DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 8. 1. 2024

Jak se zvýšila paušální daň? Hlásit se k ní můžete jen do 10. ledna.* 

Do 10. ledna se lze přihlásit, odhlásit a změnit pásmo paušální daně, vzroste výše měsíčních záloh.* 

Přehled změn v gesci MF s účinností od 1. 1. 2024.* 

Metodická informace k zaměstnaneckým benefitům a jiným plněním od roku 2024.* 

Změny DPH od roku 2024 a stavební práce.* 

Změny v DPH od 1. 1. 2024 na základě konsolidačního balíčku.* 

Jak se zvýšila paušální daň? Hlásit se k ní můžete jen do 10. ledna.

K paušální dani se mohou přihlásit OSVČ, které neplatí DPH, nejsou v insolvenčním řízení a mají roční příjmy z podnikání do dvou milionů korun. Paušální daň pro rok 2024 se v prvním pásmu zvýšila podstatně více než loni, a to až na 7498 korun měsíčně.

04.01.2024 | BusinessInfo.cz

Podnikatelé v tomto režimu s příjmy do jednoho milionu korun platili v roce 2023 6208 korun měsíčně. Jde tedy o skokové navýšení o 1290 korun. Nárůstu se ale dočkali i živnostníci ve zbývajících dvou pásmech.

Přeskočit seznam kapitol

Důvodem výrazného nárůstu je především zásadní změna odvodů na sociální pojištění. Podnikatelé s nižšími příjmy budou letos platit mnohem vyšší minimální zálohy než loni.

Nižší odvody, méně byrokracie

Ty by ovšem museli hradit i v případě, že se k paušální dani nepřihlásí. Na dani z příjmů fyzických osob nadále (i v roce 2024) odvedou státu jen symbolických 100 korun měsíčně.

Paušální daň proto stále znamená pro většinu drobných živnostníků nižší odvody i méně byrokracie. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou takzvanou paušální daň využívat od roku 2021.

První rok se k ní přihlásilo přes 70 tisíc lidí, loni fungovalo v tomto režimu asi 100 tisíc živnostníků. Celkový počet těch, kteří by mohli tuto výhodu využít, původně odhadoval správce daně zhruba na 120 tisíc, výrazně jich ale přibylo se zvýšením příjmového limitu (pro vstup do režimu paušální daně) na dva miliony korun ročně.

Vstup do režimu paušální daně je jednoduchý

Kdo se chce připojit od roku 2024, může se na berňák hlásit od loňského října. Čas bude mít do 10. ledna 2024.

Loni narostla paušální daň na 6208 korun měsíčně (oproti roku 2022 zvýšení o 214 korun). Stát tedy nemá pro živnostníky dobrou zprávu – zvýšení od ledna 2024 je markantní.

Co říká zákon?

Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu. Prvním dnem období bude pondělí 1. ledna 2024, desátým tedy logicky 10.1.

Oznámit finanční správě o vstupu do paušálního režimu můžete online (přes portál či datovou schránku) nebo osobně na finančním úřadu. Kontaktovat ČSSZ či vaši zdravotní pojišťovnu už není nutné, úřady si potřebné informace automaticky předají mezi sebou.

„Jestliže chcete paušální režim opustit a v roce 2024 se vrátit k zálohám, musíte to finanční správě oznámit také do 10. ledna 2024. Pokud podmínky pro paušální režim nesplňujete (ačkoli jste jej dosud využívali), musíte to správci daně oznámit do patnácti dnů,“ připomíná poradce Michal Dvořáček.

Vstup do takzvaného paušálního režimu je dobrovolný. Kdo chce nadále využívat výdajové paušály nebo si vést daňovou evidenci a počítat se skutečnými výdaji, se k paušální dani nepřihlásí. „Pak má i nadále nárok na slevy a daňová zvýhodnění. Kdo se rozhodne pro paušál, o tyto bonusy přijde,“ doplňuje poradce.

Plátci paušální daně nic oznamovat nemusí

Pro úplnost připomínáme, že budete-li na paušální daň přecházet v následujících měsících, nesmíte zapomenout na doplacení všech záloh na pojistném za rok 2023. Kdy naposledy zaplatíte zálohy samostatně, se odvíjí od toho, jak je hradíte.

Více informací najdete na webu Finanční správy (otázky a odpovědi)

Pokud jste paušální daň platili v roce 2022 nebo loni a chcete ji využívat i nadále, nemusíte podnikat žádné kroky, automaticky pokračujete i v dalších letech.

Pokud si nejste jisti, zda se vám režim vyplatí, můžete se přesvědčit sami. Stačí zadat potřebné údaje do kalkulačky Ministerstva financí ČR.

Formulář oznámení je možné vyplnit buď písemně vlastní rukou nebo online v interaktivní aplikaci Finanční správy. Vyplněný formulář odevzdáte vašemu místně příslušnému finančnímu úřadu. Můžete tak učinit přes datovou schránku, poslat jej poštou, nebo ho osobně přinést na podatelnu berňáku.

Změna paušálních záloh na rok 2023 a přihlášení k dani na webu FS ČR

Co přihlášením k paušální dani získáte?

Ušetřit na daních z příjmů a nemuset každoročně podávat daňové přiznání ani přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. To jsou hlavní výhody nového režimu pro plátce daně z příjmu, který vláda schválila před třemi lety.

Kdo všechno má nárok?

OSVČ, která může platit daň z příjmů paušálně, nesmí mít v uplynulém kalendářním roce obrat přes dva miliony korun (do letošního roku pouze 1 milion), nesmí být plátcem DPH a být pod kuratelou insolvenčního správce. Zároveň nelze být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.

Paušální daň (PD) se netýká příjmů ze závislé činnosti (především zaměstnání). Výjimku mají činnosti, kde je vybírána srážková daň, což se týká těch, kteří pracují na dohodu. Osoba samostatně výdělečně činná, jež zároveň pracuje na dohodu, má na PD nárok, pokud je dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 4000 korun (dosud 3500 Kč) měsíčně a dohoda o provedení práce do 10 tisíc korun měsíčně.

„Paušální daň přináší živnostníkům významnou úlevu od byrokracie a papírování a některým i finanční úsporu. Žádná daňová přiznání, přehledy pojistného ani komunikace se třemi různými úřady najednou. Jedinou měsíční platbou máte splněno,“ shrnuje ministerstvo.

Živnostníkům s nižšími příjmy může paušální daň přinést také větší jistotu v podobě vyšší starobní penze. „Mnozí totiž odvádějí na sociálním pojistném pouze zákonné minimum. V rámci pravidelné paušální zálohy na sociální pojištění přispívají vyšší částkou, a to o 15 procent,“ doplňuje správce daně.

Příjmy stačí odhadnout

O paušální daň se nežádá, podnikatelé pouze oznamují přistoupení do příslušného režimu. Finanční úřad oznámení neschvaluje a nemusíte mu nic dokládat. Majitel živnostenského listu by měl jen předem odhadnout, zda budou jeho příjmy za následující rok nižší než dva miliony korun.

„Pokud správce daně zjistí, že poplatník nesplňuje podmínky, žadatele o tom vyrozumí. Splnění všech podmínek však nemůžeme na počátku ověřit, v lednu nemáme kompletní údaje ani o výši příjmů žadatele za předchozí rok. Posouzení splnění podmínek pro vstup je tedy především na uvážení každého živnostníka,“ vysvětluje generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Paušální daň využívá jen deset procent OSVČ. Jaké jsou důvody?

V případě, že své příjmy za daný rok žadatel špatně odhadne a přesáhne nastavený strop, musí být následně připraven podat standardně daňové přiznání k dani z příjmů a přehledy k povinným pojistným.

Co platíte měsíčně?

Paušální daň se vypočítává z minimálních záloh na oba typy povinného pojistného, daň z příjmu je pak stanovena pouze na 100 korun měsíčně.

V letošním roce činí daň 6208 korun měsíčně. Příští rok se vzhledem ke zvýšení minimálních záloh (vypočítávají se z průměrné mzdy) zvedne o více než 1 200 korun. V jediném odvodu tak budou živnostníci platit od ledna do prosince 2024 7498 korun za měsíc.

Kromě zmíněných 100 korun je součástí odvodu minimální záloha na sociální pojištění zvýšená o 15 procent (v příštím roce 4430 korun) a minimální záloha na zdravotní pojištění (2968 korun). Měsíční záloha musí být zaplacena vždy nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce.

Paušální daň je možné si předplatit, a to i na celý rok dopředu. Zaplacená částka se pak postupně započítává na zálohy za jednotlivé měsíce. Zálohy odvádíte na účty jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (ČNB).

Podrobnější informace a čísla účtu pro placení paušální daně

„Ten, kdo paušální daň využívá už letos a chce v tomto režimu pokračovat, si pouze zvýší od ledna 2024 platbu, nové oznámení se ho netýká. Kdo se chce od paušální daně odhlásit, to ovšem musí finančnímu úřadu dopředu nahlásit,“ doplňuje poradce.

Zdravotní pojišťovnu ani ČSSZ o změně informovat nemusíte, úřady si informaci mezi sebou předají automaticky. Odpovědnost je v tomto případě na finančním úřadě.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen:

 • na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
 • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem ministerstva financí, nebo
 • datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.

Po navýšení limitu má nárok víc lidí. Jaká jsou pásma?

Vláda loni zavedla tři pásma paušální daně. Ta jsou odvozena od výše příjmu a výdajového paušálu, který OSVČ využívá. Především se zvýšil roční příjmový limit pro ty, kdo mají na vstup do režimu nárok, a to z jednoho na na dva miliony ročních příjmů. Ti bohatší ovšem platí vyšší daň. Přehled pásem PD a změn od roku 2024 níže.

1. pásmo – Příjmy do 1 milionu korun (daň 7498 Kč)

Do 1. pásma nadále spadají všechny OSVČ s ročním příjmem do milionu korun. To se týká drtivé většiny podnikatelů (fyzických osob) v Česku.

Mohou do něj vstoupit ale i podnikatelé s příjmy do 1,5 milionu Kčpokud mají minimálně tři čtvrtiny všech výdělků z činností, na které je možné uplatnit osmdesáti či šedesátiprocentní výdajový paušál – tedy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a všech živností včetně řemeslných. Nárok mají i v případě, že dosud výdajový paušál v daňovém přiznání neuplatňovali.

Na nejnižší možnou paušální daň mají nárok i ti s příjmy do dvou milionů ročně, již mají nejméně tři čtvrtiny z příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit pouze osmdesátiprocentní výdajový paušál.

V tomto pásmu se pro rok 2024 zvyšuje paušální daň o 1290 korun měsíčně.

Přečtěte si, kteří živnostníci mají nárok na šedesátiprocentní a osmdesátiprocentní výdajový paušál

2. pásmo – Příjmy 1 milion až 1,5 milionu korun (daň 16 745 Kč)

V tomto druhém pásmu se v roce 2024 paradoxně zvýší daň méně než v prvním, a to jen o 745 korun – ze současných 16 000 korun (z toho důchodové pojištění 8191 Kč, dosud 7446 Kč)

Do 2. pásma spadají OSVČ s ročním příjmem od 1 do 1,5 milionu Kč, a to bez ohledu na typ samostatné činnosti (včetně OSVČ uplatňující výdajový paušál ve výši 40 procent).

Do 2. pásma mohou ale vstoupit také OSVČ s příjmy do 2 milionů korun, které mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit osmdesáti či šedesátiprocentní výdajový paušál.

3. pásmo – Příjmy od 1,5 milionu do 2 milionů korun (daň 27 139 Kč)

 V tomto pásmu, kam patří ti s vyššími příjmy, se paušální daň zvedá od roku 2024 o 1139 korun z letošních 26 000 Kč. Do 3. pásma patří jednoduše OSVČ s příjmem od 1,5 do 2 milionů korun, a to bez ohledu na typ samostatné činnosti.

Jakub Procházka


Do 10. ledna se lze přihlásit, odhlásit a změnit pásmo paušální daně, vzroste výše měsíčních záloh.

3.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Výše paušálních záloh ve všech třech pásmech od ledna vzroste a je proto potřeba do 20. ledna přenastavit trvalé bankovní příkazy.

Praha, 22. prosince

Pro rok 2024 mohou OSVČ dobrovolně vstoupit do paušálního režimu, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo mohou změnit výši daně za rok 2023 do středy 10. ledna 2024 včetně. Příslušné oznámení lze finančnímu úřadu doručit elektronicky, poštou i osobně na podatelnu. V paušálním režimu platí OSVČ pouze měsíční paušální zálohy namísto záloh na daň z příjmů a pojistného na důchodové a zdravotní pojištění. Výše paušálních záloh ve všech třech pásmech od ledna vzroste a je proto potřeba do 20. ledna přenastavit trvalé bankovní příkazy. V současnosti paušální daň využívá přes 102 tisíc živnostníků.

„Zpozornět by měli paušalisté, kteří letos překročili hranici ročních příjmů jimi zvoleného pásma. Pokud nechtějí podat daňové přiznání, a tedy stále chtějí za rok 2023 platit paušální daň, i když ve vyšším pásmu, musí finančnímu úřadu doručit do 10. ledna oznámení o změně pásma a doplatit rozdíl v paušálních zálohách za celý rok. Neučiní-li tak, budou zároveň z paušálního režimu vyřazeni a příští rok budou standardně podávat daňové přiznání. Zda se jim vyšší paušální daň vyplatí si mohou spočítat například na webu ministerstva financí,“ upozorňuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová a dodává: „Paušalisté, kteří příjmový limit svého pásma nepřekročili, mohou v paušálním režimu pokračovat beze změny a stačí jim pouze přenastavit své trvalé bankovní příkazy na novou výši měsíčních záloh v roce 2024.“

Zda se vám paušální daň v jednotlivých pásmech vyplatí, si můžete spočítat na kalkulačce Ministerstva financí. Poplatník, který byl v paušálním režimu do 31. prosince 2023 včetně, pokračuje v roce 2023 automaticky v dosavadním pásmu paušálního režimu, pokud nepodá Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu nebo Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu. Živnostníci, kteří chtějí do paušálního režimu vstoupit pro příští rok nově, podávají Oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Veškeré požadované změny v rámci paušálního režimu je třeba doručit finančnímu úřadu do 10. ledna 2024 včetně. Má-li živnostník zpřístupněnou datovou schránku, musí oznámení ze zákona doručit výhradně elektronicky. Elektronické podání lze učinit datovou schránkou či prostřednictvím interaktivního formuláře v portálu MOJE daně. Od roku 2024 nemá nově podnikající OSVČ před vstupem do paušálního režimu povinnost registrovat se k dani z příjmů fyzických osob u správce daně.

Od příštího roku se ve všech třech pásmech mění výše paušálních záloh a je proto třeba upravit trvalé bankovní příkazy na nové částky. Zálohy se platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, lze je předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu. Pro většinu účastníků paušálního režimu (I. pásmo) vzroste příští rok měsíční záloha na 7 498 Kč. Ve druhém pásmu bude měsíční záloha činit 16 745 Kč a ve třetím 27 139 Kč.

Výše měsíční zálohy na paušální daň pro rok 2024
Pásmo Celková platba Daň z příjmů Důchodové pojistné Zdravotní pojistné
I. pásmo 7 498 Kč 100 Kč 4 430 Kč 2 968 Kč
II. pásmo 16 745 Kč 4 963 Kč 8 191 Kč 3 591 Kč
III. pásmo 27 139 Kč 9 320 Kč 12 527 Kč 5 292 Kč

První záloha pro nového účastníka paušálního režimu je splatná do 20. ledna 2024, dále pak každého 20. dne v měsíci. Pokud živnostník zahájí samostatnou činnost v průběhu roku 2024 (např. v dubnu 2024) a přihlásí se do paušálního režimu, bude mít první i druhou zálohu splatnou do 20. dne následujícího měsíce, tedy záloha za duben a květen bude splatná do 20. května 2024.

Rozdělení do tří pásem zůstává i pro příští rok dáno primárně podle výše příjmů a sekundárně od druhu vykonávané samostatné činnosti, resp. uplatnitelného výdajového paušálu. První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% či 80% výdajovým paušálem. Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu 40% výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se kvůli uplatnitelnému 40% výdajovému paušálu nevešly do nižšího pásma.

Podmínkou pro vstup do paušálního režimu je být OSVČ, neplátce DPH, s ročními příjmy do 2 mil. Kč a nemít příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou. Současně nesmí být OSVČ dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení, ani společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Nepřekročitelný limit vedlejších příjmů typicky z kapitálového majetku či z nájmu umožňující vstup do paušálního režimu činí 50 tisíc Kč ročně.

Kompletní informace k tomu, kdo se může přihlásit do paušálního režimu, jakým způsobem a jak paušální daň platit jsou k dispozici na webových stránkách finanční správy a v informačním letáku, který je součástí tiskové zprávy.


Přehled změn v gesci MF s účinností od 1. 1. 2024.

3.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí připravilo na rok 2024 řadu novinek nejen v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Od příštího roku budou občané moci využít nové produkty v penzijním spoření, v průběhu roku odpadne povinnost tisknout zelenou kartu a firmy budou moci vést účetnictví v cizích měnách. Níže zmiňujeme ty ze změn, které jsou účinné od 1. 1. 2024.

Stručný přehled změn s účinností od 1. 1. 2024

 • Snížení prahu 23 % sazby zálohy daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy
 • Omezení slevy na dani na manžela/manželku
 • Zrušení slevy na dani na studenta
 • Zrušení tzv. školkovného
 • Omezení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům
 • Změny v oblasti FKSP
 • Úprava odvodové zátěže OSVČ
 • Zvýšení daně z nemovitých věcí
 • Zavedení inflačního koeficientu
 • Zdanění garáže a budovy pro rodinnou rekreaci na základě zápisu v katastru
 • Rozšíření okruhu případů, kdy poplatníkem daně z nemovitých věcí bude uživatel nemovitosti
 • Vyjmutí vodních ploch z předmětu daně z nemovitých věcí
 • Nová sazba daně z nemovitých věcí pro nevyužitelné pozemky
 • Změny v osvobození pozemků od daně z nemovitých věcí
 • Zpřesnění stanovení základu daně u bytových jednotek
 • Omezení osvobození stravenek
 • Zrušení zvýhodnění u zaměstnaneckých bytů a rodinných domů
 • Možnost vedení účetnictví ve funkční měně
 • Snížení limitu pro osvobození příjmů z hazardních her
 • Zvýšení daně z hazardních her a právní úprava hazardní regulace
 • Nové daňově zvýhodněné produkty pro finanční zajištění na stáří
 • Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv
 • Zrušení kolkových známek
 • Redukce sazeb DPH a snížení daně
 • Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance
 • Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků
 • Zvýšení daně z lihu

Podrobněji ke změnám

Podrobnější informace k těmto změnám zde  


Metodická informace k zaměstnaneckým benefitům a jiným plněním od roku 2024.

4.1.2024, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa zveřejnila metodickou informaci týkající se zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům ve vazbě na změny od 1. ledna 2024.

S účinností od 1. 1. 2024 dochází v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZDP“) k řadě změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů, a to jak na příjmové straně u zaměstnanců, tak na výdajové straně u zaměstnavatelů. Záměr zákonodárce je podrobně popsán v důvodové zprávě k předložené novele ZDP1) a rovněž v odůvodnění přijatých poslaneckých pozměňovacích návrhů.2) Jelikož jsou tyto změny poměrně významné a původní vládní návrh byl v průběhu legislativního procesu několikrát modifikován, Generální finanční ředitelství vydává za účelem posílení právní jistoty tuto metodickou informaci. Metodická informace obsahuje nejen výklad příslušných ustanovení ZDP ve znění účinném od 1. 1. 2024 zastávaný finanční správou, ale také podrobnější vysvětlení obecného přístupu k interpretaci práva v oblasti plnění zaměstnavatelů vůči zaměstnancům nad rámec mzdy či platu, resp. odměny za práci.

Tato informace obsahuje tři základní části:

 • První část metodické informace je věnována příjmové straně, tedy dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na straně zaměstnance.
 • V druhé části je pak rozebrán daňový režim souvisejících nákladů na straně zaměstnavatele.
 • Třetí část obsahuje srovnávací tabulky s uvedením daňového režimu jednotlivých benefitů.

Do budoucna se předpokládá, že metodická informace bude doplňována, resp. doprovázena sadou postupně publikovaných otázek a odpovědí v reakci na dílčí problémy, které mohou vyvstat v souvislosti s uplatňováním nové právní úpravy v praxi.

1) Novela byla provedena zákonem č. 349/2023 Sb. publikovaným ve Sbírce zákonů dne 12. 12. 2023, vládní návrh byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 488

2) Komplexní pozměňovací návrh byl přijat na základě usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a neobsahoval odůvodnění, přitom toto odůvodnění je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí ČR. S ohledem na tuto skutečnost je v příloze této metodické informace obsažen text relevantní části odůvodnění všech tří návrhů, které ve výsledku ovlivnily přijatou právní úpravu.

Metodická informace k zaměstnaneckým benefitům od 1. ledna 2024 v plném znění.


Změny DPH od roku 2024 a stavební práce.

28.12.2023, Ing. Petr Kubeš, DiS, Zdroj: OSMD, Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z. s. (www.osmd.cz)

Dotaz:

Dobrý den, zaregistroval jsem, že v konsolidačním balíčku došlo ke změně DPH u mnoha výrobků a služeb. Jaká je změna u stavebních prací v bytovém domě? Tedy opravy, údržba, rekonstrukce bytu. Bude ode mne řemeslník požadovat nějaký dokument, že se jedná o bytový dům?

Odpověď:

V rámci novely zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1.1.2024, dochází ke změně sazby DPH u stavebních a montážních prací splňující definici dle §48, nebo §49, z 15% na 12%. Princip prokazování nároku na uplatnění snížené sazby daně zůstává beze změn, tak jak tomu bylo před změnou sazby. Zhotovitel, jelikož nese primární odpovědnost za odvedenou daň, může požadovat po zákazníkovi například podpis čestného prohlášení, že uvedená stavba, na které jsou stavební práce prováděny, vyhovuje požadavkům zákona pro uplatnění snížené sazby daně, případně chtít v případě pochybností doložit jiné důkazní prostředky toto stvrzující.

V této souvislosti je nutné pro úplnost zmínit změnu definice bytového a rodinného domu, která může mít zásadní vliv na sazbu daně, kdy doposud se postupovalo podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, nově se bude postupovat z definice dle stavebního zákona.


Změny v DPH od 1. 1. 2024 na základě konsolidačního balíčku.

14.12.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček), definitivně prošel celým legislativním procesem a byl zveřejněn ve Sbírce zákonů jako zákon č. 349/2023 Sb.

Tento rozsáhlý zákon, účinný od 1. 1. 2024, mění celkem 65 právních předpisů, a to nejen těch daňových. Seznámit se proto se všemi novinkami nebude úplně snadné. V následujícím textu stručně nastíníme některé změny v zákoně o DPH.

Redukce sazeb DPH

Od ledna 2024 dochází k redukci sazeb DPH a přesunu vybraného zboží a služeb v rámci sazeb.

V rámci zjednodušení systému DPH se dosavadní dvě snížené sazby DPH ve výši 10 % a 15 % ruší a nově se budou aplikovat jen dvě sazby: snížená ve výši 12 % a základní 21 %.

Přesun zboží a služeb v sazbách DPH

V rámci změn v aplikaci sazeb DPH dochází také k početným přesunům v sazbách u vybraného zboží či služeb. Řada položek se přesouvá do vyšší sazby daně, opačným směrem pak jen minimum.

Namátkou několik příkladů:

a) do 21% základní sazby DPHse přesouvají např.:

 • čepované pivo, které dosud v rámci stravovacích služeb je v 10% sazbě
 • nealko nápoje (z nealko nápojů v rámci stravovacích služeb zůstávají ve snížené 12% sazbě jen mléko a tekuté mléčné výrobky, nápoje na bázi sóji s nízkým obsahem bílkovin, nápoje na bázi ořechů, obilovin nebo semen a  některé z nich dochucené nápoje),
 • palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo,
 • řezané květiny a dekorativní listoví,
 • sběr a přeprava komunálního odpadu, příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu, zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití a druhotné suroviny
 • služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech, služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • opravy obuvi a kožených výrobků, opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol
 • kadeřnické a holičské služby

b) opačným směrem, tj. ze základní sazby DPH do 12% snížené sazby DPH zamíří např. provozování lyžařských svahů

c) osvobození od daně s nárokem na odpočet bude nově aplikováno pro knihy – vč. obrázkových, předlohy ke kreslení, omalovánky, brožury, hudebniny nebo kartografické výrobky, u kterých reklama nepřesahuje více než 50 % obsahu, platí také pro elektronické knihy a půjčování knih.

Vzhledem k množství změn (přesunům) u jednotlivých zboží a služeb doporučujeme si ověřit, zda příp. zboží či služba dle příslušné přílohy č. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nově patří do snížené sazby daně!

Omezení odpočtu u osobních automobilů

Tak jako u daně z příjmů i v oblasti DPH se nově projeví omezení restrikce u dražších osobních automobilů. Od 1. 1. 2024 bude zakázáno uplatnit při pořízení vybraných osobních automobilů vyšší DPH než 420 000 Kč (odpovídá základu daně 2 000 000 Kč). Oním „vybraným osobním automobilem“ bude vozidlo kategorie M1 podle nařízení EP a Rady EU upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, které není sanitním ani pohřebním automobilem a ani není pořízeno za účelem provozování silniční motorové dopravy na základě koncese.

Dle přechodných ustanovení zákona se nové znění nepoužije, pokud povinnost přiznat DPH, ze které chceme uplatnit odpočet, nastala před účinností novely.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526