DPH – informace nejen pro podnikatele.

 4. 4. 2022

Prokazování dodavatele

DPH z nákupu vozidel

Žádosti o následné vrácení DPH u poštovních zásilek nízké hodnoty z důvodu neuvedení čísla IOSS. 

Sazba DPH na kontaktní čočky

Prokazování dodavatele.

28.2.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k otázce prokazování dodavatele, pokud skutečný dodavatel nebyl identifikován.

Nejvyšší správní soud (č. j. 4 Afs 115/2021 – 45) poskytl výklad k rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-154/20, Kemwater ProChemie s. r. o. V tomto judikátu se Soudní dvůr EU vyjádřil k otázce nároku na odpočet DPH, jestliže skutečný dodavatel daného zboží či služeb nebyl identifikován.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu (bod 45 rozsudku), pokud daňový subjekt neprokáže, že mu zboží dodal deklarovaný dodavatel, ale ze skutkových okolností případu vyplyne, že mu zboží dodal jiný skutečný dodavatel, lze daňovému subjektu odepřít odpočet DPH na vstupu jen tehdy, pokud není zřejmé, jestli skutečný dodavatel byl osobou povinnou k dani. Neuznání nároku na odpočet DPH daňovému subjektu z důvodu, že skutečný dodavatel daného zboží či služeb nebyl identifikován a že neprokázal postavení tohoto dodavatele coby osoby povinné k dani, ačkoli ze skutkových okolností s jistotou vyplývá, že tento dodavatel toto postavení nutně měl, by totiž bylo v rozporu se zásadou daňové neutrality a s dřívější judikaturou Soudního dvora EU.


DPH z nákupu vozidel.

4.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se zabýval případem neuznání nároku na odpočet DPH z nákupu vozidel.

V řešeném případě (č. j. 8 Afs 313/2019-35) správce daně neuznal nárok na odpočet DPH, neboť plátce neprokázal použití přijatých zdanitelných plnění (pořízení motocyklů, automobilů, jejich oprav, služeb vedoucích k jejich pořízení a pořízení pohonných hmot) v rámci své ekonomické činnosti. Tuto skutečnost se snažil plátce prokázat knihou jízd, své důkazní břemeno však neunesl.

Z knih jízd v některých případech plynulo pouze omezené množství informací jako datum a čas, ujeté kilometry, trasa byla vymezena jen názvy měst (např. z Brna do Brna apod.), důvod cesty byl vymezen obecně jako „kontrola nemovitostí“, „údržba budovy“, „návštěva právníka“, „návštěva daňového poradce“ bez vazby na konkrétní osobu či nemovitost umožňující jejich bližší identifikaci), v jiných případech správce daně vytýkal chybějící údaje o času jízdy, cíli cesty, osobě, s níž bylo jednáno a stavu tachometru.

Plátce zároveň nepředložil jiné důkazní prostředky, které by dokládaly využití vozidel pro ekonomickou činnost. Proto byl nárok na odpočet DPH při pořízení vozidel odepřen.


Žádosti o následné vrácení DPH u poštovních zásilek nízké hodnoty z důvodu neuvedení čísla IOSS.

25.3.2022, Zdroj: Celní správa ČR

Při dovozu zásilek nízké hodnoty (do 150 EUR) se objevují případy, kdy fyzické osoby nakoupily na zahraničních platformách (eshopech) zboží, přičemž zaplatily spolu s cenou zboží i DPH (týká se zvláštního celního režimu jednoho správního místa pro dovoz, dále jen „IOSS“).

Následně při celním řízení příjemce zboží, případně jeho zástupce, neuvedl IOSS číslo do celního prohlášení. Díky tomu byla dovozci vyměřena DPH, protože nebyla splněna podmínka pro osvobození od DPH.

V případě, že se příjemce zboží bude dožadovat vrácení DPH, protože ji de facto zaplatil dvakrát, může tak učinit pouze u platformy (eshopu), kde zboží nakoupil.

Podrobnější vysvětlení výše uvedeného postupu:

Podmínky pro osvobození dováženého zboží od DPH, u kterého byla DPH již zaplacena pomocí zvláštního režimu jednoho správního místa pro dovoz, jsou stanoveny § 71 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) takto:

„Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud je

  1. a) daň při prodeji dovezeného zboží na dálku přiznána v dovozním režimu zvláštního režimu jednoho správního místa a
  2. b) v celním prohlášení ve věci propuštění tohoto zboží do celního režimu volného oběhu uvedeno daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu zvláštního režimu jednoho správního místa“.

Aby bylo možné přiznat osvobození od DPH podle tohoto ustanovení, musí být splněny obě podmínky kumulativně (společně).

První podmínkou pro osvobození od DPH je použití systému IOSS při výběru částky DPH, která vznikla v souvislosti s prodejem dovezeného zboží na dálku. Subjekt musí dovezené zboží elektronicky objednat u zahraniční společnosti (provozovatele e-shopu), která je registrována v systému IOSS. Prodejní cena musí obsahovat nejen cenu vlastního zboží, ale i hodnotu DPH.

Druhou podmínkou pro osvobození od DPH v případě použití § 71 odst. 8 zákona DPH je uvedení daňového evidenčního čísla pro účely dovozního režimu zvláštního režimu jednoho správního místa (dále jen „číslo IOSS“) v celním prohlášení, kterým se navrhuje propuštění dovezeného zboží do celního režimu volného oběhu. Aby byla tato podmínka splněna, musí být číslo IOSS uvedeno v celním prohlášení nejpozději v okamžiku, kdy je toto celní prohlášení v souladu s čl. 170 celního kodexu Unie podáno celnímu úřadu. Pokud číslo IOSS v podaném celním prohlášení nebylo uvedeno, není splněna druhá podmínka pro možnost uplatnění osvobození od DPH uvedená v § 71 odst. 8 zákona o DPH.

O skutečnosti, že musí být číslo IOSS uvedeno v celním prohlášení již v okamžiku jeho podání, svědčí i znění článku 143 odst. 1 písm. ca) směrnice Rady 2006/115/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice k DPH“), který byl do právního systému České republiky transponován právě § 71 odst. 8 zákona DPH. Čl. 143 odst. 1 písm. ca) směrnice k DPH uvádí, že od DPH je osvobozen „dovoz zboží, kdy má být DPH přiznána ve zvláštním režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 a kdy bylo příslušnému celnímu orgánu v členském státě dovozu nejpozději při předložení dovozního prohlášení poskytnuto osobní identifikační číslo pro DPH přidělené podle článku 369q dodavateli nebo zprostředkovateli, který jedná na účet dodavatele, pro účely využití zvláštního režimu“. Citované ustanovení směrnice k DPH přímo uvádí, že číslo IOSS musí být v celním prohlášení uvedeno nejpozději do okamžiku podání celního prohlášení, kterým je navrženo propuštění dovezeného zboží do celního režimu volný oběh. Jakýkoliv pozdější návrh na doplnění číslo IOSS do celního prohlášení, potažmo po propuštění zboží návrh na doplnění údajů uvedených v rozhodnutí v celním řízení, kterým bylo předmětné zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu, nemůže mít za následek, že bude naplněna druhá podmínka, která je stanovena pro osvobození od DPH podle § 71 odst. 8 zákona o DPH.

Na základě výše uvedeného výkladu není možné subjektům následně po propuštění zboží přiznávat osvobození od DPH z důvodu zaplacení DPH pomocí systému IOSS.


Sazba DPH na kontaktní čočky.

22.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad k použití sazby DPH u kontaktních čoček.

Snížené sazbě daně 15 % podléhají od roku 2022 mj. zdravotnické prostředky nebo příslušenství zdravotnických prostředků, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu a které lze zařadit do úhradové skupiny v tabulce č. 1 oddílu C přílohy č. 3 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, pokud se nejedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“.

Kontaktní čočky nelze od roku 2022 zařadit do úhradové skupiny v tabulce č. 1 oddílu C přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Podle výkladu GFŘ je však lze do snížené sazby DPH zařadit podle následující položky, neboť je lze zařadit číselného kódu nomenklatury Společného celního sazebníku Evropské unie 9001 a odpovídají popisu „jiné prostředky nošené na těle ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků“.

Znamená to však, že musí jít o zdravotnické prostředky podle zvláštních předpisů.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526