DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 20. 11. 2023

Novinky v oblasti sociálního zabezpečení.* 

Omezení slevy na manžela.* 

Peněžitá pomoc v mateřství – kdo a za jakých podmínek.* 

Peněžitá pomoc v mateřství – její výše a podání žádosti.* 

Novinky v oblasti sociálního zabezpečení.

25.10.2023, Zdroj: ČTK

Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, kterou podepsal prezident, obsahuje několik významných změn.

Žádosti o přiznání důchodu budou moci lidé podávat od letošního prosince také elektronicky. Žadatelé, kteří budou chtít podat žádost o přiznání penze osobně, už podle novely nebudou muset do pobočky správy podle bydliště. Úřad si budou moci vybrat.

Novela také upravuje placené volno pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež. Zjednodušit má proces státní úhrady mzdy nebo platu zaměstnavatelům.

Od ledna novela změní termíny výplaty penzí. Důchod budou lidé dostávat ze zákona v prvních 14 dnech v měsíci. Termínů pro výplatu penzí by mělo být nově pět, a to v sudé dny první poloviny měsíce. Nyní je termínů 12, od druhého do 24. dne v měsíci. Nově mají být mezi šestým a 14. dnem v měsíci. Někteří senioři tak budou dostávat peníze dříve než teď. Důchody se budou podle předlohy vyplácet na kalendářní měsíc, nikoli na takzvaný klouzavý měsíc, tedy od splatnosti do splatnosti.

Norma nově vymezuje skupinu lidí, kteří mohou žádat o placené volno. Smyslem je zlepšit jejich podmínky. Možnost se bude vztahovat i na tábory, které organizují třeba dobrovolní hasiči, sportovní kluby a církevní spolky. Na druhou stranu budou muset být takové organizace zapsané v rejstříku nejméně pět let místo nynějšího jednoho roku.


Omezení slevy na manžela.

14.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2024 mají být omezeny situace, kdy lze uplatnit slevu na manžela či manželku s nízkými příjmy.

Podle současného znění zákona o daních z příjmů lze uplatnit slevu na manžela ve výši 24 840 Kč, pokud žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.

Slevu na manžela/manželku nelze uplatňovat u přítelkyně nebo přítele, i když s poplatníkem žijí ve stejné domácnosti a starají se o společné děti.

Do výše příjmů se započítává např. mateřská, ale nepočítá se rodičovská.

Slevu bude možné nově odečíst pouze v případě, že manžel či manželka s příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč ročně pečuje o dítě do tří let věku.

Jakmile dítě dosáhne 3 let věku, nelze slevu dále uplatňovat. Jde o splnění podmínek v daném měsíci. Sleva se uplatňuje v rámci daňového přiznání nebo ročního zúčtování.


Peněžitá pomoc v mateřství – kdo a za jakých podmínek.

23.10.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení informuje o situacích a podmínkách finančního zabezpečení osoby, která nemůže pracovat z důvodu vysokého stupně těhotenství a následné péče o novorozence.

Dávka peněžitá pomoc v mateřství (lidově nazývaná mateřská, protože pokrývá období mateřské dovolené v zaměstnání) je vyplácena nejvýše 28 týdnů (resp. 37 týdnů v případě dvojčat a vícerčat) v době před narozením a po narození dítěte.

Kdo může žádat?

Požádat o dávku peněžité pomoci v mateřství (PPM) může maminka, tatínek dítěte, manžel maminky dítěte nebo osoba, která převzala dítě do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu (např. osvojení nebo pěstounská péče). Žádost o dávku 6–8 týdnů před porodem podává maminka novorozence. Po šestinedělí může maminku s jejím souhlasem vystřídat jiná pečující osoba (manžel, tatínek dítěte, pěstoun). Těmto osobám se od nároku na nejvýše 22 týdnů peněžité pomoci v mateřství (resp. 31 týdnů v případě dvojčat a vícerčat) odečítá doba vyčerpaná maminkou novorozence před porodem a v šestinedělí.

Každý žadatel musí splnit dvě základní podmínky:

První podmínka: účast na nemocenském pojištění

Nárok na dávku mají zaměstnanci/zaměstnankyně, neboť účast na nemocenském pojištění je ze zákona povinná při práci na pracovní smlouvu, na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) s hrubým měsíčním příjmem (sjednaným nebo dosaženým) alespoň 4 000 Kč a na dohodu o provedení práce (DPP) s dosaženým hrubým měsíčním příjmem přes 10 000 Kč.

Podnikatelé/podnikatelky (OSVČ) mají nemocenské pojištění ze zákona dobrovolně volitelné.

Žadatel/ka o dávku musí být v den nástupu na mateřskou účasten/účastna nemocenského pojištění, protože je tato dávka vyplácena z nemocenského pojištění.

Pokud zaměstnanec/zaměstnankyně pracuje na DPP nebo v pracovní smlouvě (či DPČ) nemá sjednaný příjem alespoň 4 000 Kč měsíčně a v měsíci nástupu nedosáhne částek uvedených v prvním odstavci, znamená to, že v daném měsíci není účasten/účastna nemocenského pojištění. Pokud ale byla výše příjmů dostatečná pro povinnou účast na nemocenském pojištění za alespoň tři kalendářní měsíce bezprostředně předcházející měsíci nástupu na dávku, na PPM může vzniknout nárok.

Žadatel/ka má nárok na dávku také tehdy, pokud je v den nástupu v tzv. ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání. Standardní ochranná lhůta trvá 7 dnů, ovšem u žen, které byly v den ukončení zaměstnání těhotné, je prodloužena až na 180 dnů. Kratší je ochranná lhůta pouze tehdy, pokud bylo kratší i zaměstnání (např. pokud předchozí zaměstnání trvalo 30 kalendářních dnů, ochranná lhůta potrvá pouze 30 kalendářních dnů).

Studentky nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají, neboť studium nezakládá účast na nemocenském pojištění (studium se počítá pouze jako doba pojištění). Mohou však ode dne porodu požádat o rodičovský příspěvek poskytovaný Úřadem práce.

Druhá podmínka: nutná doba nemocenského pojištění přede dnem nástupu na mateřskou

Žadatel/ka o dávku musí mít nemocenské pojištění alespoň 270 kalendářních dnů (to je zhruba 9 měsíců) ve dvou letech přecházejících dni nástupu na PPM (např. při nástupu na PPM 10. 10. 2023 v období od 10. 10. 2021 do 9. 10. 2023). Podnikatelé/podnikatelky (OSVČ) musí mít zároveň nemocenské pojištění alespoň 180 kalendářních dnů (to je zhruba 6 měsíců) v roce předcházejícím dni nástupu na dávku.

Pokud dojde k porodu předčasně, podmínka požadovaných dnů účasti na nemocenském pojištění se zjišťuje k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

Dny účasti na nemocenském pojištění se v rámci požadovaného období sčítají.

Pokud žena během těhotenství čerpá nemocenskou dávku (je např. na rizikovém těhotenství), tato doba se do požadovaných dnů nemocenského pojištění započítá, jestliže ji pobírá za trvání pojištěné činnosti.

Doba studia se do 270 kalendářních dnů započítává pouze tehdy, pokud dotčená osoba studium úspěšně ukončila a v den nástupu na PPM již byla nemocensky pojištěna (případně je v ochranné lhůtě).

Den nástupu na mateřskou

Den nástupu na PPM si určuje žena v rozmezí 6–8 týdnů před očekávaným dnem porodu, který stanoví lékař. Pokud si den nástupu neurčí, je jím počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

Dojde-li k porodu předčasně, tj. před datem určeným podle předchozího odstavce, dnem nástupu na dávku je den porodu.

Pokud žena čerpá před porodem nemocenské (např. u rizikového těhotenství), lékař jí ukončí neschopenku dnem předcházejícím dni nástupu na PPM. Pokud žena nárok na PPM nemá, může čerpat nemocenské až do konce šestého týdne po porodu.

Jestliže chce nastávající maminka pracovat až do dne porodu, den nástupu na PPM se neposouvá. Za tyto dny (kdy pracuje) není dávka vyplácena (neboť má finanční příjem zajištěn ze zaměstnání) a nárok na dávku končí stejný den, jako kdyby nepracovala.


Peněžitá pomoc v mateřství – její výše a podání žádosti.

25.10.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V návaznosti na příspěvek uveřejněný v minulém vydání e-mailových novin pokračujeme dalšími informacemi o peněžité pomoci v mateřství. Tentokrát se dočtete, jak žádost podat, jaké dokumenty je třeba zajistit a z jakého příjmu je její výše počítána.

Žádost o mateřskou

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (PPM) vystavuje výhradně ošetřující lékař (gynekolog). Zaměstnankyně předloží tuto žádost svému zaměstnavateli a ten příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Podnikatelky předloží lékařem vyplněnou žádost přímo příslušné OSSZ.

Pokud žije žadatel/ka o dávku v zahraničí, vyplní tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí a přiloží naskenovaný originál potvrzení zahraničního ošetřujícího lékaře s předpokládaným dnem porodu.

Pokud na PPM nastupuje otec dítěte nebo manžel maminky dítěte (či pojištěnec přebírající péči o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu), vyplní tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, ke kterému přiloží jeden z těchto dokladů: úřední rozhodnutí o péči, úmrtní list matky dítěte, v případě nemoci matky tiskopis Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte a nároku pojištěnce na peněžitou pomoc v mateřství anebo písemnou dohodu s matkou dítěte.

Dohoda musí obsahovat:

  • souhlas matky dítěte,
  • den porodu,
  • den, od kterého bude otec dítěte / manžel matky o dítě pečovat (nelze žádat zpětně),
  • úředně nebo okresní správou sociálního zabezpečení ověřený podpis matky dítěte
  • a podpis otce dítěte nebo manžela, který ověřený být nemusí.

Lhůta pro vyřízení dávky je (ze zákona) 1 měsíc od data, kdy OSSZ obdrží kompletně a správně vyplněné doklady. Za zaměstnankyni doklady odevzdává na OSSZ její zaměstnavatel elektronickou cestou.

Pokud osoba pečující o dvojčata nebo trojčata požaduje prodloužení PPM na 37 týdnů, musí podat po uplynutí 28 týdnů na OSSZ čestné prohlášení o tom, že o děti nadále pečuje.

Výše a výplata mateřské

PPM se vypočítává z hrubé mzdy za rozhodné období 12 kalendářních měsíců předcházejících dni nástupu na dávku (např. při nástupu na mateřskou 10. 10. 2023 jde o období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023). Z této částky se spočítá redukovaný denní vyměřovací základ (RDVZ). Výše mateřské je 70 % RDVZ za kalendářní den, výpočet najdete na webu MPSV:

Výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2023

Výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2024

Pokud je v rozhodném období žena nemocná nebo má jinou překážku v práci, období pro výpočet PPM se nemění, pouze tyto dny (nemocenské nebo překážky) neovlivní výši dávky.

Pokud žena otěhotní podruhé, je zaměstnaná u stejného zaměstnavatele, nastoupí na PPM do 4 let věku předchozího dítěte a v době od pobírání dávky nepracovala nebo pracovala za nižší peníze, výše další PPM se vypočítává z DVZ jako u předchozí PPM, je-li to výhodnější. Dojde pouze k přepočtu podle redukčních hranic stanovených pro aktuální rok.

Dávka PPM se poukazuje na bankovní účet příjemce dávky nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou v žádosti (náklady na platbu poštovní poukázkou jsou z vyplácené dávky odečteny). Dávka je vyplácena vždy zpětně, tzn. na počátku měsíce za měsíc předcházející.

Dávku lze odesílat také na zahraniční bankovní účet. Náklady platí příjemce dávky (60 Kč v rámci Evropské unie, u ostatních států cca 150–800 Kč za jednu dávku).

Informace o posledním dni mateřské (zánik nároku na dávku dne xx. yy. zzzz) je uvedena při poslední výplatě ve zprávě pro příjemce nebo na složence.

Informace o případném zamítnutí PPM je zaslána doporučeným dopisem na adresu trvalého bydliště žadatele/žadatelky.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526