DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 11. 9. 2023

Vracení DPH z jiných členských států za rok 2022.* 

DPH při bezúplatném dodání zboží.* 

DPH u montáže fotovoltaiky.* 

DPH u pořádání sportovní akce.* 

Vracení DPH z jiných členských států za rok 2022.

4.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Doba čtení: 1 minuta

Dne 30. 9. 2023 končí lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH zaplacené v jiných členských státech EU v roce 2022.

Pokud český plátce DPH zaplatil v rámci své ekonomické činnosti s nárokem na odpočet DPH (alespoň částečným) v jiném členském státě, může požádat o její vrácení. Podmínkou je, že v tomto jiném členském státě neměl sídlo ani provozovnu. To znamená, že nelze požádat o vrácení DPH z ubytování zaměstnanců či jednatele na dovolené, lze však požádat o vracení DPH z ubytování na pracovní cestě.

Žádost se podává prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím, není potřeba žádat o vrácení daně v jiných členských státech. Ty však reálně žádosti vyřizují, a pokud nejsou splněny všechny podmínky pro vrácení daně, může být žádost zamítnuta.

Nejčastěji je žádáno o vrácení DPH zaplacené při cestách pracovníků plátce v rámci ekonomické činnosti. Zpravidla jde o pohonné hmoty, ubytování, popř. jiné položky.

Příklad:

Česká společnost poskytuje služby při přípravě různých akcí typu veletrhy, koncerty či jiné eventové akce nejenom v ČR, ale i v jiných státech EU.

Průběžně žádá o vracení DPH z nakoupených plnění ve státech, kam vyslala své pracovníky, aby technicky zabezpečili nasmlouvané zakázky. Zpravidla jde o DPH z pohonných hmot, ubytování, nakoupeného materiálu či služeb použitých pro splnění zakázky.

Žádost se podává za předchozí rok nejpozději do konce září, jde o propadnou lhůtu, po jejímž skončení není možné o vracení DPH žádat.


DPH při bezúplatném dodání zboží.

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Doba čtení: 1 minuta

Generální finanční ředitelství vydalo nový výklad k DPH při bezúplatném dodání zboží.

Informace GFŘ k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží ruší dosavadní výklad Informace GFŘ k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank ze dne 15. 12. 2014.  Výklad míří na plátce DPH, kteří v rámci své charitativní či sociální činnosti poskytují materiální pomoc potřebným osobám ve formě darování zboží. Může však jít rovněž o jiné situace, jejichž praktickým dopadem je darování zboží.

Úvodním předpokladem je, že byl oprávněně uplatněn nárok na odpočet DPH. Tedy zboží bylo nakoupeno či jiným způsobem pořízeno pro ekonomickou činnost s nárokem na odpočet DPH.

Při následném darování je pak nutný odvod DPH. Základ daně se stanoví v závislosti na způsobu pořízení zboží. Pokud bylo zboží:

  1. nakoupeno,

je základem daně při jeho bezúplatném dodání cena zboží, za kterou bylo zboží pořízeno, se zohledněním stavu zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (tedy ke dni bezúplatného dodání).

  1. jinak pořízeno,

je základem daně podle výkladu GFŘ cena obdobného zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (tedy ke dni bezúplatného dodání). Pokud tržní cenu určit nelze, pak má být základem daně výše celkových nákladů vynaložených na pořízení zboží dárcem ke dni bezúplatného dodání.

V obou případech se zohlední případné náklady na přeměnu či zvelebení či modernizaci zboží.

Celá Informace je zde.


DPH u montáže fotovoltaiky.

22.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakou sazbu DPH uplatnit při montáži fotovoltaických panelů?

Dotaz:

Podnikatel – plátce DPH si zřizuje fotovoltaické panely včetně montáže pro podnikatelskou činnost na svém pozemku. Jak se bude fakturovat celé dílo?

Odpověď:

Montáž FVE spadá pod kód 43.21.10 klasifikace produkce. Při poskytnutí těchto prací mezi plátci v tuzemsku se použije režim přenesení daňové povinnosti.

Pokud jde o montáž panelů na pozemku, uplatní se základní sazba daně 21 %.


DPH u pořádání sportovní akce.

5.9.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zdaňovat služby související s pořádáním sportovní události?

Dotaz:

Pořadatel sportovní události (s.r.o.) ve venkovním prostoru prodává vstupenky, vybírá startovné a poskytuje k tomu doplňkové služby (např. ubytování, parkovné atp.)

• V jaké sazbě DPH bude vstupné, startovné a související služby?

• V jaké sazbě by bylo dále občerstvení, které bude prostřednictvím stánků a stanů? Všude budou stolky a židle, areál bude uzavřený jen pro osoby, které si danou akci zaplatí.

Odpověď:

Pokud budou jednotlivé služby poskytovány samostatně, uplatní se příslušná daň u jednotlivých plnění.

Pokud by některá služba byla poskytována jako vedlejší plnění k hlavnímu plnění, uplatní se příslušná daň k hlavnímu plnění.

V případě pořádání sportovní události se podle přílohy č. 2a k zákonu o DPH uplatní druhá snížená sazba daně 10 %. Jedná se o poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem, jako jsou stadiony, arény, ringy, plavecké bazény, sportoviště, golfová hřiště, kuželny, tenisové kurty, jízdárny atd., závodní dráhy pro automobilové, psí a koňské závody; služby související s provozem rekreačních parků a pláží.

V případě samostatně poskytnuté ubytovací služby se podle přílohy č. 2a k zákonu o DPH uplatní druhá snížená sazba daně 10 %, v případě parkovného se uplatní základní sazba daně.

Pokud by ale například bylo parkovné zahrnuto v hodnotě ubytovací služby (nebylo by samostatně vyčísleno), uplatní se druhá snížená sazba daně na celkové plnění.

Při poskytování občerstvení je pro správné uplatnění sazby DPH nutné rozlišovat, co je stravovací služba a co je dodání zboží – potravin.

O stravovací službu a podávání nápojů se jedná, pokud poskytnuté služby doplňují samotnou konzumaci potravin nebo nápojů a zvyšují užitek z jejich konzumace.

Za tyto doplňkové služby lze považovat například zajištění prostoru pro poskytnutí této služby, nábytku (stůl, židle), příboru, případně obsluhy, poskytnutí toalet, věšáků na oblečení, úklid nádobí apod., přičemž není nutné, aby byly naplněny všechny tyto služby současně.

Stravovací služba je poskytována v restauracích, občerstveních, zaměstnaneckých stravovacích zařízeních, cukrárnách, bistrech apod.

Pokud plátce prodává potraviny bez poskytovaných doplňkových služeb, nejedná se o stravovací službu, ale o dodání zboží. Jedná se například o prodej potravin ve stánku s občerstvením, například párek v rohlíku, zmrzlina do kornoutu, kebab, trdelník apod.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526