik v celém řetězci, tzn. od povodí, přes jímání, úpravu, distribuční síť až po kohoutek spotřebitele, umožňuje zaměření se na relevantní rizika a přijetí vhodných opatření k efektivní ochraně veřejného zdraví.

Zavedení posuzování rizik v domovních rozvodných systémech pitné a teplé vody nebude mít významný finanční dopad na podnikatelské prostředí České republiky, tj. na provozovatele budov, kteří jsou definovaní v návrhu zákona. Pokud bude vyhodnoceno, že pro ověření rizika je nutné provedení monitoringu olova a legionel, nepředstavuje zajištění těchto dvou analýz pro jednotlivé subjekty žádný významný finanční dopad.

Odebrání povinnosti mít zdravotní průkaz pro fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech do přímého styku s potravinami ve stravovacích službách při výrobě potravin, zpracování potravin nebo při uvádění potravin na trh.

Zákon č. 173/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Změny v zákoně o pobytu cizinců souvisí s podmínkami pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Systém modrých karet – hlavní nástroj k lákání vysoce kvalifikovaných pracovníků přináší celou řadu změn – změny se dotýkají například rychlejších postupů, pružnějších kritérií pro přijímání a v neposlední řadě také rozsáhlejších práv jejich držitelů, včetně snadnější mobility uvnitř Unie. Zatraktivnění pracovního trhu členských států včetně České republiky a usnadnění přístupu vysoce kvalifikovaných cizinců ze třetích zemí bude mít pozitivní dopad na evropskou, respektive českou ekonomiku.

Celkový přehled zákonů, vyhlášek a nařízení vlády naleznete v příloze.


Zrušení osvobození kurzového zisku.

1.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravované změny v daňových zákonech mohou přinést nejenom prezentované změny, ale i další, které u dotčených daňových subjektů mohou vyvolat poměrně velké dopady.

Jednou z takových změn je zrušení vybraných osvobození. Podle současného znění zákona o daních z příjmů je u fyzických osob osvobozen kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet zahrnutý v obchodním majetku. Výjimkou je kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovaném trhu, na kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují.

Novelizací má dojít ke zrušení tohoto ustanovení, což prakticky znamená, že kurzové zisky se budou zdaňovat jako ostatní příjmy. Ty mají být osvobozeny do limitu 50 tis. Kč ročně. Nad tento limit půjde o zdanitelné příjmy.

Otázkou může být počítání a dokládání tohoto příjmu.


Snižte si náklady při cestách do zahraničí. Do září žádejte o vrácení DPH.

Daň z přidané hodnoty, kterou uhradí v jiném členském státě EU, nemohou zástupci tuzemských firem uplatnit v českém přiznání. O peníze přesto nepřijdou. Do konce září ovšem musejí přes tuzemského správce daně požádat o vrácení DPH za rok 2022.

31.07.2023 | BusinessInfo.cz

Platí to v případě plátců daně z přidané hodnoty, kteří v zahraničí „použijí přijaté plnění pro účely svého podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“.

Jinými slovy: Čeští podnikatelé mohou získat zpět DPH, kterou zaplatili při cestách do zemí EU při ubytování, v restauracích či při nákupu benzinu a nafty.

Kdo může žádat o vrácení DPH?

Nárok na vracení daně mají například plátci DPH, jejichž zaměstnancům vznikly v souvislosti se služebními cestami v zahraničí náklady spojené s dopravou (jízdné v taxíku, veřejné hromadné dopravě, náklady na benzin/naftu či silniční poplatky), ubytováním nebo odbornými školeními.

Týká se to i firem, které pořídily zboží v jiném členském státě Evropské unie (které zůstalo na území tohoto členského státu) nebo podniků, které se prezentují na veletrzích v jiných členských státech sedmadvacítky.

Podnikatelé ovšem musejí o vrácení DPH zaplacené v ceně zboží a služeb za hranicemi České republiky aktivně požádat, a to prostřednictvím elektronické žádosti (viz níže).

Kdo, kdy a z jakých důvodů platí DPH? Provedeme vás labyrintem daňové legislativy

„Žádost je nutné podat do 30. září 2023 a tuto lhůtu není možné prodloužit. Po uplynutí lhůty nárok na vracení DPH zaniká,“ připomíná poradce Michal Dvořáček.

„Pokud Vaše firma nakoupila plnění s místem plnění v jiných členských státech EU, na která byla uplatněna tamní DPH, je už v srpnu čas začít žádost připravovat,“ upozorňuje poradce.

„V případě, že žádáte o vrácení daně poprvé, je nutné si ponechat také časovou rezervu pro žádost o přístup k aplikaci pro vracení DPH, jejíž vyřízení může Finanční správě ČR trvat až patnáct dnů,“ doplňuje Jevgenija Bajzíková z Komory daňových poradců ČR.

Kromě členských států Unie vracejí českým firmám DPH u vybraných položek například i Kanada či Norsko. Do odchodu z unie se stejná pravidla uplatňovala i v případě Velké Británie. Brexit ovšem před několika lety přinesl změnu.

Jak podat žádost k Daňové a celní správě jejího Veličenstva

Co musíte splňovat?

Nárok na vrácení DPH má každý tuzemský podnik (plátce DPH), který není k dani z přidané hodnoty v příslušné zemi registrován, nemá zde sídlo, provozovnu a trvale zde nepodniká.

Pravidla pro vrácení nicméně stanovuje vždy konkrétní stát. Tato možnost je výhodná například pro exportéry. Vývoz se totiž za podnikání na území země, jejíž trh zásobují, nepovažuje.

Podmínkou je to, aby měl žadatel v pořádku všechny doklady a účtenky, které dokazují, že DPH v cizině zaplatil (například při nákupu benzinu či za ubytování v hotelu) a přiložil je k příslušné žádosti, kterou posílá pouze přes Finanční správu.

Žádost o vrácení daně musí žadatel doložit elektronickou kopií daňového dokladu nebo daňového dokladu při dovozu zboží, pokud základ daně převyšuje ekvivalent částky 250 eur u uhlovodíkových paliv nebo ekvivalent částky 1 000 eur u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb.

Žadatel musí:

 • být registrovaný jako plátce DPH v ČR
 • mít sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku (a nemít jej ve členském státě EU, který daň vrací)
 • mít zaručený elektronický podpis
 • v daném období pro vrácení DPH neuskutečňovat pouze plnění osvobozená od DPH

Připomínáme, že v období určeném pro vrácení DPH nesmí plátce uskutečnit „dodání zboží ani poskytnutí služby ve státě vrácení daně, které se považuje za dodané nebo poskytnuté v členském státě vrácení daně”. Výjimkou jsou zdanitelná plnění podléhající reverse charge a přepravní služby nebo vedlejší služby osvobozené od DPH.

Částka musí být vyšší než 50 eur za rok. O vrácení DPH ze zaplacené částky přes 400 eur mohou podnikatelé žádat častěji než jednou ročně, ale maximálně čtyřikrát – tedy ne za období kratší než tři měsíce. Podrobnosti najdete v paragrafu 82 zákona o DPH.

Jednotlivé členské státy navíc mohou mít nastaveny vlastní limitní hodnoty částek DPH, od kterých lze žádat o vrácení daně. Jde zejména o země, kde se neplatí v eurech.

Podrobnosti o vracení DPH na stránkách Finanční správy ČR 

V zákoně o DPH se mimo jiné dočtete, že veškeré náležitosti spojené s vracením daně z ciziny řeší Finanční úřad pro hlavní město Prahu, nikoli váš místně příslušný, se kterým běžně komunikujete.

Žádost o vrácení daně z jiného členského státu musí obsahovat:

 • daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty žadatele
 • obchodní firmu nebo jméno, sídlo, místo pobytu žadatele nebo zástupce (je-li ustanoven)
 • elektronickou adresu
 • popis ekonomické činnosti žadatele, pro níž je zboží pořízeno nebo služba přijata, pomocí harmonizovaných kódů
 • období pro vrácení daně, na které se žádost vztahuje,
 • prohlášení žadatele o tom, že neuskutečnil plnění, u kterého by mu vznikla povinnost registrace k DPH v České republice,
 • údaje o účtu, včetně kódů IBAN, BIC, název vlastníka účtu a měny účtu,
 • za každý daňový doklad nebo daňový doklad při dovozu zboží příslušné údaje.

Jak na to?

Pro vrácení DPH je třeba podat elektronickou žádost prostřednictvím portálu České daňové správy. K tomu je třeba mít:

Žádost odešlete elektronicky datovou zprávou do 30. září za předešlý rok, ta je pak předána konkrétnímu státu k vyřízení. Kvůli zmíněné patnáctidenní lhůtě není dobré otálet a je výhodnější řešit vrácení peněz s dostatečným předstihem, tedy už koncem srpna či počátkem září.

Vyrozumění v jazyce dané země

Žádost se podává výhradně elektronicky přes portál Finanční správy ČR (FS), kde najdete informace, jak postupovat, i příslušné formuláře. K žádosti patří i zaručený elektronický podpis.

Finanční správa upozorňuje, že žádosti podané jiným způsobem nemohou být předány členským státům k vyřízení. Pokud již odeslaný dokument obsahuje chyby, musíte podat takzvanou opravnou žádost. I ta je k dispozici na webu FS. Na počátku se musí podnikatel do elektronického systému vracení DPH registrovat.

Pokud platil v určeném období daň ve více zemích, bude mít s vracením více práce.

Čtvrtletní nebo měsíční plátce DPH? Co je povinné a kde hledat výhody

„Podnikatel nebo firma podává právě tolik žádostí s přiloženými doklady a vyčíslenou DPH, v kolika zemích má účty. Následně obdrží vyrozumění v jazyce té země, zda byly podmínky splněny. Obnos je případně vrácen v její měně,“ upozorňuje daňová poradkyně TaxVision Blanka Štarmanová. Pokud žádáte o vrácení DPH například v Maďarsku, nepřijde vám vyrozumění v angličtině, ale v maďarštině a dostanete forinty.

Pokud nechce podnikatel poněkud komplikovaný postup absolvovat sám, kompletní vyřízení žádosti si lze objednat za poplatek u odborníků.

Místně příslušný finanční úřad zpracuje žádost o přístup do aplikace nejpozději do dvou týdnů. „Žadatel bude vyrozuměn prostřednictvím SMS zaslané na mobilní telefon (čeští operátoři), který uvede v žádosti, v případě zamítnutí bude uvedeno i rozhodnutí správce daně,“ upřesňuje FS ČR. Případný přeplatek dostane podnikatel do 120 dnů od uplynutí lhůty, která je popsána v odstavci 5 paragrafu 82b.

„Lhůta pro rozhodnutí o celé žádosti o vrácení daně v případě vyžádání si doplňujících údajů však neuplyne dříve než za 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně správcem daně, maximálně však činí osm měsíců,“ píše se v zákoně.

Komu se žádost vyplatí?

„Vrácení daně ze zahraničí se vyplatí především podnikatelům a firmám se zaměstnanci, kteří často cestují do zemí EU, aktivně zde obchodují bez zázemí mateřské provozovny a využívají hotelových služeb. Nezanedbatelné částky tvoří DPH například při účasti firem na zahraničních veletrzích. Dopravcům zase DPH zvyšuje náklady při nákupu pohonných hmot,“ vyjmenovává poradkyně TaxVision.

Každá země má vlastní pravidla. Žádný stát nevrací daň z výdajů za zábavu, alkohol, dárky, starožitnosti či užité umění. Někteří členové osmadvacítky poskytují pouze část DPH ze služeb, které jsou využitelné i pro osobní spotřebu (např. taxislužby). V mnoha členských zemích není součástí zmíněného bonusu daň z jídla či nápojů.

Podrobnější informace k podmínkám v jednotlivých zemích

Jiné (Německo či Rakousko) požadují, aby byli na dokladu identifikováni příjemci občerstvení. Některé země dokonce nevracejí ani daň z pohonných hmot, jiné ji poskytnou jedině dopravcům.

Zejména menší firmy mohou díky vrácené DPH ušetřit nemalé peníze, ale ne vždy tuto možnost využívají, byť v posledních letech žadatelů přibývá. „Menší firmy a podnikatelé o možnosti vrácení často nevědí, a pokud platili výdaje v jiné zemi včetně DPH a nepožádají o vrácení, připravují se tím o značné peníze,“ varuje Blanka Štarmanová.

Jakub Procházka


Odpisy při vyřazení majetku.

25.4.2023, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak uplatnit daňové odpisy majetku vyřazeného v průběhu roku?

Dotaz:

Automobil zařazený v majetku naší firmy byl dán v srpnu 2022 do autobazaru a SPZ vložena do depozita. Můžeme uplatnit daňové odpisy tohoto majetku v roce 2022?

Odpověď:

U majetku vyřazeného v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit polovinu ročního odpisu, jak stanoví § 26 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů; dále lze do výdajů uplatnit daňovou zůstatkovou cenu hmotného majetku k datu vyřazení. Uplatnění odpisu je právem, nikoli povinností poplatníka – tzn., daňový odpis uplatněn být nemusí a do výdajů pak půjde daňová zůstatková cena evidovaná k 1. 1. 2022.


Daňové zvýhodnění na dítě po maturitě.

7.8.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, které úspěšně ukončilo střední školu a bude nadále studovat dálkově vysokou školu?

Dotaz:

Náš zaměstnanec uplatňoval slevu (daňové zvýhodnění) na dceru, která letos ukončila maturitou SŠ a bude pokračovat ve studiu VŠ dálkově při zaměstnání na hlavní pracovní poměr (HPP). V měsíci červenci 2023 nepracovala, smlouvu na HPP má od 10. srpna 2023.

Jak nyní uplatnit daňové zvýhodnění?

Odpověď:

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění (dále DZv.), pokud žije s nezaopatřeným dítětem ve společně hospodařící domácnosti.  V rámci středních škol se nezaopatřenost  spojuje výhradně s denní formou studia. Školní rok v rámci posledního ročníku střední školy končí 30. 6.  Pokud dítě v navazujících prázdninách nepracuje nebo pracuje v nepojištěném zaměstnání nebo   pojištěné zaměstnání netrvá po celý měsíc, má poplatník nárok na DZv. ještě po dobu navazujících prázdnin. V daném případě rodič bude mít nárok na DZv. v měsíci červenci  i srpnu 2023.

V rámci studia na vysoké škole forma studia nerozhoduje a podstatné je, kdy je dítě zapsáno ke studiu na VŠ.  Obvykle potvrzení o studiu vydávají vysoké školy koncem září nebo října.  Každopádně nárok na DZv. nezanikne, i když dítě bude vedle studia na vysoké škole pracovat nebo podnikat.

Pokud bude potvrzení předloženo nejpozději do 30. 9., nárok na DZv. bude již v tomto měsíci.  Bude-li vydáno v říjnu, měsíc září vypadne, ale v rámci  ročního zúčtování  bude  DZv. i za tento měsíc poskytnuto.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526