MINISTERSTVO FINANCÍ – Informace nejen pro podnikatele

 2. 2. 2022

MF k vyplácení kompenzačního bonusu,

DPH u cen a hodnot podle zákona o oceňování majetku.

 

MF k vyplácení kompenzačního bonusu

28.1.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí si je vědomo dílčích nedostatků v exekutivní rovině vyplácení kompenzačního bonusu a individuálních pochybení lidského faktoru při ověřování oprávněnosti nároku, kdy některé úřady příliš přenáší důkazní povinnost na žadatele.

Z aktuálních statistik nicméně vyplývá, že finanční úřady přistupují neprodleně k výplatě kompenzačního bonusu u drtivé většiny žádostí. Z dosud přijatých žádostí ke zpracování byl bonus vyplacen nebo je v procesu vyplacení zhruba u 97 % žádostí. Nelze proto souhlasit s tvrzením, že finanční úřady postupují při vyplácení kompenzačního bonusu restriktivněji než v předchozích obdobích. 

U dosud otevřených žádostí pak dochází zpravidla z důvodu pochybností finančního úřadu o oprávněnosti nároku nebo z formálních důvodů, jako je nesprávně vyplněná žádost, k interakci s žadatelem. Standardně se tak děje neformální komunikací prostřednictvím e-mailu či telefonu za účelem zjištění podrobností k propadu jejich tržeb.

Co se týče metodiky vyplácení kompenzačního bonusu, povinnost vyplatit bonus každému žadateli ihned a v požadované částce v zákoně podle MF není uvedena. Takové jednání by přitom ani nebylo ve prospěch samotných žadatelů, kteří by v případě následné kontroly oprávněnosti čerpání bonusu mohli být vyzvání k vrácení vyplacené pomoci navýšené o úrok dle zákona. Dodáváme také, že MF ani GFŘ jednoznačně nevydaly žádné paušální pravidlo o nepřiznávání kompenzačního bonusu lidem pracujícím v určitém segmentu ekonomiky či v konkrétní profesní skupině.

Případná dílčí pochybení lidského faktoru při ověřování oprávněnosti nároku na kompenzační bonus, přičemž dle uvedené statistiky by se mělo jednat spíše o individuální případy, budou eliminována. MF je za tímto účelem v aktivní spolupráci nejen s Finanční správou, ale i s Komorou daňových poradců, abychom nastavili preciznější metodické postupy výplaty bonusu. Také v konkrétních jednotlivých případech nesprávného úředního postupu bude zjednána náprava. Nespokojeným žadatelům o kompenzační bonusu prozatím doporučujeme setrvat na svém postoji a případné pochybnosti finančních úřadů vysvětlit podrobnějším popisem své situace. V krajních případech je možné využít institutu odvolání, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí finančního úřadu o zastavení řízení.


DPH u cen a hodnot podle zákona o oceňování majetku

1.2.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí připravilo sadu odpovědí na časté dotazy subjektů, které se týkají oceňování a DPH.

Zákon o oceňování majetku při určování cen a hodnot neupravuje otázku DPH, při oceňování je však potřeba DPH zohlednit.

Při určování ceny obvyklé je na znalci, jaké ceny do porovnávaných vzorků zahrne, zda výhradně s DPH, nebo bez DPH. Je však třeba vzít v úvahu i podmínku uvedenou v § 2 odst. 2 zákona o oceňování majetku požadující zjištění obvyklé ceny porovnáním výhradně ze sjednaných cen.

Při určování tržní hodnoty výnosovým či nákladovým způsobem rovněž platí, že uplatnění DPH u tržní hodnoty je věcí znalce. Nezabývá se proto ani tím, zda je oceňovaná věc předmětem DPH, popřípadě je z DPH vyloučena nebo od ní osvobozena.

Postup ohledně DPH při ocenění nemovitých věcí cenou zjištěnou vyplývá z judikatury Nejvyššího správního soudu. Cenu zjištěnou je třeba považovat za cenu bez DPH.

V případě ceny věcného břemene se jedná o cenu zjištěnou a z hlediska DPH platí, že cenu zjištěnou (určenou jakýmkoli způsobem) je třeba považovat za cenu bez DPH. U paušální částky ve výši 10 000 Kč užívané u věcných břemen nebyla DPH v částce uvažována, jedná se o částku, která není cenou konečnou.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526