DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 18. 9. 2023

Příjem k dodanění při soukromém použití vozidla.* 

Unie destilatérů: Zvyšování spotřební daně nejvíce zasáhne pěstitelské palírny.* 

Majetek pořízený z dotace.* 

Nový pokyn k uplatňování ustanovení zákona o daních z příjmů.* 

Pořízení nehmotného majetku ve vlastní režii.* 

Příjem k dodanění při soukromém použití vozidla.

25.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepeněžní příjem ve formě možnosti využít vozidlo k soukromému použití má být odstupňován podle toho, jaké emisní limity splňuje vozidlo.

Pokud poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta vstupní ceny tohoto vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč.

Od roku 2024 má být příjem určen z hodnoty vozidla takto:

  1. a) 0,25 %, jedná-li se o bezemisní vozidlo,
  2. b) 0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo,
  3. c) 1 %, jedná-li se o  vozidlo, které není nízkoemisním ani bezemisním vozidlem.

Bezemisním vozidlem se pro účely daní z příjmů rozumí vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jiné vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2.

Nízkoemisním vozidlem se pro účely daní z příjmů rozumí vozidlo, které je nízkoemisním vozidlem podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících a není bezemisním vozidlem.


Unie destilatérů: Zvyšování spotřební daně nejvíce zasáhne pěstitelské palírny.

1.9.2023, Zdroj: Automatizace v potravinářství (www.prumyslovaautomatizace.com)

Zvyšování spotřební daně na lihoviny zasáhne hlavně pěstitelské pálenice, které slouží k výrobě destilátu pro soukromou spotřebu. Skončit by jich v následujících letech mohla až pětina, v současnosti jich je v Česku asi 500. V rozhovoru s ČTK to řekl tajemník Unie destilatérů Jakub Gottwald.

Organizace sdružuje menší lihovary, které vyrábějí ovocné pálenky. Podle něho zvyšováním daně jim nezbyde jiná možnost, než to promítnout do cen. Zároveň však neočekává, že by stát díky zvýšení zdanění vybral více peněz, protože lidé budou například jezdit nakupovat do zahraničí. Upozornil také na to, že lihovary se potýkají jako jediný segment s černým trhem.

Vládní koalice zvyšování daně oznámila již v květnu jako součást svého ozdravného balíčku. Minulý týden se shodla na změně, která zvyšování urychlí. Původně měla daň růst příští rok o deset procent a následující tři roky o pět procent. Nyní má k desetiprocentnímu nárůstu dojít v letech 2024 a 2025 a následně má daň růst o pět procent.

Tajemník připomněl, že po posledním růstu spotřební daně v roce 2020 stát vybral méně peněz. Lze podle něj očekávat, že stát po plánované změně vybere až o miliardu korun méně. Podle Gottwalda kromě poklesu trhu s ovocnými pálenkami dojde k růstu černého trhu, na kterém se podle odhadů vypálí zhruba stejné množství alkoholu jako v oficiální produkci zatížené daní. Lihovary také podle něho nemají jinou možnost než zvýšit ceny i kvůli tomu, že mají za sebou ekonomicky složité období spojené s růstem nákladů, zároveň se potýkají i s nedostatkem ovoce.

Doplnil, že většina lihovarů nemá produkci pálenek jako hlavní činnost, ale věnuje se zároveň i jinému podnikání. Podotkl, že jde třeba o produkty, které se v obchodních řetězcích prakticky neprodávají. Například na produkci tzv. řemeslných lihovarů může podle něho lidi zaujmout například lokálnost. Poznamenal také, že prodávat ovocné destiláty se může podnikům vyplatit výrazně více než pivo. Jako příklad uvedl, že například jeden panák slivovice může mít nákupní cenu 30 korun a prodá se za 80 korun, což odpovídá z pohledu marží zhruba třem prodaným pivům.

Gottwald také upozornil, že se na českém trhu začaly objevovat mixované pálenky. Objevila se například kombinace hrušky Williams s malinami nebo destilátem kombinující maliny a hroznové víno nebo višňovo-medový likér.

Zdroj: https://www.prumyslovaautomatizace.com/unie-destilateru-zvysovani-spotrebni-dane-nejvice-zasahne-pestitelske-palirny/


Majetek pořízený z dotace.

25.7.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma pořídila majetek z dotace. Jak transakci ošetřit z hlediska daní a účetnictví?

Dotaz:

Po sepsání dohody o poskytnutí investiční dotace byl v prosinci 2022 pořízen dotovaný majetek. Společnost tak v roce 2022 musí zařadit majetek do evidence majetku. Následně v roce 2023 společnost podala žádost o platbu, na základě které došlo oznámení o výši dotace k 3. 7. 2023.

K jakému okamžiku máme správně snížit vstupní cenu investičního majetku. Ještě v roce 2022 nebo v roce 2023?

Ke kontrole podmínek naplnění dotačních podmínek dochází až po naší žádosti o platbu. V minulosti se nám vícekrát stálo, že dotace pak byla krácená. Nezpochybnitelně tedy víme, že dotaci obdržíme až po oznámení o výši dotace.

Nicméně je pravdou, že po sepsání dohody o investičním majetku a nakoupení majetku už víme, že bychom měli dotaci obdržet. Následně se jen zkoumá, zda byly dodrženy podmínky, pokud ale byly, máme na dotaci v podstatě nárok už po zakoupení tohoto majetku.

Odpověď:

Obsahové vymezení složek majetku upravují ustanovení § 6 až 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Pro ocenění majetku se hmotný majetek oceňuje podle § 29 ZDP. Předpokládám, že uvedená společnost (právnická osoba) po uvedení majetku do stavu způsobilého obvyklému užívání a zatřídění do příslušné odpisové skupiny dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), zahájila odpisování. Uvedením věci do stavu způsobilého obvyklému užívání a splněním všech právních a technických podmínek je stanoven okamžik zahájení odpisování (odpis v r. 2022). Ustanovení § 29 odst. 1 ZDP stanoví, že se vstupní cena hmotného majetku snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, regionální rady regionu soudržnosti, o poskytnuté prostředky (granty) přidělené podle zvláštního právního předpisu, o poskytnuté granty Evropských společenství, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a s výjimkami i jiných peněžních fondů cizího státu. Zjednodušeně řečeno, z daňového hlediska je třeba vstupní cenu hmotného majetku snížit o dotaci na jeho pořízení. Takto jednoduché to ale v praxi není. Je pravda, že pro získání dotace je obvykle potřebné podat žádost a v některých případech je na základě této žádosti vydán příslib jejího poskytnutí. Příslib ale ještě nemusí znamenat definitivní schválení žádosti o dotaci a mezi výší přislíbené dotace a schválenou (finančně vypořádanou) dotací může být rozdíl. V uvedeném případě bude cena pořízeného majetku patrně vyšší než přijatá dotace. Žádosti o přidělení dotací prochází schvalovacím řízením a po jeho skončení, pokud je poskytnutí dotace schváleno, uplyne nějaká doba, než je dotace skutečně finančně vypořádána. Což se stalo i v našem případě.

Pro úplnost je vhodné na závěr uvést následující doporučení. Jak účtovat v případech následného získání dotace na dlouhodobý majetek je řešeno v Interpretaci Národní účetní rady (NÚR) č. I-27: www.nur.cz/interpretace/schvalene-interpretace/i-27/


Nový pokyn k uplatňování ustanovení zákona o daních z příjmů.

19.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Letitý pokyn č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl s účinností od 1. 1. 2023 nahrazen novým pokynem č. D-59, zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 19/2022.

Připomeňme, že pokyn je vydáván ze strany Generálního finančního ředitelství z důvodu zajištění jednotného postupu při uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů.

Při uplatňování zákona se bere v úvahu vždy skutečný obsah právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně, pokud je zastřený stavem formálně právním a liší se od něho. Jednotlivé skutečnosti je nutné posuzovat vždy ve vzájemné souvislosti při dodržení všech zásad zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Tento pokyn nabývá účinnosti 1. 1. 2023 a lze ho poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2023.

Plné znění pokyn GFŘ D-59


Pořízení nehmotného majetku ve vlastní režii.

24.5.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat pořízení softwaru ve vlastní režii?

Dotaz:

Společnost pořizuje nehmotný majetek – software ve vlastní režii. Bude jej dále používat pro vlastní potřebu. Pořizování se děje tím způsobem, že zaměstnanci společnosti přímo úkolují, řídí a kontrolují externího programátora/programátory při vytváření konkrétního softwaru jeho funkcí, propojení na míru přímo pro potřeby dané společnosti. Podle našeho názoru lze tvrdit, že jde o pořizování majetku ve vlastní režii, tudíž faktury od programátorů je možné účtovat přímo do nákladů. Pokud budou částky na fakturách významné, je správné je časově rozlišit? Jakým způsobem odhadnout na kolik let?

Odpověď:

Majetek tvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Externí subdodávky bych doporučil účtovat na účet 518 – Ostatní služby. V případě, že se majetek aktivuje více účetních období, tak není třeba časově rozlišovat, ale je třeba zaúčtovat změnu nedokončené výroby ve výši externích nákladů a jiných souvisejících nákladů (dle toho, co vše bude považováno za vlastní náklady). Účtování se provede s předkontací 121 / 581, jako změna nedokončené výroby.

Další účetní období se opět budou účtovat na vrub ostatních služeb externí subdodávky programátorů. Pokud i v tomto účetním období nebude software aktivován, opět se ke konci účetního období proúčtuje nedokončená výroba s předkontací 121 / 581. V případě, že je software již aktivován, tak se již neúčtuje vznik nedokončené výroby. Jakmile software bude hotový (projde testovací zkouškou apod.), tak lze zaúčtovat jeho aktivaci, která bude rozdělena do několika kroků:

  • rozpuštění nedokončené výroby 581 / 121
  • aktiva dlouhodobého nehmotného majetku ve výši vlastních nákladů 041 / 587 (suma 121 a obrat vlastních nákladů daného účetního období)
  • zařazení softwaru do užívání 013 / 041

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526