DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 30. 10. 2023

Očekávané změny v sazbách DPH od roku 2024.* 

Výbor pro DPH ke kartám na tankování.* 

Daňové zvýhodnění na podnikající nezletilé dítě.* 

Velké nadnárodní skupiny budou v ČR odvádět minimální daň 15 %.* 

Očekávané změny v sazbách DPH od roku 2024.

17.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2024 se mají změnit sazby DPH v několika oborech.

Změnou, která se dotkne všech plnění ve snížené sazbě, je sjednocení sazby 10 % a 15 % na jedinou sníženou sazbu daně 12 %. Sazba daně se uplatní podle dne vzniku povinnosti přiznat daň, tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby před tímto dnem.

Dále má dojít k následujícím přesunům mezi sazbami daně:

Nulové sazbě daně mají nově podléhat knihy, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, brožury, hudebniny nebo kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud se jedná o zboží uvedené v příslušném kódu nomenklatury celního sazebníku.

Z 21 % do 12 % se má přesunout příležitostná hromadná doprava osob. Přímo jsou v příloze uvedeny kontaktní a brýlové čočky. Změny se týkají vymezení zdravotnického materiálu, přístrojů a pomůcek.

Ze snížené do 21 % se má přesunout:

 • točené alkoholické pivo
 • řezané květiny a dekorativní listoví
 • letecká hromadná doprava cestujících a jejich zavazadel
 • palivové dřevo
 • kadeřnické a holičské služby
 • opravy obuvi, kožených výrobků a kol
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků
 • opravy jízdních kol
 • úklidové práce v domácnostech
 • služby autorů a umělců
 • sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu

Výbor pro DPH ke kartám na tankování.

9.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Expertní názor na problematiku DPH u dodávek s pomocí tzv. tankovacích karet byl publikován. Zbývá jej tedy promítnout do praxe.

Koncem září VAT Committee zveřejnil svůj názor k otázce, která se začala řešit v návaznosti na rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-235/18 Vega (Working paper No. 1067). Jde o dodávky s pomocí tzv. palivových karet, které se v praxi běžně považovaly za dodání mezi prodejcem pohonných hmot a vydavatelem palivových karet a následně pak mezi vydavatelem palivových karet a zákazníkem. Soudní dvůr EU považoval činnost vydavatele palivové karty za finanční službu osvobozenou od DPH.

Výbor pro DPH s tímto závěrem souhlasí, nicméně zároveň shrnul podmínky, při jejichž splnění může vydavatel palivové karty vystupovat jako kupující a prodávající u pohonných hmot, i přes absenci převodu práva nakládat s pohonnými hmotami jako vlastník vydavateli palivové karty. Jde o model komisionáře.

Podmínky jsou následující:

 • Přejde vlastnictví pohonných hmot ve smyslu formálně právního titulu z prodejce pohonných hmot na vydavatele palivové karty, tj. strany nesou riziko, že nebudou dodávky hrazeny, riziko škody na zboží, stanovují nezávisle ceny a potvrzují podmínky dodávek.
 • Dodávky mezi prodejcem a vydavatelem palivové karty a mezi vydavatelem palivové karty a zákazníkem jsou podobné, tj. nedojde ke změnám na dodávaném zboží.
 • Existuje dohoda mezi vydavatelem palivové karty a prodejcem pohonných hmot.

 

Lze očekávat, že se rovněž česká finanční správa vyjádří k dané věci.


Daňové zvýhodnění na podnikající nezletilé dítě.

18.10.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může matka uplatnit daňové zvýhodnění na syna, který studuje střední školu a zároveň již podniká?

Dotaz:

Osmnáctiletý syn naší zaměstnankyně, který studuje 4. ročník střední školy (denní studium), si založil živnostenský list. Žije s matkou ve společné domácnosti. Má matka nárok na daňové zvýhodnění?

Pokud ano a syn řádně složí v květnu 2024 maturitu a bude dále podnikat, kdy naposledy lze uplatnit daňové zvýhodnění?

Odpověď:

Rodič má nárok na daňové zvýhodnění (DZv.) na nezletilé dítě, které s ním žije ve společně hospodařící domácnosti, pokud  DZv. neuplatňuje druhý z rodičů.  Je-li dítě zletilé, vyžaduje se potvrzení o přípravě na budoucí povolání. Jde-li o studium na středních školách, je  předepsána denní forma studia. Není podstatné, zda dítě vedle denního studia střední školy pracuje nebo podniká.

Školní rok, jde-li o poslední ročník střední školy, končí 30.6.  V ochraně mohou být ještě bezprostředně navazující prázdniny, pokud v této době dítě vůbec nepracuje (nepodniká), nebo  pracuje v nepojištěném zaměstnání nebo  bezprostředně v tom roce bude pokračovat ve studiu vyšší střední škole nebo vysoké škole.  Pokud dítě neaspiruje na vyšší úroveň vzdělání, pak za situace, že bude podnikat i v roce 2024, bude nárok na DZv. uplatněn  naposledy za červen 2024.

Jinak je tomu  u vysokoškolského studia. Jednak forma studia nerozhoduje a navíc není podstatné, zda dítě při studiu na vysoké škole zvládne ještě podnikat nebo pracovat. I v těchto případech má  poplatník nárok na DZv., pokud studium trvá, nejpozději však do 26. roku věku dítěte.


Velké nadnárodní skupiny budou v ČR odvádět minimální daň 15 %.

4.10.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Česká republika bude patřit mezi země, ve kterých budou muset velké nadnárodní a vnitrostátní skupiny odvádět alespoň minimální daň z příjmu ve výši 15 %.

Příslušný návrh zákona – Zákon o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin – schválila 29. 8. 2023 Poslanecká sněmovna v prvním čtení.

Návrh zákona, který je evidován jako Sněmovní tisk 515, by měl začít platit od 31. prosince 2023.

Navrhovaný zákon je čistě transpozičním právním předpisem, který promítá do české legislativy směrnici Rady EU 2022/2523 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii. Ta byla schválena v prosinci 2022 během předsednictví ČR v Radě EU s cílem, aby nadnárodní skupiny platily spravedlivý podíl daní bez ohledu na to, kde působí a přestaly přesouvat zisky do států, kde nepodléhají žádnému nebo jen nízkému zdanění. Směrnice na úrovni Evropské unie tak zakotvila pravidla tzv. Pilíře II., který je součástí projektu OECD/G20 Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) o společném přístupu států k minimálnímu efektivnímu zdanění velkých (nadnárodních) korporací.

Zákon zavede do českého daňového systému dvě nové přímé daně – přiřazovanou dorovnávací daň a českou dorovnávací daň. Cílem zaváděných dorovnávacích daní je zajistit minimální efektivní úroveň zdanění velkých nadnárodních skupin a velkých vnitrostátních skupin.

Přiřazovanou dorovnávací daní budou zatíženy mateřské entity velkých společností s ročními výnosy vyššími než 750 mil. EUR, pokud je jejich celkové efektivní zdanění nižší než 15 %. Na základě navrhovaných pravidel se mateřské entitě skupiny stanoví dorovnávací daň, a to ve vztahu ke každému státu, ve kterém skupina působí a ve kterém je efektivní zdanění skupiny nižší než 15 %. Případně se stanoví dorovnávací daň každé členské entitě skupiny v případě, že dorovnávací daň není stanovena na úrovni mateřské entity skupiny.

Návrh zákona vedle toho zavádí českou dorovnávací daň, jejímž účelem je zachovat primární právo České republiky na zdanění příjmů plynoucích ze zdrojů na jejím území. V návaznosti na různé daňové výjimky a podobná opatření se může stát, že by příjmy členské entity skupiny působící v České republice byly zdaněny efektivní sazbou nižší než 15 %, a tedy by se na ně vztahovaly dorovnávací daně zavedené v zahraničí, kam by také plynul výnos daně vztahující se k příjmům z České republiky. Česká dorovnávací daň tak zajišťuje, aby tyto výnosy byly zdaňovány na území ČR.

Velké nadnárodní skupiny budou v ČR odvádět minimální daň 15 %, což je důležitý krok k zajištění spravedlivého a vyváženého zdanění v naší zemi. Připojíme se tím ke státům, které odmítají umožnit odklon firemních zisků do tzv. daňových rájů.

Na základě odhadů Ministerstva financí lze předpokládat, že celkový dopad navrhovaného zákona, co se týče počtu subjektů, se bude dotýkat jednotek nejvyšších mateřských entit a přibližně 3200 jiných českých členských entit. Pozitivní daňová povinnost byla odhadnuta pro nižší stovky členských entit.

Inkaso této daně do státního rozpočtu je za současné výše daně z příjmů právnických osob 19 % odhadováno na cca 4 až 6 mld. Kč. V případě, že se sazba této daně po schválení Ozdravného balíčku zvýší na 21 %, měl by výnos této daně klesnout na 2 mld. Kč. Zvýšením sazby daně z příjmů právnických osob totiž dojde ke zvýšení efektivní míry zdanění českých členských entit (která kromě statutární daně z příjmu zohledňuje další daně v daňové legislativě, které platí daná společnost, a porovnává je s výší jejich kvalifikovaných příjmů), a sníží se tak prostor pro aplikaci dorovnávacích daní.

Návrh zákona, který by měl nabýt účinnosti 31. prosince 2023, musí projednat obě komory Parlamentu ČR a podepsat prezident.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526