DANĚ – informace nejen pro podnikatele.

 22. 1. 2024

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024.* 

Sdělení pro plátce daně ve věci zrušení plátcových pokladen od 1. 1. 2024.* 

Zdravotní pojištění v roce 2024.* 

Výše úhrad zdravotního pojištění v roce 2024.* 

Koho se v lednu 2024 dotknou změny u daně z nemovitých věcí?* 

Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2024.* 

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024.

8.1.2024, Zdroj: Generální finanční ředitelství

S účinností od 1. 1. 2024 dochází v souladu se zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, ke změnám sazeb daně. Základní sazba daně zůstává i nadále ve výši 21 %. Ruší se druhá snížená sazba daně ve výši 10 % a namísto první snížené sazby daně ve výši 15 % se zavádí pouze jedna snížená sazba daně ve výši 12 %.

Citujeme z Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024 zde ke stažení v pdf.

V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), jsou v této souvislosti zrušeny přílohy č. 2a (Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně) a příloha č. 3a (Seznam zboží podléhající druhé snížené sazbě daně). Od 1. 1. 2024 jsou plnění podléhající snížené sazbě daně vymezena v příloze č. 2 (Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně) a příloze
č. 3 (Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně). Vedle změny výše sazby daně prošlo vymezení plnění podléhajících od 1. 1. 2024 snížené sazbě daně také dalšími úpravami, zejména v důsledku přesunů mezi sazbami daně nebo změn ve slovním popisu daného kódu
s dopadem na rozsah položek.
Cílem této informace je upozornění na vybrané podstatné změny v oblasti sazeb daně. Upozorňujeme, že se jedná pouze o interpretační a výkladovou pomůcku. Pro správné zařazení plnění do příslušné sazby daně je vždy nezbytné vycházet z textu zákonné úpravy.

SLUŽBY

V oblasti služeb dochází k rozšíření a úpravám přílohy č. 2 k zákonu o DPH – seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně ve výši 12 %. Úplné znění přílohy č. 2 od 1. 1. 2024 je uvedeno v příloze této informace.
Upozorňujeme, že snížené sazbě podléhají služby, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA a současně výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy.
Nově je u vysvětlivek k příloze č. 2 odkazováno na Klasifikaci produkce účinnou k 1. 1. 2015.
Nejedná se však o věcnou změnu, neboť vymezení služeb obsažených v příloze č. 2 podle klasifikace produkce CZ-CPA, ve znění platném k 1. 1. 2015, je obdobné vymezení, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA, ve znění platném k 1. 1. 2008. Platné
znění aktualizované Klasifikace produkce (CZ-CPA) je včetně vysvětlivek a převodníku k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu (www.czso.cz).

V souvislosti se zařazením některých vybraných nealkoholických nápojů do snížené sazby daně je do přílohy č. 2 doplněna definice vybraného nápoje. Tato definice je shodná jak pro služby (příloha č. 2), tak i pro zboží (příloha č. 3). Vybraným nápojem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí nealkoholický nápoj, pokud jde o
a) mléko a tekuté mléčné výrobky uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku (dále také „KN“) v kapitole 04,
b) nápoje uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2202 99 11 a 2202 99 15,
c) mléko a tekuté mléčné výrobky podle písmene a) a nápoje podle písmene b) obsahující přidaný cukr nebo jiné sladidlo, přísadu nebo jinou potravinu, pokud si zachovávají podstatný charakter mléka nebo tekutých mléčných výrobků podle písmene a) nebo nápojů podle písmene b).
Stejně tak se do přílohy č. 2 doplňuje definice pitné vody, která platí také pro dodání zboží podléhajícího snížené sazbě daně (příloha č. 3). Pitnou vodou se rozumí pouze pitná voda dodávaná vodovodem bez jakékoliv další úpravy (detailněji viz bod 3.2).
Do přílohy č. 2 se dále doplňuje kód 93.29.19 a slovní vymezení „provoz lyžařských svahů“, protože lyžařský svah má pro účely uplatnění DPH stejný charakter jako nekryté sportovní zařízení.
Ze snížené sazby daně (první či druhé) v oblasti služeb byly do základní sazby přeřazeny položky:
38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu.
38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
38.3 Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.
51 Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
90 Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby
nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků.
95.29.11 Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.
95.29.12 Opravy jízdních kol.
96.02 Kadeřnické a holičské služby.

Sazba daně u pozemní hromadné dopravy osob

Věcnou změnou v oblasti osobní dopravy je rozšíření snížené sazby daně na příležitostnou osobní silniční dopravu (například autobusová přeprava žáků ze školy do divadla), jejíž vymezení vychází z § 2 odst. 11 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“). Tato doprava doposud byla zatížena základní sazbou daně. Zdaňování této „zájezdové dopravy“ sníženou sazbou daně nicméně nemá vliv na uplatňování základní sazby daně při použití zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH.
V návaznosti na tuto změnu je doplněno uplatňování snížené sazby daně i u zvláštní linkové dopravy vymezené v § 2 odst. 7 písm. b) zákona o silniční dopravě. Zvláštní linkovou dopravou se rozumí např. služby poskytnuté přepravcem určité vymezené množině příjemců (např. doprava určená pro zaměstnance konkrétní firmy nebo firem) s vyloučením ostatních osob, které sice jsou poskytovány na určené trase dopravní cesty, přičemž cestující vystupují a nastupují na předem určených zastávkách, avšak dosud tyto služby nemohly podléhat snížené sazbě daně z důvodu neexistence předepsaným způsobem schválených jízdních řádů.
Poskytování služeb taxislužby a jiné obdobné alternativní přepravy (např. Uber, Bolt), která je zákonem o silniční dopravě vymezena jako osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel, a která není linkovou osobní dopravou, mezinárodní kyvadlovou dopravou nebo příležitostnou osobní silniční dopravou, nadále nebude podléhat snížené sazbě daně, pokud bude zajišťována vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Hromadnou dopravou osob se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů schválených podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a přeprava osob, která je linkovou osobní dopravou nebo příležitostnou osobní silniční dopravou podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů.

Sazba daně u podávání nápojů v rámci stravovací služby

U stravovací služby se nadále uplatňuje snížená sazba daně. V rámci stravovací služby či služby podávání nápojů se při podávání veškerých nápojů (a to jak alkoholických, tak i nealkoholických) nově uplatní základní sazba daně, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou nápoje podávány v rámci stravovací služby, odnosu jídla s sebou či samostatně. Výjimkou z pravidla aplikace základní sazby daně je podávání pitné vody (pro účely této kapitoly dále jen „kohoutková pitná voda“, viz též bod 3.2) a podávání vybraných nápojů, u nichž se uplatní snížená sazba daně.
Základní sazba daně se uplatní při podávání všech druhů alkoholických nápojů (včetně piva), nealkoholických nápojů jako například čajů, čokoládových nápojů, kávy, a to bez ohledu na množství přidané kohoutkové pitné vody, mléka, tekutých mléčných výrobků či tzv. rostlinných alternativ mléka. Základní sazba daně se tak uplatní například u podání kávy s mlékem nebo se smetanou, čaje, alkoholického či nealkoholického piva, ovocných a zeleninových šťáv, minerální vody, sodové vody (kohoutkové pitné vody obohacené o CO2),
limonád včetně domácích limonád (byť vyrobených z kohoutkové pitné vody).
Mezi vybrané nápoje, u nichž se při jejich podávání uplatní snížená sazba daně, patří:

  • podle bodu a) mléko (kravské, kozí apod.) a dále pak tekuté mléčné výrobky vymezené KN 04. Jedná se například o podmáslí, jogurtové mléko, kefír či jiná fermentovaná (kysaná) nebo acidofilní mléka.
  • podle bodu b) veškeré rostlinné alternativy mléka, kterými jsou například nápoje na bázi sóji, nápoje na bázi ořechů (např. mandlové nebo kokosové), nápoje na bázi obilovin (např. rýžové nebo ovesné) a nápoje na bázi semen (makové, konopné nebo sezamové).
  • podle bodu c) veškerá mléka, tekuté mléčné výroby a jejich rostlinné alternativy, které obsahují přidaný cukr či jiná sladidla (například mléko s medem, cukrem apod.), ovoce (např. mléčný koktejl s jahodami), ořechy, kakao, čokoládu, koření, rostliny či část rostlin, obiloviny nebo jiné potraviny (například mléčný koktejl s posypem).

Nutnou podmínkou pro uplatnění snížené sazby daně v případě vybraných nápojů je to, aby tyto nápoje nebyly alkoholickým nápojem ve smyslu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň, aby si tyto nápoje i po přidání ochucovadel, potravin, jiných nápojů, zachovaly podstatný charakter mléka, tekutého mléčného výrobku či rostlinné alternativy mléka.

Vybrané nápoje pod písm. c) reflektují skutečnost, že ne všechny nápoje vymezené pod písm. a) nebo b) v případě, že jsou ochuceny nebo doslazeny, spadají do kódů nomenklatury celního sazebníku uvedených v písm. a) nebo b). Záměr zákonodárce, aby se i v takových případech jednalo o vybraný nápoj (příkladně jahodový či jiný ovocný mléčný koktejl), proto nebylo možné naplnit pouze prostřednictvím odkazu na kódy nomenklatury celního sazebníku. Z tohoto důvodu pod písm. c) spadají všechny vybrané nápoje uvedené v písm. a) nebo b), které jsou nějakým způsobem ochuceny či doslazeny, přičemž samotné sladidlo, přísada nebo jiná přidaná potravina nemění podstatný charakter nápoje jako mléka
nebo tekutých mléčných výrobků a nejsou tou rozhodnou složkou, která by změnila vybraný nápoj uvedený v písm. a) nebo b) tak, že by se z pohledu průměrného spotřebitele jednalo o jiný než vybraný nápoj dle písm. a) nebo b).
Jako příklad lze v této souvislosti uvést, že mléko či mléčný výrobek ochucený přidaným výluhem kávy, který má povahu mléčného koktejlu s kávovou příchutí, naplní charakter nápoje v písm. c). Nicméně káva, i když bude obsahovat přidané mléko či mléčnou pěnu (café macchiato, café latté, ledová káva apod.) nebude vybraným nápojem, a to bez ohledu na způsob jejího prodeje (připravená v restauraci nebo ve formě baleného zboží v obchodě).
Již z názvu těchto nápojů vyplývá, že z pohledu průměrného spotřebitele jsou vždy považovány za kávu jako takovou a mléko či mléčná pěna jsou pouze přísadou samotného nápoje, kterým je různým způsobem připravovaná káva.
V případě podání kohoutkové pitné vody se snížená sazba daně uplatní pouze za předpokladu, že není nikterak ochucena (např. šťávou, sirupem, sladidlem, jiným nápojem nebo přidaným ovocem) nebo upravena (např. na sodu či ledovou tříšť). Například ledová tříšť
vyrobená z kohoutkové pitné vody a ochucená sirupem podléhá základní sazbě daně. Aplikaci snížené sazby daně naopak nebrání přidání dekorace do/na sklenici s kohoutkovou pitnou vodou, která nebude faktickým dochucením, příkladně v podobě máty či ovoce, nebo doplnění
ledem.
Vzhledem ke kritériu slovního popisu v příloze č. 2, kdy u stravovací služby dochází k vyřazení podávání nápojů ze snížené sazby daně (s výjimkou kohoutkové pitné vody a vybraných nápojů), je třeba řešit situaci, kdy jsou poskytována plnění s různými sazbami daně (pokrm
ve snížené sazbě daně, nápoj v základní sazbě daně). Pokud jsou tyto služby poskytovány a účtovány společně (např. v rámci tzv. menu), je třeba při jejich vyúčtování postupovat podle § 36 odst. 9 zákona o DPH a rozdělit základ daně podle jednotlivých zdanitelných plnění.
Pokud takovéto rozdělení není možné, byla by u celého zdanitelného plnění uplatněna základní sazba daně 21 %.
Při poskytnutí ubytování spolu s polopenzí či plnou penzí či případně samostatně dokoupenou snídaní se základ daně rozdělí tak, že u ubytování se uplatní snížená sazba daně a u stravování se opět rozdělí základ daně podle jednotlivých zdanitelných plnění. Pouze při poskytování ubytovací služby se snídaní v ceně (byť jsou při snídani poskytnuty nápoje, které, pokud jsou dodány samostatně, podléhají základní sazbě daně ve výši 21 % – například čaj, káva), se uplatní snížená sazba daně ve výši 12 %. Důvodem je, že v daném případě představuje poskytnutí stravování vedlejší službu související se službou hlavní – ubytováním.
Doplňujeme, že další specifické příklady uplatňování DPH u činností poskytovaných v hotelových zařízeních jsou zveřejněny na internetu Finanční správy. Zde uvedené základní principy posuzování uskutečnění jednoho či více plnění v rámci ubytovacích služeb pro účely
správného uplatnění sazby daně se novelou nijak nezměnily a platí bez ohledu na aktuální výši sazeb daně.
Pro úplnost uvádíme, že ze stravovacích služeb v příloze č. 2 jsou nadále vyloučeny stravovací služby osvobozené od daně podle § 57 až 59, ačkoliv novelizované znění zákona toto vyloučení výslovně neobsahuje.

ZBOŽÍ

V oblasti zboží dochází k rozšíření a úpravám přílohy č. 3 k zákonu o DPH – seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně ve výši 12 %. Úplné znění přílohy č. 3 od 1. 1. 2024 je uvedeno v příloze této informace.
Upozorňujeme, že snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá kódu nomenklatury celního sazebníku (znění platné k 1. lednu 2018) a současně výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy.
Ze snížené sazby daně (první či druhé) u zboží byly do základní sazby přeřazeny položky:
3505 Dextriny a jiné modifikované škroby
0603, 0604 Řezané květiny a dekorativní listoví.
4401 Palivové dřevo.
4901 Letáky a prospekty.
Dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 (zrušením znění stávajícího § 47 odst. 8).

Sazba daně u zdravotnických prostředků

V rámci nové úpravy dochází v příloze č. 3 k rozšíření okruhu zdravotnických prostředků, na které se uplatňuje snížená sazba daně. Sníženou sazbu daně lze i nadále uplatnit u zdravotnických prostředků, které jsou vymezeny s odkazem na příslušné právní předpisy v oblasti zdravotnictví ve slovním popisu ke kódu 01–96.
Sníženou sazbu daně lze také nově uplatnit v případě zdravotnických prostředků určených pro jedno použití a taktéž v případě diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro jedno použití. Dále se jedná o rozšíření o malé přístroje, zařízení a další výrobky z kapitoly KN 90, které jsou v rámci slovního popisu detailně v příloze č. 3 vymezeny.
Pro úplnost upozorňujeme, že zdravotnické prostředky uvedené v příloze č. 3 pod KN 9026 jsou zpravidla zařazeny do jiného KN (např. přístroje na měření tlaku krve zařazené do KN 9018 9010) a podléhají tak i nadále základní sazbě daně.

Pitná voda

Pitnou vodou se pro účely zákona o DPH dle upraveného slovního vymezení v příloze č. 2 (využitelného i pro přílohu č. 3) nově rozumí voda splňující požadavky pro pitnou vodu stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dodávaná odběratelům vodovodem, a teplá voda splňující podmínky pro teplou vodu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dodávaná odběratelům potrubím nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody.

Pitnou vodou, u níž se uplatní snížená sazba daně, se tedy rozumí pouze pitná voda dodávaná vodovodem bez jakékoliv další úpravy (z tohoto důvodu byla pro účely kapitoly 2.2 zvolena zkratka „kohoutková pitná voda“). Pitná voda dodávaná jiným způsobem (např. balená, z nápojových automatů plněných barely, ledová tříšť apod.) do přílohy č. 2 a 3 nespadá a podléhá sazbě 21 %. Pitná voda (tj. bez ochucení nebo další úpravy) z nápojového automatu, který je napojen na vnitřní vodovod, podléhá snížené sazbě daně.
Nově podléhá snížené sazbě daně i pitná voda dodávaná tzv. malými vodovody, které trvale využívá méně než 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné vody za den je méně než 10 m3, na které se nevztahuje zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).
Za situace nouzového zásobování vodou (tj. zákonné povinnosti podle § 9 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích), kdy nelze pitnou vodu distribuovat standardním způsobem prostřednictvím vodovodu a provozovatel je současně povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou, se taktéž uplatní snížená sazba daně.

Pitnou vodou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí voda splňující požadavky pro pitnou vodu stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dodávaná odběratelům vodovodem
a teplá voda splňující podmínky pro teplou vodu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dodávaná odběratelům potrubím nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody. Vodovodem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vnitřním vodovodem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky.

Sazba daně u dodání potravin a nápojů

Do snížené sazby daně spadají veškeré potraviny kromě nápojů. Nápoje tak nově podléhají základní sazbě daně. Výjimkou je dodání vybraných nápojů, jejichž definice je uvedena v příloze č. 2, na jejichž dodání se uplatní snížená sazba daně. Kategorie potravin jako doposud zahrnuje jak potraviny prodávané v obchodech (kamenných nebo dodané na základě objednávky v e-shopu), tak i jídlo, které je prodávané v restauracích, stáncích, cukrárnách tzv. s sebou (tj. nejedná se o službu stravovací).
Z jazykového znění legislativní úpravy a jejího smyslu a cíle vyjádřených v důvodové zprávě lze dovodit, že (nevybranými) nealkoholickými nápoji se rozumí tekutiny připravené ke konzumaci pitím (tedy nikoliv k zajištění stravy – viz následující odstavec). KN není pro definici nápojů stanoven, neboť nápoje jsou obsaženy v řadě různých kódů KN (viz mléko a mléčné výrobky), jedná se zpravidla o zboží zařazované KN 2009 (ovocné a zeleninové šťávy), 2201 a 2202, dosud podléhající první snížené sazbě DPH ve výši 15 %. Účel konzumace nápoje není důvodné posuzovat.
Jako nápoje nelze posuzovat zboží (potraviny), které bylo dosud zařazeno do přílohy č. 3a a podléhalo druhé snížené sazbě DPH ve výši 10 %. Toto zboží se nově podřazuje pod obecnou položku potraviny se sazbou DPH 12 %. I když může mít např. pokračující kojenecká výživa konzistenci tekutiny s vysokým obsahem vody připravené k bezprostřední konzumaci, bude i nadále pro účely zákona o DPH potravinou – kojeneckou výživou, u které lze uplatnit sníženou sazbu daně.
Produkty rostlinného původu v suchém stavu zařazované do KN 07-12 (typicky káva, čaj či jiné zboží) budou podléhat snížené sazbě DPH 12 %.
Ostatní potraviny jako sirupy, nápoje v prášku, instantní směsi apod. budou podléhat snížené sazbě DPH ve výši 12 %.

Osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby

Od daně s nárokem na odpočet daně je nově osvobozeno dodání knih a poskytnutí obdobných služeb za podmínek vymezených v § 71i zákona o DPH. Tímto dochází k přesunu daných plnění ze zdanitelných plnění ve druhé snížené sazbě daně do plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně. Osvobození se uplatní při dodání tištěných knih a dalších tiskovin a poskytnutí služeb, které jsou definovány v §71i odst. 2 zákona o DPH jako služby obdobné dodání knih (typicky verze knih určené ke stažení nebo zasílané prostřednictvím elektronické pošty, či zpřístupněné ke čtení on-line, včetně půjčování a nájmu).
Osvobození od daně při dodání knih se uplatní i u vedlejších výdajů dle § 36 odst. 4 zákona o DPH, týkajících se zejména nákladů na balení knih a jejich přepravu. Rovněž při dodání knihy ve zvláštním režimu podle § 90 zákona o DPH se uplatní osvobození od daně. Základ daně (hodnota plnění) se stanoví pouze z přirážky, neboť tu nelze snížit o daň z přirážky. Podle § 90 odst. 13 je povinnost vést evidenci pro účely DPH i se
zohledněním existence osvobozeného plnění. I v tomto případě je povinnost vystavit daňový doklad podle § 90 odst. 14 zákona o DPH včetně zde požadovaných údajů (neuvede se tak údaj dle § 29 odst. 2 písm. a) zákona o DPH, že toto plnění je osvobozeno od daně).
Tuzemská dodání knih a dalšího uvedeného zboží či poskytnutí obdobných služeb podle § 71i i ve zvláštním režimu podle § 90 se uvedou do řádku 26 daňového přiznání k DPH. Upozorňujeme, že v souladu s § 71i odst. 3 zákona o DPH se osvobození od daně dle §71i
nepoužije v případech dodání knihy splňující podmínky osvobození od daně bez nároku na odpočet daně (dle § 51) nebo osvobození od daně s nárokem na odpočet daně dle § 64 (dodání do jiného členského státu), § 66 (vývoz zboží) anebo § 71h (dodání zboží
provozovateli elektronického rozhraní). Při naplnění podmínek v těchto ustanoveních uvedených má plátce daně povinnost uplatnit dané osvobození (včetně příslušného vykázání v daňovém přiznání a např. souhrnném hlášení). Ze směrnice o DPH vyplývá, že rovněž § 61
zákona o DPH má přednost před § 71i zákona o DPH, tato plnění tedy budou nadále osvobozená bez nároku na odpočet daně, i když by se jednalo příkladně o půjčování knihy.

Snížená sazba daně při poskytnutí stavebních nebo montážních prací a při dodání stavby pro sociální bydlení

Úprava zákona o DPH zákonem č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje přechodná ustanovení týkající se aplikace první snížené sazby daně dle § 48 a § 49 zákona o DPH, a to s účinností
od 1. 1. 2024. Tím, že pozdější úpravou došlo ke zrušení dvou snížených sazeb DPH a zavedení pouze jedné snížené sazby DPH, projevil zákonodárce vůli aplikovat na plnění obsažená v § 48 a 49 zákona o DPH sníženou sazbu DPH ve výši 12 %.
Vzhledem ke skutečnosti, že obsah pojmu rodinný dům po novele uskutečněné zákonem č. 284/2021 Sb. je širší, nikoli užší, jak se předpokládalo při tvorbě přechodného ustanovení a na co bylo přechodným ustanovením mířeno, nedochází k faktické změně aplikace snížené
sazby DPH na rodinné domy, pouze ke změně výše snížené sazby DPH z 15 % na 12 %.

Zdanění a vypořádání záloh

Ke zdanění a vypořádání záloh uvádíme, že obecné pravidlo pro vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby je vymezeno v § 20a zákona o DPH. Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
přičemž je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty (zálohy).
Pravidla pro určení základu daně a výše daně v případě vypořádání záloh za zdanitelná plnění, kdy se v průběhu vypořádávaného období měnily sazby daně, stanoví § 37a zákona o DPH.
V případě poskytnuté úplaty (zálohy) na dodání knih a poskytnutí obdobných služeb do 31. 12. 2023 a vyúčtování při uskutečnění zdanitelného plnění (dodání) po 1. 1. 2024 se v souladu s bodem 1 přechodných ustanovení postupuje obdobně podle § 37a zákona o DPH.

Vykázání v daňovém přiznání a kontrolním hlášení

Informace týkající se vykázání sazeb DPH v rámci daňového přiznání a kontrolního hlášení jsou uvedeny v pokynech pro jejich vyplnění, které byly zveřejněny ve vyhlášce č. 368/2023 Sb., kterou se mění vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024.

Závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění, resp. uplatnění osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby

V případě nejistoty či nejasností týkajících se příslušné sazby daně u zdanitelného plnění lze využít institut tzv. závazného posouzení upravený v ustanovení § 47a a § 47b zákona o DPH. Vzhledem k nově zaváděnému osvobození v § 71i zákona o DPH je umožněno žádat o závazné posouzení také na uplatnění osvobození od daně s nárokem na odpočet při dodání knih a poskytnutí obdobných služeb vztahující se k § 71i (nová ustanovení § 71j a 71k zákona o DPH). Subsidiárně se na podání žádosti a další procesní záležitosti spojené s řízením o závazném posouzení použijí příslušná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se může vztahovat pouze k jedné položce zboží či služby a její podání podléhá správnímu poplatku ve výši 10 000 Kč.
Ing. Radek Novotný, ředitel sekce
Ing. Blanka Mattauschová v z., ředitelka odboru a zástupkyně ředitele sekce

Přílohy viz níže najdete v kompletní Informaci GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024 zde ke stažení v pdf:

  • Příloha – Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně (příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.) a seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně (příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.) ve znění zákona č. 349/2023 Sb., s účinností od 1. 1. 2024
  • Příloha č. 2 – seznam služeb podléhajících snížené sazbě DPH CZ-CPA
  • Příloha č. 3 – seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně Kód nomenklatury celního sazebníku (KN)

Sdělení pro plátce daně ve věci zrušení plátcových pokladen od 1. 1. 2024.

11.12.2023, Zdroj: Česká daňová správa

V souvislosti s realizací připravovaného projektu Individualizace daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, v rámci kterého budou získávána individualizovaná data o příjmech poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti od plátců daně, dochází v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů“) na základě konsolidace veřejných rozpočtů s účinností od 1. 1. 2024 ke zrušení institutu plátcových pokladen.

Zrušením institutu plátcových pokladen vznikne povinnost podávat pouze jedno vyúčtování za plátce daně, což povede k zefektivnění kontroly plnění daňových povinností a zároveň ke snížení nadbytečné administrativní zátěže jak na straně plátce daně, tak na straně správce daně.

Dnem 1. ledna 2024 tedy zaniknou všechny plátcovy pokladny a zároveň bude zrušena jejich registrace. Protože k zániku plátcových pokladen a zrušení jejich registrace dojde ze zákona, nebude o zrušení registrace vydáváno rozhodnutí. Pokud by plátce daně – zřizovatel zrušené plátcovy pokladny (dále též „zřizovatel“) požadoval doklad o zrušení registrace plátcovy pokladny, může požádat o vydání potvrzení o skutečnostech obsažených ve spisu podle § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. ledna 2024 se plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za všechny zrušené plátcovy pokladny (organizační jednotky) zřízené do 31. 12. 2023, stává jejich zřizovatel. V praxi to znamená, že zřizovatelé přebírají od 1. 1. 2024 všechna práva a povinnosti plynoucí z titulu plátce daně, které do 31. 12. 2023 plnila plátcova pokladna.

Není-li zřizovatel registrován jako plátce daně ve stejném rozsahu, jako jeho zrušené plátcovy pokladny, avšak jsou u něj splněny podmínky pro registraci plátce daně definovaného v § 38c zákona o daních z příjmů, vzniká mu registrační povinnost plátce daně z příjmů ze závislé činnosti podle novelizovaného § 39 zákona o daních z příjmů.

Přesun daňových spisů (dále jen „spisů“) zrušených plátcových pokladen na finanční úřad místně a věcně příslušný zřizovateli provede správce daně, který byl místně příslušný zrušené plátcově pokladně v průběhu měsíce února 2024. O přesunu spisů zrušené plátcovy pokladny správce daně zřizovatele vyrozumí.

Po přesunu spisů zrušených plátcových pokladen na finanční úřad místně a věcně příslušný zřizovateli bude zřizovatel činit veškerá podání vůči finanční správě svému místně příslušnému správci daně, a to včetně podání, která bude činit vlastním jménem a v případě zrušených plátcových pokladen pod čísly (DIČ), pod jakými byly registrovány zrušené plátcovy pokladny.

Úhrady daně a příslušenství daně za zrušené plátcovy pokladny po přesunu spisů ke zřizovateli, již nebude možné směřovat na účet správce daně, který byl původně věcně a místně příslušný zrušené plátcově pokladně. Veškeré úhrady daně a příslušenství daně za zrušené plátcovy pokladny bude po přesunu spisů zřizovatel směřovat na účet správce daně, ke kterému je místně a věcně příslušný zřizovatel zrušené plátcovy pokladny.

Příklady

Zřizovatel: Komora s.r.o., sídlo zřizovatele: Přemyslovců 369, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, DIČ: CZ22222222, Zřizovatel registrován jako plátce daně u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště Ostrava III.

Plátcova pokladna: DIČ: CZ77777777, sídlo plátcovy pokladny: Václavské náměstí 333, Praha 1 – Nové Město. Plátcova pokladna registrována u Finančního úřadu pro Hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 1

Dodatečné Vyúčtování za zdaňovací období 2022 a starší za plátcovu pokladnu podané do 31. 12. 2023

Do 31. 12. 2023 má plátcova pokladna postavení plátce daně, proto dodatečné vyúčtování za ZO 2022 podává plátcova pokladna svému místně příslušnému správci daně (Finančnímu úřadu pro Hlavní město Prahu, Územnímu pracovišti pro Prahu 1), jako plátce bude uvedena plátcova pokladna, DIČ uvedené v tomto dodatečném vyúčtování bude náležet plátcově pokladně (DIČ: CZ77777777).

Dodatečné Vyúčtování za zdaňovací období 2022 a starší za plátcovu pokladnu podané od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 činí veškerá podání zřizovatel plátcovy pokladny svým jménem (Komora s.r.o.), DIČ uvedené v tomto vyúčtování bude náležet zrušené plátcově pokladně (DIČ: CZ77777777). Před přesunem spisů bude tato podání činit vůči správci daně, u kterého byla registrována plátcova pokladna a po přesunu spisů svému místně příslušnému správci daně (Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územnímu pracovišti Ostrava III).

Vyúčtování za zdaňovací období 2023 za plátcovu pokladnu podávané v roce 2024

Od 1. 1. 2024 bude veškerá podání, tedy i vyúčtování, činit zřizovatel plátcovy pokladny svým jménem (Komora s.r.o.). DIČ uvedené v tomto vyúčtování bude náležet zrušené plátcově pokladně (DIČ: CZ77777777). Před přesunem spisů bude tato podání činit vůči správci daně, u kterého byla registrována plátcova pokladna a po přesunu spisů svému místně příslušnému správci daně (Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územnímu pracovišti Ostrava III).

Vyúčtování za zdaňovací období 2024 za zaměstnance, jejichž mzdy původně zúčtovávala plátcova pokladna, podávané v roce 2025

Za zdaňovací období od 1. 1. 2024 činí veškerá podání svým jménem zřizovatel zrušené plátcovy pokladny (Komora s.r.o.), svému místně příslušnému správci daně (Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územnímu pracovišti Ostrava III), DIČ uvedené v tomto vyúčtování bude náležet zřizovateli zrušené plátcovy pokladny (DIČ: CZ22222222). Bude podávat pouze jedno Vyúčtování, do kterého zahrne údaje za všechny zaměstnance bez ohledu na skutečnost, že jejich mzdy původně zúčtovávala v předchozích obdobích plátcova pokladna.


Zdravotní pojištění v roce 2024.

10.1.2024, Zdroj: VZP

Víte, jak se od 1. 1. 2024 mění platby pojistného na zdravotní pojištění?

Zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ

Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ je navázána na průměrnou mzdu v národním hospodářství, z tohoto důvodu se každý rok výše minimální zálohy mění. Od 1. 1. 2024 je minimální výše zálohy na zdravotní pojištění OSVČ stanovena na částku 2 968 Kč.

Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. V praxi to znamená, že zálohu za leden 2024 je potřeba zaplatit od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024.

OSVČ, které začínají podnikat nebo musí dodržet minimální vyměřovací základ

Odváděnou částku 2 968 Kč musí hradit všechny OSVČ, které zahajují v roce 2024 samostatnou výdělečnou činnost. Navýšit částku minimálních záloh musí také všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platily zálohy nižší než 2 968 Kč.

OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ

OSVČ, za které platí pojistné stát (např. důchodci, studenti aj.), nemají povinnost  dodržet minimální vyměřovací základ. Tyto OSVČ však mají povinnost platit zálohy ve výši vypočtené podle svých skutečných příjmů a výdajů.

OSVČ – vedlejší činnost

Osoba samostatně výdělečně činná, která je zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není jejím hlavním zdrojem příjmů (je tzv. „OSVČ vedlejší“), nemusí platit měsíční zálohy. „OSVČ vedlejší“ odvádí až pojistné ve výši vypočtené v každoročním přehledu o výši daňového základu OSVČ.

Platby za státní pojištěnce

Od 1. 1. 2024 za jednoho státního pojištěnce platí stát pojistné ve výši 2 085 Kč. Tato částka je pro rok 2024 stanovena Nařízením vlády č. 288/2023 Sb. ze dne 6. 9. 2023.

Pojistné OBZP a zaměstnanců

Každoročně se také mění pojistné u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců, a to v závislosti na zvyšování minimální mzdy.

Minimální mzda se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 18 900 Kč. Výše měsíčního pojistného u OBZP a minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců je stanovena pro rok 2024 na 2 552 Kč.

OBZP
Splatnost pojistného je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu musí OBZP ve výši 2 552 Kč uhradit zdravotní pojišťovně od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024.

Zaměstnanci
Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel, a to každý měsíc v termínu od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Tzn. platba za měsíc leden je splatná od 1. 1. 2024 do 20. 2. 2024.


Výše úhrad zdravotního pojištění v roce 2024.

15.1.2024, Zdroj: Zdravotní pojišťovna MV ČR

Od ledna platí nová výše částek pro platbu zdravotního pojištění pro rok 2024. Níže naleznete přehled úhrad stanovených pro jednotlivé skupiny plátců.

OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají od 1. ledna 2024 minimální měsíční vyměřovací základ 21 984 Kč a povinnost platit minimální měsíční zálohu na pojistné 2 968 Kč. První záloha v této výši, za měsíc leden, je splatná nejpozději k datu 8. února 2024.

V případě, že budete jako OSVČ hradit zálohu na zdravotní pojištění v režimu paušální daně spolu se zálohou na důchodové pojištění a s odvodem daně z příjmu, platíte vše dohromady v jedné platbě jen jednomu subjektu, a to správci daně. Splatnost je vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí, případně ji lze předplatit na několik měsíců, či dokonce na celý rok dopředu. Letošní měsíční záloha na paušální daň je stanovena ve výši:

  • 7 498 Kč pro podnikatele v prvním příjmovém pásmu,
  • 16 745 Kč pro podnikatele ve druhém příjmovém pásmu a
  • 27 139 Kč pro podnikatele ve třetím příjmovém pásmu.

OBZP

Pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se výše pojistného odvíjí od výše minimální mzdy, která se od 1. ledna 2024 zvýšila na 18 900 Kč. Částka posílaná měsíčně na zdravotní pojištění se tak pro OBZP zvyšuje z loňských 2 336 Kč na letošních 2 552 Kč. Měsíční platba v této výši se nově vztahuje i na dítě, které se narodí matce cizince s dlouhodobým pobytem v ČR, nebo za nezletilé cizí osoby s povoleným dlouhodobým pobytem v ČR. První pojistné v této v nové výši, za měsíc leden 2024, je splatné nejpozději k datu 8. února 2024.

Odvod za státní pojištěnce

Pro pojištěnce, za které hradí pojistné stát, byl s účinností od 1. ledna 2024 stanoven vyměřovací základ 15 440 Kč. Výše pojistného vypočtená z této částky vychází na 2 085 Kč.

Limit pro povinnost platit pojistné z výdělku na DPČ se nemění

Ne každý, kdo pracuje na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), je považován za zaměstnance. Limit, od kterého je výše příjmu považována za dostatečnou na to, aby člověku jako zaměstnanci vznikla povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění, zůstává stejný jako loni, tj. 4 000 Kč. Pojistné na zdravotní pojištění tedy pracující neodvádí, je-li jeho měsíční příjem daný dohodou o pracovní činnosti nižší, tedy do částky 3 999 Kč včetně. Přitom platí, že příjmy plynoucí z různých dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele v jednom kalendářním měsíci se sčítají. Při překročení limitu je třeba zaplatit pojistné v minimální výši 2 552 Kč.

Očekává se změna limitu pro platbu pojistného u DPP

U dohod o provedení práce (DPP) zůstává až do 1. 7. 2024 stejný limit jako loni, tj. 10 000 Kč. Povinnost zaplatit z výdělku pojistné na zdravotní pojištění vzniká až při překročení limitu, čili jestliže váš měsíční výdělek na základě dohody provedení práce u jednoho zaměstnavatele nepřekročí deset tisíc korun, pak z něj zdravotní pojištění odvádět nemusíte. Očekává se však změna, a to od prvního července letošního roku. Povinnost platit pojistné vznikne při dosažení příjmu 10 500 Kč u jednoho zaměstnavatele a 17 500 Kč u více různých zaměstnavatelů.

Pozor na chybnou interpretaci limitů

Pokud máte podlimitní plat, který je vaším jediným příjmem, neznamená to, že pojistné hradit vůbec nemusíte. V takovém případě buď platíte zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů, nebo pokud splňujete daná kritéria, za vás pojistné odvádí stát.

Přehled

OSVČ minimální výše zálohy   2 968 Kč
Paušální platba OSVČ měsíční předpis FÚ pro 1. pásmo   7 498 Kč
Paušální platba OSVČ měsíční předpis FÚ pro 2. pásmo 16 745 Kč
Paušální platba OSVČ měsíční předpis FÚ pro 3. pásmo 27 139 Kč
OBZP, nezletilý cizinec měsíční pojistné   2 552 Kč
Státní pojištěnec měsíční platba státu   2 085 Kč
Zaměstnanec minimální pojistné   2 552 Kč
     
DPP platový limit pro pojistné do 1. 7. 2024 10 000 Kč
DPP platový limit pro pojistné od 1. 7. 2024 10 500 Kč
DPČ platový limit pro pojistné   4 000 Kč

Koho se v lednu 2024 dotknou změny u daně z nemovitých věcí?

4.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Vládní konsolidační balíček přinesl od 1. ledna 2024 v oblasti daně z nemovitých věcí zvýšení sazeb daně pro všechny nemovité věci v průměru na 1,8násobek, ale také řadu dalších změn.

Zpozornět by měli především majitelé garáží, stavebních pozemků, staveb pro rekreaci či uživatelé nemovitostí ve vlastnictví státu. Mnohé změny provede finanční správa sama, zhruba 100 tisícům poplatníkům ale nově vznikne povinnost podat do 31. ledna daňové přiznání.

Pro představu, pokud dnes vlastník bytu na pražském Žižkově o rozloze 70 m2 platil ročně 1 720 Kč, od příštího roku zaplatí přibližně 3 010 Kč. Za stejně velký byt v Plzni majitel od příštího roku zaplatí 1 355 Kč oproti letošním 774 Kč a v Brně 1 047 Kč oproti letošním 598 Kč. Ke změnám dochází od 1. ledna 2024 i u místních koeficientů, kterými obce mohou ovlivnit výši výsledné daně prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Obce mohou nově stanovit místní koeficient pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady či ovocné sady) v rozmezí 0,5 až 1,5 a pro ostatní nemovité věci v rozmezí 0,5 až 5,0. Nižším koeficientem než 1 tedy obce mohou výslednou daň i snížit. Konsolidační balíček zavádí také inflační koeficient, který vychází z růstu cenové hladiny a má každoročně zamezit reálnému snižování daně v čase. Nově pak není povinnost daň hradit, pokud částka u jednoho finančního úřadu činí méně než 50 Kč (doposud 30 Kč).

„Pokud jde o změny sazeb či místních koeficientů obcí, finanční úřady samy stanoví novou výši daně, kterou na konci dubna či v průběhu května sdělí poplatníkovi. Stejně tak při stanovení daně zohledníme řadu dalších změn, které novela přinesla. Přesto zhruba 100 tisíc poplatníků bude muset podat do konce ledna daňové přiznání. Zpozornět by měli zejména majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, protože nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí, a nikoliv podle skutečného účelu používání,“ upozorňuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Termín pro podání přiznání je 31. ledna a pro zaplacení daně 31. května.

„Jsme si vědomi komplikovaných pravidel pro stanovení této daně, kterou každoročně platí přes 4,2 milionu lidí a firem, i rozsahu více než 40 změn, jež přináší  novela zákona. Proto letos významně posílíme informační servis pro občany. Celý leden budou v úředních hodinách k dispozici konzultační telefonní linky ve všech krajích, kde občanům poradí naši specialisté. Ti navíc ve druhé polovině ledna vyjedou zejména do obcí, ve kterých bylo uzavřeno pracoviště finančního úřadu, a pomohou přímo na místě občanům nejen vyplnit daňové přiznání, ale rovnou jej i odevzdat,“ říká Simona Hornochová. Přehledné informace o výjezdech a infolinkách zveřejní finanční správa na začátku ledna, kdy bude také zveřejněn aktualizovaný formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, zohledňující všechny legislativní změny.

Pro jeho podání doporučujeme využít nové služby předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí v daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně a zde přiznání nejen vyplnit, ale i odeslat. V příštích letech, pokud u Vás nedojde k žádným změnám, nebude třeba daňové přiznání podávat. Podrobné informace k novele zákona o dani z nemovitých věcí naleznete na webu finanční správy zde.


Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2024.

4.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Změn v daňové oblasti pro rok 2024 není málo. Následující z nich se dotknou zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Snížení prahu 23 % sazby zálohy daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy

Od 1. 1. 2024 bude limit příjmů, od kterého se platí 23% sazba daně, namísto 4násobku průměrné mzdy začínat na 3násobku průměrné mzdy. Rozšiřuje se tím množina vysokopříjmových poplatníků, kteří platí 23% sazbu daně z příjmů. Jde o solidární krok, aby se i vysokopříjmoví poplatníci více podíleli na konsolidaci veřejných financí.

Omezení slevy na dani na manžela/manželku

Od 1. 1. 2024 dojde k parametrickému omezení slevy na dani na druhého z manželů ve společné domácnosti, která se nově uplatní výhradně na ty, kteří pečují o dítě pouze do 3 let věku. Hlavním důvodem omezení je, že stávající nastavení výjimky odrazuje poplatníky od vstupu na trh práce a započetí významnější výdělečné činnosti, protože při překročení limitní hranice příjmů nárok na slevu zaniká.

Zrušení slevy na dani na studenta 

Hlavním důvodem zrušení slevy na dani na studenta od 1. 1. 2024 je její nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by v principu postačovala standardní sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně, což odpovídá průměrnému měsíčnímu přivýdělku ve výši cca 17 100 Kč. Tj. dodatečnou slevu na studenta využijí jen ti studenti, kteří vydělávají částky vyšší, naopak slabě finančně saturovaní studenti tuto slevu nevyužijí vůbec. Zrušení slevy na studenta současně přispěje k omezení nežádoucí situace, kdy osoby využívají status studenta pouze formálně (tj. jsou ke studiu zapsáni, ale vzdělávací instituci nenavštěvují).

Zrušení tzv. školkovného

Hlavním důvodem zrušení slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení od 1. 1. 2024 je, že benefit zpravidla uplatňují středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel s dostatečně vysokým základem daně, zatímco ti nízkopříjmoví např. samoživitelé pracující na částečné úvazky po uplatnění ostatních slev tuto podporu zpravidla pro nízký základ daně nevyužijí. Při sazbě DPFO 15 % odpovídá částka základní slevy na dani na poplatníka, tj. 30 840 Kč ročně, základu daně ve výši 205 600 Kč. Přepočtem na měsíc jde o příjem cca na úrovni minimální mzdy pro rok 2023. Pro tyto nízkopříjmové skupiny poplatníků tedy školkovné žádnou výhodou není, protože si ho vzhledem k nízké dani nemohou uplatnit. Školkovné je proto dobrým příkladem toho, že daňové nástroje nejsou vždy nejvhodnějším nástrojem realizace sociální politiky. Počítá se s tím, že současně dojde ke zvýšení kapacity předškolních zařízení.

Omezení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům

Všechny doposud od daně osvobozené nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, budou od 1. 1. 2024 osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy (aktuálně 21 984 Kč ročně), která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto vyměřovacího základu. Zaměstnanec bude moci nadále jako doposud čerpat např. příspěvek na zájezdy, kulturní nebo sportovní akce, na tištěné knihy apod. U příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnance dochází ke sjednocení podmínek pro osvobození takového příspěvku, tj. bez ohledu na jeho formu.

Omezení osvobození stravenek

Do 31. 12. 2023 byly stravenky na rozdíl od stravenkového paušálu na straně zaměstnance osvobozeny od daně bez limitu, čímž mohly tyto stravovací benefity činit řádově i stovky korun denně (tzv. manažerské stravenky). Podmínky pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců se od 1. 1. 2024 sjednotí tak, že i stravenky budou na straně zaměstnance od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny do zákonem stanoveného limitu. V souvislosti s tím dojde i k úpravě stravovacího paušálu tak, aby ho mohly adekvátně čerpat i osoby na delších pracovních směnách.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526